In perioada octombrie-noiembrie vor fi organizate primele concursuri de directori scolari, prevede un Proiect de Metodologie privind desfasurarea acestor concursuri publicat de Ministerul Educatiei. Pot sa participe la concursul de director sau director adjunct profesorii titulari cu vechime de cel putin 4 ani si care au cel putin studii universitare de licenta. Pentru a participa la concurs in liceele si seminariile teologice, candidatii sunt obligati sa aiba binecuvantarea cultului respectiv, se arata in metodologie. Probele de concurs sunt inregistrate audio-video, potrivit documentului.

Cerere de inscriere la concursul pentru directori scolariFoto: edu.ro

In prezent, directorii de scoli sunt numiti cu delegatie de catre inspectoratele scolare, iar ultimele mandate ocupate prin concurs au expirat in 2012 (anul 2008 este ultimul in care a fost organizat concurs pentru directori), au declarat pentru HotNews.ro reprezentantii Ministerului Educatiei.

Ministerul Educatiei a publicat Proiectul Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica.

Inspectoratul Scolar Judetean este institutia care organizeaza concursul pentru functiile de director si director adjunct de scoala, de centru judetean de resurse si asistenta educationala, de centru scolar pentru educatie incluziva, centru de excelenta, palat si club al copiilor sau de club sportiv scolar. In cazul Palatului National al Copiilor, concursul pe pozitia de director se organizeaza de catre Ministerul Educatiei.

La scolile particulare autorizate sau acreditate, concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct se organizeaza de catre Consiliul de Administratie al fiecarei scoli.

Cine poate candida la functia de director de scoala

Pot candida la concursul pentru ocuparea functiei de director sau director adjunct persoanele care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

 • au absolvit cu diploma studii universitare de licenta
 • sunt membre ale corpului national de experti in management educational
 • sunt titulare in invatamantul preuniversitar, au cel putin gradul didactic II sau titlul stiintific de doctor si o vechime in invatamantul preuniversitar de cel putin 4 ani
 • dovedesc calitati profesionale, manageriale si morale, reflectate prin calificativul "Foarte bine" in ultimii 3 ani consecutivi si nu au fost sanctionate disciplinar in ultimele 12 luni anterioare inscrierii la concurs
 • nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o functie de conducere in invatamant prin hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala
 • sunt apte din punct de vedere medical pentru indeplinirea functiei
 • nu au desfasurat activitati de politie politica

La scolile cu clase cu predare in limbi materne diferite, unul dintre directori trebuie sa fie profesor titular pe una dintre catedrele cu predare in limba materna.

In ceea ce priveste scolile cu predare in limbile minoritatilor nationale, participarea la concurs este conditionata de avizul consultativ al organizatiei care reprezinta in parlament minoritatea respectiva, se arata in proiectul de metodologie.

Pentru a participa la concursul de director in scolile din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, este nevoie de avizul scris al Ministerului Apararii.

Similar, participarea la concursul pentru ocuparea functiei de director si de director adjunct din liceele si seminariile teologice este conditionata de obtinerea avizului scris (binecuvantarii) din partea cultului respectiv.

Cine NU poate candida la functia de director de scoala

Nu pot ocupa functia de director sau director adjunct persoanele care desfasoara activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice, se arata in cadrul proiectului, cum sunt:

 • prestarea de catre profesor a oricarei activitati comerciale in incinta unitatii de invatamant sau in zona limitrofa
 • comertul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale
 • practicarea, in public, a unor activitati cu componenta lubrica sau altele care implica exhibarea, in maniera obscena, a corpului

Directorul si directorul adjunct din scoli nu pot avea, pe perioada exercitarii mandatului, functia de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national.

Proiectul de metodologie stipuleaza ca "la concursul pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct nu pot participa rudele de gradul I ale liderilor de sindicat".

Cine vrea sa candideze pe pozitia de director la mai multe scoli trebuie sa depuna cate un dosar pentru fiecare post pentru care candideaza. Candidatii reusiti pe mai multe posturi trebuie sa inainteze in scris comisiei de concurs optiunea pentru o singura scoala, in termen de doua zile lucratoare de la afisarea rezultatelor contestatiilor la ultimul concurs sustinut. Dupa exprimarea optiunii scrise, fiecare post ramas vacant va fi ocupat de urmatorul candidat admis. Daca nu exista un alt candidat admis, concursul se reprogrameaza, se arata in proiect.

In cazul vacantarii functiilor de director si director adjunct din scolile de stat, conducerea interimara este asigurata, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar, de un profesor titular. Acesta este numit prin detasare in interesul invatamantului, de catre inspectorul scolar general, cu avizul consiliului de administratie al inspectoratului scolar si cu acordul scris al persoanelor solicitate.

