Persoanele/familiile care se află în procedură de adopție cu un frate al unui copil ori care au adoptat deja frați ai acestuia vor avea prioritate la procedura de adopție, potrivit unui proiect de Hotărâre care va fi discutat miercuri de Guvern. Anterior, prioritate aveau rudele copilului din cadrul familiei extinse. Executivul vrea stabilirea clară a unei ierarhii a priorității la adopție pentru familiile care au acest drept, dar și flexibilizarea procedurilor actuale de evaluare a adoptatorului/familiei adoptatoare și de potrivire între acestea și un copil adoptabil.

AdoptieFoto: pixabay.com

Guvernul are pe agenda ședinței de miercuri un proiect de Hotărâre de modificare a Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției.

În Nota de fundamentare, Guvernul amintește de modificările aduse procedurii de adopție prin Legea nr. 268/2020 și de dificultățile identificate în practică în aplicarea procedurii și prezintă apoi principalele schimbări care se vor produce prin noul act.

Una din principalele modificări vizează stabilirea clară a unei ierarhii a priorității la adopție pentru familiile care au acest drept, astfel:

 • persoanele/familiile care se află în procedură de adopție cu un frate al acestuia;
 • persoanele/familiile care au adoptat frați ai copilului;
 • rudele copilului până la gradul al patrulea inclusiv;
 • persoana/familia alături de care copilul s-a bucurat de viață de familie o perioadă de minimum 6 luni.

"Argumentele care au stat la baza propunerii de stabilire a ierarhizăriiau avut în vedere în primul rând principiul menținerii fraților împreună, așa cum se regăsește el în Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, precum și dreptul copilului de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament, așa cum este el reglementat la art. 17 din același act normativ.

Pe parcursul procesului de elaborare a proiectului de act normativ, au existat 2 opinii diferite în ceea ce privește criteriile de ierarhizare. Majoritatea părerilor exprimate au susținut propunerea actuală, justificată de argumentele prezentate.

Cu toate acestea, au existat și opinii minoritare, care au susținut poziționarea pe primul loc a persoanei/familiei alături de care copilul s-a bucurat de viață de familie o perioadă de minimum 6 luni, singura justificare invocată fiind doar existența unei relații de atașament între copil și familia respectivă.", se arată în Nota de Fundamentare.

În prezent, în Legea nr. 268/2020 se precizează că:

 • "Potrivirea se realizează acordându-se prioritate rudelor copilului din cadrul familiei extinse, altor persoane alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie pentru o perioadă de minimum 6 luni, precum și familiilor/persoanelor care au adoptat frați ai copilului sau care se află în procedură de adopție cu un frate/frați al/ai acestuia, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior. În potrivire se includ numai acele rude și persoane care dețin atestat valabil de adoptator/familie adoptatoare."

Care sunt principalele schimbări preconizate la procedura de adopție

Guvernul propune acum următoarele modificări pentru corectarea dificultăților la procedura de adopție:

- reglementarea procedurii de verificare anuală a îndeplinirea condițiilor care au stat la baza eliberării atestatului:

 • după eliberarea atestatului, o echipă formată din asistent social și psiholog din cadrul compartimentului de specialitate, dintre care de regulă asistentul social este responsabilul de caz al familiei are obligația de a verifica anual dacă starea de sănătate, condițiile de locuit, situația economică a familiei precum și criteriile de potrivire inițială se mențin.
 • Adoptatorul/familia adoptatoare are obligația de a prezenta certificat/certificate medicale privind starea de sănătate a adoptatorului/familiei adoptatoare, eliberate de medicul de familie și adeverințe de venit cu ocazia verificărilor anuale;
 • verificarea presupune realizarea cel puțin a unei vizite la domiciliul adoptatorului/familiei adoptatoare și a unei ședințe de consiliere psihologică cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte de împlinirea termenului de un an de la eliberarea atestatului sau, după caz, de la ultima evaluare;
 • rezultatul verificării se consemnează într-un raport anual de reevaluare, care cuprinde în mod obligatoriu concluzii cu privire la menținerea sau, după caz, nemenținerea condițiilor și a criteriilor de potrivire;
 • în situația în care condițiile prevăzute de lege nu se mențin, raportul anual de reevaluare conține propunerea de retragere a atestatului;
 • în situația în care criteriile de potrivire nu se mai mențin, raportul anual de reevaluare conține noile criterii;
 • copia raportului anual de reevaluare este transmisă în termen de 5 zile calendaristice de la întocmire și înregistrare adoptatorului/familiei adoptatoare.

