A fost publicat proiectul OUG pentru reglementarea serviciilor de ride-sharing: Șoferii vor avea nevoie de certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane / ITP la fiecare 6 luni / Mașinile să nu fie mai vechi de 15 ani

de R.M.     HotNews.ro
Joi, 23 mai 2019, 21:16 Actualitate | Esenţial


Uber
Foto: Uber
Proiectul Ordonanței de Urgență pentru reglementarea serviciilor de ride-sharing (de tip Uber, Bolt și Clever) a fost publicat joi seara pentru dezbatere publică pe site-ul Ministerului Transporturilor. Șoferii vor avea nevoie de un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane, iar mașinile vor fi echipate cu „un ecuson rotund cu diametrul de 10 cm”.

Principalele prevederi ale proiectului de OUG, care poate fi descărcat aici:

Autorizarea operatorilor platformei digitale care intermediază efectuarea transportului alternativ
 • Transportul alternativ poate fi intermediat numai de către un operator al platformei digitale autorizat în acest sens în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.
 • Intermedierea transportului alternativ fără a fi autorizat este interzisă.
 • Intermedierea transportului alternativ pe teritoriul României este supusă autorizării de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
 • În situaţia în care operatorul platformei digitale este o persoană juridică nerezidentă, acesta este obligat să aibă pe toată perioada în care îşi desfăşoară activitatea de intermediere a transportului alternativ pe teritoriul României o sucursală înregistrată care să-l reprezinte în fața autorităților statului român.
Ce condiții trebuie să îndeplinească platforma digitală pentru intermedierea transportului alternativ:
 • ține evidența automată a datelor de expirare a permiselor de conducere şi a altor documente necesare și notifică automat operatorul de transport alternativ în scopul actualizării documentelor încărcate pe platforma digitală;
 • propune şi afişează traseul optim până la destinaţie utilizând tehnologie pe bază de GPS înainte de efectuarea cursei;
 • afişează tariful pentru efectuarea unei curse pe traseul stabilit în condiţiile literei b) înaintea acceptării cursei de către pasager;
 • afişează numărul de înmatriculare al autoturismului cu care se efectuează cursa;
 • monitorizează continuu prin GPS toate cursele;
 • oferă pasagerilor opţiunea de a comunica cu conducătorul auto căruia i-a fost atribuită cursa şi furnizează informaţii privind localizarea şi timpul estimat al sosirii;
 • permite pasagerilor să raporteze operatorului orice incidente survenite pe parcursul cursei;
 • furnizează serviciu de suport / asistență a pasagerilor de către o echipă ce este disponibilă şi accesibilă timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână pentru incidente survenite pe durata cursei;
 • permite decontarea prețului cursei.
Ce documente sunt necesare pentru obținerea autorizaţiei:
 • certificatul de înregistrare la registrul comerţului din Romania sau din ţara de rezidență precum și dovada înregistrării în România a sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale;
 • declaraţia pe propria răspundere a operatorului platformei digitale că acesta nu se afla sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările şi completările ulterioare;
 • descrierea caracteristicilor şi funcţiilor platformei digitale, a modalităţii de funcţionare şi a conformării acesteia cu cerinţele prezentei ordonanțe de urgență precum și indicarea adresei de web/internet de unde aceasta poate fi descărcată/instalată pentru a fi analizată / testată;
 • declarație pe propria răspundere a operatorului platformă digitală, că platforma digitală îndeplinește condițiile prevăzute la art.7.
Autorizația, care este valabilă 3 ani, urmează să fie emisă în termen de 30 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei.

Autorizaţia emisă de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale devine valabilă după plata de către operatorul platformei digitale către această instituție a unui tarif de autorizare de 50.000 LEI. În situația în care operatorul autorizat nu achită tariful în termen de 30 de zile de la data emiterii autorizaţiei, MCSI este îndreptăţit să anuleze autorizaţia.

De asemenea, operatorii autorizaţi să desfăşoare activităţi de intermediere a transportului alternativ, pe teritoriul României, vor achita către MCSI, la fiecare 12 luni, un tarif de 50.000 LEI.

