UPDATE Codul de procedură penală, parțial neconstituțional / Lista completă a modificărilor care au picat la CCR / Articolele dorite de Dragnea și respinse de magistrații constituționali

de R.M.     HotNews.ro
Vineri, 12 octombrie 2018, 13:02 Actualitate | Esenţial


Curtea Constitutionala
Foto: Curtea Constitutionala
Curtea Constituţională a României a admis parţial, vineri, sesizările transmise de Instanţa supremă, PNL, USR şi preşedintele Klaus Iohannis în legătură cu proiectul legii pentru modificarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea legii privind organizarea judiciară.

”Sesizările ICCJ, PNL-USR și Președinție au fost conexate. Cu unanimitate de voturi am admis obiecția de neconstituționalitate pentru unele articole și tot cu cu unanimitate de voturi am respins alte sesizări cu privire la alte articole”, au declarat surse din CCR.

Astfel, CCR a declarat neconstituționale prevederi din 59 de articole modificate din codul de procedură penală, unele dintre ele care erau dorite expres sau îl avantajau pe liderul PSD, Liviu Dragnea. 

Astfel, a fost declarat neconstituțional un articol care prevedea instituirea unei noi căi de atac, dacă hotărârea de condamnare nu era redactată și/sau  semnată de judecătorul care a participat la soluţionarea cauzei. Acest lucru a fost reclamat de Liviu Dragnea în dosarul referendumului. 

De asemenea, judecătorii constituționali au declarat nefiind conformă cu legea fundamentală prevederea potrivit căreia condamnarea se dispune doar atunci când instanţa are convingerea că acuzaţia a fost dovedită dincolo de orice îndoială. 

Tot neconstituțională a fost declarată prevederea potrivit căreia potrivit căreia datele descoperite în timpul perchezițiilor informatice, care nu au legătură cu infracțiunea pentru care s-a obținut mandatul, se șterg definitiv. 

Modificarea articolelor care făcea imposibilă organizarea flagrantelor și ineficiente probele strânse prin supraveghere tehnică a fost declarată neconstituțională. Mai exact, este vorba de faptul că procurorul era obligat să înceapă urmărirea penală asupra faptei și autorului și să aducă acest lucru la cunoștința suspecților, cu tot cu probe. De asemenea, neconstituțională a fost declarată și modificarea prin care procurorul era obligat ca în termen de un an să identifice autorul faptei sau să claseze cauza.  

Totodată, neconform cu legea fundamentală este articolul modificat care ar fi putut duce la situația în care victima unei infracțiuni să fie audiată în prezența agresorului, care în varianta de lege propusă avea  „dreptul de a fi încunoştiinţat de data şi ora efectuării actului de urmărire penală ori a audierii realizate de judecătorul de drepturi şi libertăţi” . 

Pe de altă partă, constituțional a fost declarat articolul care a fost criticat ca desființând instituția denunțătorului. Mai exact, pentru a beneficia de reducerea limitelor de pedeapsă, denunțul trebuie făcut în maxim un an de la producerea faptei. 

Prevederile modificate și declarate neconstituționale: 

- sintagma „sau procurori” din articolul 8 (2) „Orice persoană are dreptul la un proces echitabil, la judecarea cauzei de un judecător imparţial şi independent. Repartizarea tuturor cauzelor către judecători sau procurori se face aleatoriu.” 

- art 10 (2) „Organele de urmărire penală şi instanţele de judecată sunt obligate să asigure subiecţilor procesuali principali şi avocatului timpul necesar pregătirii apărării, care nu poate fi mai mic de 3 zile, cu excepţia luării sau judecării măsurilor preventive, când termenul nu poate fi mai mic de 6 ore şi înlesnirile necesare pregătirii apărării, prin punerea la dispoziţie şi comunicarea întregului material de urmărire penală în formă electronică”

- art. 10 (5`) „Încălcarea drepturilor prevăzute la acest articol se sancţionează cu nulitatea absolută a actelor efectuate cu nesocotirea acestora.” 

- art.15 în ceea ce privește sintagma „din care rezultă indicii temeinice” :  „Acţiunea penală se pune în mişcare şi se exercită când există probe din care rezultă indicii temeinice că o persoană a săvârşit o infracţiune şi nu există cazuri care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acesteia”

 - art.25 alin.(4) „Dispoziţiile instanţei penale cu privire la latura civilă sunt opozabile doar părţilor din procesul penal în care s-a pronunţat hotărârea.” 

art.40 alin.(4-1) „Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă recursul formulat împotriva hotărârii judecătoreşti, pronunţate de ultima instanţă în ierarhia instanţelor judecătoreşti, în materie penală de către completul de 5 judecători, prin care a fost respinsă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Soluţionarea recursului se face potrivit dispoziţiilor art. 4251 , care se aplică în mod corespunzător”. 

