Gradatia de merit in invatamant, sesiunea 2015 Profesorii trebuie sa isi depuna dosarele in luna martie. Care sunt criteriile si procedura de acordare a gradatiei de merit

de Raluca Pantazi     HotNews.ro
Vineri, 16 ianuarie 2015, 20:14 Actualitate | Esenţial


Calendarul concursului pentru gradatii de merit
Foto: Monitorul Oficial
Ministerul Educatiei a publicat in Monitorul Oficial metodologia si criteriile privind acordarea gradatiei de merit profesorilor, sesiunea 2015. Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 1 septembrie. Potrivit calendarului stabilit de Minister, profesorii trebuie sa depuna dosarele si sa obtina avizul la nivelul scolii in perioada 2 - 20 martie 2015, pentru care rezultatele finale sa fie publicate in luna mai.

In Monitorul Oficial a fost publicat astazi, 16 ianuarie 2015, Ordinul nr. 4.893 din 10 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat, sesiunea 2015. Ordinul este semnat de Remus Pricopie.

Metodologia si criteriile privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat, sesiunea 2015

"CAPITOLUL 1
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie reglementeaza procedura si criteriile de acordare a gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat, sesiunea 2015.

(2) Gradatia de merit se acorda personalului didactic definit la art. 88 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pe o perioada de 5 ani.
[Art. 88 alin. (2) din legea educatiei: Personalul didactic este format din personalul didactic de predare, personal didactic auxiliar şi personal didactic de conducere, de îndrumare şi control. - N. Red]

(3) Prin unitati de invatamant, in sensul prezentei metodologii, se au in vedere unitatile/institutiile de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica.

Art. 2. - (1) Numarul maxim de gradatii care pot fi acordate se calculeaza astfel: din numarul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice si 16% din totalul posturilor didactice auxiliare existente la nivelul inspectoratului scolar se scade numarul de gradatii acordate personalului didactic si didactic auxiliar aflate in plata, avand in vedere ca gradatia de merit se acorda pe o perioada efectiva de 5 ani, fara a fi luate in calcul perioadele de suspendare a contractului individual de munca din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei functii publice.
[Art. 249 din legea educatiei: Personalul didactic auxiliar este format din: a) bibliotecar, documentarist, redactor; b) informatician; c) laborant; d) tehnician; e) pedagog şcolar; f) instructor de educaţie extraşcolară; g) asistent social; h) corepetitor; i) mediator şcolar; j) secretar; k) administrator financiar (contabil); l) instructor-animator; m) administrator de patrimoniu. N.Red]

(2) In situatia in care personalului didactic de predare i se modifica locul de munca, cu pastrarea calitatii de personal didactic calificat, la nivelul aceluiasi judet/al municipiului Bucuresti, acesta isi pastreaza gradatia de merit.

(3) Personalul didactic de predare, personalul didactic de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar, beneficiar al gradatiei de merit, detasat in alt judet/municipiul Bucuresti, isi pastreaza gradatia de merit, in conditiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
[Art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003: Pe durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detaşat. N.Red.]

(4) Cadrele didactice beneficiare ale gradatiei de merit pretransferate/transferate in alt judet/municipiul Bucuresti isi pastreaza gradatia de merit, cu incadrarea in numarul maxim de gradatii de merit pentru anul respectiv la nivelul judetului/municipiului Bucuresti in care s-au pretransferat/transferat.

(5) La solicitarea unitatii/institutiei de invatamant preuniversitar in care cadrul didactic beneficiar al gradatiei de merit s-a pretransferat prin schimb de posturi pe baza consimtamantului scris in alt judet/municipiul Bucuresti in timpul anului scolar, inspectoratul scolar ii acorda gradatie de merit, cu incadrarea in numarul maxim de gradatii, cu respectarea prevederilor alin. (1).

Art. 3 - Gradatia de merit se atribuie pe o perioada efectiva de 5 ani, incepand cu data de 1 septembrie 2015.