Când este retrasă autorizaţia pentru intermedierea transportului alternativ:
 • autorizaţia a fost eliberată pe baza unor documente false;
 • nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza emiterii ;
 • operatorul platformei digitale acceptă și acordă acces la platforma digitală, unui operator de transport alternativ pentru care nu s-a eliberat autorizație de transport alternativ sau aceasta are valabilitatea depășită;
 • la cerere.
O nouă autorizare poate fi solicitată după o perioadă de 6 luni.

Când este retrasă autorizaţia de transport alternativ:
 • operatorul de transport alternativ autorizat nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia;
 • operatorul de transport alternativ autorizat a folosit documente false în derularea transportului alternativ;
 • operatorul de transport alternativ autorizat și-a încetat activitatea ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive;
 • la cerere.

Ce condiții trebuie să îndeplinească autoturismele cu care se efectuează transport alternativ:
 • au maxim 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto;
 • au inspecţia tehnică periodică (ITP) realizată la fiecare 6 ;
 • la momentul cursei trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei;
 • deţin copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ.
 • Copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ se eliberează pentru o perioadă de 1 an, 2 ani sau 3 ani, fără a depăși perioada de valabilitate a autorizației de transport alternativ, numai pentru autoturismele care nu depăşesc la data expirării valabilității copiei conforme vechimea de 15 ani de la data fabricaţiei.
Autoturismele care efectuează transport alternativ nu beneficiază de facilităţile de trafic aferente serviciilor publice de transport local iar pasagerii sunt preluaţi şi coboară în locurile unde este permisă oprirea autovehiculelor.

Operatorul de transport alternativ are obligaţia de a utiliza aparat de marcat electronic fiscal și de a înmâna bon fiscal în cazul în care se încasează direct de la pasager, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea serviciului prestat.

Autoturismele folosite pentru acest tip de servicii vor trebui să aibă afişat la vedere, pe parbriz în partea dreaptă jos și pe lunetă în partea dreaptă jos, un ecuson rotund cu diametrul de 10 cm, pentru fiecare platformă digitală utilizată, conţinând următoarele elemente:
 • numărul de înmatriculare al autoturismului;
 • denumirea platformei digitale pe care este acceptat autoturismul.

Ecusonul de transport alternativ prevăzut la alin. (1) se emite de către operatorul platformei digitale pentru fiecare autoturism pentru care a fost emisă în prealabil copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ.

Ce condiții trebuie să îndeplinească șoferii:

 • să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani și să dețină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.;
 • să deţină permis de conducere categoria B cu o vechime de cel puţin 2 ani;
 • din certificatul de cazier judiciar al persoanei trebuie să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice, infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri, infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale, traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale sau infracţiuni contra patrimoniului.
 • să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activității de transport persoane;
 • să nu aibă suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive sau să nu fi fost implicată în accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu decesul sau vătămarea gravă a uneia sau mai multor persoane.
Ce obligații au șoferii:

 • să aibă ţinută corespunzătoare, un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul;
 • să nu refuze efectuarea cursei în condiţiile iniţial agreate;
 • să nu solicite plata de către pasager a unei alte sume de bani în schimbul activității de transport efectuate;
 • să transporte bagajele clienţilor, în cazul transportului de persoane, în limitele spaţiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;
 • să se supună controlului autorităţilor cu atribuții în domeniu şi să prezinte la control, în timpul activităţii, documentele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență şi de legislaţia în vigoare;
 • să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului.
Contravenții cu amenzi între 5.000 LEI și 15.000 LEI pentru operatorul platformei digitale:
 • acceptarea pe platforma digitală a unor conducători auto care nu îndeplinesc condiţiile cerute de prezenta ordonanță de urgență pentru a efectua transport alternativ;
 • neactualizarea la timp a documentaţiei păstrate de operator cu privire la conducătorii auto și autoturismele înregistrate pe platforma digitală;
 • schimbarea termenilor și condiţiilor de utilizare a platformei digitale fără notificarea prealabilă a utilizatorilor.
Intermedierea transportului alternativ de către o persoană fizică sau juridică în lipsa unei autorizaţii valabile constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune, se sancţionează cu amendă de la 50.000 LEI la 100.000 LEI, precum și cu interzicerea desfăşurării de activităţi economice de orice fel pe teritoriul României, prin intermediul unor programe software de sine stătătoare, pentru o perioadă de 2 ani de la data aplicării sancţiunii.

Constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune, și se sancţionează cu amenda de la 3.000 LEI la 9.000 LEI, următoarele fapte ale operatorului de transport alternativ:
 • efectuarea unei curse cu alt autoturism decât cel înscris pe platforma digitală;
 • efectuarea unei curse cu un autoturism pentru care nu deține copie conformă a autorizației de transport alternativ sau deține o copie conformă a cărei valabilitate este depășită;
 • lipsa de pe autoturism a ecusonului emis de către operatorul platformei digitale;
 • utilizarea la efectuarea unei curse a unui conducător auto care nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;
 • neinformarea la timp a operatorului platformei digitale cu privire la modificarea oricăror informaţii referitoare la autoturismele utilizate și conducătorii auto ai acestora;
Constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune, și se sancţionează cu amenda de la 10.000 la 30.000 LEI, efectuarea transportului alternativ prin intermediul unei platforme digitale neautorizate.

Constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune, și se sancţionează cu amenda de la 1.000 LEI la 5.000 LEI, următoarele fapte ale conducătorului auto:
 • solicitarea de sume de bani suplimentare costului cursei afişat pe platforma digitală;
 • neinformarea la timp a operatorului de transport alternativ cu privire la modificarea oricăror informaţii cu privire la persoana sa, comunicate acestuia în scopul admiterii sale pe platforma digitale;
 • efectuarea unei curse cu alt autoturism decât cel înscris pe platforma digitală;
 • lipsa de la bordul autoturismului a documentelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență precum și lipsa de pe parbrizul și/sau luneta autoturismului a ecusoanelor ce identifică transportul alternativ, precum și lipsa unuia sau a mai multor elemente dintre cele prevăzute la art.21 alin.(1) din conținutul ecusonului;
 • efectuarea unei curse fără deţinerea unui certificat de atestare profesională emis de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.
 • utilizarea unui autoturism, la efectuarea transportul alternativ prin intermediul unei platforme digitale neautorizată;
 • efectuarea unei curse fără respectarea prevederilor art. 13 alin. (4).
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale va emite reglementări privind modalitățile de autorizare a operatorilor platformelor digitale precum și modalitățile de stabilire și încasare a taxei de autorizare.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va publica pe site-ul propriu modelele documentelor necesare îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin potrivit prezentei ordonanțe.

Persoanele fizice și juridice care derulează operațiuni ce intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență beneficiază de o perioadă de tranziţie de 60 de zile de la data la care autoritățile prevăzute la art.35 şi-au îndeplinit obligaţiile.
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

20020 vizualizari

 • +25 (27 voturi)    
  Oare la Camera Deputatilor (Joi, 23 mai 2019, 21:26)

  ady77 [utilizator]

  Se mai cere cazier?
  • -3 (3 voturi)    
   masini 15 ani? (Vineri, 24 mai 2019, 11:16)

   cucuveaua mov [utilizator] i-a raspuns lui ady77

   adica ne vaitam de taxiuri ca sunt vechi dar acceptam masini de 15 ani?
   pai taxiurile nu au mai mult de 5 ani
   • +1 (1 vot)    
    la cum arata unele taxiuri (Vineri, 24 mai 2019, 16:04)

    yyyxxx1981 [utilizator] i-a raspuns lui cucuveaua mov

    e foarte greu de crezut acest lucru
   • +2 (2 voturi)    
    5000 de ani (Vineri, 24 mai 2019, 16:53)

    pehash [utilizator] i-a raspuns lui cucuveaua mov

    taxiurile nu au mai mult de 5 ani.. de cand au spalat ultima data husele de pe bancheta din spate.
 • -36 (50 voturi)    
  Uber e interzis peste tot în lume cu excepția SUA (Joi, 23 mai 2019, 21:36)

  simplex1 [utilizator]

  Uber este interzis aproape peste tot în lume cu excepția SUA.

  Vezi lista tarilor anti Uber de aici:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_TNCs_by_jurisdiction

  Nu înțeleg ce reglementari vreți sa dați în Romania. Se interzice Uber și gata. In caz contrar, dacă lași o portița cât de mica de scăpare pentru acest serviciu TNC, este ca și cum i-ai da voie la liber. Nu poate fi controlat decât prin oprire completa.

  A reglementa Uber este ca și cum ai reglementa furtul din buzunare.
  • +19 (21 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Joi, 23 mai 2019, 23:58)

   [anonim] i-a raspuns lui simplex1

   • -19 (21 voturi)    
    Comment sters de user (Vineri, 24 mai 2019, 1:01)

    andipetre [anonim] i-a raspuns lui

    • +3 (3 voturi)    
     ehh (Vineri, 24 mai 2019, 7:43)

     transpenibilus [utilizator] i-a raspuns lui andipetre

     " N-are nimeni nimic impotriva aparitiei .." mai putin psdalde. Pentru ca #ciumarosie
    • +1 (1 vot)    
     Dar cum ii transforma atestatul ala profesionist (Vineri, 24 mai 2019, 8:41)

     rov [utilizator] i-a raspuns lui andipetre

     pe taximetristi in niste nesimtiti, evazionisti, tupeisti si in cei care incalca toate regulile de circulatie?!?
     Contine probe eliminatorii de ajung numai ratatii sa practice taximetria?
     Ce face autoritatea de autorizare de sunt toate masinile cazute, murdare, ruginite si vai mama lor?
     Ce obligatii rutiere trebuie sa respecte taximetristii si in ce cazuri se retrage autorizarea...de sunt toate intersectiile pline de masini galbene oprite ilegal.
     Toate cele de mai sus arata ca statul e incapabil sa gestioneze aceasta activitate, spre nenorocul cetatenilor si a turistilor ce au nesansa sa poposeasca pe aici.
     Tot ce e artificial naste monstrii.
     DOAR FEEDBACK- UL CLIENTILOR POATE ADUCE RESPONSABILITATE SI CORECTITUDINE SI SERVICII DE CALITATE
  • +28 (28 voturi)    
   Comment sters de user (Vineri, 24 mai 2019, 0:11)

   sorinnc [anonim] i-a raspuns lui simplex1

  • -1 (13 voturi)    
   Dar stai (Vineri, 24 mai 2019, 0:17)

   transpenibilus [utilizator] i-a raspuns lui simplex1

   Bai komsomolistule, tu chiar te pricepi la ORICE?Adica nu exista subiect la care tu sa nu behai ceva.
  • +9 (15 voturi)    
   taximetrist? (Vineri, 24 mai 2019, 0:17)

   andimi [utilizator] i-a raspuns lui simplex1

   taximetrist, nu?
  • +18 (22 voturi)    
   Dah bah, de aia e cotat la bursa (Vineri, 24 mai 2019, 1:37)

   Fu Leng [utilizator] i-a raspuns lui simplex1

   Si valoreaza miliarde. Fain baiat esti, vrei sa interzici uber si sa ramai in continuare la mana Croncanilor cu Cazane pe Roti. Pfaiii, Evul Mediu Tarziu tata!!!!
  • +6 (8 voturi)    
   Mey, tu stii engleza? (Vineri, 24 mai 2019, 3:01)

   John_english [utilizator] i-a raspuns lui simplex1

   cere-i banii înapoi profesorului.

   pagina de Wikipedia menționată de tine spune altceva.
  • +3 (3 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Vineri, 24 mai 2019, 7:25)

   [anonim] i-a raspuns lui simplex1

  • +3 (3 voturi)    
   La fel si la parlament? (Vineri, 24 mai 2019, 7:43)

   Ecce_Homo [utilizator] i-a raspuns lui simplex1

   Daca reglementarea Uber este reglementarea furtului din buzunare atunci existenta Parlamentului Roman ce e? Aia nu ne fura din buzunare?