-  art.61 alin.(1) „Ori de câte ori există probe sau indicii temeinice cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, sunt obligate să întocmească un proces verbal despre împrejurările constatate:”

art.64 alin.(5) „Judecătorul care a participat la soluţionarea plângerii împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată sau care a soluţionat cererea de confirmare a renunţării la urmărire penală ori cererea de confiscare sau de desfiinţare a unui înscris nu poate participa, în aceeaşi cauză, la judecata în fond sau în căile de atac”

- art.77 în ceea ce privește sintagma ”probele sau” - „Persoana cu privire la care, din probele sau indiciile temeinice existente în cauză, rezultă că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală se numeşte suspect”

- art.81 alin.(1) lit.d) şi lit.g2) teza a doua: „d) dreptul de a fi informată, într-un termen de până la 1/2 din pedeapsa minimă stabilită pentru infracţiunea cercetată, cu privire la stadiul urmăririi penale, la adresa de pe teritoriul României, adresa de poştă electronică sau mesagerie electronică, comunicate de partea vătămată prin sesizarea adresată organului de urmărire penală; ………………………………………………………………………………… 

g2 ) dreptul de a i se comunica traducerea într-o limbă pe care o înţelege a oricărei soluţii de netrimitere în judecată, atunci când nu înţelege limba română, iar în cazul persoanelor care aparţin unei minorităţi naţionale comunicarea se realizează în limba maternă.”

 - art.83 lit.b1) teza finală:  „dreptul de a fi încunoştinţat de data şi ora efectuării actului de urmărire penală ori a audierii realizate de judecătorul de drepturi şi libertăţi. Încunoştinţarea se face prin notificare telefonică, fax, e-mail sau prin alte asemenea mijloace, încheindu-se în acest sens un proces- verbal. Absenţa sa nu împiedică efectuarea actului.”

 - art.92 alin.(2) teza a treia : „Avocatul suspectului sau inculpatului poate solicita să fie încunoştinţat de data şi ora efectuării actului de urmărire penală ori a audierii realizate de judecătorul de drepturi şi libertăţi. Încunoştinţarea se face prin notificare telefonică, fax, e-mail sau prin alte asemenea mijloace. Suspectul sau inculpatul poate participa la efectuarea oricărui act de urmărire penală sau la orice audiere, la solicitarea acestuia. În cazul în care martorii sau subiecţii procesuali consideră că au motive de temere în legătură cu aceste împrejurări pot solicita, potrivit legii, procurorului sau judecătorului statut de persoană ameninţată sau protejată, după caz, atât în faza de urmărire penală cât şi de judecată”

 - art.94 alin.(7): „Avocatul suspectului sau inculpatului poate solicita să fie încunoştinţat de data şi ora efectuării actului de urmărire penală ori a audierii realizate de judecătorul de drepturi şi libertăţi. Încunoştinţarea se face prin notificare telefonică, fax, e-mail sau prin alte asemenea mijloace. Suspectul sau inculpatul poate participa la efectuarea oricărui act de urmărire penală sau la orice audiere, la solicitarea acestuia. În cazul în care martorii sau subiecţii procesuali consideră că au motive de temere în legătură cu aceste împrejurări pot solicita, potrivit legii, procurorului sau judecătorului statut de persoană ameninţată sau protejată, după caz, atât în faza de urmărire penală cât şi de judecată”

art.97 alin.(4) „Pentru a putea servi la pronunţarea unei soluţii de trimitere în judecată, de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei, mijloacele de probă prevăzute la alin. (2) lit. f) trebuie să poată fi verificate din punct de vedere al legalităţii obţinerii lor şi expertizate, în vederea stabilirii realităţii ori veridicităţii acestora” 

 - art.102 alin.(2)  „Probele obţinute în mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal, fiind lovite de nulitate absolută”

- art.103 alin.(2) „În luarea deciziei asupra existenţei infracţiunii şi a vinovăţiei inculpatului instanţa hotărăşte motivat, cu trimitere la toate probele evaluate. Condamnarea se dispune doar atunci când instanţa are convingerea că acuzaţia a fost dovedită dincolo de orice îndoială” 

art.103 alin.(4) „ Condamnarea, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei nu pot fi dispuse pentru alte fapte decât cele pentru care s-a dispus trimiterea în judecată. Nu se poate dispune extinderea procesului penal în faza de judecată pentru alte fapte sau circumstanţe decât cele pentru care s-a dispus trimiterea în judecată. Schimbarea încadrării juridice poate fi dispusă numai în cazul în care situaţia de fapt poate primi o altă încadrare juridică decât cea reţinută în actul de trimitere în judecată”

- art.110 alin.(1),  (1-1) și (5) „Declaraţiile suspectului sau inculpatului se consemnează în scris, întocmai şi literal. În declaraţie se consemnează întrebările adresate pe parcursul ascultării şi răspunsurile la acestea, menţionându-se cine le-a formulat, şi se menţionează de fiecare dată ora începerii şi ora încheierii ascultării. Întrebările respinse se consemnează, după caz, într-un proces-verbal sau în încheierea de şedinţă, menţionându-se cine a formulat întrebarea şi motivele respingerii.”

