​În Monitorul Oficial nr. 370 din 8 mai 2020 a fost publicat Ordinul nr. 66/2020 pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016 (denumit în continuare „Ordinul”). Acest act normativ va intra în vigoare în data de 7 iunie 2020.

Mihaela Ispas, Alexandru SoriciFoto: Filip & Company

1. Autorizarea parțială din punct de vedere al securității la incendiu

Cea mai importantă modificare adusă de Ordin se referă la obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru spațiile din cadrul construcțiilor neautorizate din punct de vedere al securității la incendiu.

Astfel, conform prevederilor Ordinului, se poate obține o autorizație de securitate la incendiu pentru un spațiu dintr-o construcție neautorizată, atâta timp cât spațiul respectiv se constituie ca un compartiment de incendiu sau este delimitat prin elemente de construcție similare unui compartiment de incendiu.

Conform normativului pentru securitatea la incendiu a construcțiilor P 118/1 – 2013, compartimentul de incendiu reprezintă o clădire independentă sau porțiune dintr-o clădire ori grup de clădiri comasate în limita ariilor construite normate (Ac), amplasate la distanțe de siguranță normate față de construcții învecinate sau delimitate prin elemente de separare rezistente la foc, astfel încât propagarea incendiului în afara compartimentului să fie împiedicată pe durata de expunere la foc normată.

Autoritățile au motivat această schimbare prin identificarea în practică a anumitor cazuri în care investițiile au fost blocate din lipsă fondurilor fie pentru că nu toți proprietarii/ chiriașii clădirii neautorizate au contribuit, fie pentru că proprietarul nu dispunea de fonduri-această a doua situație a fost constatată mai ales la investițiile din fonduri publice, în principal la unitătile sanitare.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile Ordinului, se poate autoriza pe etape de investiții o clădire, în funcție de fondurile puse la dispoziția chiriașului/ proprietarului, atâta timp cât vor fi respectate prevederile cu privire la constituirea compartimentului de incendiu.

2. Depunerea documentațiilor în formă electronică

Dacă în prezent documentația poate fi depusă în format electronic, insotită de semnătura electronică a factorilor implicați în procesul de avizare/ autorizare, în urmă modificărilor aduse de Ordin, documentele vor fi semnate astfel:

a) Cererea de emitere a avizului/ autorizației va purta semnătura electronică a investitorului sau a beneficiarului, după caz;

b) Documentația tehnică atașată la cerere va fi semnată de proiectanți și verificatorii tehnici.

Reglementarea abrogată a creat o confuzie în privință sintagmei de „factori implicați în procesul de avizare/ autorizare”, în sensul în care s-a interpretat că acești factori sunt cei menționați la art. 6 alin.(2) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții.

Întrucât obligația de a obține avizele și autorizațiile de securitate la incendiu revine investitorului sau beneficiarului, este firesc ca și cererea de emitere a acestor documente să fie semnată de aceste persoane. De asemenea, documentația tehnică care însoțește cererea transmisă, fiind întocmită de experți proiectanți și verificatori, este firesc să fie însușită de aceștia.

3. Modificarea termenelor de răspuns de către autorități Ordinul a modificat și termenele de eliberare (i) a avizelor de securitate la incendiu-din 15 zile, în 15 zile lucrătoare și (ii) a autorizațiilor de securitate la incendiu – din 30 de zile, în 30 de zile lucrătoare.

Mai mult, în situația în care documentația este incompletă, autoritatea este obligată să ceară clarificări într-un termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, conform Ordinului, spre deosebire de vechea reglementare care stabilea un termen de 10 zile de la înregistrarea cererii.

Articol semnat de Mihaela Ispas (senior associate) si Alexandru Sorici (associate)