ADMINISTRATIE LOCALA
Clotilde Armand: Func��ionarii care nu folosesc registrul de prezen���� nu vor mai fi pl��ti��i / Vinerea nu va mai fi program scurt Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, îi amenin���� pe angaja��ii care nu folosesc registrul de prezen���� c�� nu vor mai fi pl��ti��i ��i anun���� c�� a cerut ��i o verificare a modului în care se acord�� concediile medicale.
EXCLUSIV Companiile municipale infiin��ate de Gabriela Firea au datorii c��tre furnizori, ANAF ��i asigur��rile sociale de peste 560 de milioane de lei / Topul datornicilor Cele 20 de companii municipale înfiin��ate de fostul primar Gabriela Firea au acumulat datorii sau credite de peste 560 milioane lei c��tre furnizori, ANAF, bugetul asigur��rilor sociale, potrivit informa��iilor ob��inute de HotNews.ro de la companii ��i Prim��ria Capitalei. Câteva dintre companii au intrat deja în insolven����, altele au titluri executorii cu popriri pe conturi sau bunuri.
Prim��ria Capitalei a lansat în dezbatere Programul Municipal de Restaurare: Imobilele de patrimoniu ar putea fi restaurate de institu��ie, pe propria cheltuial��, apoi redate proprietarilor Prim��ria Capitalei a lansat în dezbatere public�� Programul Municipal de Restaurare. Principala prevedere este ca proprietarii de imobile monument istoric sau aflate în zonele protejate, indiferent de regimul de proprietate - public sau privat - vor fi restaurate pe cheltuiala municipalit����ii, apoi redate proprietarilor. Daca sunt înstr��inate în 10 ani dup�� restaurarea prin acest program, proprietarii trebuie s�� dea banii înapoi. Edmond Niculu��c��, directorul Administra��iei Municipale pentru Consolidarea Cl��dirilor cu Risc Seismic, spune c�� trebuie incluse în program circa 20 de imobile anual, ca acesta sa fie un succes, dar banii de restaurare vor fi aloca��i în func��ie de posibilit����ile financiare ale institu��iei.
Primarul Sectorului 2, despre lipsa apei calde în urma avariilor: „Cel mai simplu ar fi s�� tac din gur��, dar sunt dator fa���� de voi s�� spun adev��rul” Sectoarele 2 ��i 3 au fost afectate în ultimele zile de o avarie produs�� la CET Sud ��i au r��mas în multe zone f��r�� ap�� cald��. Dac�� în unele zone situa��ia s-a remediat, în multe locuri din sectorul 2 îns�� înc�� nu a fost repornit�� alimentarea cu agent termic. Primarul Sectorului 2 Radu Mihaiu spune c�� situa��ia nu ��ine de el ��i nu are vreo pârghie în a rezolva problemele ��i a dat detalii despre ce încerc��ri se fac pentru remedierea problemelor.
Companiile, asocia��iile de proprietari ��i ONG-urile pot adopta spa��ii verzi din Sectorul 1 „Adopt�� un spa��iu verde” - un nou proiect anun��at de Prim��ria Sector 1 prin care companiile, institu��iile publice, asocia��iile de proprietari ��i organiza��iile neguvernamentale vor putea investi în amenajarea ��i între��inerea spa��iilor verzi din sector.
Primarul Robert Negoi���� schimb�� din nou bordurile din Sectorul 3: „Cele vechi arat�� oribil, au fost o solu��ie nefericit��. Astea noi sunt f��cute de noi ��i se compar�� cu cele de granit” Primarul Robert Negoi���� schimb�� bordurile ro��ii din Sector, puse tot de el începând din 2014 ��i pân�� în urm�� cu 2-3 ani. Primarul spune acum c�� acestea au fost o solu��ie nefericit��, s-au degradat ��i arat�� oribil. Edilul spune c�� noile borduri sunt produse de una dintre societ����ile prim��riei ��i c�� vor rezista zeci de ani.
Sector 1: Proiect prin care persoanele juridice pot adopta spa��ii verzi Un document pus în dezbatere public�� prevede aprobarea unui proiect prin care persoanele juridice interesate pot investi în amenajarea spa��iilor verzi aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, scrie Agerpres.
