​DOCUMENT Pentru cine se aplică măsurile de carantină / Țările de risc ridicat sunt cele cu rata cazurilor mai mare decât cea din România, în ultimele 14 zile

de C.Pirvoiu     HotNews.ro
Marţi, 21 iulie 2020, 10:52 Actualitate | Esenţial


Sedinta de Guvern
Foto: Guvern
 documente
(21 Iul 2020) PDF, 251KB
Guvernul a modificat marți HG privind starea alertă, astfel încât să fie introduse noi restricții permise de noua lege a carantinării şi izolării. Potrivit noilor decizii ale Guvernului, se instituie măsura carantinei pentru persoanele care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic. O țară cu risc ridicat estea cea care o rată a cazurilor noi de îmbolnăvire, în ultimele 14 zile, raportată la 100.000 de locuitori, mai mare ca cea înregistrată în România, în perioada similară. În carantină mai intră și persoanele care au intrat în contact direct cu persoanele infectate. Vezi care sunt persoanele exceptate de la măsura carantinei.


Lista țărilor cu risc ridicat se revizuiește săptămânal de către Institutul Național de Sănătate Publică.

Sunt exceptate mai mai multe categorii de persoane, cu condiția să nu prezinte simptome de Covid-19:

 • a) persoanele care vin în România din zonele/țările aflate pe lista întocmită potrivit prevederilor art. 2, alin. (3) dar care, înaintea sosirii în România au petrecut o perioadă consecutivă de minimum 14 zile într-una sau mai multe zone/țări pentru care nu este instituită această măsură;
 • b) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone;
 • c) conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;
 • d) conducătorii auto prevăzuți la lit. b) şi lit. c)care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;
 • e) membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparţinând instituțiilor internaționale şi sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum și reprezentanți ai României în organisme și organizații internaționale la care statul român este parte;
 • f) piloţii de aeronave şi personalul navigant;
 • g) mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;
 • h) personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport, care prezintă autorităţilor competente „certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaţionale“, al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;
 • i) personalul navigant maritim şi fluvial care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă prezintă autorităţilor competente „certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaţionale“, al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;
 • j) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiţia asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internaţional şi a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;
 • k) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici din ţările menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;
 • l) angajaţi ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului naţional;
 • m)reprezentanţii companiilor străine care au filiale/ sucursale/reprezentanţe sau agenţii pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul naţional;
 • n) persoanele care intră în România pentru activităţi de utilizare, instalare, punere în funcţiune, mentenanţă, service al echipamentelor şi tehnicii din domeniile medical, ştiinţific, economic, apărare, ordine publică şi securitate naţională, transporturi, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi profesionale specifice în domeniile menţionate, dacă dovedesc raporturile contractuale/de colaborare cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum şi inspectorii organismelor internaţionale;
 • o) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ai altor reprezentanţe diplomatice acreditate la Bucureşti, posesori de paşapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum şi membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, precum şi membrii familiilor acestora;
 • p) angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională care se întorc în România din misiuni executate în afara ţării;
 • q) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care au de susţinut examene de admitere sau pentru finalizarea studiilor, care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/ organizarea începerii studiilor;
 • r) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții sportive organizate pe teritoriul României, în condițiile legii.
De asemenena, se instituie măsura carantinării persoanelor care au intrat în contact direct cu persoanele infectate, care se dispune pentru fiecare persoană individual prin decizie a Direcției de Sănătate Publică competentă teritorial.

Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare (ex: afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică - în program de hemodializă), preschimbare documente de identitate, părăsirea țăriiș.a., poate fi analizată suspendarea temporara a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative.

Analiza acestor situații este realizată la nivelul centrelor județene de coordonare și conducere a intervenției și, cazurile considerate ca justificate, pot face obiectul suspendării temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcția de Sănătate Publică.

În decizia de suspendare se va menționa, în mod obligatoriu, intervalul de timp pentru care aceasta se aplică și măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2.Principalele prevederi ale noii legislații privind carantinarea
Carantina persoanelor se instituie pe baza informațiilor științifice oficiale și a definiției de caz, la domiciliul persoanei, la o locație declarată de aceasta sau într-un spațiu special desemnat de autorități, pentru persoanele suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent înalt patogen care:
 • sosesc din zone în care riscul epidemiologie este ridicat, pe baza datelor epidemiologice transmise la nivel național, european și internațional de către organismele competente în domeniu;
 • au intrat în contact direct cu cel puțin o persoană confirmată cu o boală infectocontagioasă. Carantina în spații special desemnate de către autoritățile competente (carantina instituționalizată) se realizează în următoarele situații:
 • dacă persoanele pentru care se instituie măsura de carantină declară pe propria răspundere că nu își pot asigura condițiile de separare fizică la domiciliu sau la locația declarată de acestea;
 • în cazul nerespectării măsurii de carantină la domiciliu sau la locația declarată, pe durata acesteia, deși persoana respectivă a consimțit-o la data instituirii.
În situația în care o persoană refuză măsura carantinării la domiciliu sau la locația declarată de acestea, sau dacă încalcă măsura carantinei pe durataacesteia, deși a consimțit-o anterior, medicul sau organele de control recomandă, iar reprezentantul direcției de sănătate publică decide carantinarea persoanei în spațiul special desemnat de autorități, dacă aceștia constată riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară.

Decizia se emite în cel mult 8 ore de la informarea făcută de medic sau de organele de control și se comunică de îndată persoanei în cauză.
Măsura se instituie pe durata perioadei de incubație specifice bolii infectocontagioase suspicionate. Măsura încetează la expirarea termenului specific perioadei de incubație sau anterior, ca urmare a confirmării persoanei ca purtătoare a agentului înalt patogen, cu sau fără semne și simptome sugestive specifice definiției de caz, din acel moment fiindu-i aplicabile dispozițiile privitoare la măsura izolării.

În scopul prevenirii răspândirii bolii infectocontagioase, până la comunicarea deciziei direcției de sănătate publică prin care se infirmă măsura carantinei recomandate în spațiul special desemnat de autorități sau, după caz, până la comunicarea hotărârii primei instanțe, persoana în cauză nu poate părăsi domiciliul, locația declarată pentru carantină sau, după caz, spațiul special desemnat de autorități, fără încuviințarea medicului sau a reprezentantului direcției de sănătate publică.

Izolarea se instituie pentru persoanele bolnave cu semne și simptome sugestive specifice definiției de caz, precum și pentru persoanele purtătoare
ale agentului înalt patogen, chiar dacă acestea nu prezintă semne și simptome sugestive.

Izolarea persoanelor se instituie la domiciliul acestora, la locația declarată de acestea, în unități sanitare sau în locații alternative atașate acestora.

Izolarea persoanelor se instituie cu acordul acestora, iar în lipsa acordului, atunci când medicul constată riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară, într-o unitate sanitară sau într-o locație alternativă atașată unității sanitare, în scopul efectuării examinărilor clinice, paraclinice și a evaluărilor biologice, până la primirea rezultatelor acestora, dar nu mai mult de 48 de ore.

Cel mai târziu la expirarea termenului de 48 de ore, pe baza examinărilor clinice și paraclinice și dacă se menține riscul transmiterii bolii infectocontagioase cu risc de transmitere comunitară, medicul recomandă prelungirea măsurii izolării într-o unitate sanitară, într-o locație alternativă atașată unității sanitare ori la domiciliul persoanei sau la locația declarată de aceasta.

Izolarea la domiciliu sau la locația declarată se instituie dacă riscul contaminării altor persoane sau al răspândirii bolii infectocontagioase este redus. Izolarea la domiciliu sau la locația declarată nu poate fi dispusă în situațiile în care informațiile științifice oficiale referitoare la tipul agentului înalt patogen, calea de transmitere și rata de transmisibilitate impun izolarea persoanelor exclusiv într-o unitate sanitară sau o locație alternativă atașată acesteia.

În situația în care persoanele refuză măsura izolării, medicul informează de îndată, după consemnarea refuzului persoanei, direcția de sănătate publică, care, în termen de cel mult două ore, va emite decizia prin care confirmă sau infirmă măsura izolării recomandată de medic, în unitatea sanitară sau întro locație alternativa atașată acesteia. Decizia are caracter individual și se comunică de îndată persoanei în cauză.

În situația în care persoanele prevăzute refuză măsura izolării prelungită și recomandată sau dacă persoanele încalcă măsura izolării instituită la domiciliu sau la locația declarată pe durata acesteia, deși au consimțit-o anterior, medicul sau, după caz, organele de control informează de îndată direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, care
poate confirma sau infirma măsura izolării într-o unitate sanitară sau la o locație alternativă atașată acesteia, printr-o decizie cu caracter individual.

Decizia se va emite în cel mult două ore de la informarea făcută de medic sau de organele de control și se comunică de îndată persoanei în cauză. Măsura izolării încetează la data confirmării persoanei ca fiind vindecată pe baza examinărilor clinice și paraclinice sau a recomandării medicului care constată că riscul de transmitere a bolii nu mai există.

Dacă persoana este un minor, măsura izolării se instituie pentru acesta la domiciliul aparținătorului ori la locația declarată de acesta. Izolarea minorului într-o unitate sanitară sau la o locație alternativă atașată acesteia se instituie potrivit reglementărilor în vigoare. Aparținătorul minorului este supus măsurii carantinării în temeiul prezentei legi, dacă măsura izolării nu i se aplică.