   Uber nu trebuie interzis ca asa vrei tu. In orase trebuie sa existe platforme de ride-sharing, biciclete, motoare, masini, pietoni, autobuz, metrou, tramvai, etc. Fiecare trebuie sa aiba loc si sa poata folosi drumurile.
  • +2 (2 voturi)    
   @simplex1 (Vineri, 24 mai 2019, 8:14)

   Ozmo [utilizator] i-a raspuns lui simplex1

   Bai simplex1, tu unde traiesti ? In grota? Ai mers vreodata in viata ta cu Uber? In mers vreodata in viata ta cu un taxi cu butelia in portbagaj sa nu poti pune un geamantan? Esti un prost monser, asta esti! Te bagi seama aiurea. Cred ca in viata ta nu ai fost la vreo petrecere, la o nunta, nu ai luat niciodata un taxi si te bagi ca prostu’n seama. Cand 2,5 milioane de oameni folosesc acest serviciu, tu esti singurul care sta intr-o grota si isi da si el cu parerea. Mergi cu un taxi de la Pelicanul si apoi mergi cu un Uber
 • +32 (40 voturi)    
  taxi (Joi, 23 mai 2019, 21:46)

  naenae [utilizator]

  Am vazut astazi 4 taximetristi in trafic:
  - unul a tras o injuratura unui pieton care nu traversa suficient de repede, pe trecerea de pietoni.
  - doi s-au bagat simultan in fata mea riscand sa se loveasca, doar pentru a castiga 2m in fata, la un stop.
  - al patrulea, duduia de manele, tatuat pana la gat, cu mana afara si tigara in coltul gurii, o interpela pe o domnisoara, poate - poate.

  Toate masinile vechi, murdare, cu soferi nesimtiti si aroganti, de cartier stil anii '90. Nu mai zic ca sunt evazionisti 90%.

  Asa ar vrea minunatul guvern sa ne tina, retrograzi, in jeg, cu capul plecat, recunoscatori ca s-a indurat un borfas de cartier, care face taximetrie de frica puscariei, sa ne duca 4 statii de autobuz pe 100 ron.
  • -2 (18 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Joi, 23 mai 2019, 23:59)

   [anonim] i-a raspuns lui naenae

   • +4 (4 voturi)    
    whau (Vineri, 24 mai 2019, 12:19)

    naenae [utilizator] i-a raspuns lui

    uite ca nu stii ce am votat eu
  • -8 (20 voturi)    
   Comment sters de user (Vineri, 24 mai 2019, 0:57)

   andipetre [anonim] i-a raspuns lui naenae

   • +16 (22 voturi)    
    La Uber ii lasi un review (Vineri, 24 mai 2019, 4:11)

    Fu Leng [utilizator] i-a raspuns lui andipetre

    Si dupa aia il stii si il refuzi. La taximetrie ai de ales dintre 100 din care 99 is Croncani sau Badarani.
    • -2 (4 voturi)    
     Comment sters de user (Vineri, 24 mai 2019, 10:10)

     andipetre [anonim] i-a raspuns lui Fu Leng

     • +2 (4 voturi)    
      De ce comentați dacă nu vă afectează?... (Vineri, 24 mai 2019, 12:07)

      lellyjoy [utilizator] i-a raspuns lui andipetre

      Eu nu înțeleg de ce vă deranjează un serviciu alternativ care nu are nici un impact asupra dumneavoastră. Dacă taximetriștii din orașul dumneavoastră sunt așa minunați, foarte bine. Lăsați-ne pe noi, ăștia mai nefericiți din București, să avem alternative. Cu ce vă deranjează?
      • -1 (1 vot)    
       Comment sters de user (Vineri, 24 mai 2019, 13:14)

       andipetre [anonim] i-a raspuns lui lellyjoy

       • +3 (3 voturi)    
        . (Vineri, 24 mai 2019, 17:23)

        naenae [utilizator] i-a raspuns lui andipetre

        ITP, evaluari psiho si altele se fac DE FORMA in Bucuresti. Nu fiti naivi sa credeti ca un taxi cu ITP la zi CHIAR ESTE ok, ca mai mereu nu este.
        Statul roman creaza aparenta legalitatii, in fapt, lucrurile se fac pe sub mana, doar crestem un pic birocratia si atat.
        Cel mai bine este sa lasam consumatorul sa fie suveran, sa aleaga el ce este mai bine si mai bun pentru el nu sa-i fortam alegerile, cand ca stat suntem incapabili sa facem orice sa functioneze cum trebuie.
       • +4 (4 voturi)    
        hai sa ne lamurim (Vineri, 24 mai 2019, 17:44)

