În perioada 2018-2019, fostul primar Gabriela Firea și majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General au înființat 4 Asociații de Dezvoltare Intercomunitară, structuri prevăzute de lege pentru gestionarea integrată la nivel regional a serviciilor publice și pentru delegarea contractelor către companiile municipale fără licitație. Domeniile vizate: transport, termoficare, iluminat și deratizare. Contribuția care trebuie plătită de municipalitate pentru funcționarea ADI-urilor de la înființare până în prezent este de peste 50 milioane lei, o sumă deloc neglijabilă. Cu această sumă se putea face un pasaj, de exemplu. Din cele circa 50 milioane lei, municipalitatea a plătit circa 40 milioane lei și mai are datorii de 11,7 milioane lei pentru perioada 2019-2020.

HotNews.roFoto: Hotnews

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a fost înființată prin Hotărârea Consiliului General 140/2017.

Prin Hotărârea Consiliului General nr.52/ 22.02.2018 a fost aprobată contribuția Municipiului București pentru anul 2018 la finanțarea cheltuielilor Asociației - respectiv 0,2% din bugetul planificat al Municipiului București pentru anul în curs.

Potrivit datelor transmise de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro, pentru anul 2018 contribuția financiară a PMB către ADITPBI a fost în cuantum de 11.415.456 lei din care s-a achitat suma de 8.080.000 lei.

Din anul 2019 până în prezent contribuția financiară a PMB către T.P.B.I. a fost în cuantum de 17.000.000 lei, conform HCGMB nr.246/ 23.04.2019, suma achitată a fost de 4.570.000 lei pentru anul 2019 și 8.129.549 lei pentru anul 2020.

Din contribuția asumată în ultimii 3 ani, municipalitatea mai are datorii de 7,635 milioane lei.

Potrivit hotărârii de Consiliu General prin care a fost înființată, scopul Asociației este următorul:

a) să reabiliteze şi să modernizeze infrastructura de transport conform cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030;

b) să înființeze/dezvolte/modernizeze serviciul de transport local de persoane în interiorul localităților şi între localitățile membre ale Asociației pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum şi să realizeze în comun proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului public de transport local, pe baza Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030;

c) să elaboreze şi să aprobe Strategiei de Dezvoltare a Serviciului Public de Transport Local din cadrul asociației;

d) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

e) să constituie interfața pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administrației publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a serviciului public de transport local, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general;

f) să elaboreze şi să aprobe Caietul / Caietele de sarcini şi a Regulamentul / Regulamentele Serviciului Public de Transport Local din cadrul Asociației;

g) să elaboreze şi să aprobe documentațiile de atribuire a contractului/contractelor de servicii publice şi să stabilească condițiile de participare, criteriile de selecție a operatorilor, cu excepţia situației atribuirii Serviciului public de transport local conform prevederilor legale;

h) să încheie contractul contractele de servicii publice cu operatorii, în numele şi pentru unitățile administrativ-teritoriale membre implicate, în conformitate cu normele legale în vigoare;

i) să monitorizeze executarea contractului/contractelor de servicii publice şi să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce priveşte realizarea indicatorilor de performanţă, executarea lucrărilor încredințate operatorilor şi calitatea serviciului public de transport local furnizat utilizatorilor) şi, în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;

j) să identifice şi să propună oportunități de finanţare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului public de transport local;

k) să îmbunătăţească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului; l) dezvoltarea şi implementarea de activități și proiecte ce au ca scop protecția mediului înconjurător, reducerea efectelor negative produse de schimbările climatice şi a impactului sectorului energetic asupra mediului;

m) să reducă impactul negativ social şi de mediu în ceea ce priveşte proiectele de infrastructură de transport;

Dincolo de obiectivele de pe foaie, concret, în perioada 2018-2019, ADI Transport Public București Ilfov a delegat cu acordul Consiliului General gestiunea serviciului de transport călători către 3 operatori regionali: STB, care gestionează transportul public din București și o bună parte din liniile regionale, Serviciul de Transport Voluntari și STCM Ecotrans pentru o parte din liniile regionale.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport București Ilfov a delegat pe 17 mai 2019, cu acordul Consiliului General unde majoritatea era deținută de PSD, gestiunea pentru serviciul de transport în regiunea București Ilfov operatorului Serviciul de Transport Voluntari, pe 2 ani. Potrivit contractului inițial de delegare de gestiune, valoarea medie anuală a servicului era de aproape 13 milioane lei/an.