Atât măsura carantinării, cât și cea a izolării poate fi contestată în instanță. Comunicarea actelor de procedură, inclusiv înregistrarea acțiunii, se realizează în format și prin mijloace electronice.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

18232 vizualizari

 • +3 (9 voturi)    
  Intrebari de premiul Nobel (Marţi, 21 iulie 2020, 10:59)

  intruderul [utilizator]

  De la data recoltarii pana la data confirmarii,mai exact care este statutul pacientului?
  Poate circula liber,se izoleaza,se carantineaza,cine il monitorizeaza?
  • -1 (7 voturi)    
   La noi se fac teste numai la simptomatici (Marţi, 21 iulie 2020, 11:54)

   UnOarecare [utilizator] i-a raspuns lui intruderul

   sau contacte cu pozitivi deci intra in izolare pana vine rezultatul
   • 0 (0 voturi)    
    Iti spun (Marţi, 21 iulie 2020, 13:51)

    intruderul [utilizator] i-a raspuns lui UnOarecare

    din surse sigure ca in realitate,nu este asa.Se face testul,dupa care angajatul isi continua activitatea pana la aflarea rezultatului.
    Angajatorul nu il trimite acasa pana nu are rezultatul testului,in tot acest timp riscul de infectare exista pana la proba contrarie.
  • +4 (6 voturi)    
   Se infecteaza in spital (Marţi, 21 iulie 2020, 11:59)

   Ochii_pe_voi [utilizator] i-a raspuns lui intruderul

   indiferent de rezultat, stând allături de alti „suspecți”. Nici un medic nu se uită la el. Toti asteapta rezultatul, indiferent de starea pacientului. Așa a fost până acum, așa va fi in continuarea. Indolența merge mână in mână cu incompetența.
   • +1 (1 vot)    
    Din pacate (Marţi, 21 iulie 2020, 13:54)

    intruderul [utilizator] i-a raspuns lui Ochii_pe_voi

    aceasta este adevarul,pe care dl Arafat refuza sa il vada,la fel si dl.Tataru.
    La ce este de folos o lege a izolarii care nu exemplifica in ea acest interval de timp:dintre recoltare si rezultat...
    Trebuia specificat destul de clar,cine este testat intra in concediu medical pana la aflarea rezultatului,indiferent care este:negativ sau pozitiv.
  • +2 (4 voturi)    
   autoizolare, (Marţi, 21 iulie 2020, 12:23)

   nahir [utilizator] i-a raspuns lui intruderul

   asa cum se intampla si in celelalte tari.
   Suspectii de infectare, pana la sosirea rezultatelor, au obligatia sa se autoizoleze la domiciliul lor. Cum ar fi trebuit sa fie cazul unor turisti de-ai nostri, in Grecia, pt. care camera de hotel trebuia sa fie locul de autoizolare, acela fiind domiciliul lor in acel moment, ei preferand insa sa haladuiasca.
   • +1 (1 vot)    
    Corect (Marţi, 21 iulie 2020, 13:56)

    intruderul [utilizator] i-a raspuns lui nahir

    "au obligatia" insa ce ne facem cand acesti suspecti continua sa vina la serviciu,iar angajatorul ( care i-a trimis la test ) aproba tacit prezenta lor la munca?
  • 0 (2 voturi)    
   NU, NU poti circula liber pt ca asa vrea Arafat (Marţi, 21 iulie 2020, 15:58)

   Gryphus [utilizator] i-a raspuns lui intruderul

   Ca să pot să fii izolat trebuie să îți dai acordul pentru a fi examinat. În cazul în care nu îți dai acest acord vei putea fi ținut în izolare timp de maxim 48 ore până la primirea rezultatelor.

   În cazul în care refuzi în acest termen de maxim 48 de ore să fii izolat, medicul va informa Direcția de Sănătate Publică despre refuzul tău, iar aceasta va emite în termen de cel mult două ore o decizie prin care confirmă sau infirmă măsura recomandată de medic.

   Această decizie ți se va comunica și o vei putea ataca în instanță, însă având în vedere gradul ridicat de infectare, până la comunicarea hotărârii de anulare a primei instanțe, nu vei putea părăsi izolarea fără încuviințarea medicului sau a reprezentantului direcției de sănătate publică.
 • -4 (6 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Marţi, 21 iulie 2020, 11:12)

  [anonim]

  • +2 (4 voturi)    
   Eu stiu ca (Marţi, 21 iulie 2020, 12:29)

   1anonim [utilizator] i-a raspuns lui

   e bine sa mergi pe la scoala, ca sa nu te faci de pomina!( da nu e obligatoriu bacul!!). Ambele forme enolog si oenolog sunt permise...
 • 0 (14 voturi)    
  iata de ce nu se termina pandemia in tara noastra (Marţi, 21 iulie 2020, 11:26)

