Tipărirea și distribuția de carduri europene de sănătate a fost reluată de Casa de Asigurări de Sănătate la mijlocul acestei luni, după ce CNAS a semnat un acord cadru în acest sens, pe o perioadă de 3 ani. Cardul european de asigurări sociale de sănătate oferă dreptul la asistență medicală devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiul Economic European sau Confederaţia Elveţiană. Cardul nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează în alt stat în scopul obţinerii unui tratament medical planificat.

Card european de sanatateFoto: CNAS
  • Ce este Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate

Începând cu anul 2007, persoanele asigurate de pe teritoriul României pot solicita cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), care le oferă dreptul la asistență medicală devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţiei Elveţiene. Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii.

Cardul european de asigurat este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestații medicale necesare în cadrul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene.

Documentul se eliberează la cererea persoanei asigurate, pentru deplasări scurte (de maxim 12 luni) în afara granițelor României și este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este condiționată de prezentarea acestuia.

  • Cine poate deține cardul european de sănătate

De cardul european de sănătate pot beneficia toți cetățenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări de sănătate și fac dovada achitării la zi a contribuției.

În situația în care persoana care a obținut un card nu îndeplinește toate condițiile în baza cărora s-a eliberat cardul pe toată perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contribuției de asigurări sociale de sănătate) și în această perioadă beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat membru al Uniunii Europene, persoana în cauză va suporta contravaloarea acestor servicii. În această situație, casa de asigurări de sănătate emitentă a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii instituției din statul membru care a acordat serviciile și, ulterior, va recupera contravaloarea acestora de la persoana în cauză.

  • Ce servicii medicale acoperă cardul european de sănătate

Asiguratul care deține card european de sănătate beneficiază de servicii medicale devenite necesare în timpul şederii temporare pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene/Spaţiului Economic European /Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii ca şi asiguraţii din ţara în care s-a deplasat.

Este însă posibil ca, pentru anumite servicii, să fie necesară co-plata, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral. Acest lucru depinde de sistemul de asigurări din ţara în care sunt acordate aceste servicii.

Cardul european nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru al Uniunii Europene/Spaţiului Economic European /Confederaţiei Elveţiene în scopul obţinerii unui tratament medical planificat.

Cardul european de sănătate acoperă numai serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă.

Titularii Cardului European emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiul Economic European sau Confederaţia Elveţiană în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de servicii medicale în Romania în aceleaşi condiţii ca şi persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din ţara noastră. Furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a acorda asistenţă medicală necesară, urmând a evidenţia şi raporta distinct caselor de asigurări sociale de sănătate, serviciile medicale acordate pentru aceste categorii de persoane.

Serviciile medicale acordate in statele membre UE, în baza cardului, sunt cele prevăzute de legislația fiecărui stat și nu trebuie să depașească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul sederii temporare.

LISTA SERVICIILORMEDICALE de care poți beneficia în baza cardului european de sănătate pe teritoriul Uniunii Europene/Spaţiului Economic European /Confederaţiei Elveţieneeste disponibilă aici.

Decontarea serviciilor medicale aferente cardului european se face la nivel interinstituţional.

  • Ce facem în absenţa cardului european de sănătate

În situaţia în care asiguratul se află pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene/Spaţiului Economic European /Confederaţiei Elveţiene şi, din diferite motive, nu se mai află în posesia cardului european de sănătate ( nu l-a solicitat la plecare, l-a pierdut, a fost distrus sau i-a fost furat sau cardul nu este recunoscut de furnizorul de servicii medicale unde este prezentat sau în orice altă situaţie similară), acesta trebuie să contacteze casa de asigurări care i-a emis cardul ( prin poştă, fax, email) şi să solicite certificatul provizoriu de înlocuire al cardului european de asigurări sociale de sănătate.

Casa de asigurări de sănătate îi va trimite certificatul la adresa menţionată în termen de 24 ore. Certificatul provizoriu de înlocuire (CIP) conferă asiguratului aceleaşi drepturi ca şi cardul european de sănătate.

  • Cum se obține cardul european de sănătate

Cardul european de asigurări de sănătate se eliberează la solicitarea asiguratului, care poate depune în scris, la sediul casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află, o cerere -tip. În termen de 7 zile de la depunerea solicitării, cardul va fi primit de asigurat la adresa de domiciliu, prin servicii poștale.

Asiguratul depune în scris, la sediul casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află, o cerere-tip (disponibilă pe site-ul CNAS). Se prezintă actul de identitate (BI/CI) în original li se depune o fotocopie a acestuia însotită de documentele doveditoare ale calității de asigurat (după caz, adeverința de salariat, adeverința de asigurat, fotocopia Formularului 212 (Declarația unică) inregistrat la ANAF, talon de pensie, adeverința de elev/student etc). Pentru minori (vârsta până în 18 ani), se atașează copia certificatului de nastere/CI, iar la cererea facută în numele copilului se atașează copia actului de identitate al părintelui care semnează cererea.

Asiguratul va intra în posesia cardului în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor europene privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE. În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea cardului european de sănătate sau dacă există situaţii de urgenţă care ar face necesară eliberarea cardului în mai puţin de 7 zile lucrătoare, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului (CIP).

"Analizăm posibilitatea dezvoltării aplicației cardului european de sănătate în așa fel încât să nu mai fie obligatorie deplasarea solicitantului la casa de asigurări de sănătate, iar cererea de eliberare a cardului să poată fi transmisă și online", declara recent fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Vasile Ciurchea.

Costul cardului european este suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, iar cardul este oferit gratuit.

Perioada de valabilitate a cardului european de asigurări de sănătate este de 2 ani de la data emiterii.