​Guvernul a aprobat proiectul care va reprezenta baza legală pentru aplicarea măsurilor de carantină și izolare, urmând ca acesta să fie discutat de Parlament în regim de urgență. Prin acest proiect au fost definiți termenii de "carantină" și "izolare". Potrivit proiectului, vor putea intra în carantină persoanele suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent patogen. Izolarea se poate dispune doar pentru persoanele purtătoare de agenți patogeni ai bolilor infecto-contagioase.

Masuri de carantinaFoto: Pixabay

Vezi aici

Cum sunt definiți termenii "carantină" și "izolare"

 • a) „carantina persoanelor” reprezintă o măsură de prevenire a răspândirii bolilor infecto-contagioase, constând în separarea fizică a persoanelor sănătoase, suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent patogen, de alte persoane, în spații special desemnate de către autorități, la domiciliu sau în locația declarată de către persoana carantinată.
 • b) „carantina bunurilor” reprezintă o măsură de prevenire a răspândirii bolilor infecto-contagioase, prin care se urmărește separarea bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport sau altor bunuri suspecte de contaminare.
 • c) „carantina zonala” reprezintă o măsură de prevenire a răspândirii bolilor infectocontagioase, prin care se urmărește separarea fizică a persoanelor și activităților, inclusiv limitarea circulației, dintr-un perimetru afectat de o boala infecto-contagioase, de perimetrele învecinate, astfel încât să se prevină răspândirea infecției sau contaminării în afara acestui perimetru.
 • d) „izolarea” reprezintă o măsura care constă în separarea fizică a persoanelor bolnave cu o boala infecto-contagioasă sau a persoanelor purtătoare ale unui agent patogen în vederea monitorizării stării de sănătate, aplicării unui tratament adecvat în scopul vindecării și reducerii gradului de contagiozitate;

Carantina in spatii special desemnate de către autoritățile competente se realizează în următoarele situații:

 • a) în situația în care persoanele pentru care se instituie măsura de carantina declară că nu își pot asigura condițiile de separarea fizică la domiciliu sau locația declarată.
 • b) în situația nerespectării măsurii de carantina la domiciliu sau în locația declarată.

Cheltuielile ocazionate de carantina în spațiile special desemnate se suporta din bugetul Ministerului Sănătății.

Persoanele care nu au respectat măsura de carantina la domiciliu sau în locația declarată au obligația de a suporta cheltuielile ocazionate de carantina în spațiile special desemnate.

Normele metodologice pentru stabilirea cheltuielilor prevăzute se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de maxim 45 de zile de intrarea în vigoare a legii.

Situațiile de risc epidemiologic si biologic pentru care se instituie măsurile de carantinare sunt următoarele:

 • a) epidemie declarata prin ordin al Ministrului Sănătății;
 • b) urgența de sănătate publica de importanta internaționala declarată de Directorul General al Organizației Mondiale a Sănătății;
 • c) pandemie declarată de Directorul General al Organizației Mondiale a Sănătății.
 • d) eveniment neobișnuit sau neașteptat identificat și constatat de structurile aflate în coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență sau de către instituțiile aflate în subordinea Ministerului Sănătății.

În cazul în care, într-un caz individual, un medic constată riscul de transmitere a unei boli infecto contagioase cu risc de transmitere comunitară, acesta poate decide

izolarea în unitatea sanitară și informează direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București.

Cine intră în carantină și cine în izolare

Carantina persoanelor în spații special desemnate, la domiciliu sau la o locație declarată se instituie pentru o durată stabilită conform datelor științifice oficiale disponibile,

cu privire la persoanele sănătoase, suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent patogen, care:

 • a) sosesc din zone în care riscul epidemiologic este ridicat, conform datelor epidemiologice transmise la nivel național, european și internațional de către organismele competente în domeniu;
 • b) au venit în contact cu persoane confirmate cu o boala infecto-contagioasă.

Carantina bunurilor se instituie pentru bunurile suspecte de contaminare, mijloacele de transport sau alte bunuri suspecte, până la decontaminare sau distrugere, după caz. Procedura de decontaminare sau distrugere se stabilește prin ordin al ministrului sănătății.