  Dodel540 [utilizator]

  O lista lunga de exceptii precum coada de masini pe valea prahovei.
  Acum inteleg de ce am stat degeaba 2 luni inchisi in case... Pentru ca aceste exceptii au existat in permanenta.
  • +1 (7 voturi)    
   Nu ai stat degeaba (Marţi, 21 iulie 2020, 12:07)

   Martinezu [utilizator] i-a raspuns lui Dodel540

   Ceea ce se petrece acum, s-ar fi petrecut in primavara.
   Numai ca atunci nimeni nu avea habar de vreo procedura , nu existau stocuri de materiale, medicamente etc etc.
   Plus ca numarul de cazuri ar fi fost cu mult mai mare decat azi cand lumea cat de cat mai poarta o masca pe gura, se mai verifica o temperatura e o oarecare grija, chiar daca sunt si multi inepti.
  • -1 (9 voturi)    
   nu sint masuri efective (Marţi, 21 iulie 2020, 12:16)

   spy [utilizator] i-a raspuns lui Dodel540

   izolarea, mastile, distantarea au un impact nesemnificativ impotriva virusilor
   • 0 (4 voturi)    
    Alt expert (Marţi, 21 iulie 2020, 12:58)

    1anonim [utilizator] i-a raspuns lui spy

    Fa o vizita la spitalul Covid !! Noroc ca nu lasa aia de acolo toti cioflingarii sa se vanture pe acolo!!
  • +1 (5 voturi)    
   Exceptiile astea (Marţi, 21 iulie 2020, 12:24)

   1anonim [utilizator] i-a raspuns lui Dodel540

   nu se duc sa joace hora la Mamaia, nu crezi? Sau coboara pilotul din avion, si trage o fuga pana-n Vama sa mai ia o doza?? Exceptiile au fost si trebuie sa fie, desi unele nu justifica direct statutul( sotia ambasadorului, de ex., direct ea nu aduce un serviciu statului, poftim).
  • +2 (8 voturi)    
   ai voie in autobuz cu masca dar la teatru NU (Marţi, 21 iulie 2020, 13:08)

   Gryphus [utilizator] i-a raspuns lui Dodel540

   sunt multe aberatii despre COVID

   am stat 2 luni inchisi in case de parca ar fi explodat o bomba atomica in Romania pt ca dupa 2 luni sa ni se spuna ca putem iesi din casa da sa ne spalam totusi pe maini (de parca inainte nu ne spalam)

   ai voie sa mergi cu avionul, cu trenul, cu autobuzul oriunde atat timp cat te speli pe maini si porti o MASCA care nu filtreaza particule de virus.

   suntem in KAFKA
   • 0 (2 voturi)    
    Poate tu ... esti de Kafka (Marţi, 21 iulie 2020, 13:36)

    1anonim [utilizator] i-a raspuns lui Gryphus

    Astia cu capacitate de intelegere mai mica, ar fi bine sa intrebe intai, sa nu se faca maro. Raspunsul: La teatru stai o ora (in medie, sa zicem). In autobuz stai 10-15 min (avem exceptie in bucuresti unde media e mai mare).
    • +1 (3 voturi)    
     Eu de Buc vorbeam, stai juma de ora in autobuz (Marţi, 21 iulie 2020, 16:00)

     Gryphus [utilizator] i-a raspuns lui 1anonim

     deci asta e diferenta domnule geniu?

     ca la teatru stai o ora si in autobuz stai juma de ora???

     dar cand mergi cu avionul si stai ca sardelele 4-5 ore ?

     la asta nu s-a mai gandit geniul
    • -1 (1 vot)    
     O oră maximum? (Miercuri, 22 iulie 2020, 3:22)

     marie-cu-palarie [utilizator] i-a raspuns lui 1anonim

     Tu știi cât durează o călătorie cu autobuzul București-Satu Mare? Dar Oradea-Constanța? Dar Timișoara-Ploiești?
 • +4 (4 voturi)    
  pai are cineva mai multe cazuri decat romania? (Marţi, 21 iulie 2020, 12:50)

  vasilicav [utilizator]

  cine sa intre in carantina? poate doar bulgarii sa ne intreaca la numar de infectari
  • 0 (2 voturi)    
   Alo (Marţi, 21 iulie 2020, 13:37)

   1anonim [utilizator] i-a raspuns lui vasilicav

   deschide TV-ul macar!
 • +2 (2 voturi)    
  In curand (Marţi, 21 iulie 2020, 13:50)

  independentu [utilizator]

  vor putea veni cetateni din toata lumea, in mod liber, fiindca noi vom avea cea mai mare rata de infectare.
  Am ajuns aproape la jumatate din nivelul zilnic al americanilor.
  Dar nu cred c-or sa ne mai primeasca pe noi pe nicaieri si asta cat de curand.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by