SINTEZĂ Ce articole din Codurile penale au trecut de CCR și ar putea fi trecute prin OUG anunțată de PSD: de la dezincriminarea parțială a traficului de influență la micșorarea termenelor de prescripție

de Iulia Roșca     HotNews.ro
Luni, 10 decembrie 2018, 21:02 Actualitate | Politic


Tudorel Toader
Foto: Guvernul Romaniei
PSD a decis luni, în Comitetul Executiv Național, că Guvernul va emite o Ordonanță de Urgență pentru adoptarea modificărilor la Codul penal și la Codul de procedură penală care au trecut de filtrul Curții Constituționale. Astfel, o serie întreagă de articole controversate ar putea fi trecute prin OUG - între acestea: reducerea termenelor de prescripție, reducerea termenelor necesare pentru liberarea condiționată, abrogarea neglijenței în serviciu, modificarea definiției traficului de influență, dar și cea a grupului infracțional organizat. O altă prevedere acceptată de CCR, la Codul de procedură penală, prevede că o instanță de apel nu poate da o decizie de condamnare, dacă în prima instanță a fost dată achitare, decât dacă există probe noi.

Vezi mai jos o sinteză a principalelor articole care au fost declarate constituționale sau care nici nu au fost supuse controlului CCR, din proiectele PSD aflate încă în Parlament

Cod penal

Legea trimisă la promulgare poate fi consultată aici

Este așteptată publicare de către CCR a motivării deciziei luate pe 25 octombrie pentru ca proiectul să intre la Comisia specială condusă de Florin Iordache, unde să fie modificate articolele declarate neconstituționale.

Articolele declarate constituționale:

art.75 alin.(1) lit.d)

* Achitarea integrală a prejudiciului în cazul unei serii întregi de infracțiuni, printre care și cele de corupție sau asimilate celor de coruție, vor constitui circumstanță atenuantă. În prezent, acestea sunt exceptate. Vor fi în continuare exceptate următoarele infracțiuni: tâlhărie, piraterie, furt calificat, fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice:

La articolul 75 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„d) acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin infracţiune, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, dacă făptuitorul nu a mai beneficiat de această circumstanţă într-un interval de 5 ani anterior comiterii faptei. Circumstanţa atenuantă nu se aplică în cazul săvârşirii următoarelor infracţiuni, dacă au produs un prejudiciu material: tâlhărie, piraterie, furt calificat, fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice.”

* art.100 alin.(1) lit.a)-c) şi alin.(2)-(6) - reducerea fracțiilor la liberarea condiționată

- Pentru pedeapsa cu închisoarea mai mică de 10 ani se poate aplica liberarea condiționată dacă s-a executat jumătate din pedeapsă în loc de două treimi cum este în prezent.
- Pentru condamnații care au peste 60 de ani se impune executarea a doar o treime din pedeapsă, față de jumătate din ea cum este în prezent, în cazul pedepselor mai mici de 10 ani

1) Liberarea condiţionată în cazul închisorii poate fi
dispusă, dacă:
a)cel condamnat a executat cel puţin jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani, sau cel puţin două treimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 15 ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani;
b) cel condamnat se află în executarea pedepsei în regim semideschis sau deschis;
c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească;

etc.

* Confiscarea extinsă
art.112^1 alin.(1) sintagma „probelor administrate”; art.112^1 alin.(2) lit.a):

Art. 112^1(1) Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele prevăzute la art. 112, când faţă de o persoană se dispune condamnarea pentru o faptă susceptibilă să îi procure un folos material şi pentru care pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare, iar instanţa îşi formează convingerea, în baza circumstanţelor cauzei inclusiv a elementelor de fapt şi a probelor administrate, că bunurile respective provin din activităţi infracţionale. Convingerea instanţei se poate baza inclusiv pe disproporţia dintre veniturile licite şi averea persoanei.
(2)
Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a)
valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani
înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei, depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit;

* art.154 alin.(1) lit.b) şi c) - micșorarea termenelor de prescripție:

b) 8 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depăşeşte 20 de ani;
c) 6 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 10 ani;

* art.155 alin.(3):

Prescripţia înlătură răspunderea penală oricâte întreruperi ar interveni, dacă termenul de prescripţie prevăzut în art. 154 este depăşit cu încă jumătate.

