Educația urmează să beneficieze de șase reforme realizate prin 18 direcții de investiții în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, având un buget alocat de 3,6 miliarde euro. Este vorba despre educațiaa timpurie, reducerea abandonului școlar, învățământul dual, digitalizarea educației, asigurarea standardelor de siguranță și calitate prietenoase cu mediul și profesionalizarea managementului școlilor în condițiile unei autonomii sporite.

Educație digitalăFoto: Freepik

La finalul acestor reforme și investiții se așteaptă rezultate precum:

 • Creșterea cu cel puțin 10% a numărului elevilor înmatriculați în cadrul liceelor agricole (până la cel puțin 90.000 elevi)
 • 50 de școli noi
 • 1.800 de microbuze verzi pentru transportul elevilor
 • 75.000 de săli de clasă dotate cu mobilier
 • 20.000 de locuri de recreere și lectură
 • 20.000 de locuri de cazare nou create în campusuri universitare
 • 1175 SMART Lab-uri achiziționate pentru unitățile de învățământ de nivel gimnazial și liceal
 • 6176 școli care au primit resurse tehnologie pentru dotarea laboratoarelor de informatică și pentru derularea învățării in format virtual
 • 140 de creșe înființate și operaționalizate și 412 servicii complementare (se înființează în spații oferite de comunitate/diferiți furnizori publici și privați de educație, în localitățile izolate, dezavantajate unde nu se justifică construirea unei creșe/grădinițe)
 • 10 centre de învățământ dual integrate, finalizate și operaționale, corelate cu cerințele operatorilor economici din zona respectivă

Detaliem mai jos cele 6 reforme și 18 investiții aferente prevăzute în documentul autorităților:

Obiectiv general: Creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv.

Buget: 3.606.000.000 euro

Descarcă de aici Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - .pdf, 12MB

PNRR pe Educație - Reforme și Investiții:

R1. Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie pentru copiii de la naștere la 6 ani, unitar, incluziv și de calitate, având la bază un mecanism eficient de cooperare inter-instituțională și de coordonare intersectorială, care să asigure beneficiarilor rate crescute de acces și participare.

 • I1. Schemă de granturi pentru construirea și operaționalizarea, de către operatori publici, a unui număr de 140 de creșe pentru îmbunătățirea accesului și a participării copiilor antepreșcolari la servicii standard de educație timpurie, cu scopul favorizării revenirii părinților în câmpul muncii.
 • I2. Schemă de granturi pentru înființarea și operaționalizarea unui număr de 412 servicii complementare pentru grupurile dezavantajate în cele 41 de județe și în municipiul București.
 • I3. Program cadru de formare continuă a profesioniștilor care lucrează în serviciile de educație timpurie, cu precădere a celor care lucrează în servicii destinate copiilor cu vârste de la naștere la 3 ani.

R2. Reformarea sistemului de învățământ obligatoriu prin creșterea autonomiei unităților de învățământ în scopul identificării și implementării unor măsuri specifice pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar.

 • I4. Schemă necompetitivă de granturi pentru unitățile de învățământ cu risc crescut de abandon școlar prin activități educaționale diversificate, măsuri remediale, programe sociale și monitorizarea activităților.
 • I5. Intervenții sistemice în vederea sprijinirii reformelor precum evaluări, analiza de impact, activități de mentorat și coaching pentru cadre didactice și directori ai unităților de învățământ, formare în utilizarea mediilor de învățare virtuale sau hibrid, instrumentelor de învățare, observarea la clasă etc.

R3. Constituirea unei rute profesionale complete, facilitată de un bacalaureat reformat, care să ofere elevilor oportunitatea unei rute deschise, cu acces la instituții de învățământ superior cu profil tehnic

 • I6. Scheme de sprijin pentru dezvoltarea a 10 consorții regionale (clustere de învățământ dual) între unitățile administrative teritoriale, unitățile de învățământ - licee și universități, camere de comerț și/sau agenți economici, alți parteneri relevanți, exclusiv pentru crearea condițiilor optime de pregatire a elevilor, și pentru dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate, liceale și universitare (infrastructură socială care să deservească învățământul dual preuniversitar și universitar tehnologic)
 • I7. Dotarea laboratoarelor de informatică din unitățile de învățământ IPT
 • I8. Dotarea atelierelor școlare din unitățile de învățământ IPT
 • I9. Investiții pentru transformarea liceelor agricole în principalele locuri de profesionalizare a viitorilor fermieri antreprenori și salariati în domeniul agriculturii

R4. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației

 • I10. Program de formare continuă a personalului didactic, accesibil la nivel național, aliniat Cadrului european al competențelor digitale pentru cetățeni (DigComp), cu accent pe îmbunătățirea competențelor de pedagogie digitală ale cadrelor didactice
 • I11: Schemă de finanțare a echipamentelor și resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ
 • I.12. Școala ONLINE: realizarea de conținut și instrumente educaționale digitale, prin încurajarea inovării pentru adoptarea unor soluții educaționale creative, interactive și prin elaborarea și implementarea de programe accesibile de alfabetizare digitală pentru elevii cu dizabilități, sportivi, elevi spitalizați.
 • I.13. Schemă de finanțare pentru digitalizarea universităților

R5. Modificarea și eficientizarea cadrului normativ pentru asigurarea standardelor de siguranță și calitate, prietenoase cu mediul, în unitățile de învățământ preuniversitar și universitar

 • I14. Scheme de finanțare pentru sistemul educațional universitar pentru atingerea standardelor de siguranță și calitate
 • I15. Școli verzi: Scheme de finanțare pentru tranziția către un sistem de educație sustenabil și verde
 • I16. Asigurarea dotărilor sălilor de clasa și a laboratoarelor/cabinetelor școlare din sistemul preuniversitar pentru atingerea standardelor de calitate, altele decât unitățile gimnaziale și de IPT finanțate prin granturi
 • I17. Schema de grant pentru consorții școlare rurale

R6. Reforma guvernanței sistemului de învățământ preuniversitar și profesionalizarea managementului în condițiile unei autonomii sporite a școlilor

 • I18. Măsuri de sprijin pentru reformarea guvernantei și asigurarea unui management de calitate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar