Elevii sau parintii elevilor minori care vor sa faca Religie in scoala se inscriu in fiecare an, pana in luna decembrie, pentru anul scolar urmator. La clasa pregatitoare, inscrierea la Religie se face direct in cererea-tip de inscriere. In cazul in care se razgandesc, elevii pot sa renunte la Religie si in timpul anului scolar, iar media se incheie fara aceasta disciplina. Prevederile fac parte din Metodologia de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar, publicata astazi in Monitorul Oficial.

Religia in scoliFoto: Agerpres

In cazul in care cererile pentru un anumit cult sunt prea putine, elevii pot studia disciplina si in regim simultan.

Elevii pot sa studieze Religie si in cadrul cultului propriu, dar pentru asta inspectoratele trebuie sa incheie acorduri de parteneriat cu reprezentantii institutiilor de cult, in care se stabileasca locul de desfasurare a orei, sa se asigure ca institutia de cult pune la dispozitie personal didactic calificat, modalitatea de evaluare si de transcriere in cataloage a absentelor si a rezultatelor scolare.

In ceea ce-i priveste pe elevii care nu studiaza disciplina Religie, deci care nu au depus cereri de inscriere la aceasta disciplina, scolile sunt obligate sa stabileasca prin regulament ce activitati pot sa faca elevii, in ce spatii si cine este responsabil pentru supravegherea copiilor, in perioada in care ceilalti elevi ai clasei participa la ora de Religie.

In Monitorul Oficial de astazi, 24 septembrie 2015, a fost publicat Ordinul nr. 5.232 al ministrului Educatiei Sorin Cimpeanu, privind aprobarea Metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar. Aceasta metodologie se aplica incepand cu anul scolar 2015-2016.

Metodologia vine la aproape un an dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca este neconstitutionala inscrierea din oficiu a elevilor la disciplina Religie. Dupa o dezbatere aprinsa, Parlamentul a modificat articolul 18 alin. (2) din Legea educatiei, declarat neconstitutional, si a stabilit ca elevii care vor sa faca Religia la scoala sunt cei care depun cerere de inscriere.

Citeste mai jos textul integral al metodologiei:

Metodologia de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar

Capitolul I

Prevederi generale

Art. 1. - Prezenta metodologie reglementeaza organizarea predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar, inclusiv modalitatea de inscriere a elevilor pentru a frecventa ora de Religie.

Art. 2. - (1) Potrivit art. 18 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, planurile-cadru ale invatamantului primar, gimnazial, liceal si profesional includ Religia ca disciplina scolara, parte a trunchiului comun.

(2) In conformitate cu prevederile legale, elevilor apartinand cultelor recunoscute de stat, indiferent de numarul lor, li se asigura dreptul de a participa la ora de Religie, conform confesiunii proprii.

(3) In cazul in care elevul nu frecventeaza orele de Religie, situatia scolara se incheie fara disciplina Religie. In mod similar se procedeaza si pentru elevul caruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat conditiile pentru frecventarea orelor la aceasta disciplina.

(4) Conducerile inspectoratelor scolare si ale unitatilor de invatamant preuniversitar care au clase de nivel primar, gimnazial, liceal, profesional au obligatia de a intreprinde demersurile necesare in vederea asigurarii conditiilor pentru punerea in aplicare a prevederilor mentionate la alin. (1) si (2).

(5) Conducerile unitatilor de invatamant care scolarizeaza nivelurile de invatamant mentionate la alin. (1) au obligatia de a informa elevii si parintii/tutorii legal instituiti ai acestora cu privire la prevederile legale referitoare la frecventarea orelor de Religie.

Capitolul II

Inscrierea elevilor pentru a frecventa ora de Religie

Art. 3. - (1) Parintii/tutorii legal instituiti ai elevilor minori, respectiv elevii majori care doresc sa isi exercite dreptul de a participa la ora de Religie isi exprima optiunea in scris, intr-o cerere adresata unitatii de invatamant, in care precizeaza si numele cultului solicitat.

(2) Se pot depune cereri pentru frecventarea orei de Religie pentru cultele recunoscute de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, republicata.

(3)Schimbarea optiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisa a elevului major, respectiv a parintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor.

(4)Cererile mentionate la alin. (1) si (3) se depun la secretariatul unitatii de invatamant la care este inscris elevul si se inregistreaza in Sistemul informatic integrat al invatamantului din Romania (SIIR).

(5)In vederea prefigurarii catedrelor, pentru elevii deja inscrisi in unitatea de invatamant, cererile mentionate la alin. (1) si (3) se depun, de regula, pana la sfarsitul lunii decembrie, pentru anul scolar urmator.

Art. 4. -Parintii copiilor care urmeaza sa isi faca debutul scolar in invatamantul primar si care doresc participarea copilului la ora de Religie bifeaza in cererea-tip de inscriere rubrica corespunzatoare, precizand cultul solicitat.

Art. 5. (1) Cererile de frecventare a orei de Religie, depuse ulterior intervalelor precizate in art. 3 si 4, inclusiv dupa inceperea cursurilor scolare, sunt aprobate de consiliul de administratie daca la nivelul unitatii de invatamant se organizeaza predarea disciplinei Religie pentru cultul solicitat, iar elevii respectivi vor fi inclusi in formatiunile deja existente, organizate pentru studiul Religiei, cultul solicitat.

(2) In cazul solicitarilor mentionate la alin. (1) pentru care unitatea de invatamant nu organizeaza predarea disciplinei Religie pentru cultul solicitat, se pot aplica, dupa caz, prevederile art. 9.