        AliKimiku [utilizator] i-a raspuns lui andipetre

        Cred ca toti aici avem permise de conducere. Si vreau sa va intreb, cu ce e mai destept, mai calificat, mai bun sofer un individ care are acel "certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane" Se mai face o scoala? Sunt alte reguli de circulatie pe care le stiu doar ei? Daca eu conduc o masina in care sunt 4 prieteni si mergem la pescuit trebuie sa conduc altfel daca conduc aceeasi masina cu toata familia in ea?
        Sa luam ITP-ul, de ce la 6 luni? de ce nu la 50.000 km. De ce? fiindca un sofer Uber care face ocazional chestia asta s-ar putea sa faca 50000 de km in doi ani. Un altul, intr-un an. Un taximetrist, probabil in 6 luni sau mai putin.
        Toate tampeniile astea, sunt partial responsabile pentru mizeriile din piata taximetriei. Le aplicam Uber-ului si in curand vom avea un Uber Romanesc, cu sute de masini luate pe firme specializate si soferi angajati(deja aparusera si toti stim diferenta intre ei si colaboratorii Uber reali)
     • +1 (3 voturi)    
      totusi (Vineri, 24 mai 2019, 12:17)

      naenae [utilizator] i-a raspuns lui andipetre

      este irelevant ca in orasul tau sunt ok taximetristii cu care ai mers tu.
      Nu putem porni de la mic si sa generalizam la mai mare, ca nu-i relevant. Iar putina concurenta nu strica, nici chiar in orasul tau unde este totul ok.
      • 0 (2 voturi)    
       Comment sters de user (Vineri, 24 mai 2019, 13:24)

       andipetre [anonim] i-a raspuns lui naenae

       • +3 (3 voturi)    
        . (Vineri, 24 mai 2019, 17:20)

        naenae [utilizator] i-a raspuns lui andipetre

        Din contra, nu presupun asa ceva, sunt perfect constient ca orasele din Ardeal sunt minunate prin comparatie cu mizeria de aici. Dar nu se poate copia modelul unui oras mic, comunitate restransa bazata pe respect si incredere si inmulti cu 10 si brusc avem un model de succes. Pur si simplu nu merge asa, orasele mari sunt o cloaca, si sunt asa peste tot in lume.

        Dar cat timp taximetristul de la voi este corect si curat, de ce s-ar teme?
        Nu fii naiv legat de ITP, examinari psihologice, si alte licente: daca vreodata ai fi fost implicat, ai fi stiut cum se acorda ele in hai sa zicem Bucuresti, sa nu mai generalizam. ITP-ul se aranjeaza, examinarea psiho este o formalitate, etc. Statul roman creaza APARENTA unui cadrul legal, pe sub masa lucrurile se fac DE FORMA.
   • +2 (2 voturi)    
    asa este (Vineri, 24 mai 2019, 12:15)

    naenae [utilizator] i-a raspuns lui andipetre

    vorbesc de Bucuresti, cel mai mare oras din tara. La modul de 10x mai mare ca oricare alt oras.
    Genul asta de serviciu nou si modern este in beneficiul clientului, oriunde s-ar afla el.

    Degeaba se agita taximetristii de pretutindeni, ca nu din cauza Uber/Bolt nu mai merg oamenii cu ei, ci pentru ca AU ALTERNATIVA. Iar cand omul are o alternativa mai buna, o foloseste. Sa le puna cate taxe si licente vor, oamenii tot vor alege ce este mai curat si frumos.