Potrivit contractului, sunt deservite 42 de localități: Municipiul București, Județul Ilfov, Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popești-Leordeni, Voluntari, 1 Decembrie, Afumați, Balotești, Berceni, Brănești, Cernica, Chiajna, Ciolpani, Cioragârla, Clinceni, Copăceni, Corbeanca, Cornetu, Dascălu, Darăști, Dobroești, Domnești, Dragomirești Vale, Băneasa, Glina, Grădiștea, Gruiu, Jilava, Moara Vlăsiei, Comuna Mogoșoaia, Nuci, Periș, Petrăchioaia, Snagov, Ștefăneștii de jos, Tunari și Vidra.

În mai puțin de 1 an au fost încheiate însă 4 acte adiționale prin care valoarea contractului a ajuns de la 13 milioane la 100 milioane lei/an, crescând de fiecare dată numărul de linii operate, de la 1,6 milioane km estimați pe an la aproape 9 milioane de km/an.

În septembrie 2019, Consiliul General a aprobat un act adițional prin care valoarea contractului a crescut la circa 80 milioane lei fără TVA pentru 2 ani, in medie 40 milioane lei/an.

În decembrie 2020 a mai fost încheiat un act adițional, prin care valoarea contractului ajunge la 108 milioane lei, circa 54 milioane lei pe an la care se adaugă TVA.

Pe 10 aprilie 2020 se încheie încă un act adițional, dar acesta nu se regăsește pe site-ul Primăriei Capitalei.

Prin Hotărârea 255 din 18 iunie 2020, Consiliul General a aprobat delegarea serviciului operatorului economic pe încă 10 ani. Valoare contractului pe 10 ani este de circa 1 miliard de lei, cam 100 milioane lei/an.

Costul planificat pentru primul an al contractului este de aproape 94 milioane lei, la care se adaugă investiții de 4,7 milioane lei și un profit de aproape 4 milioane lei. Numărul de km planificați pentru primul an, circa 8,9 milioane pentru 19 linii, circa 784 de curse zilnic cu 94 de autobuze. Numărul de autobuze pe linie este între 1 și 6.

Contractul prevede ca beneficiarul să plătească o compensație lunară operatorului care se calculează după următoarea formulă: Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare eligibile + Cheltuieli comerciale + Profit rezonabil - Venituri ale Operatorului asociate Obligației de serviciu public, la care se adaugă Cota de investiții. Beneficiarii trebuie să plătească în această compensație și gratuitățile oferite călătorilor de primarii.

Rata profitului rezonabil stabilita de Entitatea Contractantă pentru întreaga durată de valabilitate a Contractului, este de 4,23%/an dar nu scrie nicăieri ce cotă revine fiecărui UAT în parte.

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat pentru HotNews.ro că municipalitatea plătește circa 90% din costurile operării celor 16 linii de societatea din Voluntari deși ele deservesc în bună parte localitățile din afara Bucureștiului. HotNews.ro a scri aici pe larg despre subiect.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov

Pentru anul 2018 cotizația financiară a Municipiului Bucuresti către ADITBI a fost în sumă de 2.586.800 lei, în conformitate cu HCGMB nr. 39/22.02.2018.

Pentru anul 2019 contribuția financiară a Municipiului București a fost în sumă de 3.430.403 lei, în conformitate cu HCGMB nr. 247/23.04.2019. La fel și în 2020.

