​Înscrierile pentru examenul de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie ''Carol Davila'' din Bucureşti încep astăzi și se vor încheia pe 16 iulie. Pentru al doilea an consecutiv, toate documentele necesare, scanate în format pdf, se vor depune exclusiv online, pe platforma dedicată examenului de admitere www.adm.umfcd.ro. Concursul de admitere pentru toate facultățile din cadrul UMF - Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Moașe și asistență medicală - are loc pe 25 iulie.

UMF Carol Davila din BucurestiFoto: Facebook

Pentru înscriere, candidaţii vor încărca pe platforma pentru înscriere următoarele acte - documente obligatorii, scanate în format pdf:

 • 1. Cererea tip de înscriere, semnata olograf de catre candidat – generată de aplicație;
 • 2. Carte de identitate sau paşaportul valabil;
 • 3. Certificatul de naştere;
 • 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzatoare anului universitar 2020-2021 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către liceu în care trebuie menţionate obligatoriu media generală a examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu cea de bacalaureat – recunoscută de M.E.C. (în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României).
 • 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • 6. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de Disciplina de Limbi moderne a UMFCD (doar pentru cetăţenii membri ai Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pentru admiterea în ciclul de studii universitare cu predare în limba româna);
 • 7. Adeverinţă medicală eliberată de către medicul şcolar sau de către medicul de familie care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical;
 • 8. Fotografie color tip buletin;
 • 9. Dovada achitării taxei de înscriere;
 • 9.1 Efectuare plată (prin procesator de plată integrat în aplicație);
 • 9.2 Scutire taxa inscriere – acte doveditoare;
 • 10. Documentele obligatorii pentru candidații absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare.
 • 10.1. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă;
 • 10.2. Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare (buget/taxa) pe întreaga perioadă a studiilor de licenta anterior absolvite.
 • 11. Documentele doveditoare în functie de categoria de candidați:
 • 11.1 Candidat olimpic – Act doveditor (M.E.C), respectiv diploma de olimpic
 • 11.2 Candidat pe locuri pentru rromi - Act doveditor
 • 11.3 Candidat absolvent din centre de plasament - Act doveditor
 • 11.4 Candidat absolvent de liceu din mediu rural - Act doveditor
 • 12. Notă de informare privind procesarea datelor personale.

Program înscriere (exclusiv online) - 06.07.2021 – 16.07.2021. Programul de lucru pentru validarea înscrierilor online va fi următorul:

 • Marți 06 iulie între orele: 9:00 - 16:00
 • Miercuri 07 iulie între orele: 9:00 -16:00
 • Joi 08 iulie între orele: 9:00 – 16:00
 • Vineri 09 iulie între orele: 9:00 – 16:00
 • Luni 12 iulie între orele 9:00 – 16:00
 • Marți 13 iulie între orele: 9:00 – 16:00
 • Miercuri 14 iulie între orele: 9:00 – 16:00
 • Joi 15 iulie între orele: 9:00 – 16:00
 • Vineri 16 iulie între orele 9:00 – 16:00 (se vor face doar validările finale pentru candidații cu înscrieri on-line nevalidate)

Concursul de admitere la toate facultățile - Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Moașe și asistență medicală- are loc pe 25 iulie.

Repartizarea locurilor pe cele 4 facultăţi ale UMFCD, conform aprobării Senatului universitar UMFCD, se va face după primirea cifrei de școlarizare de la Ministerul Educației și Cercetării, pe următoarele specializări:

Achitarea taxei de participare la concurs - 300 de lei - se va face prin intermediul platformei, printr-un procesator de plăți online integrat.

Pentru confirmarea locului, în vederea înmatriculării, candidații declarați admiși au obligația de a depune la secretariatele facultăților documentele în original în vederea înmatriculării, conform calendarului ce va fi anunțat.

Taxa de înscriere este de 300 lei pentru toate facultăţile şi specializările; 75% din cuantumul taxei reprezintă taxa administrativă, iar 25% taxa de participare; în cazul retragerii din concurs înaintea desfaşurării probelor, va fi returnată doar taxa de participare.

Taxa de înscriere va fi plătită printr-un procesator de plăți on-line integrat. Se va preciza numele candidatului, C.N.P.-ul și facultatea la care urmează să se înscrie candidatul, respectiv Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie sau Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (FMAM).

Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (până la vârsta de 26 ani ai candidatului) sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. Pentru anul universitar 2021-2022, Senatul universitar aprobă scutirea de taxă de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă pentru urmatoarele categorii de candidaţi:

 • 1. orfanii de ambii părinţi;
 • 2. candidații instituţionalizaţi în aşezăminte de ocrotire sau din plasament familial;
 • 3. copiii din familiile afectate de catastrofe naturale;
 • 4. eroii revoluţiei române şi copiii acestora;

Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați, respectiv:

 • Copii după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi (până la vârsta de 26 ani ai candidatului);
 • Adeverinţă de la Casa de copii sau adeverință de plasament familial;
 • Documente care atestă calitatea părintelui de „Erou martir al Revoluţiei”;
 • Adeverinţe pentru copiii cadrelor didactice, conform legii;
 • Adeverință de la primărie că aparțin familiilor afectate de catastrofe naturale.

Înscrierea şi înmatricularea olimpicilor se va face pe baza unui act doveditor cu recunoasterea M.E.C., respectiv diploma de olimpic. Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut distincţii în perioada studiilor liceale (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de către M.E.C. beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget. De asemenea, UMFCD acceptă pentru înscriere la studiile universitare de licenţă, fără concurs de admitere, candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele naţionale recunoscute de M.E.C., la disciplinele Biologie, Fizică şi Chimie.

UMFCD acordă în afara cifrei de școlarizare finanțate de la buget și locuri fără taxă de școlarizare (F.M.A.M.) absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din centrele de plasament, în condițiile prezentei Metodologii.

Conform legii, un candidat declarat admis poate beneficia de un loc de la buget o singură dată pentru fiecare din cele 3 cicluri de studii universitare (licenţă, masterat, studii doctorale). Depaşirea duratei învăţământului gratuit, prevazută de lege, se suportă de către studenţi, prin plata taxei aferente şcolarizării în ciclul respectiv de studii universitare.

După validarea înscrierii platforma va genera o legitimaţie de concurs.