Măsura carantinei sau cea a izolării dispuse de către autorități în cazul unei persoane poate fi contestată în instanță în termen de 5 zile. Noul act normativ privind izolarea și carantina, adoptat luni de guvern în urma deciziei Curții Constituționale, prevede condițiile în care poate fi contestată în instanță o astfel de măsură.

Instanta de judecataFoto: pixabay.com

Guvernul a aprobat proiectul care va reprezenta baza legală pentru aplicarea măsurilor de carantină și izolare, urmând ca acesta să fie discutat de Parlament în regim de urgență. Prin acest proiect au fost definiți termenii de "carantină" și "izolare". Potrivit proiectului, vor putea intra în carantină persoanele suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent patogen. Izolarea se poate dispune doar pentru persoanele purtătoare de agenți patogeni ai bolilor infecto-contagioase.

Noul act normativ privind izolarea și carantina prevede condițiile în care poate fi contestată în instanță o astfel de măsură.

Consultă aici:

Ce prevede actul normativ în privința contestării măsurii de carantină sau izolare:

 • Articolul 10, punctul 3: Ordinele Comandantului acțiunii la nivel național pot fi contestate, de către orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim și se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru anularea actului.
 • (4) Contestația prevăzută la alin.(2) poate fi formulata în termen de 5 zile de la data intrării sub incidența măsurii de către persoana în cauză.
 • Art. 11 (1) Orice persoană care intră sub incidența unui act emis potrivit dispozițiilor prezentei legi, prin care s-a dispus una dintre măsurile prevăzute la art. 5, poate introduce, pe toată durata instituirii acesteia, acțiune la judecătoria în a cărei circumscripție domiciliază sau își are reședința ori la judecătoria în a cărei circumscripție este situată unitatea sanitară în care este internată, solicitând revizuirea măsurii sau încetarea acesteia. Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.
 • (2) Judecarea cererilor prevăzute la alin. (1) se face de urgență și cu precădere, dispozițiile art. 200 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă nefiind aplicabile.
 • (3) Părțile vor fi citate potrivit dispozițiilor privind citarea în procesele urgente.
 • (4) Soluționarea cauzei se face cu audierea reclamantului, cu excepția situației în care starea sănătății acestuia nu o permite. Audierea reclamantului se realizează printr-un mijloc de telecomunicare audio-vizuală care permite asigurarea identității părților și garantează securitatea, integritatea, confidențialitatea și calitatea transmisiunii. În caz de imposibilitate tehnică sau materială de a recurge la un asemenea mijloc pentru audierea reclamantului, aceasta se realizează prin orice mijloc de comunicare electronic, inclusiv telefonic, care permite asigurarea identității părților și garantează securitatea, integritatea, confidențialitatea și calitatea transmisiunii. Citația va cuprinde mențiunea corespunzătoare în acest sens. Încheierea de şedinţă va consemna şi operațiunile astfel efectuate.
 • (5) Dacă reclamantul este asistat sau reprezentat de avocat sau este necesară folosirea unui traducător sau interpret nu este necesară prezența fizică a acestuia lângă reclamant.
 • (6) În cazul în care audierea reclamantului nu se poate realiza în condițiile prevăzute la alin. (4) şi acesta nu are apărător ales i se va asigura apărător din oficiu.
 • (7) Judecătorul veghează la desfășurarea în bune condiții a procedurii prevăzute în prezentul articol, în vederea respectării dreptului la apărare şi al caracterului contradictoriu al dezbaterilor.
 • (8) Pronunțarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea hotărârii se face în cel mult 48 de ore de la pronunțare.
 • (7) Hotărârea primei instanțe este executorie și poate fi atacată cu apel, în termen de 2 zile de la comunicare.
 • Art. 12 La soluționarea acțiunilor introduse împotriva actelor administrative normative prevăzute de prezenta lege nu sunt aplicabile prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 referitoare la obligativitatea procedurii plângerii prealabile.