* art.269 - favorizarea infractorului

alin.(3)
Favorizarea săvârşită de un membru de familie sau afin până la gradul II nu se pedepseşte.”

alin.(4) lit.a)
Nu constituie infracţiunea prevăzută la alin. (1) următoarele: a) emiterea, aprobarea sau adoptarea de acte normative

alin.(5):
Dacă prin acelaşi act material şi în aceeaşi împrejurare se acordă ajutor mai multor făptuitori, în scopurile menţionate la alin. (1), fapta va constitui o singură infracţiune de favorizare a făptuitorului

* art.277 alin.(1), (2) și alin.(3) teza întâi - Divulgarea de informații confidențiale

(1) Divulgarea, fără drept, de informaţii confidenţiale privind data, timpul, locul, modul sau mijloacele prin care urmează să se administreze o probă, de către un magistrat sau un alt funcţionar public care a luat cunoştinţă de acestea în virtutea funcţiei, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Dezvăluirea, fără drept, de mijloace de probă sau de înscrisuri oficiale dintr-o cauză penală, înainte de a se dispune o soluţie de netrimitere în judecată ori de soluţionare în primă instanţă a cauzei, de către un funcţionar public care a luat cunoştinţă de acestea în virtutea funcţiei, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

(3^1)
Fapta funcţionarului public care înainte de pronunţarea unei hotărâri de condamnare definitive se referă la o persoană suspectată sau acuzată ca şi cum aceasta ar fi fost condamnată se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Dacă declaraţia se face în numele unei autorităţi publice, pedeapsa se majorează cu o treime.
(3^2)
Încălcarea dreptului la un proces echitabil, la judecarea cauzei de un judecător imparţial şi independent prin orice intervenţie care afectează procesul de repartizare aleatorie a dosarelor, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.”

* art.290 alin.(3) - Darea de mită denunțată în termen de un an nu se pedepsește:

"Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta, dar nu mai târziu de 1 an de la data săvârşirii acesteia.”

Abrogarea art.298 - eliminarea din codul penal a infracțiunii de neglijență în serviciu.

* art.308 - infracțiuni de serviciu - alin.(3) şi (4) - reducerea limitelor pedepsei la jumătate la achitarea prejudiciului

Dacă infracţiunile prevăzute la art. 295 (delapidare - n.r.) şi art.297–300 (abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, uzurparea funcției - n.r.) au produs un prejudiciu material, iar făptuitorul acoperă integral prejudiciul cauzat, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, limitele prevăzute la alin. (2) se reduc la jumătate.
(4) Dispoziţiile alin. (3) se aplică tuturor persoanelor care au comis împreună una dintre faptele prevăzute de alin. (1), indiferent dacă plata a fost efectuată doar de unul sau o parte dintre aceştia.”

Dintre articolele care nu au fost sesizate la CCR:

* Este considerat trafic de influență doar dacă infracțiunea vizează "foloase materiale", nu "foloase", așa cum este acum (art. 291).

* Eliminarea unei categorii întregi din definiția funcționarului public - s-a abrogat alineatul 2 (art. 175). Ce prevedea: "este considerat funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public".

* La delapidare, urmărirea penală se va declanșa doar după o plângere prealabilă. (art. 295)

* Modificări la mărturia mincinoasă - nu este infracțiune "simpla divergență de mărturii", nici refuzul de a face declarații prin care persoana se autoincriminează sau în sensul solicitat de organele judiciare, nici modificarea sau retractarea declarației (art. 273).

* Modificarea definiției grupului infracțional organizat: trebuie să fie grup structurat, format din cel puțin 3 persoane, să există pentru o perioadă de timp și să acționeze coordonat în scopul obținerii unui beneficiu material; membrii grupului trebuie să aibă roluri prestabilite și să nu fie format ocazional (art. 367).

Cod procedură penală

Legea în forma trimisă la promulgare poate fi consultată aici


Modificarea articolele declarate neconstituționale, conform deciziei CCR publicate pe 3 decembrie, este în procedură legislativă. Luni au fost adoptate modificările de către Senat, urmează un vot în Camera Deputațior.

* Art.4 alin.(3), (4) și (6) - interzicerea comunicărilor publice din dosare:

(3) În cursul urmăririi penale şi al judecării cauzei sunt interzise comunicările publice, declaraţiile publice precum şi furnizarea de alte informaţii, direct sau indirect, provenind de la autorităţi publice referitoare la faptele şi persoanele ce fac obiectul acestor proceduri. Persoanele din cadrul autoritatilor publice nu se pot referi la persoanele suspectate sau inculpate ca şi cum acestea ar fi vinovate decât în cazul în care există o hotărâre definitivă de condamnare cu privire la acele fapte.