Art. 4. - (1) Personalul didactic din invatamant care beneficiaza de gradatie de merit pana la 31 august 2015 poate participa din nou la concurs.

(2) Personalul didactic pensionat nu mai beneficiaza de gradatie de merit de la incetarea, in vederea pensionarii, a contractului individual de munca pe perioada nedeterminata.

(3) Personalul didactic titular mentinut in activitate, in functia didactica, peste varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2015, in conditiile prevazute la art. 284 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de gradatie de merit, pe perioada mentinerii ca titular in invatamantul preuniversitar, pana la incheierea perioadei de acordare a gradatiei de merit.
[Art. 284 alin. (6) din Legea nr. 1/2011: Personalul didactic de predare titular din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care dovedeşte competenţă profesională deosebită, poate fi menţinut ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta standard de pensionare, anual, la cerere, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. - N.Red]
 
CAPITOLUL II
Inscrierea la concursul pentru acordarea gradatiei de merit


Art. 5. - (1) La concursul pentru acordarea gradatiei de merit poate participa:
a) personalul didactic de predare si personalul didactic de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar de stat, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata, cu o vechime in invatamantul preuniversitar de cel putin 4 ani, cu performante deosebite in inovarea didactica, in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in pregatirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza judeteana si a municipiului Bucuresti, interjudeteana, faza nationala si internationala, in perioada 1 septembrie 2009 - 31 august 2014, si calificativul “Foarte bine” in fiecare an scolar din perioada evaluata;

b) personalul didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata, cu o vechime in invatamantul preuniversitar de cel putin 4 ani, cu performante in activitate, in perioada 1 septembrie 2009 - 31 august 2014, si calificativul “Foarte bine” in fiecare an scolar din perioada evaluata.

(2) Cadrele didactice care in perioada 1 septembrie 2009 - 31 august 2014 au indeplinit si functii de conducere, de indrumare si control pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit fie care personal didactic de conducere, de indrumare si control, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizeaza conform grilei specifice optiunii exprimate in scris la depunerea dosarului. Cadrele didactice care opteaza pentru evaluare ca personal didactic de conducere, indrumare si control depun calificativele primite in urma evaluarii activitatii pe perioada in care au ocupat aceste functii si sunt evaluate numai pentru activitatea desfasurata pe functia respectiva. Personalul didactic prevazut la alin. (1) care, in perioada 1 septembrie 2009 - 31 august 2014, a avut contractul de munca suspendat este evaluat doar pentru perioada in care si-a desfasurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2009 - 31 august 2014.

(3) Cadrele didactice incadrate pe doua sau mai multe specializari pe perioada evaluarii pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit la oricare dintre discipline, exprimandu-si optiunea in scris odata cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfasurat activitate metodica si stiintifica pe doua sau mai multe specializari sunt evaluate pentru intreaga activitate. 

CAPITOLUL III
Criterii pentru acordarea gradatiei de merit


Art. 6. - Inspectoratul scolar evalueaza activitatea candidatilor inscrisi pentru acordarea gradatiei de merit, inclusa in raportul de autoevaluare, sustinuta prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2009 - 31 august 2014. Fisa in baza careia se realizeaza evaluarea se elaboreaza, tinandu-se seama de criteriile generale care trebuie indeplinite de candidat, de catre inspectoratul scolar, respectiv de catre Ministerul Educatiei Nationale pentru personalul didactic de predare si de conducere din invatamantul sportiv integrat si suplimentar, palatele si cluburile copiilor, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar.

