În Monitorul Oficial nr. 955 din 6 octombrie 2021 a fost publicată Hotărârea 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile (în continuare „HG nr. 1074/2021”) care are ca scop introducerea sistemului de garanție-returnare (în continuare „SGR”).

Adrian ZamfirFoto: Filip & Company

În primul rând, trebuie menționat că intrarea în vigoare a sistemului va avea loc pe 1 octombrie 2022. În acest mod, actorii economici vor avea timp să se adapteze, iar infrastructura să se creeze.

Scopul SGR este ridicarea gradului de colectare a deșeurilor reciclabile. Conform autorităților, acest sistem este deja aplicat în 10 state europene cu rezultate care ajung la o colectare și procesare a aproximativ 90% din deșeurile reciclabile puse pe piață.

Întregul sistem va fi administrat de un „Administrator SGR” care va fi reprezentată de o societate pe acțiuni, persoană juridică română, înființată exclusiv cu scopul de a implementa, gestiona, opera și a asigura gestionarea și finanțarea SGR.

Administratorul va fi constituit de către:

  • (I) structurile asociative ale producătorilor care deţin împreună o cotă de piaţă de cel puţin 30%, raportat la numărul de unităţi de ambalaje SGR introduse pe piaţă în ultimul an fiscal încheiat anterior depunerii documentaţiei pentru acreditare şi de către
  • (II) statul român reprezentat de autoritatea centrală pentru protecţia mediului cu un procent de 20%.

Din acţionariat pot face parte şi structurile asociative ale comercianţilor care introduc şi comercializează pe piaţa naţională produse ambalate în ambalaje SGR. A nu se confunda „statul român” în sens larg cu administratorul SGR. Administratorul SGR nu va fi o instituție a statului.

Care sunt ambalajele ce sunt avute în vedere? Este vorba despre ambalajul primar nereutilizabil din sticla, plastic sau metal cu volume cuprinse între 0,1l și 3 l (de exemplu: sticle de apă, sticle de ulei, sticle de vin; sticle sau doze de bere s.a.m.d).

Care este valoarea garanției? 0,5 RON / ambalaj SGR. Dar atenție, începând cu 1 octombrie 2023, administratorul SGR va avea dreptul să ceară autorităților centrale modificarea acestei valori, inclusiv diferențiat în funcție de ambalaj sau de tip de material.

Dar în concret, ce drepturi și obligații vor avea actorii economici implicați? Să îi parcurgem pe rând:

1. Producătorii și importatorii vor avea, printre altele, următoarele obligații:

În primul rând, va fi necesară depunerea unei notificări în format digital cu semnătură electronică calificată în vederea înregistrării în SGR. Notificarea va conține o serie de date, cum ar fi: greutatea aferentă de ambalaj SGR exprimată în kilograme introduse pe piaţa naţională în anul calendaristic anterior defalcate pe tip de material, volum per unitate de ambalaj şi categorii de produse conţinute; datele de identificare; datele de contact. Această notificare trebuie depusă în 90 de zile de la numirea administratorului SGR.

Să încheie un contract cu administratorul SGR în maximul 60 de zile de la înregistrarea în SGR;

Să marcheze toate ambalajele SGR conform art. 22 din H.G. nr. 1074/2021. Acest lucru înseamnă că fiecare ambalaj SGR va trebui să conțină (i) un simbol reprezentativ, uşor de recunoscut şi înţeles de către consumatori, marcă înregistrată a administratorului SGR şi cu (ii) un cod de bare (EAN) în conformitate cu specificaţiile oferite de administratorul SGR, care indică apartenenţa produsului la sistemul de garanţie-returnare.

Simbolul va fi unic la nivel național, dreptul de a îl aplica va fi oferit gratuit producătorilor înscriși în SGR, iar aplicarea se va realiza direct pe ambalaj, pe eticheta produsului sau pe eticheta suplimentară, după caz. Acesta trebuie să fie vizibil, lizibil, durabil şi nu se va suprapune cu un alt element grafic al ambalajului sau al etichetei.

Atenție! Începând cu data intrării în funcţiune a sistemului de garanţie-returnare, este interzis a se introduce sau a face disponibile pe piaţa naţională produse ambalate în ambalaje SGR care nu poartă marcajul care indică apartenenţa la sistemul de garanţie-returnare conform H.G. nr. 1074/2021.

Producătorii și importatorii vor trebui să ţină evidenţa numărului total al produselor în ambalaje SGR pe tip de material, greutate şi volume, precum şi evidenţa garanţiilor percepute aferente. Această evidență va trebui transmisă până la data de 10 a lunii imediat următoare pentru produsele în ambalaje SGR introduse pe piața naționala în luna de referință (de exemplu: raportarea pentru luna noiembrie 2022 ar trebui să fie depusă până pe 10 decembrie 2022).

Raportarea se va face printr-un program informatic pus la dispoziție de către administratorul SGR.

Vor trebui să perceapă de la clienți garanția aferentă produselor în ambalaj SGR și să o plătească către administratorul SGR până pe data de 25 a lunii următoare celei de referință (e.g. pentru luna noiembrie 2022 se va plăti garanția până pe 25 decembrie 2022).

Trebuie transmis un set de informații cu privire la produse (produs, marcă, tip material, greutate, volum util) către Administratorul SGR pentru a fi postat pe pagina de internet a acestuia în vederea informării clienților.

Producătorii, prin intermediul administratorului SGR, sunt obligaţi să realizeze următoarele obiective minime anuale de returnare a ambalajelor SGR:

a) 65% sticlă, 65% plastic, 65% metal pentru perioada cuprinsă între data de 1 octombrie 2022 şi data de 31 decembrie 2022;

b) 65% sticlă, 65% plastic, 65% metal pentru anul 2023;

c) 75% sticlă, 80% plastic, 80% metal pentru anul 2024;

d) 85% sticlă, 90% plastic, 90% metal, începând cu anul 2025.

În caz de neîndeplinire a acestor ținte, producătorii, prin intermediul administratorului SGR, sunt obligaţi să declare şi să achite contribuţiile stabilite prin O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Comercianții. Aceștia reprezintă orice persoană juridică autorizată să desfășoare activități de comercializare produse în ambalaje SGR către consumatori sau utilizatori finali (e.g. magazine, supermarket, hypermarket). Comercianții vor trebui să respecte, printre altele, următoarele obligații:

Organizarea unui punct de returnare a ambalajelor SGR. În vederea îndeplinirii aceste obligații există două posibile variante:

(i) Dacă vorbim despre un comerciant care deține mai mult de 200 mp, punctul de colectare va fi propriu.

(ii)Dacă vorbim despre un comerciant care deține mai puțin de 200 mp, acesta va putea organiza punctul de returnare împreună cu unitatea administrativ-teritorială („UAT”) în care își exercită activitatea pe baza de parteneriat încheiat între comerciant și UAT. Parteneriatul se poate realiza și cu o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară („ADI”).

În acest de-al doilea caz, trebuie afișat în cadrul punctelor de vânzare vizibil și ușor lizibil pentru clienți următorul text: „Acest magazin nu funcționează ca punct de returnare a ambalajelor” și să arate unde este localizat punctul de returnare organizat împreună cu UAT-ul / ADI-ul.

De asemenea, tot în cazul comercianților care dețin mai puțin de 200 mp, punctul de returnare va putea fi organizat împreună cu alți comercianți (așadar, va fi necesară cooperare între comercianți cu scopul îndeplinirii acestei obligații), caz în care se vor aplica regulile impuse pentru structurile de peste 200 mp (modul de preluare, depozitare etc).

Pentru magazinele exclusiv online este de reținut că NU este necesară organizarea unui punct de returnare.

La fel ca și producătorii / importatorii, comercianții vor depune o notificare prin mijloace electronice pentru înregistrarea la Administratorul SGR. Această notificare va conține inclusiv informații cu privire la organizarea punctului de preluare a ambalajelor SGR, numărul de produse în ambalaje SGR pe care anticipează ca îl va comercializa în anul calendaristic în care a fost depusă notificarea.

Valoarea garanției va trebui prezentată la raft și pe bonurile / facturile emise separat față de prețul produsului (e.g. se va arăta separat că pretul sticlei de apă este de 2 RON, iar garanția SGR 0,5 RON). Comercianții au de asemenea obligația să încaseze această garanție de la clienți și să o restituie la momentul returnării ambalajelor de către aceștia.