    Problema este ca Uber pune accent pe confortul clientul si TINE CONT de opinia lui, soferii nu-si permit sa fie jegosi si mitocani, pentru ca sunt penalizati si exclusi. In taximetrul clasic induri orice si N-AI CUI sa te plangi, ne intoarcem in timp. Asta vor taximetristii, sa ramana totul LA FEL, sa nu mergem cu nimic inainte.
    • -1 (3 voturi)    
     Comment sters de user (Vineri, 24 mai 2019, 13:19)

     andipetre [anonim] i-a raspuns lui naenae

     • 0 (2 voturi)    
      . (Vineri, 24 mai 2019, 17:14)

      naenae [utilizator] i-a raspuns lui andipetre

      Un oras mare are dinamica lui aparte si din pacate nu poate fi copiat si multiplicat dupa modelul unui oras la scara mica.
      Un oras mare prin natura lui atrage toti mojicii, hotii, dubiosii si in general toate acele categorii de oameni care intr-un oras mic nu ar putea exista, pentru ca acea comunitate mica i-ar taxa imediat si i-ar elimina
      Un oras mare este impersonal si poti vedea asta la orice oras mare european. Efectiv nu ai cum sa compari viata dintr-o comunitate mica, ce reprezinta MAXIM 10% dintr-o namila ca Bucurestiul.
      In fine, repet, din Uber si cei ca ei nu are nimeni de pierdut, in afara de taximetristii abjecti. Atat consumatorii cat si statul au de castigat masiv.
 • +14 (20 voturi)    
  jnca o taxa (Joi, 23 mai 2019, 22:20)

  l000 [utilizator]

  toate aceste restrictii puse fara sens se vor regasi in preturile suportate de utilizatorul final
 • +12 (20 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Joi, 23 mai 2019, 22:52)

  [anonim]

 • +16 (20 voturi)    
  probe eliminatorii la obtinerea atestatului (Joi, 23 mai 2019, 23:29)

  revo [utilizator]

  condusul masinii cu o mana si ochii in telefonul mobil, tastat mesaje cu cel putin o mana... Eu parca asa am vazut soferii profesionisti, atestati pentru transportul de persoane.
  • +5 (5 voturi)    
   Comment sters de user (Vineri, 24 mai 2019, 0:52)

   andipetre [anonim] i-a raspuns lui revo

 • -7 (17 voturi)    
  Un pas spre normalitate (Vineri, 24 mai 2019, 0:28)

  ChivuStefan [utilizator]

  Un pas mic spre normalitate. Asta vad eu in propunerea de legislativa de astazi.

  Pentru cei mirati de atatea "restrictii fara sens" nu pot sa le spun de cat atat: toate acele acte si restrictii sunt aplicate in egala masura tuturor taximetristilor, atat de injurati in ultimele zile. Cu singura diferenta: la ei se aplicau deja si la ceilalti nu (ride sharing).

  Pentru cei care ati utitat sa mai fiti oameni si judetati cu dublu standard, ascunsi in spatele unor porecle fara sens va pun o singura intrebare: daca in statia de taximetre era un taxi (nici nu conteaza masina) cu 3,5 lei pe KM si nu era logan cu 1,39, in ce masina v-ati fi urcat?

  Nici nu astept raspunsul... cu siguranta de 99,99 la % ati fi optat pentru 1,39. De cand cu ride sharing nici nu v-a mai pasat cat costa cursa.

  Sunt curios sa vad, in conditii de piata egale pentru toti jucatorii, daca standartul de calitate va ramane la fel la ride sharing si cu ce pret pentru utilizatorul final.

  Toate aceste costuri erau suportate de taximetristi din cei 1,39. Pentru asta munceau 10-12 ore pe zi, si da, poate erau mai indisciplinati in trafic sa poata supravietui vietii cotidiene (plan, taxe, acte, reglementari).
  • +2 (2 voturi)    
   1,39 (Vineri, 24 mai 2019, 7:50)