(4) Prin excepţie, în cursul urmării penale sau al judecăţii organele de urmărire penală sau instanţa de judecată pot comunica public date despre procedurile penale care se desfăşoară doar atunci când datele furnizate justifică un interes public prevăzut de lege sau acest lucru este necesar în interesul descoperirii şi aflării adevărului în cauză.

(6) În cursul procesului penal este interzisă prezentarea publică a persoanelor suspectate de săvârşirea unor infracţiuni purtând cătuşe sau alte mijloace de imobilizare sau afectate de alte modalităţi de natură a induce în percepţia publică că acestea ar fi vinovate de săvârşirea unor infracţiuni.

* art.10 alin.(4^1):

Exercitarea dreptului de a nu da nicio declaraţie nu poate fi utilizată împotriva suspectului sau inculpatului în nicio fază a procesului penal, neputând constitui o circumstanţă personală care să întemeieze convingerea organelor judiciare că persoana este vinovată de săvârşirea infracţiunii pentru care este cercetată
şi nu poate fi utilizată la coroborarea probelor.”

* art.103 alin.(3),

Condamnarea, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei nu pot fi dispuse pentru alte fapte decât cele pentru care s-a dispus trimiterea în judecată.
Nu se poate dispune extinderea procesului penal în faza de judecată pentru alte fapte sau circumstanţe decât cele pentru care s-a dispus trimiterea în judecată. Schimbarea încadrării juridice poate fi dispusă numai în cazul în care situaţia de fapt poate primi o altă încadrare juridică decât cea reţinută în actul de trimitere în judecată.

* art.139 alin.(3^1)

Înregistrările de pe camerele de supraveghere, precum şi cele realizate în locuri publice pot constitui mijloace de probă.”

* art.370^5

Dacă pe parcursul judecării cauzei se constată că actele sau probele efectuate sau administrate în cursul cercetării penale sunt lovite de nulitate, acestea sunt eliminate din cauză, indiferent de soluţia pronunţată în cursul verificării prealabile.

* art.421 alin.(2)

"Instanţa de apel nu poate desfiinţa sentinţa primei instanţe prin care s-a dispus achitarea inculpatului şi nu poate pronunţa o hotărâre de condamnare direct în apel decât dacă sunt readministrate probe sau administrate probe noi care să conducă la desfiinţarea soluţiei de achitare a primei instanţe pentru infirmarea motivelor pentru care a fost dispusă achitarea.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

6692 vizualizari

 • +8 (12 voturi)    
  Atentie articolele nu sunt constitutionale (Luni, 10 decembrie 2018, 23:54)

  kthor7 [utilizator]

  Presa atentie in special art 277 este neconstitutional si impotriva dreptului la informare, acum functionarii cinstiti nu vor mai putea reclama furturile, evaxiunea si toate faptele penale, nu vor mai putea inainta copii dupa inscrisurile cate atesta furturile. Acestea vor fi declarate confidentiale si furturile vor fi ascunse iar procesele se vor musamaliza, deci ne vor fura cat vor dori, vor ramane cu banii pe care ii vor imparti cu magistratii si in puscarie vor ajunge oamenii cinstiti care vor indrazni sa demaste furturile. Cititi bine acel articol. Klaus iohannis este momentul sa convoci stare de urgenta sa iei armata si sa-i arestezi ptr complot impotriva sigurantei nationale! Trezeste-te! Vei sfarsi arestat de psd, deja te cauta la case! Ne-am intors inainte de 89 si tu nu faci nimic!
 • +7 (11 voturi)    
  Drept de exprimare interzis (Marţi, 11 decembrie 2018, 1:39)

  n.dumiritu [utilizator]

  Cum poate fi constitutional asa ceva?
  "Fapta funcţionarului public care înainte de pronunţarea unei hotărâri de condamnare definitive se referă la o persoană suspectată sau acuzată ca şi cum aceasta ar fi fost condamnată se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani."

  Ce inseamna "ca şi cum"? Unde se opreste referirea "la o persoană suspectată sau acuzată" pentru a nu fi expus pedepsei cu inchisoare? Pedeapsa cu inchisoare pentru opinie! Nu conteaza ca e functionar sau ce e. Daca e functionar, nu are drept de exprimare in afara functiunii, in calitatea lui de individ liber, in afara programului? E infractiune sa numesti un hot cu numele lui? Tot hotul este vatamat si e aparat de stat cu sanctiunea de inchisoare pentru cel care indrazneste sa numesca hotul hot? Ce legi sint astea? Cine ne apara de abuzuri din astea? De ce exista curte constitutionala care accepta abuzuri din astea?
  • +1 (3 voturi)    
   Cum de ce? Fiindca Romania e tara hotilor. (Marţi, 11 decembrie 2018, 9:53)

   emil bobu [utilizator] i-a raspuns lui n.dumiritu

   Ne-am prefacut ani de zile ca suntem o tara europeana normala, dar nu suntem.