Nicu��or Dan: Demolarea caselor de patrimoniu din strada Icoanei 2 - 8, suspendat��; proprietarul, amendat cu 20.000 de lei / Dezvoltatorul anun���� c�� a câ��tigat procesul ��i poate relua lucr��rile Primarul general al Capitalei, Nicu��or Dan, anun���� c�� Parchetul de pe lâng�� Judec��toria Sectorului 2 a suspendat vineri activit����ile de demolare a caselor de patrimoniu din strada Icoanei 2-8 ��i c�� proprietarul a fost amendat de Poli��ia Local��. În replic��, dezvoltatorul - Homing Properties – a transmis c�� a câ��tigat procesul împotriva Prim��riei Capitalei ��i poate relua lucr��rile la proiectul Icoanei Gardens.Firma care demoleaz�� casele de pe strada Icoanei 2-8 pentru a construi în loc un bloc de 4 etaje: Decizia de suspendare a autoriza��iei de demolare nu are temeiul legal
Nicu��or Dan: Înc�� un pas pentru reducerea risipei în prim��rie / S-a ob��inut decizia judec��toreasc�� de dizolvare a Asocia��iei Centru Municipal pentru Dialog Social Bucure��ti Primarul general Nicu��or Dan anun���� c�� a fost f��cut înc�� un pas pentru reducerea risipei în prim��rie, ob��inându-se decizia judec��toreasc�� de dizolvare a Asocia��iei Centru Municipal pentru Dialog Social Bucure��ti. Primarul afirm�� c�� organia��ia nu f��cea decât s�� cheltuiasc�� de poman�� banii publici f��r�� niciun beneficiu real pentru cet����eni, potrivit News.ro.
Firma care demoleaz�� casele de pe strada Icoanei 2-8 pentru a construi în loc un bloc de 4 etaje: Decizia de suspendare a autoriza��iei de demolare nu are temeiul legal Homing Properties, firma care demoleaz�� casele de peste 100 de ani de pe strada Icoanei 2-8, pentru a construi în loc un bloc de 4 etaje, îl acuz�� pe primarul general, Nicu��or Dan, ca a suspendat autoriza��ia de construire f��r�� s�� spun�� care sunt motivele de nelegalitate invocate, potrivit unui drept la replic�� transmis HotNews.ro. În plus, ace��tia acuz�� c�� decizia de suspendare nu ar avea temeiul legal din cauz�� c�� ”primarul general” nu are capacitatea de a suspenda acte administrative emise de Prim��ria General��, iar orice document semnat de c��tre Primar trebuie contrasemnat de Secretarul Prim��riei ��i de o persoan�� de specialitate, cum ar fi Arhitectul ��ef”.
������FOTO-VIDEO A început demolarea caselor de peste 100 de ani de pe Icoanei 2-8, vizavi de ��coala Central�� / Nicu��or Dan: Autoriza��ia de demolare este suspendat��, am f��cut plângere penal�� Una din cele 3 case de peste 100 de ani vechime de pe strada Icoanei 2-8, pentru care administra��ia Firea a dat autoriza��ie de demolare pe final de mandat, este pus�� la pâmânt de buldozere. Primarul general Nicu��or Dan a declarat pentru HotNews.ro c�� a suspendat autoriza��ia de demolare ��i c�� proprietarii nu aveau dreptul s�� demoleze pân�� la clarificarea situa��iei. Poli��ia local�� a mers la fa��a locului pentru a suspenda lucr��rile, dar, în mod paradoxal, legea nu permite acest lucru, spune primarul general, astel c�� acesta a f��cut plângere penal��, procurorii având dreptul în acest moment s�� suspende lucr��rile.
Primarul Dominic Fritz spune c�� m��surile anti-pandemice na��ionale sunt suficiente ��i c�� miercuri se poate renun��a la carantinarea Timi��oarei Primarul municipiului Timi��oara, Dominic Fritz, a declarat, mar��i, c�� Direc��ia de S��n��tate Public�� (DSP) Timi�� lucreaz�� la o analiz�� a situa��iei epidemiologice SARS-CoV-2, care va fi prezentat��, miercuri, Comitetului Jude��ean pentru Situa��ii de Urgen���� (CJSU) pentru o hot��râre privind prelungirea sau ie��irea din carantina zonal�� a ora��ului.
��edin���� CGMB: 6 proiecte pe ordinea de zi, printre care ��i conferirea titlului de cet����ean de onoare lui Voicu R��descu Consilierii generali ai Capitalei se vor întruni în ��edin���� mar��i, de la ora 10.00, pe ordinea de zi figurând ��ase proiecte de hot��râre, printre care ��i acordarea titlului de cet����ean de onoare al Capitalei lui Voicu R��descu, managerul fondator al Teatrului Luni.
Prim��ria sectorului 2 ��i Supercom nu s-au în��eles înc�� pe taxa de gunoi / Câ��i bani ar urma s�� scoat�� din buzunar cet����enii Mai sunt dou�� luni pân�� când cet����enii din Sectorul 2 al Capitalei trebuie s�� încheie individual contracte cu Supercom, pentru ridicarea gunoiului menajer, dar operatorul de salubrizare ��i Prim��ria nu s-au în��eles înc�� referitor la tariful pe care îl vor pl��ti oamenii.