„Declaraţiile suspectului sau inculpatului vor fi înregistrate, la cerere, cu mijloace tehnice audio şi puse integral la dispoziţia apărării” 

„În cursul urmăririi penale, audierea suspectului sau inculpatului de către procuror se înregistrează cu mijloace tehnice audio sau audio-video”

- art.116 alin.(2-1) „Martorul poate refuza să depună mărturie cu privire la acele fapte sau împrejurări care ar putea atrage răspunderea sa pentru săvârşirea unei fapte penale”

 - art.140 alin.(2) „ Cererea formulată de procuror trebuie să cuprindă: indicarea măsurilor de supraveghere tehnică care se solicită a fi dispuse, numele sau alte date de identificare a persoanei împotriva căreia se dispune măsura, dacă sunt cunoscute, indicarea probelor ori a datelor din care rezultă săvârşirea unei infracţiuni pentru care se poate dispune măsura, indicarea faptei şi a încadrării juridice, iar, în cazul măsurii supravegherii video, audio sau prin fotografiere, dacă se solicită şi încuviinţarea ca organele de urmărire penală să pătrundă în spaţii private indicate pentru a activa sau a dezactiva mijloacele tehnice ce urmează a fi folosite pentru executarea măsurii supravegherii tehnice, motivarea caracterului proporţional şi subsidiar al măsurii. Procurorul trebuie să înainteze dosarul judecătorului de drepturi şi libertăţi” 

- art.143 alin.(4-1) „Convorbirile, comunicările sau conversaţiile interceptate şi înregistrate, care nu privesc fapta ce formează obiectul cercetării sau persoanele care fac obiectul cercetării ori care nu contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor nu pot fi folosite sau ataşate la dosarul de urmărire penală. Acestea se arhivează la sediul parchetului, în locuri speciale cu asigurarea confidenţialităţii şi pot fi puse la dispoziţia celui vizat, la solicitarea acestuia. La soluţionarea definitivă a cauzei, acestea vor fi şterse sau, după caz, distruse de către procuror, încheindu-se în acest sens un proces-verbal, dacă nu s-a obţinut mandat de interceptare şi pentru restul convorbirilor. În cazul în care, pe parcursul derulării activităţii de interceptare sau înregistrare a convorbirilor, comunicărilor sau conversaţiilor rezultă indiciile săvârşirii şi a altor infracţiuni, poate fi cerută completarea mandatului şi cu privire la acele infracţiuni. Convorbirile, comunicările sau conversaţiile interceptate şi înregistrate, pot fi folosite numai pentru probarea faptei ce formează obiectul cercetării ori contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor pentru care s-a solicitat autorizarea de la judecătorul de drepturi şi libertăţi.”

art.145 alin.(1) și (5)  „După încetarea măsurii de supraveghere tehnică, procurorul informează, în scris, în cel mult 10 zile, pe fiecare subiect al unui mandat, precum şi pe toate persoanele care au fost supravegheate tehnic în legătură cu subiectul mandatului şi care nu au avut nicio calitate în cadrul urmăririi penale şi pe orice persoană independent de calitatea avută de aceasta în cadrul urmăririi penale, despre măsura de supraveghere tehnică ce a fost luată în privinţa sa”

„Amânarea nu poate fi mai mare de un an de la data survenirii uneia din situaţiile prevăzute la alin. (4) lit. a) – c).”

art.145 - 1 alin.(1) în ceea ce privește sintagma ”potrivit acestei legi și pentru care au existat suspiciunile care au fundamentat solicitarea, sub sancțiunea nulității absolute” și alin.(2) 

„Datele, informaţiile şi rezultatele mandatelor de supraveghere tehnică obţinute în baza Legii nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată, cu completările ulterioare, nu pot fi utilizate în alte cauze şi pentru cercetarea altor infracţiuni decât cele ce afectează siguranţa naţională, potrivit acestei legi şi pentru care au existat suspiciunile care au fundamentat solicitarea, sub sancţiunea nulităţii absolute”

„ Prin fapte prevăzute de Legea nr. 51/1991, republicată, cu completările ulterioare, care afectează siguranţa naţională se înţeleg infracţiunile prevăzute la Titlul X – XII din Codul penal, cele prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute de 20 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism, cu modificările ulterioare. Extinderea situaţiilor pentru care pot fi obţinute mandate de siguranţă naţională prin orice acte normative sau administrative este interzisă şi se pedepseşte, potrivit legii” 

-  art.148 alin.(1) lit.a) „ există probe sau indicii temeinice cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale prevăzute de Codul penal şi de alte legi speciale, precum şi în cazul infracţiunilor de trafic de droguri, de efectuare de operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracţiunilor privind nerespectarea 21 regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanţare a terorismului, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, falsificare de instrumente de plată electronică, în cazul infracţiunilor care se săvârşesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, şantaj, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, în cazul infracţiunilor de corupţie, al infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, al infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori în cazul altor infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai mare ori există probe sau indicii temeinice că o persoană este implicată în activităţi infracţionale ce au legătură cu infracţiunile enumerate mai sus;” 

 - art.150 alin.(1) lit.a) „există probe sau indicii temeinice cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni de trafic de droguri, de efectuare de operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracţiuni privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanţare a terorismului, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, unei infracţiuni care se săvârşeşte prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, şantaj, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, în cazul infracţiunilor de corupţie, al infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie şi al infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sau în cazul altor infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai mare ori dacă există probe sau indicii temeinice că o persoană este implicată în activităţi infracţionale care au legătură, potrivit art. 43, cu infracţiunile enumerate mai sus;”

 - art.152 alin.(1 ) „există probe sau indicii temeinice cu privire la săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin. (2) sau a unei infracţiuni de concurenţă neloială, de evadare, de fals în înscrisuri, infracţiuni privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, a unei infracţiuni privind nerespectarea dispoziţiilor privind introducerea în ţară de deşeuri şi reziduuri, a unei infracţiuni privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc ori a unei infracţiuni privind regimul juridic al precursorilor de droguri, şi infracţiuni referitoare la operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive asemănătoare celor determinate de substanţele şi produsele stupefiante sau psihotrope;” 