1. Criteriul activitatilor complexe cu valoare instructiv-educativa-ponderea 80%:
a) rezultate deosebite obtinute in pregatirea prescolarilor si a elevilor in atingerea obiectivelor/competentelor specifice impuse de curriculumul scolar, materializate in progresul elevilor la clasa, in rezultate ale elevilor la clasa, la testari si examene nationale de sfarsit de ciclu, rezultate obtinute cu clasa si individual la disciplinele de specialitate din invatamantul vocational;

b) initierea si aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea platformelor electronice de invatare si a softurilor educationale specifice disciplinei, existente in unitatea de invatamant;

c) performante dovedite in pregatirea elevilor distinsi la olimpiade scolare si/sau concursuri de profil, materializate prin obtinerea premiilor I, II, III si a premiilor speciale la faza judeteana si a municipiului Bucuresti/interjudeteana/nationala/internationala, desfasurate in coordonarea si/sau finantarea Ministerului Educatiei Nationale;

d) performante dovedite in pregatirea elevilor distinsi la concursuri cultural-artistice, tehnico-stiintifice si sportive incluse in Calendarul activitatilor educative nationale/regionale elaborate de Ministerul Educatiei Nationale, materializate prin obtinerea premiilor I, II, III si a premiilor speciale;

e) pregatirea loturilor olimpice de elevi, participarea, in calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele si concursurile scolare si extrascolare, fazele judetene, interjudetene, nationale si internationale, incluse in programul de activitati si in calendarul inspectoratelor scolare/Ministerului Educatiei Nationale.

f) organizarea de concursuri si festivaluri la nivel international, national sau regional/interjudetean; organizarea de spectacole, expozitii, concerte la nivel international, national ori regional/interjudetean incluse in programul de activitati si in calendarul inspectoratelor scolare/Ministerului Educatiei Nationale, certificate prin diplome sau adeverinte;

g) activitatea si rezultatele obtinute in centrele de excelenta, certificate de inspectorul de specialitate, sau cu elevi cu dificultati de invatare, certificate de centrele judetene de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala;

h) activitate de coordonator de programe educative scolare si extrascolare sau indrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare avizate de inspectoratul scolar;

i) activitate dovedita in cadrul Strategiei nationale de actiune comunitara;

j) crearea de softuri educationale in specialitate, platforme de e-learning pentru sustinerea progresului scolar, avizate de Ministerul Educariei Nationale.

2. Criteriul privind performante deosebite in inovarea didactica/manageriala - ponderea 10%:
a) elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, indrumatoare/ghiduri metodice, manuale scolare, auxiliare didactice, avizate de inspectoratul scolar sau de Ministerul Educatiei Nationale, dupa caz; carti in domeniul educational, inregistrate cu ISBN/ISSN; elaborarea de programe scolare pentru discipline optionale noi, insotite de suportul de curs sau vizand curriculumul pentru optional integrat in dezvoltare locala, avizate de inspectoratul scolar;

b) elaborarea de carti si lucrari stiintifice publicate in domeniul didacticii, specialitatii si managementului educational, inregistrate cu ISBN/ISSN;

c) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator in formarea continua a personalului din invatamant, activitate in cadrul comisiilor paritare/de dialog social, activitate in organismele de conducere ale organizatiilor sindicale afiliate federatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, precum si in cadrul asociatiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judetean/national/international, participarea cu comunicari la simpozioane nationale si/sau internationale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, in calitate de formatori, contributia la cercetari stiintifice in specialitate sau in domeniul problematicii invatamantului si educatiei, atestata prin publicatii inregistrate cu ISBN/ISSN;

d) activitatea de metodist, membru in consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar, membru in comisia nationala de specialitate, coordonator de cerc pedagogic;

e) activitatea desfasurata, in urma solicitarii Ministerului Educatiei Nationale, in cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ si in comisiile nationale de specialitate/control.

3. Criteriul privind participarea la proiecte - ponderea 5%:
a) proiecte europene, proiecte internationale care au ca obiective performanta scolara, progresul scolar, dezvoltarea competentelor si abilitatilor prescolarilor si elevilor, educatia civica, educatia complementara, formarea personalitatii prescolarilor si elevilor, dezvoltarea capacitatii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice;

b) proiecte elaborate si implementate in baza prevederilor Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.486/2011, materializate prin raportul de activitate si portofoliul personal.