- detalierea modului de aplicare a dispozițiilor referitoare la stabilirea adopției ca finalitate a planului individualizat de protecție în acord cu modificările aduse prin Legea nr. 268/2020 (au fost stabiliți responsabilii, se precizează momentul de la care curg termenele stabilite prin lege);

- stabilirea ierarhiei priorității la adopție pentru familiile care au acest drept stabilit prin lege:

 • - persoanele/familiile care se află în procedură de adopție cu un frate al acestuia;
 • - persoanele/familiile care au adoptat frați ai copilului;
 • - rudele copilului până la gradul al patrulea inclusiv;
 • - persoana/familia alături de care copilul s-a bucurat de viață de familie o perioadă de minimum 6 luni.

- înlocuirea sintagmei “profilul copilului greu adoptabil” cu sintagma “profilul public al copilului”;

- stabilirea în sarcina managerilor de caz a obligației de a realiza activitatea de consiliere și informare prealabilă pentru exprimarea consimțământului la adopție de către părinții biologici, activitatea care se realizează verificările trimestriale privind împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurii de protecție, în baza prevederilor art. 72 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- revizuirea și clarificarea dispozițiile care cuprind sintagma direcție competentă, aceasta fiind înlocuită, după caz, cu direcția în a cărei rază administrativ-teritorială se află domiciliul copilului, direcția de la domiciliul adoptatorului/familiei adoptatoare, direcției de la reședința adoptatorului familiei adoptatoare;

- introducerea unui nou criteriu de potrivire în etapa de potrivire inițială - „nevoia copilului”, criteriu care înlocuiește două dintre criteriile existente, respectiv starea de sănătate și nivelul de dezvoltare al copilului;

- asigurarea premiselor accesului echitabil pentru toți adoptatorii/familiile adoptatoare la intrarea pe liste în procesul de potrivire, stabilind un singur criteriu de ierarhizare, respectiv vechimea atestatelor.

- introducerea obligativității anunțării adoptatorului/familiei adoptatoare în termen de 5 zile calendaristice de la completarea fișei sintetice cu privire la rezultatul potrivirii și prezentarea motivelor pentru care procedura de potrivire practică nu a fost inițiată. În cazul în care fișa sintetică de potrivire cuprinde propunerea de reluare a procedurii, adoptatorul/familia adoptatoare care a fost inclusă pe listă este anunțată;

- introducerea unor dispoziții exprese referitoare la găzduirea copilului pe parcursul procedurii de potrivire practică în mediul de viață al familiei sau în locuri stabilite de comun acord cu adoptatorul/familia adoptatoare;

- stabilirea unei perioade maxime în care se poate derula potrivirea practică, respectiv 3 luni de la acordul adoptatorului/familiei adoptatoare cu privire la continuarea procedurii de potrivire practică.

- clarificarea procedurii de accesare a profilului public de către adoptator/familia adoptatoare

- eliminarea birocratizării excesive a anumitor etape ale procesului de adopție, prin înlocuirea copiilor legalizate după anumite documente cu copii certificate de către direcție, pentru conformitate cu originalul.

- extinderea termenului de prelungire până la care pot fi transmise acordurile și actul din care să rezulte ca există garanțiile că adoptatorul să intre și să locuiască permanent în statul primitor de la 30 de zile la 45 de zile, justificat de faptul că unele state nu reușesc să se încadreze în acest termen datorită legislației lor specifice.

- introducerea unei soluții legislative pentru copil în situația în care pe parcursul potrivirii practice copilul nu se acomodează cu adoptatorul, stabilindu-se faptul că în acest caz se reia procedura de potrivire inițială.

- introducerea obligativității consilierii copilului de către psihologul din cadrul echipei multidisciplinare, după fiecare potrivire practică încetată, în cadrul căreia a avut cel puțin o întâlnire a copilului cu adoptatorul/familia adoptatoare,

- introducerea obligativității informării autorității centrale sau, după caz, a organizației străine acreditate, cu privire la motivul/motivele invocate de adoptator/familia adoptatoare, în situația în care aceștia au refuzat continuarea procedurii de adopție după 3 potriviri practice. În acest caz procedura de adopție se suspendă până la primirea punctului de vedere emis de autoritatea centrală sau, după caz, organizația străină acreditată cu privire la continuarea procedurii.

- reglementarea procedurii de acordare a drepturilor bănești prevăzute de legea nr. 268/2020, respectiv indemnizația de sprijin și suma fixă în cuantum de 1500 lei, prin agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București. (...)