La nivelul anilor 2018 - 2020 au fost achitate următoarele sume aferente cotizației, după cum urmează:

- 2018 - 2.586.800 lei

- 2019 - 1.863.201 lei

- 2020 - 3.072.800 lei

Primăria Capitalei mai are datorii către Asociație de 1.924.805 lei pentru ultimii 2 ani.

Asociația a fost înființată prin Hotărârea Consiliului General 141/2017.

Potrivit hotărârii de Consiliu General prin care a fost înființată, scopul Asociației este următorul:

a) să elaboreze şi să aprobe strategia de dezvoltare comună activităpător serviciului de termoficare care i-au fost încredințate;

b) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico edilitară aferentă unor activități ale serviciului de termoficare;

c) să constituie interfață pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a serviciului de termoficare, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general;

d) să elaboreze şi să aprobe caietul/caietele de sarcini și regulamentul/regulamentele unor activități ale serviciului de termoficare;

e) să elaboreze şi să aprobe documentațiile de atribuire a contractului/contractelor de delegare și să stabilească condițiile de participare şi criteriile de selectie a operatorilor, cu excepţia situației atribuirii directe conform prevederilor din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

f) să încheie contractul/contractele de delegare cu operatorii, în numele şi pe seama unităților administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

g) să monitorizeze executarea contractului/contractelor de delegare și să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori și, în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;

h) să identifice şi să propună orice măsuri şi acţiuni în legătură cu serviciile de termoficare încredinţate;

i) să îmbunătăţească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară - aferentă serviciului de termoficare.

j) să realizeze noi surse de cogenerare de înaltă eficienţă care să alimenteze · zonele de consum aflate la distanţă mare față de sursele ELCEN existente;

k) să utilizeze sursele regenerabile prin valorificarea energetică a deşeurilor menajere de pe raza localităților membre ale asociației;

l) să atragă noi surse de finanțare externe/investiții private pentru a asigura continuitatea și dezvoltarea sistemului energetic din localitățile membre ale asociației;

Prin Hotărârea 625/2019 Consiliul General a aprobat ca ADI TBI să delege serviciul de alimentare energie termică către compania municipală Termoenergetica București SA.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București

Pentru anul 2018 contribuția anuală a Municipiului București la finanțarea cheltuielilor asociației a fost de 2.472.601 lei, achitată integral, conform HCGMB nr.368/14.06.2018.

Pentru anul 2019, contribuția anuală a Municipiului București la finanțarea cheltuielilor asociației a fost în suma totală de 3.434.403 lei, conform HCGMB nr.369/26.06.2019.

„Având în vedere că ADIIPB și-a suspendat activitatea începând cu data de 10.06.2019, plățile efectuate la nivelul anului 2019 au fost în valoare de 1.575.023 lei”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei.

Asociația a fost înființată prin Hotărârea Consiliului General 24/2018.

Potrivit hotărârii de Consiliu General prin care a fost înființată, scopul Asociației este următorul:

a) să reabiliteze şi să modernizeze infrastructura de iluminat public existenta;

b) să înființeze/dezvolte/modernizeze serviciul de iluminat public în interiorul localităților şi între localitățile membre ale Asociației pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum şi să realizeze în comun proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului de iluminat public;

c) să elaboreze şi să aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului de Iluminat Public din cadrul asociației;

d) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

e) să constituie interfața pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autoritățile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a serviciului de iluminat public, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general;

f) să elaboreze şi să aprobe Caietul / Caietele de sarcini şi a Regulamentul / Regulamentele Serviciului de Iluminat Public din cadrul Asociației;

g) să elaboreze şi să aprobe documentațiile de atribuire a contractului/contractelor de servicii publice și să stabilească condițiile de participare, criteriile de selecție a operatorilor, cu excepţia situației atribuirii Serviciului de iluminat public conform prevederilor legale;

h) să încheie contractul/contractele de servicii publice cu operatorii, în numele şi pentru unităţile administrativ-teritoriale membre implicate în conformitate cu normele legale în vigoare;

i) să monitorizeze executarea contractului/contractelor de servicii publice şi să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredinţate operatorilor şi calitatea serviciului de iluminat public furnizat utilizatorilor) şi, în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;

j) să identifice şi să propună oportunități de finanţare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de iluminat public;

k) să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

l) dezvoltarea şi implementarea de activităţi şi proiecte ce au ca scop protecţia mediului înconjurător, reducerea efectelor negative produse de schimbările climatice şi a impactului sectorului energetic asupra mediului;

m) să reducă impactul negativ social şi de mediu în ceea ce priveşte proiectele de infrastructură de iluminat public;

n) alte activități desfăşurate conform legislației in vigoare.