4. Criteriul privind contributia la dezvoltarea institutionala - ponderea 5%:
a) atragerea de finantari extrabugetare pentru unitatea de invatamant, programe si proiecte educationale, centre de documentare si informare, laboratoare etc., avand ca efect cresterea calitatii institutiei si a procesului de predare-invatare-evaluare, a bazei didactico-materiale;
b) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finantare extrabugetara, avand drept obiectiv cresterea procesului de invatamant.

Art. 7. - (1) Punctajul se aplica in mod unitar pentru toate functiile didactice, tinand seama de ponderea criteriilor prevazute la art. 6, cu exceptia personalului de conducere, indrumare si control, pentru care ponderea criteriilor este urmatoarea:
1. criteriul activitatilor complexe cu valoare instructiv-educativa - ponderea 20%
2. criteriul privind performante deosebite in inovarea didactica/manageriala - ponderea 30%
3. criteriul privind participarea la proiecte - ponderea 10%;
4. criteriul privind cresterea prestigiului unitatii de invatamant/conexe - ponderea 40%.

Documentele doveditoare se refera la propria activitate.

(2) In baza punctajelor, stabilite in mod unitar, se elaboreaza cate o grila de evaluare specifica fiecarei categorii de candidati:
a) educatori/institutori/profesori pentru invatamantul prescolar;
b)  invatatori/institutori/profesori pentru invatamantul primar;
c) profesori;
d) maistri-instructori/profesori pentru instruire practica;
e) cadre didactice din invatamantul vocational, din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor si elevilor, din invatamantul special;
f) personalul didactic de conducere, indrumare si control;
g) personalul didactic auxiliar.

(3) Stabilirea punctajului si elaborarea grilei specifice de evaluare sunt de competenta comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar. In cadrul criteriilor si ponderilor prevazute la art. 6 si la alin. (1) al prezentului articol, comisia paritara poate stabili si alte subcriterii si/sau activitati (de exemplu: activitatea dovedita in calitate de coordonator al claselor bilingve, activitatea dovedita in calitate de profesor discipline non-lingvistice sau profesor documentarist in liceele cu sectii bilingve francofone).

(4) Pentru personalul didactic si personalul de conducere din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor si elevilor, grilele specifice de evaluare, tinand seama de ponderea criteriilor prevazute la art. 6, se stabilesc potrivit precizarilor Ministerului Educatiei Nationale.

(5) Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradatiei de merit, altele decat cele din fisa postului, sunt stabilite in fisa de (auto)evaluare a activitatii pentru gradatie de merit, elaborata de comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar.

CAPITOLUL IV
Procedura de acordare a gradatiei de merit


Art. 8. - (1) Inspectoratul scolar general numeste, prin decizie, comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit, in urmatoarea componenta:
a) presedinte - un inspector scolar general adjunct;
b) secretar - un referent de la compartimentul salarizare, normare;
c) membri - inspectori scolari sau metodisti selectati din corpul de metodisti ai inspectoratului scolar, reprezentanti ai personalului didactic auxiliar din unitati de invatamant.

(2) Pentru Palatul National al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit, numita prin ordin de serviciu, are urmatoarea componenta:
a) presedinte - un inspector din Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii din cadrul Ministerului Educatiei Nationale;
b) secretar - un inspector din Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii din cadrul Ministerului Educatiei Nationale;
c) membri - inspectori scolari din cadrul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, reprezentanti ai personalului didactic auxiliar din unitati de invatamant.

(3) Reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate in invatamant din judet/municipiul Bucuresti participa in calitate de observatori la toate lucrarile, au drept de acces la toate documentele comisiei si au dreptul sa solicite consemnarea in procesul-verbal a propriilor observatii. Neparticiparea observatorilor nu viciaza procedura.