- art.158 alin.(2) lit.a) și b) „a) descrierea locului unde urmează a se efectua percheziţia, iar dacă sunt probe sau indicii temeinice privind existenţa sau posibilitatea transferării probelor, datelor sau persoanelor căutate în locuri învecinate, descrierea acestor locuri; 

 b) indicarea elementelor de fapt ori a datelor din care rezultă probe sau indicii temeinice;” 

- art.159 alin.(8 -1) „Neindicarea obiectelor sau a persoanelor căutate împiedică efectuarea percheziţiei de către organul judiciar. Refuzul persoanei percheziţionate de a preda persoanele sau obiectele căutate, precis identificate, se menţionează în procesul-verbal de percheziţie. Lipsa acestei menţiuni din procesul-verbal de percheziţie, precum şi continuarea  percheziţiei fără a fi solicitate sau dacă au fost predate se sancţionează cu nulitatea absolută. Probele obţinute în baza unui proces-verbal nul pentru aceste motive nu pot fi folosite în cadrul procesului penal.”  

art.162 alin.(4) în ceea ce privește sintagma ”sau pentru care a fost obţinut ulterior mandat de percheziţie”: „Obiectele care nu au legătură cu cauza se restituie persoanei căreia îi aparţin, în termen de 30 de zile de la data ridicării, cu excepţia celor care sunt supuse confiscării, în condiţiile legii sau pentru care a fost obţinut ulterior mandat de percheziţie.”

art.168 alin.(15-1) în ceea ce privește sintagma ”se șterg definitiv din copiile efectuate în baza alin.(9) și”: „Datele obţinute dintr-un sistem informatic sau dintr-un sistem de stocare a datelor informatice care nu au legătură cu infracţiunea pentru care se efectuează urmărirea penală şi pentru care a fost autorizată percheziţia în acea cauză se şterg definitiv din copiile efectuate în baza alin. (9) şi nu pot fi folosite în alte cauze penale şi pentru dovedirea altor fapte, pentru care nu există mandat de percheziţie. În cazul în care, pe parcursul percheziţionării sistemului de stocare a datelor informatice, se descoperă indicii din care rezultă suspiciuni de săvârşire a altor fapte penale, se poate solicita mandat de percheziţie informatică şi în legătură cu acele fapte sau persoane.”  

- art.171-1 alin.(1) și (2): (1) Obiectele, înscrisurile sau datele informatice predate sau ridicate silit, potrivit art. 170 şi 171 pot fi folosite ca probe numai pentru dovedirea infracţiunilor ce fac obiectul dosarului în care au fost solicitate. În cazul în care, pe parcursul percheziţionării, se descoperă indicii din care rezultă suspiciuni de săvârşire a altor fapte penale, se poate solicita mandat de percheziţie şi în legătură cu acele fapte sau persoane. 

(2) Obiectele, înscrisurile sau datele informatice care nu au fost utilizate în scopul prevăzut la alin. (1) se restituie proprietarului sau se distrug, după caz, în termen de 30 de zile de la data la care se constată că nu sunt utile pentru dovedirea faptei aflată în curs de cercetare penală pentru care au fost predate ori ridicate silit sau pentru care ulterior a fost obţinut mandat de percheziţie sau care au fost ridicate silit în mod legal.” 

- art. 172 alin.(4) „Expertiza se efectuează de către experţi autorizaţi sau recunoscuţi din ţară sau din străinătate”

- art.172 alin.(12) „După finalizarea raportului de constatare, când organul judiciar apreciază că este necesară opinia unui expert sau când concluziile raportului de constatare sunt contestate, efectuarea unei expertize este obligatorie. Neefectuarea expertizei, în caz de contestare a raportului de constatare, atrage eliminarea acestuia din cauză.”

-  art.175 alin.(1) „Expertul are dreptul de a refuza efectuarea expertizei dacă nu are competenţa ştiinţifică şi facilităţile necesare sau pentru aceleaşi motive pentru care martorul poate refuza depunerea mărturiei”

- art.178 alin.(5) „În situaţia în care expertiza a fost efectuată în lipsa părţilor ori a subiecţilor procesuali principali, aceştia sau avocatul lor sunt încunoştinţaţi cu privire la întocmirea raportului de expertiză şi cu privire la dreptul la studierea şi contestarea raportului, precum şi alegerea unui expert parte care să întocmească obiecţiuni la raportul organelor judiciare.” 

- art.211 alin.(2) „Instanţa de judecată, în cursul judecăţii, poate dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpat, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) pe o perioadă de cel mult 30 de zile care poate fi prelungit cu cel mult 150 de zile” 

art.214 alin.(1) „Instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza poate dispune, prin încheiere, luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpat, la cererea motivată a procurorului sau din oficiu pe o perioadă de cel mult 30 de zile care poate fi prelungit cu cel mult 150 de zile” 

- art.215-1 alin.(7) și (8) „(7) Instanţa, în cursul judecăţii, poate dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpat pe o durată ce nu poate depăşi 60 de zile. 

(8) În cursul judecăţii, durata totală a controlului judiciar nu poate depăşi un termen rezonabil şi, în toate cazurile, nu poate depăşi 5 ani de la momentul trimiterii în judecată.”

- art.220 alin.(1) „ Instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza poate dispune, prin încheiere, arestul la domiciliu al inculpatului, la cererea motivată a procurorului sau din oficiu, dacă există temeiuri noi care fac necesară privarea de libertate”

- art.223 alin.(2) „Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată şi dacă din probe rezultă că acesta a săvârşit o infracţiune intenţionată contra vieţii, o infracţiune prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane, o infracţiune contra securităţii naţionale prevăzută de Codul penal şi alte legi speciale, o infracţiune de corupţie, o infracţiune de trafic ilicit de droguri, trafic de persoane, de terorism şi care vizează acte de terorism, falsificare de monede ori alte valori, şantaj, viol, lipsire de libertate, ultraj, ultraj judiciar, tâlhărie, pirateria comise prin ameninţare, infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor armate, infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război, constituirea unui grup infracţional organizat, furt, distrugere calificată, delapidare, infracţiuni electorale, infracţiuni contra siguranţei şi circulaţiei pe drumurile publice, contra înfăptuirii justiţiei, proxenetism, actul sexual cu un minor, agresiunea sexuală prin ameninţare, nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, nerespectarea regimului materialelor nucleare, nerespectarea regimului materiilor explozive, traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, efectuarea de operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive sau o altă infracţiune comisă cu violenţă şi, cumulativ, pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este absolut necesara pentru înlăturarea unei stări de pericol concret pentru ordinea publică”. 

- art.249 alin.(4) „Măsurile asigurătorii în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sau posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate dacă există probe sau indicii temeinice că bunurile în cauză au fost obţinute din activităţi infracţionale. Măsurile asigurătorii nu pot 41 depăşi o durată rezonabilă şi vor fi revocate dacă această durată este depăşită sau dacă temeiurile avute în vedere la luarea măsurilor asigurătorii nu mai subzistă.” 

- art.250 - 1 alin.(1) și (2) „(1) Împotriva încheierii sau sentinţei prin care s-a dispus luarea unei măsuri asigurătorii de către instanţa de judecată sau de instanţa de apel, inculpatul, procurorul sau orice altă persoană interesată poate face contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare sau, după caz, de la comunicare. Contestaţia se depune, după caz, la instanţa de judecată sau instanţa de apel care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, instanţei ierarhic superioare, în termen de 48 de ore de la înregistrare.

 (2) Contestaţia împotriva încheierii sau sentinţei prin care Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în primă instanţă sau în apel, a luat o măsură asigurătorie se soluţionează de Completul de 5 judecători.”

- art.276 alin.(5-1) „În caz de achitare, statul va fi obligat la plata către inculpat a cheltuielilor judiciare făcute de acesta.”

art.292 alin.(2) „După sesizarea din oficiu, organul de urmărire penală înregistrează procesul verbal în evidenţele sale şi repartizează aleatoriu dosarul astfel format unui procuror.”

- art.305 alin.(1), în ceea ce privește sintagma ”nu există vreunul dintre cazurile care împiedică exercitarea acţiunii penale prevăzute la art.16 alin.(1)”: Când actul de sesizare îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi se constată că nu exista vreunul dintre cazurile care împiedică exercitarea acţiunii penale prevăzute la art. 16 alin. (1) şi sunt indicate numele persoanelor ce se presupune că ar fi săvârşit infracţiunea ce face obiectul sesizării, organul de urmărire penala dispune începerea urmăririi penale cu privire la faptă. În cadrul audierilor autorului indicat sau cunoscut i se aplică corespunzător procedura prevăzută la art. 107 – 110.”

art.305 alin.(1-1)  „În celelalte situaţii, altele decât cele menţionate la alin. (1), organul de urmărire penală dispune începerea urmăririi penale cu privire la faptă. În termen de maximum un an de la data începerii urmăririi penale cu privire la faptă organul de urmărire penală este obligat să procedeze fie la începerea urmăririi penale cu privire la persoană, dacă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru a dispune aceasta măsură, fie la clasarea cauzei.”

art.307 (1) Persoanei care a dobândit calitatea de suspect i se aduc la cunoştinţă, înainte de prima sa audiere, această calitate, fapta pentru care este suspectată, cu descrierea tuturor elementelor constitutive ale acesteia şi a probelor din care rezultă săvârşirea faptei, încadrarea juridică a acesteia, drepturile procesuale prevăzute la art. 83, încheindu-se în acest sens un proces-verbal. Lipsa acestor elemente atrage nulitatea absolută a actului de efectuare în continuare a urmăririi penale faţă de suspect. 

(2) Atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 305 alin. (1) şi persoana faţă de care există indicii temeinice este cunoscută, organul de urmărire penală va aduce la cunoştinţă, de îndată, calitatea de suspect, sub sancţiunea nulităţii tuturor actelor de urmărire. penală efectuate cu încălcarea acestei prevederi faţă de aceasta după aflarea identităţii persoanei. (3) Organul de urmărire penală poate continua urmărirea penală fără a aduce la cunoştinţă calitatea de suspect, în condiţiile alin. (1) şi 

(2) numai atunci când persoana faţă de care există indicii temeinice lipseşte nejustificat, se sustrage sau este dispărută.” 