Potrivit proiectului de metodologie, profesorii titulari la scolile particulare acreditate pot fi numiti, prin detasare in interesul invatamantului, in functii de director si director adjunct la scoli de stat.

Organizarea si desfasurarea concursului pentru directori

Concursul de directori scolari se organizeaza de catre inspectoratul scolar, de regula in perioada octombrie-noiembrie, respectiv martie-aprilie, prevede proiectul de metodologie, care precizeaza ca graficul de desfasurare se stabileste de fiecare inspectorat scolar si se comunica Ministerului Educatiei.

Concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct la aceeasi scoala se poate organiza in aceeasi sesiune, in zile diferite, primul fiind cel pentru ocuparea functiei de director.

Proiectul introduce obligativitatea pentru Inspectoratul scolar de a anunta, in presa locala si centrala, organizarea concursului, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de prima zi a sesiunii de concurs si, de asemenea, prin afisare la sediul si pe site-ul inspectoratului scolar, a listei functiilor de conducere pentru care se organizeaza concurs, precum si a informatiilor referitoare la inscrierea si participarea la concurs a candidatilor.

Inspectoratul scolar este cel care face fisa postului pentru director si director adjunct, care intocmeste bibliografia de concurs si criteriile de evaluare a proiectului de dezvoltare institutionala. Toate aceste informatii, impreuna cu perioada de inscriere, metodologia de concurs si lista documentelor necesare inscrierii la concurs, se afiseaza la sediul si pe site-ul inspectoratului scolar. Proiectul de metodologie stipuleaza ca inspectoratul scolar poate completa conditiile de ocupare a functiei de director pentru unitatile de invatamant de nivel liceal cu conditia cunoasterii unei limbi straine.

Inscrierea la concurs se incheie cu 10 zile calendaristice inainte de prima zi a sesiunii de concurs.

Potrivit proiectului de metodologie, "probele de concurs sunt inregistrate audio-video, dupa caz".

Ce trebuie sa contina dosarul de inscriere la concurs:

 • cerere de inscriere
 • carte de identitate
 • certificatul de nastere si, daca este cazul, certificatul de casatorie
 • hotararile judecatoresti/alte documente pentru persoanele care si-au schimbat numele din diferite motive
 • curriculum vitae
 • copii ale actelor de studii: diploma de bacalaureat (in situatia candidatilor absolventi de licee pedagogice - invatatori, educatori), diploma de licenta sau echivalenta, foi matricole etc.
 • documentul care atesta calitatea de membru al corpului national de experti in managementul educational
 • actul de titularizare in unitatea de invatamant in care functioneaza
 • copii ale certificatelor de grade didactice, doctorat
 • adeverinta de vechime in invatamant
 • adeverinta cu punctajul si calificativele pentru ultimii 3 ani
 • adeverinta ca nu a fost sanctionat disciplinar
 • cazier judiciar, in original
 • certificat medical, in original
 • declaratie pe propria raspundere care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica, dupa caz
 • avizul ministerului de resort, in cazul unitatilor de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala/binecuvantarea cultului respectiv, in cazul liceelor si seminariilor teologice/avizul organizatiei care reprezinta minoritatea respectiva in Parlamentul Romaniei sau, daca minoritatea nu are reprezentare parlamentara, avizul consultativ al grupului parlamentar al minoritatilor nationale, in cazul unitatilor de invatamant cu predare intr-o limba a unei minoritati nationale
 • alte documente doveditoare, certificate "conform cu originalul" de catre conducerea ultimei scoli in care a functionat, care sa sustina declaratiile din CV
 • declaratie pe propria raspundere privind veridicitatea continutului dosarului de inscriere la concurs
 • proiectul de dezvoltare institutionala/planul de actiune pentru unitatea de invatamant pentru care candideaza, in plic sigilat
 • opisul dosarului

Dosarele de inscriere se inregistreaza la secretariatul inspectoratului scolar, iar in cazul scolilor particulare dosarele se inregistreaza la secretariatul scolii.

Dupa inregistrare, nu se mai admite completarea cu documente a dosarului de concurs.

Deciziile de constituire a comisiei de elaborare a subiectelor si a baremelor de evaluare sunt emise de inspectoratul scolar. Comisia de elaborare a subiectelor si a baremelor de evaluare la concursul pentru directori este constituita astfel:

 • presedinte - un inspector scolar general adjunct sau un inspector scolar din cadrul domeniului management al inspectoratului scolar
 • membri - 4 inspectori scolari/cadre didactice care au cel putin gradul didactic II
 • secretar - un cadru didactic desemnat de inspectoratul scolar

Conform proiectului de metodologie, "Comisia de elaborare a subiectelor are obligatia de a elabora un numar de subiecte stabilit in functie de numarul candidatilor, astfel: pentru 1-4 candidati se vor elabora 10 subiecte. Pentru fiecare candidat in plus (fata de 4) se adauga cate 1 subiect. 20 de itemi de management educational vor fi elaborati in toate limbile straine de circulatie internationala pentru care au optat candidatii la inscriere".