Art. 9. - (1) Candidatul intocmeste si depune la conducerea unitatii de invatamant/conexe/institutiei de invatamant in care a functionat in perioada 1 septembrie 2009 - 31 august 2014 dosarul intocmit in vederea participarii la concursul pentru obtinerea gradatiei de merit, care cuprinde:
a) opisul dosarului, in doua exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnatura sa si a conducerii unitatii de invatamant, in care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;
b) fisa de (auto)evaluare pentru gradatie de merit, elaborata de inspectorul scolar, la categoria de personal didactic la care candideaza, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;
c) raportul de activitate, pentru perioada 1 septembrie 2009 - 31 august 2014;
d) declaratia pe propria raspundere, prin care se confirma ca documentele depuse la dosar apartin candidatului si ca prin acestea sunt certificate activitatile desfasurate, conform anexei nr. 4;
e) documentele justificative, grupate pe criteriile si subcriteriile din fisa de (auto)evaluare pentru gradatie de merit, elaborata de inspectoratul scolar, la categoria de personal didactic la care candideaza, certificate “conform cu originalul” de catre conducerea unitatii de invatamant la care candidatul depune dosarul.

Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagina si consemnate in opis.

In cazul in care candidatul este pretransferat, acesta isi depune dosarul la unitatea de invatamant preuniversitar de stat unde este titular la data depunerii dosarului.

In situatia in care candidatul este detasat in alt judet/municipiu Bucuresti, acesta poate depune dosarul la unitatea de invatamant preuniversitar de stat unde functioneaza la data depunerii dosarului sau la unitatea/institutia de invatamant preuniversitar de stat unde este titular. Plata gradatiei de merit inceteaza pentru candidatul care, ulterior obtinerii gradatiei de merit in alt judet decat cel in care este titular, revine la postul pe care este titular sau se detaseaza in alt judet.

Cadrele didactice angajate cu contract de munca pe perioada determinata depun documentele mentionate anterior la conducerea unitatii de invatamant la care sunt incadrate la data depunerii dosarului. Candidatii care isi desfasoara activitatea in doua sau mai multe unitati de invatamant depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unitati de invatamant.

(2) Candidatul isi prezinta raportul de autoevaluare in plenul consiliului profesoral. Consiliul profesoral al unitatii de invatamant/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului in care raportul reflecta realizarile candidatului potrivit fisei de evaluare si documentelor doveditoare, formuleaza o apreciere sintetica asupra activitatii candidatului, consemnata in procesul-verbal de sedinta.

(3) Directorul unitatii de invatamant/conexe depune la registratura inspectoratului scolar dosarul candidatului, incluzand, pe langa documentele enumerate la alin. (1), o copie a procesului-verbal din cadrul consiliului profesoral din care reiese aprecierea activitatii candidatului, certificate “conform cu originalul” si declaratia pe propria raspundere, conform anexei nr. 5.

(4) In urma consultarii consiliului consultativ al disciplinei, consemnata in procesul verbal al sedintei, inspectoratul scolar care coordoneaza disciplina intocmeste un raport motivat referitor la activitatea candidatului in specialitate, acordand punctajul ca suma a punctelor pentru fiecare criteriu din fisa de (auto)evaluare pentru gradatie de merit. Membrii consiliului consultativ isi asuma, prin semnatura, in procesul-verbal al sedintei si in raportul motivat, evaluarea dosarelor. Modelul raportului motivat este prevazut in anexa nr. 3. Inspectorul scolar care coordoneaza disciplina completeaza punctajul pentru fiecare criteriu/subcriteriu in fisa de (auto)evaluare a candidatului, asumat prin semnatura.

(5) Comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit primeste raportul de (auto)evaluare, procesul-verbal al sedintei consiliului profesoral, precum si raportul motivat al inspectorului scolar care coordoneaza disciplina, pe care le examineaza, stabileste punctajele pe criterii/subcriterii si punctajul final, pe care le consemneaza in fisa de (auto)evaluare pentru gradatie de merit, si intocmeste lista cuprinzand candidatii in ordinea descrescatoare a punctajelor, pe posturi si discipline. Lista astfel intocmita, asumata de toti membrii comisiei, va fi inregistrata si prezentata in consiliul de administratie al inspectoratului scolar.

(6) In consiliul de administratie al inspectoratului scolar, presedintele comisiei de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit prezinta rezultatele evaluarii dosarelor candidatilor participanti la concursul de acordare a gradatiilor de merit.