- art.335 alin.(1) „Dacă procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia constată că au apărut fapte sau împrejurări noi din care rezultă că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia clasarea ulterior, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a luat cunoştinţă de apariţia faptei sau împrejurării noi, infirmă ordonanţa şi dispune redeschiderea urmăririi penale. Dispoziţiile art. 317 se aplică în mod corespunzător. Redeschiderea este supusă confirmării, potrivit alin. (4).” 

art.341 alin.(6) lit.c) În cauzele în care nu s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, instanţa poate dispune una dintre următoarele soluţii: ………………………………………………………………………………… 

c) admite plângerea formulată împotriva soluţiei de renunţare la urmărirea penală de către persoana care a avut calitatea de suspect, în ipoteza în care probatoriul este complet şi nu se impune trimiterea cauzei la procuror în vederea redeschiderii urmăririi penale şi în ipoteza în care urmărirea penală este completă, însă soluţia este netemeinică, fundamentată pe o apreciere eronată a probelor, dacă prin acestea nu se creează o situaţie mai grea pentru persoana care a făcut plângerea;” 

- art.386 alin.(3)  Schimbarea încadrării juridice a faptei nu poate fi pusă în discuţie în privinţa altei situaţii de fapt decât cea reţinută în Rechizitoriu. În cazul în care se constată că situaţia de fapt este diferită decât cea reţinută la trimiterea în judecată se poate dispune reluarea urmăririi penale cu privire la acele fapte, dacă ele pot constitui o altă infracţiune.

art.396 alin.(2)-(4) (2) Condamnarea sau, după caz, aplicarea unei măsuri educative se pronunţă dacă instanţa constată că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. 

(3) Renunţarea la aplicarea pedepsei se pronunţă dacă instanţa constată că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, în condiţiile art. 80 – 82 din Codul penal. 

(4) Amânarea aplicării pedepsei se pronunţă dacă instanţa constată că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, în condiţiile art. 83 – 90 din Codul penal.” 

-art.406 alin.(2) „Hotărârea se redactează de unul dintre judecătorii care au participat la soluţionarea cauzei, şi se semnează de membrii completului care au participat la administrarea probelor şi judecata în fond, precum şi de grefier.” 

- art.425-2  (1) Împotriva hotărârii prin care instanţa de apel dispune măsura de siguranţă a confiscării speciale ori a confiscării extinse direct în apel, inculpatul, procurorul sau persoanele ale căror drepturi sau interese legitime pot fi afectate, pot face contestaţie numai în ceea ce priveşte măsura de siguranţă. 

(2) Procurorul poate face contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare, iar inculpatul în termen de 48 de ore de la comunicare. 

(3) În cazul persoanelor ale căror drepturi sau interese legitime pot fi afectate, termenul de 48 de ore curge de la data la care acestea au aflat despre hotărârea prevăzută la alin. (1). 

(4) Contestaţia este suspensivă de executare. Contestaţia se soluţionează în termen de 5 zile de la înregistrare, în şedinţă publică, cu participarea procurorului şi cu citarea inculpatului şi a părţilor interesate. Prevederile art. 4251 se aplică în mod corespunzător. 

(5) Contestaţia împotriva hotărârii prevăzute la alin. (1), pronunţată de Secţia Penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în apel, se soluţionează de completul de 5 judecători.”

- art.426 alin.(1) lit.i) teza a doua, „i) când împotriva unei persoane s-au pronunţat două hotărâri definitive pentru aceeaşi faptă sau când s-au pronunţat mai multe hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-au soluţionat cereri având acelaşi obiect.”

- art.426 alin.(2), în ceea ce privește referirea la lit.i), și alin.(4) (2) Cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), d) teza a II-a şi i) pot constitui temei al desfiinţării hotărârii a cărei anulare se cere doar dacă nu au fost invocate pe calea apelului sau în cursul judecării apelului ori dacă, deşi au fost invocate, instanţa a omis să se pronunţe asupra lor. 

(4) Prevederile alin. (1) lit. a) şi c) – g) se aplică şi în cazul hotărârilor prin care s-a soluţionat contestaţia prevăzută la art. 425-2” 

- art.438 alin.(1-1)-(1-4) „(1-1 ) Recursul în casaţie poate fi declarat numai în favoarea condamnatului în următoarele cazuri: 1. când nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni sau când instanţa a pronunţat o hotărâre de condamnare pentru o alta fapta decât cea pentru care condamnatul a fost trimis în judecata, 2. când faptei săvârşite i s-a dat o greşita încadrare juridică; 3. când hotărârea este contrară legii sau când prin hotărâre s-a făcut o greşită aplicare a legii de natură să influenţeze soluţia procesului; 4. când s-a comis o eroare gravă de fapt; 5. când judecătorii de fond au comis un exces de putere, în sensul că au trecut în domeniul altei puteri constituite în stat. 

(1-2 ) De asemenea, pot fi atacate cu recurs în casaţie hotărârile definitive pronunţate în cauzele în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a unui drept prevăzut de Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în cauze similare. 

(1-3 ) Instanţa, soluţionând recursul în casaţie, verifică hotărârile atacate sub aspectul tuturor motivelor de casare prevăzute în alineatele precedente, punându-le în prealabil în discuţia părţilor. 

(1-4 ) Recursul în casaţie în favoarea inculpatului poate fi declarat oricând.”