Bucure��tenii nu vor avea troleibuze noi în urm��torul an. Bozankaya nu vrea s�� renun��e la contractul cu Prim��ria Capitalei pentru furnizarea a 100 de troleibuze, reziliat anul trecut / Cum s-ar putea pierde 200 de milioane de lei Prim��ria Capitalei cere peste 30 milioane lei asocierii Bozankaya Otomotiv Marina Imalat Ithalat Ve Ihracat A.S – Sileo Gmbh dup�� rezilierea contractului pentru furnizarea a 100 de troleibuze din cauza societ����ilor comerciale. Acestea nu doresc îns�� s�� renun��e la contract, iar pe rol sunt trei litigii în acest sens, municipalitatea având pân�� acum câ��tig de cauz��. Dincolo de faptul c�� bucure��tenii nu vor avea troleibuze noi în urm��torul an, principala problem�� r��mâne c�� troleibuzele erau achizi��ionate cu bani de la fondul de mediu, contractul de finan��are fiind valabil pân�� la finalul acestui an, iar dac�� pân�� atunci nu se finalizeaz�� o nou�� procedur�� de achizi��ie, s-ar putea pierde circa 200 de milioane lei.
Asocia��ia ,,Moldova Vrea Autostrad��” devine lobbyist cu acte la Bruxelles Asocia��ia ,,Moldova Vrea Autostrad��” a fost înscris�� în Registrul Transparen��ei al Comisiei Europene cu num��r unic de identificare: 087009541691-91. Asocia��ia a fost inclus�� în categoria III ��i anume ,,Organiza��ii neguvernamentale”, mai precis: ,,Organiza��ii neguvernamentale, platforme, re��ele ��i organiza��ii similare”. Registrul de transparen���� este o baz�� de date în care figureaz�� organiza��iile care încearc�� s�� influen��eze procesul de legiferare ��i punerea în aplicare a politicilor de c��tre institu��iile UE. El arat�� ce interese sunt urm��rite, de c��tre cine ��i cu ce buget. În acest fel, registrul permite controlul public, oferindu-le cet����enilor ��i altor grupuri de interese posibilitatea de a urm��ri activit����ile de lobby.
Primarul din Petro��ani îi cere într-o scrisoare deschis�� lui Arafat s�� reanalizeze m��sura carantin��rii ora��ului Primarul municipiului Petro��ani, Tiberiu Iacob-Ridzi (PNL), a solicitat miercuri ��efului DSU, secretarul de stat Raed Arafat, s�� reanalizeze decizia prin care în localitate a fost instituit�� starea de carantin��, edilul apreciind c�� m��sura ar fi "profund nedreapt��" fa���� de cei peste 40.000 de cet����eni ai ora��ului, relateaz�� Agerpres.
Piedone: Dispozi��ia de reducere a programului unor agen��i economici are la baz�� prevederi din Codul administrativ Primarul Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone a transmis, miercuri, c�� dispozi��ia pe care a dat-o privind reducerea programului unor agen��i economici a c��rei revocare o cere Prefectura Capitalei are la baz�� prevederi din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care îi confer�� atribu��ii referitoare la serviciile publice de interes local asigurate cet����enilor, scrie Agerpres.
������FOTOGALERIE Prim��ria Sectorului 4 a lansat licita��ia pentru amenajarea parcului de pe bd. Metalurgiei / Valoarea estimat�� a contractului - 37 milioane lei Prim��ria Sectorului 4 a lansat licita��ia pentru amenajarea unui parc de peste 27.000 mp la intersec��ia bulevardului Metalurgiei cu strada Drumul Dealul Bisericii. În cadrul aceluia��i proiect, va fi construit ��i un Centru Multicultural (Teatru) ��i o parcare supraetajat�� de P+1 plus teras��. Valoarea estimat�� a contractului este de circa 37 milioane lei, termenul limit�� pentru depunerea ofertelor fiind 25 mai 2021.
Perchezi��ii într-un dosar privind construirea f��r�� autoriza��ie a dou�� imobile noi în Parcul Her��str��u. Procurorii vor opri lucr��rile Poli��i��tii fac miercuri mai multe perchezi��ii în Bucure��ti ��i în Ilfov într-un dosar vizând construirea unor imobile f��r�� autoriza��ie, în zon�� protejat��, cu regim de monument istoric. Conform unor surse judiciare, este vorba despre dou�� localuri ridicate în ultimele luni în Parcul Her��str��u, chiar lâng�� ecluz��, despre care HotNews.ro semnala, în februarie, c�� au fost f��cute f��r�� autoriza��ie. Urmeaz�� s�� fie pus�� în aplicare o ordonan���� a procurorilor de oprire a lucr��rilor.EXCLUSIV În Parcul Her��str��u au ap��rut dou�� construc��ii noi, cu parter ��i etaj, f��r�� autoriza��ie / Printre proprietari, fiul primarului din Cornu ��i un offshore din Cipru

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by