   Suntem ticalosi si de aceea avem conducatori ticalosi.

   Conducerea nu e picata din cer, e aleasa din randul publicului, e votata de cetateni.

   Daca cetatenii sunt o mizerie, conducatorii sunt o mizerie.

   Degeaba sunt o mana de oameni cinstiti intr-o tara de hoti, nu au ce cauta aici.
   • +1 (3 voturi)    
    Nu sint de acord (Marţi, 11 decembrie 2018, 11:39)

    n.dumiritu [utilizator] i-a raspuns lui emil bobu

    Ma scuzi, nu sint de acord cu diagnosticul tau. Nu "suntem ticalosi si de aceea avem conducatori ticalosi." Oamenii cinstiti nu sint in minoritate. Opinia mea este ca statul este capturat de o elita extinsa care folosesc pirghiile politice, legislative si juridice pentru a-si asigura acum dar si pe termen lung privilegii, rente, imunitate, putere. O relativ mica si decisa armata de ocupatie deturneaza toate resursele publice in propriul beneficiu. Restul sintem insultati, mintiti, hartuiti, in cel mai bun caz uitati. Insa, revolta bate la usa.
  • +1 (3 voturi)    
   e constitutional (Marţi, 11 decembrie 2018, 11:11)

   liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui n.dumiritu

   de cand majoritatea membrilor ccr sunt din psd...
   • 0 (0 voturi)    
    Ce-o sa fie ,ce -osa fie..... (Marţi, 11 decembrie 2018, 21:21)

    Iaca [utilizator] i-a raspuns lui liviu_

    cand totul va fi politic si pe ici ,pe colo,cate ceva APULITIC (vorba lui Pastorel ).
    Pai,iaca,romanul e nascu poet ...
    Ba, nu,e nascut BURET-dixit tot Pastorel cand era pe"Dealul viilor "murind de sete...
    (nici vin nu i-au dat ca sa fie "terminat"...).
    Votanti,luati aminte ,daca aveti minte ,ca PSD-ul va minte...
 • +6 (10 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Marţi, 11 decembrie 2018, 7:17)

  [anonim]

  • +2 (10 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Marţi, 11 decembrie 2018, 8:50)

   [anonim] i-a raspuns lui

   • +2 (4 voturi)    
    PSD va castiga din nou (Marţi, 11 decembrie 2018, 9:58)

    emil bobu [utilizator] i-a raspuns lui

    In 2020 va veni la putere PNL, care va trebui sa taie salariile triple si pensiile nesimtite, pentru a salva tara de la faliment.

    In 2024, dupa austeritatea necesara, prostimea va vota iar PSD, pentru promisiunile de bani nemunciti.

    Fiindca asta vor romanii, bani nemunciti.

    Nu vorbesc de minoritatea cinstita din orasele mari, care oricum e prea nepasatoare sa voteze.

    Tara e lipsita de speranta, e blocata intr-un ciclu de prostie si saracie.
   • +1 (3 voturi)    
    Iti doresti?? (Marţi, 11 decembrie 2018, 10:24)

    Inapasevedeinvers [utilizator] i-a raspuns lui

    Esti sigur ca vei mai rezista alti patru ani si nu-ti iei campii ... sau zilele?
    • -1 (3 voturi)    
     Comentariu sters de utilizator (Marţi, 11 decembrie 2018, 11:46)

     [anonim] i-a raspuns lui Inapasevedeinvers

     • 0 (2 voturi)    
      In cazul asta, ce mai freci menta pe aici? (Marţi, 11 decembrie 2018, 15:34)

      Inapasevedeinvers [utilizator] i-a raspuns lui

      Numai ca sa ne arati cat de mult ne dispretuiesti?
      Pai, se pare ca nu ai facut cine stie ce mare branza ca "cetatean al altui stat" daca, in loc sa te bucuri de viata, simti nevoia sa arunci cu rahat in aia care rezista pe aici, atatia cati au ramas si care tin cat de cat piept la toata ticalosia astora...
      Asta seamna a mentalitate de taran ajuns la oras, care tine din cand in cand sa-i faca prosti pe aia care au ramas in sat.
      • +1 (1 vot)    
       Comentariu sters de utilizator (Marţi, 11 decembrie 2018, 22:20)

       [anonim] i-a raspuns lui Inapasevedeinvers

       • -1 (1 vot)    
        Am inteles. (Miercuri, 12 decembrie 2018, 9:06)

        Inapasevedeinvers [utilizator] i-a raspuns lui

        Esti contrariat ca baba s-a suparat ca ai smucit-o si acum ai dori s-o calce masina fiindca nu vrea sa treaca strada cand vrei tu!
        Ei, s-ar putea ca baba sa treaca strada cu ajutor de la cineva mai putin repezit sau fara ajutor, si sa crapi tu de inima rea.

