Investițiile realizate de investitori europeni în România vor fi supuse autorizării prealabile înainte de implementare, conform noilor prevederi legale. Se instituie o taxă de examinare a cererilor de autorizare de 10.000 de euro.

Roxana Roșca, Sergiu PăunFoto: Filip&Company

Regimul aplicabil verificării investițiilor în România a cunoscut importante modificări prin intermediul unei ordonanțe de urgență publicate în noaptea de 6 decembrie 2023. Printre principalele modificări aduse se numără extinderea controlului investițiilor în România la investiții realizate de investitori europeni, precum și instituirea unei taxe de examinare de 10.000 de euro.

Investitori vizați

Începând cu aprilie 2022, investițiile străine în România sunt supuse controlului Comisiei de examinare a investițiilor străine directe („CEISD”) înainte de implementare. La momentul adoptării, singurele investiții supuse aprobării prealabile a CEISD erau investițiile realizate de investitori din afara Uniunii Europene.

Urmare a modificărilor, controlul investițiilor în România nu mai ține cont de naționalitatea investitorului. În acest sens, vor fi supuse autorizării CEISD investițiile realizate atât de investitori din afara Uniunii Europene, cât și de investitori dintr-un stat membru (inclusiv România).

Investiții vizate

Noile prevederi aduc modificări importante inclusiv în ceea ce privește tipurile de investiții supuse autorizării.

La momentul adoptării, erau supuse controlului investițiile străine directe (definite drept investiții care confereau investitorului din afara Uniunii Europene controlul asupra administrării întreprinderii locale în care se investea) și investițiile noi, de tip greenfield.

Urmare a modificărilor, investițiile directe (indiferent de naționalitatea investitorului) au fost definite drept investițiile realizate cu scopul de a stabili sau menține legături durabile și directe între investitor și antreprenorulsau întreprinderea căreia îi sunt destinate fondurile pentru desfășurarea unor activități economice în România, inclusiv investițiile care permit investitorului să participe la administrarea sau controlul întreprinderii.

Astfel, sfera de aplicare a regimului pare astfel extinsă și la investițiile care nu conferă un control asupra întreprinderii locale. Mai mult, noile prevederi aduc în prim-plan și relațiile dintre investitori și alte persoane fizice (antreprenori) care urmează să desfășoare activități în România.

Investițiile de tip greenfield rămân în continuare supuse autorizării.

Sectoare economice vizate de procedura de autorizare prealabilă sunt: (i) securitatea cetăţeanului şi a colectivităţilor, (ii) securitatea frontierelor, (iii) securitatea energetică, (iv) securitatea transporturilor, (v) securitatea sistemelor de aprovizionare cu resurse vitale, (vi) securitatea infrastructurii critice, (vii) securitatea sistemelor informatice şi a celor de comunicaţii, (viii) securitatea activităţii financiare, fiscale, bancare şi de asigurări, (ix) securitatea producerii şi circulaţiei armamentului, muniţiilor, explozibililor, a substanţelor toxice, (x) securitatea industriei, (xi) protecţia împotriva dezastrelor, (xii) protecţia agriculturii şi a mediului înconjurător şi (xiii) protecţia operaţiunilor de privatizare a întreprinderilor cu capital de stat sau a managementului acestora.

Pentru a fi supuse aprobării CEISD, valoarea investițiilor trebuie să depășească pragul de 2 milioane de euro. Pot exista excepții de la această regulă în cazul investițiilor susceptibile să afecteze securitatea națională sau ordinea publică.

Noutăți referitoare la procesul de notificare – contribuția de examinare

Noile prevederi introduc o contribuție de examinare în cuantum de 10.000 de euro, care trebuie plătită la momentul depunerii cererii de autorizare. În situația în care CEISD constată neîndeplinirea condițiilor de examinare a cererii de autorizare, contribuția se restituite.

Riscuri în caz de nenotificare

Punerea în aplicare a unei investiții străine directe fără obținerea aprobării prealabile din partea CEISD, precum și nerespectarea sau încălcarea angajamentelor asumate în cazul autorizării condiționate se sancționează cu amenzi de până la 10% din cifra de afaceri totală mondială din anul financiar anterior sancționării.

Suplimentar, investițiile puse în aplicare cu nerespectarea regimului controlului investițiilor în România pot fi anulate în cazul în care se constată ulterior că afectează securitatea sau ordinea publică a României sau este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru UE.

Articol semnat de Roxana Roșca (associate) și Sergiu Păun (associate)