Provocările privind educația la distanță asupra școlii românești datorate pandemiei de coronavirus sunt subliniate pe larg în documentul privind Planul Național de Redresare și Reziliență pe educație, iar una dintre cele 18 direcții de investiții vizează tocmai școala online. Autoritățile își propun ca până în 2025 să fie dezvoltat un ecosistem digital care să permită extinderea dobândirii competențelor digitale la nivelul învățământului preuniversitar, dar și cadrul de utilizare a mediului online pentru evaluările naționale, care să permită testarea la distanță, prin dezvoltarea unui sistem de evaluare și testare securizat la distanță.

scoala onlineFoto: pxfuel.com

Citește pe larg despre componenta digitalizării în documentul privind PNRR (pagina 1062)

Din analiza realizată de Guvern privind provocările educației online:

În această perioadă, provocările cu care s-au confruntat școlile din România au fost legate de:

- existența unei rețele școlare eterogene, cu un puternic decalaj digital între unitățile de învățământ;

- competențe digitale insuficient dezvoltate pentru organizarea eficientă a procesului didactic în mediul online;

- acces redus la tehnologie și conectivitate redusă la internet;

- posibilități reduse ale familiilor în a acorda sprijin beneficiarilor educației, elevii și copii;

- dificultăți în asigurarea participării la lecții online.

România are nevoie de:

- elaborarea unor metodologii de evaluare pentru mediul online, a performanțelor școlare ale elevilor, inclusiv elaborarea unei platforme de evaluare securizată a competențelor elevilor, prin crearea unei bănci cu itemi obiectivi de evaluare, la nivel național (grupați pe nivel de învățământ/discipline/unități de învățare), într-un format care să poată fi importat pe diverse platforme de evaluare sau să permită importul pe o platforma unică de evaluare, aceeași la nivel național, platforma care sa devina standard pentru evaluarea obiectivă a rezultatelor învățării;

- elaborarea cadrului de derulare a inspecției școlare (monitorizarea și evaluarea activităților didactice derulate în mediul virtual);

- cadru legislativ pentru elaborarea unor standarde de dotare a școlilor cu echipamente tehnologice în scop educațional, pentru asigurarea unui impact durabil al investițiilor propuse;

- elaborarea și validarea profilului de competențe al cadrului didactic, componenta de competențe digitale, care va fi ulterior baza programelor de formare inițială și continuă a cadrelor didactice.

Școala online în PNRR - obiective și implementare

Investiția cu nr. 12 din cele 18 ale PNRR pe Educație - Școala ONLINE: realizarea de conținut și instrumente educaționale digitale, prin încurajarea inovării pentru adoptarea unor soluții educaționale creative, interactive și prin elaborarea și implementarea de programe accesibile de alfabetizare digitală pentru elevii cu dizabilități, sportivi, elevi spitalizați.

Provocări adresate

Principalele provocări adresate sunt nevoile de abordare integrată a desfășurării activităților didactice în regim online sau în situații speciale prin asigurarea complementarității derulării orelor on-line, cu platforme de învățare, manuale digitale și materiale auxiliare necesare unui proces complet și complex.

În acest context, Ministerul Educației a proiectat și dezvoltat un portal de informare, care să sprijine activitatea didactică, instrument online dedicat tuturor celor interesați de contextul educativ și sanitar în care se va desfășura activitatea în anul școlar/universitar 2020-2021, ca urmare a evoluției pandemiei de COVID-19. Pe acest site pot fi accesate repere metodologice elaborate în vederea consolidării achizițiilor din anul școlar 2019 -2020, pentru învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, profesional și tehnic, vocațional, precum și pentru învățământul special.

In anul 2020 a fost lansată platforma Digital pe educred.ro (digital.educred.ro), un spațiu creat pentru toate cadrele didactice care doresc să valorifice noile tehnologii în activitățile de învățare cu elevii, platformă dezvoltată de echipa proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED, cu sprijinul experților Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE). În acest spațiu virtual - digital.educred.ro - sunt centralizate mai multe tipuri de resurse digitale și informații utile, în activitățile educaționale desfășurate.

Toate resursele colectate pe platformă sunt gratuite. Cadrele didactice au avut posibilitatea de a accesa resurse de învățare necesare pentru susținerea activităților la distanță cu elevii, instrumente digitale cu ajutorul cărora pot fi dezvoltate astfel de resurse, platforme de învățare colaborativă, adaptată contextului clasei de elevi (și resurselor de la nivel de școală), dar și instrumente utile de comunicare și colaborare la distanță, precum și comunități de învățare în care pot fi împărtășite experiențe și resurse cu alți colegi de disciplină. Platforma pusă la dispozițiede Ministerul Educației conține, de asemenea, o secțiune de Resurse Educaționale Deschise – RED, centralizate în secțiunea „Resurse ISE” a site-ului.