        PS. ai sa te miri, poate, dar exista in Ro tipi care au reusit destul de mult facand ceva aici, e drept, tragand din greu, dar nu stand in cur si jeluindu-se "uite ce ne fura astia, bai, eu nu mai fac nimic, ca ne fura" . Faptul ca ei ne fura se datoreaza mai mult decat crezi, pasivitatii voastre, da, inclusiv a celor care au fugit la o viata mai buna. Nu este cazul sa ne dati lectii.
        Daca tu votezi, felicitari, dar eu vad ca lipsesc in cel mai bun caz, 4,5 milioane de voturi de la 5 milioane care sunt afara. Deci, doar unu din zece votati. Ciocu mic!
        • 0 (2 voturi)    
         Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 12 decembrie 2018, 22:36)

         [anonim] i-a raspuns lui Inapasevedeinvers

         • -1 (1 vot)    
          Nu eu ma plang (Joi, 13 decembrie 2018, 8:49)

          Inapasevedeinvers [utilizator] i-a raspuns lui

          Tu faci pe grozavu' dar te plangi ca tara nu te merita.
          Eu am facut ceva aici si ... rezist aici.
      • 0 (2 voturi)    
       Comentariu sters de utilizator (Marţi, 11 decembrie 2018, 22:25)

       [anonim] i-a raspuns lui Inapasevedeinvers

 • +1 (3 voturi)    
  Comment sters de user (Marţi, 11 decembrie 2018, 10:01)

  DiDiRo [anonim]

 • +2 (4 voturi)    
  Cum ramane cu urgenta din sistemul medical (Marţi, 11 decembrie 2018, 10:58)

  Jan2016 [utilizator]

  Cum ramane cu sistemul medical? Cu lipsa medicilor? Cu lipsa medicilor pregatiti? Cu lipsa medicamentelor? Coruptia, mizeria, infectiile. Cu faptul ca sunt infectati bebelusii. Astea ce sunt ? Nu sunt pe lista de urgente a acestor ticalosi care nu vor altceva decat sa scape de puscarie.
  Cum ramane cu educatia? Cu sistemul asigurarilor sociale? Cum ramane cu batranii care mor singuri, care sunt umiliti si batjocoriti? Care nu pot merge la un azil la batranete pentru ca si acolo e un lux.
  Cum ramane cu toti ticalosii astia care trebuie rasi odata.
 • +2 (4 voturi)    
  OUG? Mai degraba ordonanta de oportunitate (Marţi, 11 decembrie 2018, 11:14)

  bigbrother [utilizator]

  "Prietenii stiu de ce". Unde este URGENTA invocata pentru aceasta ordonanta? Intr-o natie civilizata dezbaterile si discutiile fac legile sa aiba logica, sa fie corecte si aplicabile fara partinire. A sunta procesul legislativ dat prin Constitutie Parlamentului este o magarie legislativa fara precedent de care se prevaleaza o gasca de borfasi pentru a-si rezolva problemele.

  Art 115 alin.4 din Constitutia Romaniei:
  (4) Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora.

  Ce ma surprinde si mai tare este interpretarea Curtii Constitutionale asupra legalitatii acestor modificari. In Constitutie la acelasi articol 115:

  (6) Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.

  E clar ca aceste modificari vor afecta "regimul institutiilor statului", vezi darea de mita, neglijenta in serviciu, favorizarea infractorului etc. Relaxarea legii ar trebui facuta doar atunci cand legile nu mai corespund pentru ca si-au atins scopul pentru care au fost gandite in acel moment, dar la noi toate acele articole declarate constitutionale nu vor face decat sa incurajeze si mai mult coruptia, birocratia si mita.
 • 0 (0 voturi)    
  Ordonanta ticaloasa... (Marţi, 11 decembrie 2018, 20:01)

  Iaca [utilizator]

  cere :modificarea ,pe ici , prin partile neesentiale,pe colo,ce nu fuse constitutional.Se schimba numai palaria ...si gata cu constitutionalitatea...
  Scopul scuza mijloacele-vorba lui Machiavelli !


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by