​​Prezentul document conține un rezumat al principalelor prevederi ale Ordinului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 791/25.03.2020 („Ordinul”), care reglementează procedura și condițiile pentru eliberarea certificatelor de situație de urgență („CSU”) de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri la cererea operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei COVID-19.

Cornel PopaFoto: Tuca Zbarcea & Asociatii

1. Cine poate solicita acordarea unui CSU?

Orice operator economic poate solicita emiterea unui CSU, inclusiv solicitanți care nu sunt înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului, dacă:

a) Este afectat de măsurile adoptate de autoritățile competente în contextul stării de urgență, întrerupându-și total sau parțial activitatea ca urmare a acestor măsuri, pentru certificatul de tip 1 (albastru)

sau

b) A înregistrat reducerea veniturilor în luna martie 2020 cu un procent de minim 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie - februarie 2020, pentru certificatul de tip 2 (galben).

CSU se acordă de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri doar pe perioada instituirii stării de urgență (i.e. până pe data de 16 aprilie 2020).

2. În ce scop poate fi utilizat CSU?

CSU poate fi folosit de către un operator economic:

a) În relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități sau măsuri de sprijin;

b) În relațiile comerciale (e.g. ca bază pentru renegocierea anumitor contracte).

Cazuri speciale de utilizare a CSU pot fi următoarele:

a) De către angajatorii care au întrerupt total sau parțial activitatea în baza deciziilor emise de autoritățile competente, care pot beneficia de sprijinul statului la plata indemnizației pentru șomaj tehnic (conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 30/2020);

b) De către IMM-urile care au întrerupt total sau parțial activitatea în baza deciziilor emise de autoritățile competente și care pot cere amânarea plății pentru utilități și chirie (conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 29/2020).

Este posibil ca, în funcție de evoluția motivului care a impus starea de urgență, să mai fie adoptate și alte acte normative.

Toate aceste acte normative, care au un caracter special, se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare, în măsura în care acestea din urmă nu contravin normelor de drept speciale.

3. Poate fi asimilat CSU certificatului de forță majoră?

De principiu, credem că asimilarea poate fi numai parțială. CSU pare să fie mai degrabă un document care să permită accesarea anumitor beneficii în condițiile prevăzute de reglementările speciale evocate mai sus (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2020). Obținerea CSU nu este o condiție pentru invocarea forței majore conform Codului Civil. Partea interesată rămâne liberă să solicite emiterea unui certificat de forță majoră sau să apeleze la clauzele contractuale aplicabile.

4. Modalitatea de solicitare a unui CSU

Operatorii economici care doresc să obțină un CSU vor trebui să depună o cerere în format electronic în cadrul platformei http://prevenire.gov.ro/, platformă care va fi adaptată corespunzător în termen de 5 zile de la publicarea Ordinului în Monitorul Oficial. Lista de documente necesare este inclusă în anexa la prezentul document.

5. Semnarea documentelor ce stau la baza cererii pentru obținerea unui CSU

Toate documentele încărcate în aplicația electronică vor trebui semnate electronic. Ordinul permite depunerea documentelor semnate electronic de către un terț, împuternicit al operatorului economic, în cazul în care reprezentantul legal al acestuia nu deține o semnătură electronică. În acest caz, reprezentantul legal va semna olograf toate documentele necesare, iar împuternicitul va aplica semnătura electronică pe fiecare document și le va încărca în platforma electronică. Este neclar dacă autoritățile vor solicita aplicarea unei semnături electronice extinse. Înclinăm să credem că, dată fiind existența stării de urgență și necesitarea reducerii contactelor inter-personale o semnătură electronică simplă ar trebui să fie suficientă. Dacă solicitanții sau împuterniciții lor ar trebui să folosească o semnătură electronică extinsă, iar ei nu dispun deja de aceasta, procesul de emitere a CSU ar fi mult întârziat și s-ar produce și riscuri adiționale cu privire la extinderea pandemiei.

6. Modalitatea de emitere a unui CSU

Conform Ordinului, CSU vor fi eliberate automat din platforma http://prevenire.gov.ro/, după validarea de către sistem a solicitării. CSU vor fi emise în format electronic și vor fi transmise via e- mail prin intermediul aplicației. CSU sunt valabile fără semnătură și ștampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie și număr. Observăm faptul că eliberarea CSU este una automată, bazată, așadar, în principal, pe declarația pe propria răspundere depusă de operatorul economic solicitant. Având în vedere acest aspect, Ordinul prevede că autoritățile abilitate au dreptul de a desfășura acțiuni de inspecție și control referitoare la CSU emise, în cadrul acestor acțiuni verificând documentele care stau la baza emiterii declarației pe propria răspundere de către solicitanți. Dacă, cu prilejul acestor controale sau inspecții, se constată suspiciuni rezonabile privind obținerea CSU cu nerespectarea dispozițiilor legale incidente sau cu neatestarea situației de fapt sau de drept reale a solicitantului, se vor sesiza organele competente pentru aplicarea de sancțiuni.

Anexă

Lista documentelor care trebuie depuse odată cu cererea pentru obținerea CSU:

a) Datele de identificare ale operatorului economic, cum ar fi: (i) copia certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului; (ii) copia certificatului de înregistrare fiscală; (iii) copiile actelor de identitate ale administratorului/ reprezentantului legal; (iv) un certificat constatator recent eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului; (v) împuternicirea acordată de operatorul economic pentru semnarea electronică a documentelor; (vi) dacă solicitantul nu este înscris în Registrul Comerțului, documentele de înscriere la altă autoritate competentă și documente ce atestă autorizarea activității;

b) O declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, prin care să ateste că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea CSU sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de CSU solicitat.

Ordinul nu prevede o listă a informațiilor și documentelor care să justifice cererea de eliberare a CSU depusă de operatorul economic. Apreciem că declarația pe propria răspundere ar putea fi însoțită de:

a) În cazul solicitării unui CSU de Tip 1, furnizarea de date referitoare la întreruperea activității total sau parțial ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente pe durata stării de urgență;

b) În cazul solicitării unui CSU de Tip 2, furnizarea de documente (ex. documente contabile) din care sa rezulte diminuarea încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor în perioada ianuarie-februarie 2020.

COVID-19 Legal Insights reprezintă răspunsul Țuca Zbârcea & Asociații în contextul epidemiei de coronavirus din România. Firma noastră a constituit un grup de lucru dedicat gestionării implicațiilor juridice născute în contextul răspândirii COVID-19. Avocați din departamentele de conformare/ reglementare, drept societar și comercial, asigurări, dreptul muncii, litigii și arbitraje, insolvență, achiziții publice, protecția datelor cu caracter personal, precum și consultanți specializați în domeniul fiscal și vamal vin în întâmpinarea clienților cu sfaturi și asistență pe subiecte specifice situațiilor de criză economică: restructurări, analiza și (re)negocierea contractelor (inclusiv a celor colective și individuale de muncă), executarea contractelor afectate de forță majoră și impreviziune, deblocarea raporturilor pre-litigioase etc. Pentru a fi la curent cu noutățile în acest domeniu, puteți accesa resursele disponibile la următorul link: http://www.tuca.ro/covid-19/

Articol semnat de Cornel Popa, Partener al Țuca Zbârcea & Asociații (cornel.popa@tuca.ro)