Concret, prin hotărârea 26/2020, Consiliul General a aprobat atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al Municipiului București către Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București

Prin HCGMB nr. 369/14.06.2018 s-a stabilit cotizația pentru perioada rămasă din anul 2018 (iunie – decembrie) în sumă de 2.469.276 lei.

Prin HCGMB nr. 314/2019 s-a stabilit un cuantum fix pentru cotizația anuală a ADIDDDB, în sumă de 3,5 milioane lei/an.

Pentru anul 2019, din cotizația de 3,5 milioane lei, Primăria Capitalei a virat suma de 3.222.767 lei, rămânând de achitat un rest de 277.233 lei.

Pentru anul 2020, din cotizația de 3,5 milioane lei, Primăria Capitalei a virat suma de 1.618.782 lei, rămânând de achitat un rest de 1.881.218 lei.

În total, Primăria Capitalei mai datorează Asociației pentru 2019-2020 suma de 2.158.451 lei.

Asociația a fost înființată prin Hotărârea Consiliului General 23/2018.

Potrivit hotărârii de Consiliu General prin care a fost înființată, scopul Asociației este următorul:

a) să înființeze/dezvolte/modernizeze serviciul de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție și dezinfecție în interiorul localităților și între localitățile membre ale Asociației pe raza de competenţă a unităților administrativ-teritoriale membre, precum şi să realizeze în comun proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului.

b) să elaboreze şi să aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție şi dezinfecție din cadrul asociației;

c) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

d) să constituie interfața pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autoritățile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a serviciului de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție şi dezinfecție , în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general;

e) să elaboreze şi să aprobe Caietul / Caietele de sarcini şi a Regulamentul / Regulamentele Serviciului de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție şi dezinfecție din cadrul Asociației;

f) să elaboreze şi să aprobe documentațiile de atribuire a contractului/contractelor de servicii publice şi să stabilească condițiile de participare, criteriile de selecție a operatorilor, cu excepţia situației atribuirii directe a Serviciului de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție şi dezinfecție, conform prevederilor legale;

g) să încheie contractul/contractele de servicii publice cu operatorii, în numele şi pentru unităţile administrativ-teritoriale membre implicate, în conformitate cu normele legale în vigoare;

h) să monitorizeze executarea contractului/contractelor de servicii publice şi să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori și, în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;

i) să identifice şi să propună oportunități de finanţare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubritate activitățile deratizare, dezinsecție şi dezinfecție ; j) să îmbunătăţească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului; k) dezvoltarea şi implementarea de activităţi şi proiecte ce au ca scop protecţia mediului înconjurător, reducerea efectelor negative produse de schimbările climatice şi a impactului asupra mediului;

l) alte activități desfăşurate conform legislației in vigoare.

În luna ianuarie 2019 a fost semnat contractul de delegare a serviciului de salubrizare - activităţile de dezinsecţie, deratizare, dezinfecţie între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie Bucureşti şi Compania Municipală Eco Igienizare, conform Legii 51/2006 (art 28).

Municipalitatea a adunat datorii de circa 20 milioane lei către companie, în anul 2020, iar aceasta nu și-a mai putut plăti furnizorii, astfel că aceștia au venit cu executor judecătoresc și cer predarea parcului auto.

Primarul Nicușor Dan a declarat că va desființa toate companiile municipale, mai puțin STB, Termoenergetica, Energetica Servicii și Trustul de Clădiri Metropolitane.