Atenție! Comercianţii sunt obligaţi să accepte ambalajele SGR returnate de consumatorii sau utilizatorii finali și să returneze garanția acestora, indiferent de locul din care a fost achiziţionat produsul ambalat şi fără a condiţiona acceptarea ambalajului SGR de prezentarea bonului fiscal.

Va trebui de asemenea realizată informarea clienților cu privire la anumite aspecte aferente sistemului SGR: ce produse fac parte din SGR, care este programul și locația punctului de colectare a ambalajelor, modul de returnare a garanției.

Va fi interzisă comercializarea de produse ambalate în ambalaje SGR dacă acestea sunt achiziționate de la producători neînregistrați în SGR, inclusiv de la distribuitori ai acestora (a fost avută în vedere încercarea de bypass pe care ar fi făcut-o producătorii neînscriși în SGR prin vânzarea cu ajutorul distribuitorilor).

Odată ce ambalajele SGR au fost preluate de la clienți de către comerciant, acestea trebuie protejate împotriva deteriorării, furtului și altor situații similare până la preluarea acestora de către administratorul SGR. Aceste ambalaje vor fi preluate exclusiv de administratorul SGR sau de reprezentatul acestuia.

Păstrarea și raportarea evidenței lunare privind ambalajele SGR comercializate și cele returnate de clienți (material, greutate, volume, garanție percepută). Evidența va trebui ținută pentru fiecare magazin fizic și / sau magazin online operate / operat.

3. Comercianții HoReCa sunt menționați expres în cadrul H.G. 1074/2021 ca fiind exceptați de la anumite obligații. Astfel, comercianții HoReCa sunt împărțiți în două categorii în funcție de locul unde sunt comercializate produsele:

(i) Dacă se comercializează produse în afara structurii de vânzare va fi necesară:

  • înscrierea în sistemul SGR prin depunerea notificării prin mijloace electronice, la fel ca și producătorii și ceilalți comercianți.
  • Vor fi ținuți de aceleași obligații ca și comercianții non-HoReCa de la punctul 2, mai puțin obligația de a organiza un punct de returnare.

(ii) Dacă NU se comercializează produse în afara structurii de vânzare:

  • Va exista obligația în sarcina comerciantului HoReCa de a achita garanția pentru fiecare ambalaj SGR cumpărat în realizarea activității sale.
  • Nu există obligația de a percepe garanția SGR de la clienți pentru produsele SGR comercializate în cadrul structurii de vânzare.
  • Cu toate acestea, toate ambalajele SGR vor trebui predate către Administratorul SGR sau reprezentantul acestuia.
  • Nici în acest caz nu este obligatorie realizarea unui punct de colectare.

Cu titlu general, aplicabil pentru toate persoanele juridice înscrise în sistemul SGR care au obligația de a restitui garanția, este de reținut că nu va exista obligația de a restitui garanţia către consumatori sau utilizatori finali dacă ambalajul returnat:

a) nu are aplicat marcajul care indică apartenenţa la SGR, respectiv simbolul reprezentativ şi codul de bare sau dacă acesta nu este vizibil ori lizibil;

b) nu este returnat întreg ori este degradat sau deformat astfel încât nu se poate stabili apartenenţa la SGR;

c) nu este golit în întregime de conţinut;

d) nu este returnat în termen de maximum 24 de luni de la data publicării pe pagina de internet a administratorului SGR a anunţului privind încetarea introducerii pe piaţă de către producător a produsului respectiv.

Nu în ultimul rând, orice obligație neîndeplinită de către agenții economici amintit mai sus se sancționează cu contravenții cuprinse între 4.000 RON și 50.000 RON existând și posibilitatea aplicării măsurii complementare a suspendării în anumite situații prevăzute în H.G. nr. 1074/2021 (e.g. în caz de neînregistrare în sistemul SGR, deși exista această obligație).

Avem speranță în ceea ce privește creșterea colectării selective și reducerea deșeurilor cu ajutorul SGR, însă reținem și că aplicarea acestui sistem va aduce costuri suplimentare agenților economici și, cel mai probabil, multe aspecte neclare în interpretarea pe care autoritățile o vor da legislației.

Articol semnat de Adrian Zamfir (associate) - Filip&Company​