(7) Consiliul de administratie al inspectoratului scolar aproba lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs, in ordinea descrescatoare a punctajului acordat. Lista se afiseaza la sediul inspectoratului scolar, conform graficului prevazut in anexa nr. 1. In cazul Palatului National al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit din cadrul Ministerului Educatiei Nationale aproba lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs si o afiseaza la sediul Ministerului Educatiei Nationale, conform graficului prevazut in anexa nr. 1.

(8) Pentru personalul didactic auxiliar, procedura de acordare a gradatiei de merit se stabileste la nivelul inspectoratului scolar de catre comisia paritara si se aproba in consiliul de administratie al inspectoratului scolar.

Art. 10. - (1) Candidatii participanti la concursul de acordare a gradatiei de merit au drept de contestatie asupra punctajului acordat, la inspectoratul scolar, in conformitate cu graficul prevazut in anexa nr. 1.

Comisia de solutionare a contestatiilor, numita prin decizie a inspectorului scolar general/ordin de serviciu, este formata din:
a) presedinte - inspectorul scolar general; pentru Palatul National al Copiilor - director din Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii din cadrul Ministerului Educatiei Nationale;
b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/retea scolara; pentru Palatul National al Copiilor - un reprezentant al Directiei generale buget-finante si resurse umane din cadrul Ministerului Educatiei Nationale;
c) membri - consilierul juridic al inspectoratului scolar, inspectori scolari/ metodisti ai inspectoratului scolar, reprezentanti ai personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant, altii decat cei care au evaluat initial dosarele; pentru Palatul National al Copiilor - inspectori din cadrul Directiei generale educatie si invatare pe tot parcursul vietii si un consilier juridic al Directiei generale juridic din Ministerul Educatiei Nationale, altii decat cei care au facut parte din comisia de evaluare a dosarelor.

(2) Contestatiile se solutioneaza, prin reevaluarea dosarelor, in termen de 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a acestora. Punctajele rezultate in urma reevaluarii sunt consemnate in fisa de (auto)evaluare pentru gradatie de merit si sunt asumate de catre presedintele comisiei de contestatii. La finalul lucrarilor, comisia de contestatii genereaza lista cuprinzand punctajele tuturor candidatilor, asumata de toti membrii comisiei, care va fi inregistrata si prezentata in consiliul de administratie al inspectoratului scolar.

(3) Hotararea comisiei de contestatii este definitiva si poate fi contestata numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentand plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11. - (1) Comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar hotaraste ponderea pe categorii de personal (didactic de predare/functii de conducere, indrumare si control/didactic auxiliar), precum si pe discipline de invatamant, raportat la numarul total de gradatii, conform art. 2 alin. (1).

(2) Numarul de locuri repartizate pe posturi si discipline se aproba de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Consiliul de administratie aproba lista candidatilor intocmita pe posturi si discipline, in ordinea descrescatoare a punctajului, si hotaraste rezultatul concursului, cu conditia respectarii proportiei numarului de locuri pe discipline/functii de conducere, de indrumare si control, domenii de activitate.

(3) Deplina responsabilitate privind calculul numarului de locuri pentru acordarea gradatiei de merit si incadrarea in numarul de locuri revine inspectorului scolar general.

(4) Consiliul de administratie al inspectoratului scolar inainteaza lista candidatilor validati la Directia generala management, resurse umane si retea scolara nationala din cadrul Ministerului Educatiei Nationale pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisa la Ministerul Educatiei Nationale, cu adresa de inaintare, contine:
a) numarul total si modul de calcul al numarului de gradatii acordate la nivelul judetului/municipiului Bucuresti/Palatului National al Copiilor;
b) observatiile liderilor de sindicat desemnati de federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de munca unic la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, care au participat la procedura de acordare a gradatiei de merit, cu statut de observatori;
c) tabelul nominal si punctajul pentru candidatii aprobati, conform anexei nr. 2"
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

102045 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by