Art. 6. - In situatia in care parintii/tutorii legal instituiti ai elevului minor, respectiv elevul major decid, in cursul anului scolar, schimbarea optiunii de a frecventa ora de Religie, situatia scolara a elevului respectiv pe anul in curs se incheie fara disciplina Religie.

Capitolul III

Organizarea predarii disciplinei Religie

Art. 7. - (1) In invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional, predarea disciplinei Religie se organizeaza cu intreaga clasa, daca cererile depuse solicita frecventarea orei de Religie la acelasi cult.

(2) In situatia in care, pentru un nivel de clasa, au fost depuse cereri de frecventare a orei de Religie pentru mai multe culte, conducerea unitatii de invatamant organizeaza predarea disciplinei Religie prin gruparea elevilor de la nivelul de clasa respectiv in mai multe formatiuni de studiu, corespunzatoare cultelor pentru care exista solicitari, cu respectarea prevederilor legale referitoare la efectivele formatiunilor de elevi.

Art. 8. - (1) In situatia in care numarul solicitarilor de frecventare a orei de Religie pentru un anumit cult, depuse de elevii de la acelasi nivel de clasa, nu permite constituirea formatiunii de studiu pentru disciplina Religie cu respectarea efectivului minim prevazut de lege, studierea disciplinei Religie pentru cultul respectiv se poate face si in regim simultan.

(2) In situatia mentionata la alin. (1), predarea in regim simultan se face pentru elevii care solicita studierea Religiei pentru cultul respectiv de la doua sau mai multe niveluri de clasa apartinand aceluiasi nivel de invatamant - primar/gimnazial/liceal/profesional.

(3) Aprobarea predarii disciplinei Religie in regim simultan se face de catre inspectoratul scolar, la propunerea motivata a consiliului de administratie al unitatii de invatamant.

Art. 9. - (1) In cazul in care numarul mic de cereri depuse la unitatea de invatamant pentru frecventarea orei de Religie pentru un anumit cult sau alte motive obiective nu permit organizarea predarii disciplinei Religie pentru acel cult in niciuna din situatiile mentionate anterior, elevii carora nu li s-au asigurat conditiile pentru frecventarea orelor la aceasta disciplina pot sa participe la studiul Religiei in cadrul cultului propriu.

(2) Pentru punerea in aplicare a prevederilor alin. (1), inspectoratele scolare incheie acorduri de parteneriat cu reprezentantii institutiilor de cult, valabile cel putin pe durata unui an scolar, in care se reglementeaza modalitatea de organizare si desfasurare a orei de Religie pentru elevii care studiaza aceasta disciplina in cadrul cultului propriu.

(3) Acordurile de parteneriat prevazute la alin. (2) trebuie sa contina reglementari cu privire la urmatoarele aspecte: locul de desfasurare a orei de Religie - spatii scolare sau spatii puse la dispozitie de catre cult, asigurarea de catre institutia de cult a personalului didactic calificat, abilitat sa predea disciplina Religie in baza protocolului incheiat de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice si cultul religios respectiv, modalitatea de evaluare, modalitatile, responsabilitatile si termenele de comunicare/transcriere in cataloage a absentelor si a rezultatelor scolare.

(4) Persoanele nominalizate de catre reprezentantii institutiilor de cult pentru predarea disciplinei Religie pentru elevii aflati in cazurile prevazute la alin. (1) trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatia in vigoare si sa se angajeze sa parcurga programa corespunzatoare nivelului de clasa in care se afla elevul/elevii.

(5) Copii ale documentelor care dovedesc competenta personalului nominalizat de institutiile de cult pentru predarea Religiei, angajamentul scris al acestora de a parcurge programa scolara, precum si orarul de desfasurare a orelor de Religie in cadrul cultului se ataseaza anual la acordurile de parteneriat mentionate la alin. (2).

(6) Absentele si calificativele/notele obtinute de elevi la ora de Religie organizata de cultul religios se transmis in scris unitatii de invatamant, printr-un document semnat si stampilat, la termenele prevazute in acordul de parteneriat, si se transcriu in catalogul clasei de catre invatatorul, institutorul, profesorul pentru invatamant primar sau profesorul diriginte al clasei din care face parte elevul.

Capitolul IV

Organizarea activitatii elevilor care nu studiaza disciplina Religie

Art. 10. - Pentru elevii care nu solicita frecventarea orei de Religie sau carora nu li s-au asigurat conditiile pentru frecventarea orelor la aceasta disciplina, unitatile de invatamant stabilesc prin propriul regulament de organizare si functionare activitatile pe care acestia le pot desfasura, spatiile in care se desfasoara activitatile, precum si responsabilitatile privind asigurarea supravegherii si sigurantei elevilor, in perioada in care ceilalti elevi ai clasei participa la ora de Religie.

Art. 11. - (1) Elevii carora nu li se pot asigura conditiile pentru frecventarea orelor de Religie, conform confesiunii proprii, pot solicita sa participe, in calitate de audienti, la orele de Religie organizate de unitatea de invatamant pentru elevii apartinand altor culte. Participarea se aproba de catre conducerea unitatii de invatamant, la solicitarea scrisa a parintilor/tutorilor legal instituiti ai elevilor minori, respectiv la solicitarea elevilor majori.

(2) Elevii care participa ca audienti la ora de Religie, conform prevederilor alin. (1), nu vor fi evaluati, iar situatia scolara a acestora se incheie fara disciplina Religie.

Art. 12. - Absenta elevului care nu a solicitat frecventarea orei de Religie de la activitatile prevazute la art. 10 si 11 exonereaza cadrul didactic/personalul didactic auxiliar care asigura organizarea/desfasurarea/supravegherea activitatii de orice tip de raspundere.

Citeste si: