EDUCATIE
Doi elevi din România au fost admi��i la Harvard Doi elevi din România au fost admi��i la Universitatea Harvard. Unul dintre ace��tia este Rare�� Avram, elev la Colegiul Na��ional "Ion Luca Caragiale" din Ploie��ti, a anun��at, joi, Inspectoratul ��colar Jude��ean (I��J) Prahova, relateaz�� Agerpres.
UPDATE Evaluarea na��ional�� la clasa a doua, reprogramat�� la finalul lunii mai / Vezi modele de subiecte pentru evaluarea a clasa a doua, a patra ��i a ��asea Ministrul Educa��iei Sorin Cîmpeanu a anun��at c�� evaluarea na��ional�� la clasa a doua, programat�� pentru luna aprilie, se va organiza în perioada 25-28 mai, întrucât în luna aprilie va fi vacan��a prelungit��.Vezi în link modelele de subiecte din 2019
Decizie la Ministerul Educa��iei: R��mâne vacan��a de prim��var�� prelungit��, cu excep��ia claselor terminale, care fac ore online în aprilie / Evaluarea na��ional�� ��i bacalaureatul, la datele stabilite / Când se ia vacan��a de var�� Comitetul pentru Dialog Social de la Ministerul Educa��iei a decis joi s�� p��streze prelungirea vacan��ei de prim��var�� pentru toat�� luna aprilie - 2 aprilie - 4 mai, cu excep��ia elevilor din clasele a opta ��i a dou��sprezecea, care vor face ore online în perioada 12-30 aprilie ��i vor avea vacan��ele stabilite ini��ial pentru pa��tele catolic, respectiv cel ortodox. S-a decis de asemenea c�� examenele de evaluare na��ional�� ��i bacalaureat vor avea loc la datele deja stabilite, iar semestrul doi s�� fie redus cu o s��pt��mân��, dar nu se vor face ore de recuperare. Anul ��colar se va încheia pe 25 iunie.
Simulare bacalaureat 2021. Ce subiecte au primit elevii la proba la alegere - informatic��, fizic��, geografie, biologie sau logic�� / Vezi toate subiectele ��i baremele la simulare BAC 2021 ���Elevii de clasa a XII-a ��i cei de a XIII-a au sus��inut miercuri ultima prob�� la simularea bacalaureatului 2021, proba la alegere a profilului, dintre: Geografie, Anatomie, Biologie, Chimie, Fizic��, Informatic��, Logic��, Economie, Filosofie, Psihologie, Sociologie. Vezi subiectele pe care le-au avut de rezolvat elevii
Pre��edintele Asocia��iilor de p��rin��i critic�� prelungirea vacan��ei de prim��var��: „Trebuia s�� se mearg�� în online, s�� g��seasc�� o solu��ie dac�� nu voiau s�� dea indemniza��ia de 75% p��rin��ilor” / R��spunsul lui Cîmpeanu: Vacan��a a fost solicitarea expres�� a Ministerului S��n��t����ii Pre��edintele Federa��iei Asocia��iilor de P��rin��i, Iulian Cristache, a declarat pentru HotNews.ro c�� la baza deciziei ministerului Educa��iei de prelungire a vacan��ei de var�� ��i de modificare a structurii anului ��colar st�� „componenta aceea financiar�� privind indemniza��ia de 75% pe care ar trebui s�� o primeasc�� p��rin��ii, în situa��ia în care intr��m în online”. În opinia sa, Guvernul ar fi trebuit s�� decid�� cursuri online în loc de vacan���� ��i „s�� g��seasc�� o solu��ie dac�� nu voiau sa dea acei 75%”. În replic��, ministrul Educa��iei a precizat c�� decizia privind vacan��a în perioada 2 aprilie - 4 mai a fost o solicitare a Ministerului S��n��t����ii, „luat�� pe considerente de ordin epidemiologic”.
Cîmpeanu: O propunere alternativ�� - prelungirea anului ��colar doar cu o s��pt��mân��, semestrul al doilea se încheie pe 25 iunie / Evaluarea Na��ional�� r��mâne la acelea��i date / Vacan��a de prim��var��, între 2 aprilie ��i 4 mai Ministrul Educa��iei, Sorin Cîmpeanu, a declarat pentru HotNews.ro c�� o variant�� pe care o va propune joi în cadrul Comitetului de dialog social este aceea de a decala cu o singur�� s��pt��mân�� finalul anului ��colar, astfel încât examenul de evaluare na��ional�� s�� poat�� începe pe 22 iunie, a��a cum prevede structura în vigoare a anului ��colar. Declara��ia a fost f��cut�� la doar o zi dup�� ce ministrul a anun��at c�� propune ca vacanta de prim��var�� s�� se prelungeasc�� pentru perioada 2 aprilie - 4 mai, iar evaluarea na��ional�� s�� se decaleze pân�� în iulie, dup�� bacalaureat. Noua variant�� pus�� pe mas�� vine ca urmare a criticilor din partea asocia��iilor de p��rin��i ��i a elevilor la modific��rile anun��ate.
Simulare Bacalaureat 2021. Subiecte la proba la alegere geografie, biologie, informatic�� fizica sau logic�� la simulare BAC 2021. UPDATE Elevii de clasa a XII-a ��i cei de a XIII-a au sus��inut miercuri ultima prob�� la simularea bacalaureatului 2021, proba la alegere a profilului, dintre: Geografie, Anatomie, Biologie, Chimie, Fizic��, Informatic��, Logic��, Economie, Filosofie, Psihologie, Sociologie. Proba începe la ora 09.00, iar elevii au trei ore pentru rezolvarea subiectelor. Simularea BAC 2021 nu se organizeaz�� în 5% dintre liceele din ��ar�� - 78 din 1577 - din cauza inciden��ei ridicate a cazurilor de COVID-19. Vezi in articol subiectele primite la geografie, informatic��, fizica, chimie la simulare BAC 2021.
Cîmpeanu: Finalul anului ��colar se prelunge��te cu 2 s��pt��mâni, pân�� la 2 iulie Ministrul Educa��iei a venit mar��i sear�� cu preciz��ri suplimentare privind modificarea structurii anului ��colar, dup�� ce a anun��at c�� vacan��a de prim��var�� se prelunge��te toat�� luna aprilie. Astfel, semestrul al doilea se va încheia pe 2 iulie, în loc de 18 iunie, adic�� dou�� s��pt��mâni mai târziu.Ministrul Educa��iei: Vacan��a de prim��var�� se prelunge��te cu 3 s��pt��mâni - între 2 aprilie ��i 4 mai / Cum se modific�� structura anului ��colar
Consiliul Na��ional al Elevilor: Men��inerea ��colilor deschise în format fizic atunci când rata de infectare trece de 6 denot�� iresponsabilitate Consiliul Na��ional al Elevilor dezaprob�� decizia Ministerului Educa��iei ca ��colile s�� r��mân�� deschise ��i dup�� dep����irea ratei de infectare de 6 la o mie de locuitori ��i reclam�� c�� nu au fost consulta��i. Reprezentan��ii elevilor sus��in c�� men��inerea ��colilor deschise în format fizic atunci când inciden��a cazurilor dep����e��te 6/mia de locuitori denot�� iresponsabilitate, având în vedere c�� unit����ile de înv������mânt nu au resursa uman�� necesar�� pentru administrarea regulat�� a testelor rapide antigen în rândul elevilor.
Cîmpeanu, despre situa��ia copiilor din localit����i carantinate care merg la ��coal�� în Bucure��ti: Exist�� în formular la motive justificate „înso��irea copiilor” Ministrul Educa��iei, Sorin Cîmpeanu, spune c�� p��rin��ii copiilor care locuiesc în localit����i carantinate din jurul Capitalei, dar studiaz�� în Bucure��ti se pot folosi de declara��ia pe proprie r��spundere, care are o prevedere în acest sens. El a r��spuns astfel întrebat ce se întâmpl�� cu elevii care locuiesc în localit����i din Ilfov aflate în carantin��, dar merg la ��coala în Bucure��ti, de��i ambele au rata de infectare peste 6.
UPDATE Ministrul Educa��iei: Vacan��a de prim��var�� se prelunge��te cu 3 s��pt��mâni - între 2 aprilie ��i 4 mai / Cum se modific�� structura anului ��colar Ministrul Educa��iei, Sorin Cîmpeanu, a anun��at mar��i c�� propune extinderea vacan��ei de prim��var�� cu trei s��pt��mâni, astfel încât aceasta s�� includ�� Pa��tele catolic ��i pe cel ortodox ��i s�� se reduc�� mobilitatea în perioada lunii aprilie. Astfel, vacan��a de prim��var�� va fi între 2 aprilie ��i 4 mai.
UPDATE Examenul de evaluare na��ional�� 2021 se reprogrameaz�� dup�� bacalaureat Examenul de evaluare na��ional�� în 2021 va fi reprogramat, astfel c�� elevii de clasa a opta vor sus��ine examenul dup�� cel de bacalaureat, ��i nu înainte, cum prevede în prezent structura anului ��colar 2020-2021. Ministrul Educa��iei a anun��at c�� evaluarea na��ional�� va fi sus��inut�� între 5 ��i 8 iulie.
Cîmpeanu: Examenele de evaluare na��ional�� ��i bacalaureat 2021 s-ar putea reprograma Ministrul Educa��iei, Sorin Cîmpeanu, a declarat c�� se ia în vedere o modificare a structurii anului ��colar 2020-2021, a��a încât examenele na��ionale - evaluarea na��ional�� pentru elevii de a clasa a VIII-a ��i bacalaureatul pentru cei de a XII-a ��i a XIII-a - s�� fie reprogramate.
Simulare Bacalaureat 2021. Ce subiecte la istorie au primit elevii ��i baremul de corectare la simularea BAC 2021. UPDATE Simularea Bacalaureatului 2021 a continuat mar��i cu proba obligatorie a profilului, respectiv istorie pentru profilul uman. Vezi în text subiectele la istorie pe care liceenii le-au primit mar��i la simularea BAC 2021.
Simulare BAC 2021. Ce subiecte la matematic�� au picat la simularea bacalaureatului 2021 / Baremul la matematic��. UPDATE Simularea bacalaureatului 2021 a continuat mar��i cu proba obligatorie a profilului, respectiv matematic�� pentru profilul real. Vezi în text subiectele la matematic�� primite mar��i la simularea BAC 2021.
UPDATE Cîmpeanu: ��colile se vor închide numai în localit����ile carantinate / Simularea la BAC 2021 are loc miercuri în Capital�� Ministrul Educa��iei Sorin Cîmpeanu a trimis o adres�� ministrului S��n��t����ii, Vlad Voiculescu, în care îi solicit�� modificarea ordinului comun privind regulile func��ion��rii ��colilor cu prezen���� fizic��, a��a încât ��colile s�� se închid�� ��i s�� treac�� la înv������mânt online doar atunci când localit����ile respective sunt în carantin��, nu atunci când indicele ratei de infectare atinge pragul de 6 la mia de locuitori.UPDATE Cei doi mini��tri au c��zut de acord asupra propunerii, ��colile se vor închide complet doar în cazul carantin��rii.
Într-o lun�� ��i jum��tate în ��colile din România au fost folosite doar 19.000 din cele 1.850.000 de teste rapide distribuite / Solicitarea ministrului Educa��iei c��tre Vlad Voiculescu Doar 19.000 din totalul de 1.850.000 de teste antigen rapide distribuite în ��coli ��i gr��dini��e au fost folosite într-o lun�� ��i jum��tate. Ministrul Educa��iei, Sorin Cîmpeanu, spune c�� a cerut Ministerului S��n��t����ii folosirea de teste rapide non-invazive în unit����ile de înv������mânt, pentru c�� sunt p��rin��i care nu î��i dau acceptul pentru testarea copiilor considerând c�� aceste teste sunt invazive.
Simulare Bacalaureat 2021. Subiectele la istorie primite de elevi azi la simulare BAC 2021. UPDATE Simularea Bacalaureatului 2021 continu�� mar��i cu proba obligatorie a profilului, respectiv istorie pentru profilul uman. Elevii de clasa a XII-a s-au putut preg��ti pentru simulare rezolvând subiecte la istorie pentru BAC 2021 din testele de antrenament publicate de Ministerul Educa��iei. Simularea bacalaureatului nu se organizeaz�� în 5% dintre liceele din ��ar�� - 78 din 1577 - din cauza inciden��ei ridicate a cazurilor de COVID-19.
Simulare Bacalaureat 2021. Subiecte la matematic�� primite azi la simulare BAC 2021. UPDATE Simularea bacalaureatului 2021 continu�� mar��i cu proba obligatorie a profilului, respectiv matematic�� pentru profilul real. Rezolvarea subiectelor la matematic�� la simularea BAC 2021 a putut fi preg��tit�� de elevii de liceu pe baza testelor de antrenament publicate de Ministerul Educa��iei. Simularea bacalaureatului 2021 nu se organizeaz�� în 5% dintre liceele din ��ar�� - 78 din 1577 - din cauza inciden��ei ridicate a cazurilor de COVID-19.
Fi��i sinceri: ������a��i salva un jacalop dac�� v-ar ruga Greenpeace? Despre abilitatea tinerilor de a detecta ��tirile false Jacalopii nu exist��, s-o spunem din prima. Dar un cercet��tor român, Elena-Alexandra Dumitru, a vrut s�� testeze în ce m��sur�� tinerii români iau de bun�� o informa��ie fals��. A��a c�� a creat un site, punând un grup de participan��i s�� r��spund�� (printre altele) la întrebarea: Dac�� Greenpeace v-ar cere s�� semna��i pentru salvarea jacalopilor, a��i semna? Doar 7% din participan��i au spus c�� animalul nu exist��, dar cu toate acestea ��i ei ar semna peti��ia Greenpeace ”pentru a nu se face de râs în fa��a colegilor”. Autoarea studiului recomand�� în final includerea în programa ��colar�� a unor cursuri de alfabetizare digital�� ��i de identificare a ��tirilor false. Într-o discu��ie cu HotNews.ro, rectorul Universit����ii Babe��-Bolyai, Daniel David, spune c�� aspectele legate de faknews trebuie abordate inca din educatia preuniversitara.
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by