Totuși resursele educaționale virtuale sunt insuficiente și nu sunt adaptate tuturor situațiilor de învățare.

Obiective

  • O1. Dezvoltarea unui ecosistem digital care să permită extinderea dobândirii competențelor digitale la nivelul învățământului preuniversitar.
  • O2. Crearea cadrului de utilizare a mediului online pentru evaluările naționale, care permite testarea la distanță, prin dezvoltarea unui sistem de evaluare și testare securizat la distanță

Etapele investiției vor urmări:

1. crearea de conținut educațional pentru revizuirea platformei manualelor digitale (manuale.edu.ro), prin completarea cu auxiliare școlare în format digital, pentru învățământul preuniversitar;

2. crearea de conținut educațional digital ca resurse accesibile pentru trei niveluri de aprofundare diferențiată a cunoașterii: remedială, accesibilă, performanță (manuale digitale, materiale didactice digitale, lecții digitale/interactive/video, cursuri inovative opționale, aplicații multitouch, jocuri educaționale multiplayer etc.);

3. dezvoltarea unor resurse educaționale incluzive, prin elaborarea și implementarea de programe accesibile de alfabetizare digitală pentru elevii cu dizabilități, sportivi, elevi spitalizați, etc;

4. dezvoltarea unei platforme de evaluare a competențelor elevilor securizată, a căror specificatii tehnice vor fi elaborate pe baza celor mai bune practici europene și a unei analize de nevoi realizată la nivel național.

Resursele Educaționale Deschise (RED) provoacă o schimbare majoră în educație. Cu ajutorul acestui tip de resurse se trece la un sistem de învățare deschis. Utilizarea judicioasă a RED, în combinație cu metodologii pedagogice adecvate, cu obiecte de învățare bine concepute și cu activități diverse de învățare, poate oferi o gamă mai largă de opțiuni pedagogice inovatoare.

Pentru dezvoltarea celor 3 tipuri de RED menționate mai sus va fi lansat un apel de proiecte în sistem competitiv, pentru dezvoltarea conținutului pedagogic digital pentru diferite nivele, adaptate diferitelor tipuri de utilizatori, în acord cu Cadrul european al competenței digitale pentru cetățeni (DigComp), precum și pentru elaborarea și asigurarea functionalitatii si mentenantei platformei de evaluare a elevilor. Astfel, prin aceasta investitie se are în vedere extinderea platformei manuale.edu.ro, prin adaugarea de auxiliare didactice pentru toate disciplinele și pentru toate clasele de gimnaziu, precum și crearea de conținut educațional digital, ca resurse accesibile pentru niveluri de aprofundare diferențiată a cunoașterii, inclusiv crearea de cursuri inovative opționale.

Aceste resurse educaționale deschise vor fi dezvoltate în cadrul unui apel de proiecte competitiv, de către furnizori cu experiența in dezvoltarea de materiale didactice digitale și verificate calitativ de o comisie de specialitate de la ME.

Se vor elabora diferite tipuri de RED, materiale pentru învățare diferentiata, pentru elevii cu CES, astfel incat sa existe o oferta variata de materiale in format digital, care sa fie apoi adaptate de profesori diferitelor categorii de elevi. Se va elabora un caiet de sarcini cu specificații clare și se va constitui la nivelul ME o echipa multidisciplinară de analiză a calității RED care vor fi elaborate de furnizori specializati, încă din etapa de elaborare a caietelor de sarcini, pentru ca acestea sa fie adaptate nevoilor unor categorii de elevi, sa indeplineasca standardele de calitate și să fie complementare celor dezvoltate prin POEO și POCIDIF, POC etc.

Măsurile propuse sunt complementare cu cele din proiectul POCU, CRED, activitatea 2.2 în care vor fi dezvoltate 7200 RED, precum și cu activitățile propuse sa fie finanțate prin POEO care vizează dezvoltarea de Resurse Educaționale Deschise pentru elevii cu competențe scăzute în citit, matematică şi științe, dar si cu proiectul EDULIB, Platforma digitală cu resurse educaționale deschise - Biblioteca virtuală, care are ca obiectiv crearea unei platforme digitale cu resurse educaționale deschise, în special pentru licee, facilitând accesul liber la manuale în format electronic și la alte resurse educaționale electronice. De asemenea, și prin POCIDIF vor fi finanțate o serie de centre educaționale online care vor conține resurse educaționale deschise, dedicate altor tipuri de beneficiari decât cele dezvoltate prin PNRR.

Perioada de realizare a investiției: Gradual, până în 2025.