- art.453 alin.(1) lit.f), g), h) 

„f) hotărârea de condamnare s-a întemeiat pe o prevedere legală de incriminare care, după ce hotărârea a devenit definitivă, a fost declarată neconstituţională, în tot sau în parte sau într-o anumită formă de interpretare, de către Curtea Constituţională;”

g) neredactarea şi / sau nesemnarea hotărârii de condamnare de judecătorul care a participat la soluţionarea cauzei; 

h) Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale datorată unei hotărâri judecătoreşti, iar consecinţele grave ale acestei încălcări continuă să se producă;

art.538 alin.(2-1) „Efectul măsurilor reparatorii trebuie să plaseze persoana suspectată sau acuzată în aceeaşi poziţie în care s-ar afla dacă nu s-ar fi produs încălcarea drepturilor sale.”

-  art.539 alin.(3) „Are dreptul la repararea pagubei şi persoana împotriva căreia, în cursul procesului penal, s-a luat o măsură preventivă ori una asigurătorie dacă, ulterior, parchetul a dispus clasarea ori instanţa de judecată a dispus achitarea”

- art. 598 alin.(1) lit.d) „când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei, inclusiv o lege penală mai favorabilă sau o decizie a Curţii Constituţionale referitoare la conţinutul infracţiunii pe care s-a întemeiat hotărârea penală pronunţată.”

ART.II din legea  de modificare care prevede dispoziții finale și tranzitorii: 

(1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică tuturor cauzelor aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare şi hotărârilor pronunţate până la această dată. 

(2) Hotărârile pronunţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi supuse căilor de atac prevăzute de prezenta lege şi vor fi analizate şi sub aspectul motivelor reglementate de aceasta. 

(3) Termenele pentru exercitarea căilor de atac declarate împotriva hotărârilor pronunţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi şi pentru motivele prevăzute de aceasta încep să curgă la data intrării sale în vigoare. 

(4) Instanţele competente să soluţioneze căile de atac declarate potrivit prezentei legi şi pentru motivele reglementate de aceasta sunt cele competente potrivit Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

- - - Știre în curs de actualizare


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram..*.


10746 vizualizari

 • +11 (19 voturi)    
  pai si ei sunt partial cinstiti (Vineri, 12 octombrie 2018, 13:35)

  Poiana lui Occam [utilizator]

  e si asa dar e si asa.
  Subtil, sofisticat.
  • -2 (8 voturi)    
   "S-a admis exceptia..." (Vineri, 12 octombrie 2018, 18:03)

   newlook [utilizator] i-a raspuns lui Poiana lui Occam

   "S-a admis exceptia..." mi se pare diferit de "a fost declarat neconstitutional".

   Poate gresesc, dar intelegerea mea e ca CCR a admis sa se aplece asupra sesizarii respective, sa o judece deoarece intra in sfera ei de competenta....pana la un verdict mai e ceva.
   • +2 (2 voturi)    
    ?!? (Sâmbătă, 13 octombrie 2018, 8:56)

    g01an [utilizator] i-a raspuns lui newlook

    Oare ce ne spune sintagma "exceptia de neconstitutionalitate"? Hmmm?!
 • +14 (28 voturi)    
  partial... (Vineri, 12 octombrie 2018, 13:46)

  liviu_ [utilizator]

  normal...
  sunt unele care put mult prea tare ca sa le poata lasa sa fie constitutionale...
  oricum 20% din clegile justitiei daca intra s-a dus dracu toata justitia din romanica

  ce dracu vorbesc... s-a dus deja dracu in momentu in care MJ e zeu peste justitie... traiasca justitia subordonata politic!
 • +1 (17 voturi)    
  De ce !!!? (Vineri, 12 octombrie 2018, 13:57)

  sipu [utilizator]

  anunturile se dau mereu vinerea dupa pranz !!! sa se vada reactia pulimi ................
  • +3 (11 voturi)    
   Hallowe'en ul e aproape (Vineri, 12 octombrie 2018, 19:08)

   un domn [utilizator] i-a raspuns lui sipu

   In loc de dovleci ciopliti cred ca va fi o Premiera Post Revolutionara 89, defilarea cu Tigve care contin candele...candidatii sunt din kiseleffzece si sunt rugati sa formeze o Coloana Ordonata pentru o Taxidermie care va fi live la haznauatrei
 • +7 (21 voturi)    
  In strada ! (Vineri, 12 octombrie 2018, 14:42)

  EU_e_cu_noi [utilizator]

  Greva generala si taierea fondurilor UE ! Cu ticalosii nu se poate altfel
  • -1 (11 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Vineri, 12 octombrie 2018, 20:15)

   [anonim] i-a raspuns lui EU_e_cu_noi

   • -1 (9 voturi)    
    Apanajul salariatiilor/ouvrierilor de la (Sâmbătă, 13 octombrie 2018, 8:13)

    un domn [utilizator] i-a raspuns lui

    Ambasada URSS, asta ne spui
   • -3 (3 voturi)    
    Pasli in RU$$IA (Sâmbătă, 13 octombrie 2018, 11:22)

    EU_e_cu_noi [utilizator] i-a raspuns lui

    Intoarce-te la Moscova si du-i amenintarile astea stapanului tau. Ia-l si pe Dorneanu cu tine !
 • +13 (19 voturi)    
  Așa se întâmplă când lucrează//specialiști//. (Vineri, 12 octombrie 2018, 17:51)

  asavreau [utilizator]