   Ecce_Homo [utilizator] i-a raspuns lui ChivuStefan

   La taxi nu am primit niciodata bon fiscal fara sa fiu intrebata daca decontez. La taxi mi-a fost refuzat traseul, mi s-a strigat ca nu are loc de bagajul meu ca e pe gaz (aveam doar un geamantan obisnuit, mergeam la aeroport), altul nu a vrut sa porneasca aparatul si a trebuit sa ne certam pana cand am hotarat sa deschid usa din mers langa o masina de politie (politistul a dat din umeri cand i-am povestit) si multe alte povesti. Nu m-am uitat niciodata la cativa bani pe km cand a venit vorba de taxi dar nici nu vreau sa duc munca de lamurire cu taximetristul ca nu e capatul lumii unde vreau sa ajung eu, ca vreau bon fiscal, ca nu vreau sa fumeze sau sa ascult conversatii despre cum vrea sa puna butelie de gaz la centrala si alte rahaturi din astea. Ponderea jegosilor din taxi e mult mai mare decat cea a soferilor decenti (exista) cel putin aici in Bucuresti. Asa ca am hotarat sa nu mai circul niciodata cu taxi in Bucuresti. Prefer metrou, ratb si masina personala, iar cand e cald si n-am mai mult de 10km de mers sa merg cu bicicleta. In taxi nu mai calc.
  • +1 (1 vot)    
   un pas inapoi (Vineri, 24 mai 2019, 9:52)

   Trrusst [utilizator] i-a raspuns lui ChivuStefan

   1. daca restrictiile ar fi aplicate tuturor, nu am discuta acum despre calitatea serviciilor de taximetrie clasica.
   2. daca in statia de taxi ar fi 2 taxiuri, cu tarife diferite, iti garantez ca eu nu as lua niciunul dintre ele. pentru ca tariful mai mare, la taxi clasic, nu a adus niciodata garantia serviciului ca la carte
   3. da, cu ride-sharing nu m-a deranjat nici macar 1 secunda sa platesc mai mult per km decat un taxi clasic, daca asta imi garanteaza un serviciu corect; si de ~50+ de curse cu Uber/Taxify, cel putin 95% din cazuri au fost asa cum trebuie.
   4. nu-mi aduc aminte sa fi vazut vreun demers prin care consumatorii de taxi sa pretinda mentinerea tarifului de 1.39. sunteti liberi sa-l cresteti la ce nivel considerati ca e ok DAR sa vina cu o imbunatatire vizibila dpdv serviciu, atitudine, comportament etc.

   nu mai comentez "scuza" cu "erau mai indisciplinati.. ca sa poata supravietui", pentru ca exact asta e problema acestei tari, si in special a Bucurestiului. regulile sunt pentru toti, de urmat 24/24, nu doar atunci cand vrem noi.
   • -2 (2 voturi)    
    Conditii egale de piata (Vineri, 24 mai 2019, 12:14)

    ChivuStefan [utilizator] i-a raspuns lui Trrusst

    Toate restrictiile enumerate in OUG se aplica deja taximetristilor. OUG nu face alceva decat sa aduca la un numitor comun conditii de piata.

    Este evident ca dupa ce vor juca toti dupa aceleasi reguli, in functie de calitatea serviciilor clientii pot avea propriile optiuni.

    In general atitudine ANTI de dragul polemicii ma enerveaza la culme:
    Suntem anti taximetrie clasica desi nu o utilizam
    Suntem anti biserica desi crestini practicanti

    Eu zic ca este loc pentru toata lumea
 • +1 (1 vot)    
  ...păreri... (Vineri, 24 mai 2019, 11:24)

  baligosul [utilizator]

  Uber și ceilalți vor intra în legalitate, un pic discriminați pozitiv, nu este limitat numărul de mașini care vor desfășura această activitate, și un pic negativ, pentru că furnizorul de informații despre locurile unde sunt clienți percepe un comision de 25% din suma plătită de client, spre deosebire de taximetrie unde colaboratorul taxi plătește o sumă fixă de cîteva sute de lei/lună, indiferent dacă a preluat prin dispecerat 0 sau multe curse...
  Oricum pînă își va reveni Uber va trece cel puțin o lună, perioadă în care șoferii vor parcurge cursurile de pregătire profesională, la care se va adăuga perioada în care vor fi programați pentru a fi evaluați de ARR, aici vor apărea marile probleme, pentru că ARR era pregătit ca personal și spații pentru examinare pentru un anumit număr de evaluabili, care număr acum va fi cel puțin dublu.
  Deci taximetriștii se vor putea ,,zbengui" pe străzi maxim 2-3 luni, după care va urma revenirea recesiunii


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by