Carantina zonala se instituie pentru persoanele aflate și activitățile derulate în perimetrul afectat de situațiile de risc epidemiologic sau biologic, pentru o durata conform datelor științifice disponibile la nivel internațional.

Izolarea în unitatea sanitara sau locațiile în care personalul unităților sanitare desfășoară activitate medicală specifică, se instituie pentru persoanele cu semnele și simptomele sugestive pentru bolile infecto-contagioase stabilite prin hotărâre a Guvernului sau persoanele purtătoare de agenți patogeni ai acestor boli, pentru care se impune internarea

obligatorie, conform reglementarilor în vigoare, pentru o durată conform datelor științifice oficiale și în funcție de evoluția patologiei respective pentru fiecare pacient.

Izolarea la domiciliu sau locația declarată, se poate dispune doar pentru persoanele purtătoare de agenți patogeni ai bolilor infecto-contagioase stabilite prin hotărâre a Guvernului, în funcție de rata de transmisibilitate și contagiozitate și capacitatea unităților sanitare, conform reglementarilor în vigoare, pentru o durata conform datelor științifice oficiale și în funcție de evoluția patologiei respective pentru fiecare pacient.

Autoritățile administrației publice centrale și locale pot pune la dispoziție spații special desemnate pentru persoanele aflate în carantina.

Autoritățile administrației publice centrale și locale pot încheia contracte de închiriere pentru spații destinate carantinării persoanelor.

Carantina pentru persoanele sănătoase care sosesc în România din zone cu risc epidemiologic ridicat, persoanele suspecte de a fi infectate sau persoanele care au venit in contact cu persoane confirmate de îmbolnăvire, in situațiile de risc epidemiologic, se decide prin hotărârea Comitetului National pentru Situații de Urgenta, la propunerea grupului de suport tehnico – științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, stabilit în baza hotărârii Comitetului National pentru Situații de Urgenta nr. 3/2016. Măsura se pune în aplicare de către Ministerul Sănătății și unitățile subordonate MS prin ordin al ministrului sănătății.

În cazul în care măsurile vizează un număr estimat mai mare de 50.000 de persoane, acestea trebuie validate în termen de maximum 48 de ore de către Comitetul National pentru Situații de Urgență.

Carantina zonala se instituie prin ordin al Comandantului acțiunii la nivel național, în baza hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgenta, la propunerea Direcției de Sănătate Publica teritoriala și cu avizul Institutului Național de Sănătate Publica.

Prin excepție, în situația în care măsura vizează 2 sau mai multe județe învecinate, carantina zonala se instituie prin ordin al Comandantului acțiunii la nivel național, la propunerea Institutului Național de Sănătate Publica și cu validarea în termen de maximum 48 de ore de către Comitetul National pentru Situații de Urgenta.

Spațiile special destinate carantinei, precum și locațiile de izolare se asigură prin măsuri de ordine publică, atât în exteriorul cât și în interiorul acestora, de către poliția locală. În situația în care poliția locală nu este constituită sau efectivele acesteia nu sunt suficiente, măsurile de ordine publică se asigură de către Jandarmeria Română sau Poliția Română.

Ordinele Comandantului acțiunii la nivel național, emise în temeiul prezentei legi, se aplica de îndată de autoritățile competente și se publica pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situații de Urgenta și Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta.

Ordinele Comandantului acțiunii la nivel național, emise în temeiul prezentei legi, cu caracter normativ, se publică în Monitorul Oficial.

Ordinele Comandantului acțiunii la nivel național pot fi contestate, de către orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim și se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru anularea actului. Contestația poate fi formulata în termen de 5 zile de la data intrării sub incidența măsurii de către persoana în cauză.

Orice persoană care intră sub incidența unui act emis potrivit dispozițiilor prezentei legi, prin care s-a dispus una dintre măsuri, poate introduce, pe toată durata instituirii acesteia, acțiune la judecătoria în a cărei circumscripție domiciliază sau își are reședința ori la judecătoria în a cărei circumscripție este situată unitatea sanitară în care este internată, solicitând revizuirea măsurii sau încetarea acesteia. Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.

Judecarea cererilor se face de urgență și cu precădere. Pronunțarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea hotărârii se face în cel mult 48 de ore de la pronunțare. Hotărârea primei instanțe este executorie și poate fi atacată cu apel, în termen de 2 zile de la comunicare.