  Specialiști ca Șerban Nicolae,Nicolicea,Iordache și alții la fel de analfabeți funcțional au mutilat codul penal vrând să găsească portițe de scăpare pentru infractori,mai ales pentru Dragnea.
  • +1 (1 vot)    
   A tunat , i-a adunat (Sâmbătă, 13 octombrie 2018, 19:39)

   Iaca [utilizator] i-a raspuns lui asavreau

   si legile Justitiei le-au tembelizat !
   Fiecare dintre ei are capul cladit /din val oprit(valul din '89 )/Sus,pe Veacul impietrit..(ca sa-l parafrazam pe Ion Barbu ).
   Fiecare asemenea , la putere ridicat ,a devenit patrat diagonalizat...O lista lunga de prevederi neconstitutional a rezultat...
   Acum le vor "carpi " si tot cum doresc ei vor fi ...
   Sacul carpit trebuie cu unul nou inlocuit..
 • -5 (11 voturi)    
  Atricolele (Vineri, 12 octombrie 2018, 20:03)

  A310 [utilizator]

  declarate ca fiind neconstitutionale le-am citit , dar de ce nu aratati si articolele care au fost declarate conforme .
  De aici reiese in mod indubitabil , ca umblati numai cu manipulari mizerabile .
  • +1 (7 voturi)    
   indubitabil (Sâmbătă, 13 octombrie 2018, 3:18)

   ras-putin [utilizator] i-a raspuns lui A310

   din comentariul tau frustrat reiese ca nu esti deci un postac pezedist de 2 bani. ti-ai luat solda pe saptamina asta?
   • -2 (4 voturi)    
    Este vai de capul tau , (Sâmbătă, 13 octombrie 2018, 10:47)

    A310 [utilizator] i-a raspuns lui ras-putin

    daca atata poti sa gandesti .
    Poate tu esti un platit pentru a debita asemenea aprecieri la adresa unor persoane , despre care nu stii absolut nimic .
  • 0 (4 voturi)    
   Remarca foarte buna.Lipseste esentialul. (Sâmbătă, 13 octombrie 2018, 10:19)

   cititor hotnews [utilizator] i-a raspuns lui A310

   Nu se spune ce este esential.Toate protocoalele secrete au cazut deoarece nu erau pe siguranta nationala in afara de vreo 3 situatii.Acum incepe cu adervaat probleme pentru SRI/DNA.toate interceptarile care nu erau pe siguranta nationala inclusiv dosarele respective sunt nule.
   • -2 (2 voturi)    
    Ceea ce afirmati (Sâmbătă, 13 octombrie 2018, 13:05)

    A310 [utilizator] i-a raspuns lui cititor hotnews

    este absolut corect .
    Dar cu parere de rau , nu am vazut ca procurorii sa se ocupe de cazuri grele de coruptie , respectiv PRIVATIZARI , RETROCEDARI , Microsoft , EADS s.a.m.d .
    Zac ca niste paraziti ce sunt ,pe salarii astronomice , si fac dosare cica cu abuzul in serviciu sau instigare la abuz in serviciu
    Vezi doamne , daca dvs. imi spuneti sau imi sugerati sa comit o actiune ilegala , dvs. ati fi vinovat ca eu am comis o ilegalitate , ceea ce este o mare ticalosie .
 • +1 (7 voturi)    
  ce avem aici (Vineri, 12 octombrie 2018, 21:53)

  Dodel540 [utilizator]

  Avem o lege modificata de parlament (cu "p" mic) , codul de PP, sa zicem votata de 60% din parlament deci aproximativ 250-300 de paralamentari.
  Din ea cam jumatate e declarata neconstitutionala
  (este discutabil cum pentru ca in constitutie nu cred ca sunt inscrise atat de clar lucruri de genul hotararea de condamnare este redactata sau nu...!!)
  Nu pot decat sa trag concluzia ca jumatate din grupul asta de parlamentari ar trebui dat afara pentru incompetenta crasa. Legea asta e ca un produs care a iesit neconform 50%. Un fail adica.
  Si acum imi aduc aminte cu nervi de referendumul VALIDAT pentru 300 de parlamentari ..
  • -1 (3 voturi)    
   Citez din postarea ta, (Sâmbătă, 13 octombrie 2018, 12:50)

   xrogo [utilizator] i-a raspuns lui Dodel540

   "Din ea cam jumatate e declarata neconstitutionala", sa nu mai postezi dupa ureche, 66 de articole din 600 nu cred ca reprezinta jumatate, poate in alt sistem decat cel zecimal!
 • +2 (4 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Sâmbătă, 13 octombrie 2018, 1:26)

  [anonim]

 • 0 (2 voturi)    
  Perdea de fum (Sâmbătă, 13 octombrie 2018, 13:38)

  mistydo [utilizator]

  Multi inca au convingerea ca si acest pas a fost premeditat de gruparea nonprofesionalistilor, in care Nicolicea exceleaza prin solutii diabolice , scopul strict fiind sa ii faca scapati pe infractorii din PSD si ..alti politicieni din diverse partide...
  Din capul locului au modificat intr-o proportie de 70% , ila gramada trecand multe schimbari dorite expres pentru scopul lor...
  Pentru smecheria facuta pe placul lui Dragnea...Nicolicea asteapta un fotoliu de ministru....


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by