Continuturile subiectelor de concurs elaborate de comisie sunt secrete, iar candidatii pentru acelasi post vor rezolva aceleasi subiecte.

La concurs sunt invitati sa participe ca observatori cate un reprezentant sindical si reprezentantul Consiliului parintilor din scoala.

Care sunt probele de concurs pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct:

 • analiza si evaluarea CV-ului: punctajul maxim acordat de fiecare membru al comisiei, independent, la aceasta proba, este de 10 puncte
 • interviu - sustinerea Planului de Dezvoltare Institutionala si raspunsuri la intrebari de legislatie scolara - maximum 45 de minute: punctajul maxim acordat de fiecare membru al comisiei, independent, pentru aceasta proba este de 14 puncte
 • rezolvarea subiectului alcatuit din 5 itemi/grile de management educational - 30 de minute: pentru situatiile in care s-a stabilit conditia de cunoastere a unei limbi straine de circulatie internationala, 2 dintre cei 5 itemi de management educational vor fi elaborati in limba straina pentru care a optat candidatul - Punctajul maxim acordat de fiecare membru al comisiei, independent, pentru aceasta proba este de 5 puncte

Evaluarea CV-ului se realizeaza de catre comisia de concurs, in lipsa candidatului.

Punctajul total este de maximum 145 de puncte, iar punctajul minim pentru promovarea concursului este de 100 puncte. Este declarat "promovat" la concurs candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj total. In cazul egalitatii de punctaj, este declarat "promovat" candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu.

Punctajele obtinute la fiecare proba si punctajul total se afiseaza la sediul inspectoratului scolar, dupa incheierea concursului, in aceeasi zi. Contestatiile se depun la inspectoratul scolar, in termen de 3 zile lucratoare de la afisarea punctajelor, si se solutioneaza de catre Consiliul de Administratie al inspectoratului scolar.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul inspectoratului scolar, in termen de 10 zile lucratoare de la incheierea perioadei de concurs.

Numirea in functiile de director si director adjunct de scoala se realizeaza in urma promovarii concursului pentru ocuparea posturilor de conducere vacante. Numirea se realizeaza prin decizie a inspectorului scolar general, pentru o perioada de 4 ani.

Directorul de scoala incheie, pe o perioada de 4 ani, contract de management administrativ-financiar cu primarul, respectiv presedintele Consiliului Judetean pe raza careia se afla scoala si contract de management educational cu inspectorul scolar general.

Proiectul de managament arata ca directorii nou-numiti care au mai putin de 4 ani pana la implinirea varstei legale de pensionare incheie contractele de management administrativ-financiar si educational pana la data pensionarii.

Profesorii numiti in functiile de director si director adjunct au drept de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe perioada in care indeplinesc aceste functii.

Cum poate fi dat afara directorul unei scoli

Directorul sau directorul adjunct al scolii poate fi eliberat din functie la propunerea motivata a consiliului de administratie al inspectoratului scolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administratie al scolii sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri, se arata in documentul publicat de Ministerul Educatiei.

In cazul in care directorul este eliberat din functie la propunerea consiliului profesoral, Ministerul Educatiei spune ca "este obligatorie realizarea unui audit de catre inspectoratul scolar". Rezultatele auditului se analizeaza in consiliul de administratie al inspectoratului scolar si, in functie de hotararea acestuia, inspectorul scolar general emite decizia de eliberare din functie a directorului.

Directorul unitatii de invatamant particular si teologic poate fi eliberat din functie la propunerea consiliului de administratie, cu votul a 2/3 din membrii sai, prin decizia persoanei juridice fondatoare.

"Informatiile false cuprinse in curriculum vitae, falsul in declaratii, falsul in inscrisuri oficiale si sub semnatura privata, observate de comisia de concurs inaintea sau in timpul desfasurarii concursului, atrag eliminarea candidatului din concurs si sesizarea organelor competente, iar cele dovedite dupa finalizarea concursului conduc, in plus, si la invalidarea rezultatelor concursului si reprogramarea acestuia, daca sunt constatate cu privire la castigatorul concursului", se arata in proiectul de metodologie.

Presedintii, membrii si secretarii comisiilor, precum si persoanele desemnate ca observatori - sunt obligate sa dea declaratie pe propria raspundere ca nu au in randul candidatilor sot, sotie, rude sau afini pana la gradul IV inclusiv, sau relatii conflictuale cu vreun candidat.

Proiectul Metodologiei privind organizarea concursului pentru directorii de scoli

Poti descarca proiectul de metodologie si de aici

Citeste si: