Ordinul președintelui ANAF pentru înființarea "registrului care nu există", în care toate ONG-urile sunt obligate să se înscrie până la 1 aprilie, a fost publicat vineri în Monitorul Oficial. Toate ONG-urile din România trebuie să fie înscrise în acest registru pentru a mai putea beneficia de finanțare - donații și sponsorizări - începând cu data de 1 aprilie, însă ONG-urile se plângeau, acum câteva zile, că registrul nu exista, cu două săptămâni înainte de termen.

Oana Gheorghiu si Carmen UscatuFoto: Facebook

Ordinul prevede aprobarea procedurii de organizare a Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale și aprobă, de asemenea, modelele de formulare care trebuie depuse de către ONG-uri în vederea înscrierii în noul registru:

 • formular 163 "Cerere de înscriere/eliminare în/din Registrul entităților/unităților de cult"
 • formular 164 "Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult";
 • formular 165 "Decizie privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale";
 • formular 166 "Decizie privind îndreptarea erorii la soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale";
 • formular 167 "Decizie privind îndreptarea erorii la radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale"
 • Referat privind soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult;
 • Referat privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale;
 • Referat privind îndreptarea erorilor.

Care sunt pașii pentru înscrierea ONG-urilor în registru:

 • Înscrierea în registru se solicită de către entitatea/unitatea de cult, prin depunerea formularului 163 “Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”, prevăzut în anexa nr.2 la ordin. În cerere, entitatea/unitatea de cult declară pe propria răspundere că îndeplinește condiția prevăzută la pct.4 lit.a).
 • Cererea se completează cu ajutorul aplicației informatice afișată pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
 • Împreună cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune și certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale, în a căror evidență aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe locale.
 • Cererea se soluționează în termen de 10 zile de la depunere, de către compartimentul cu atribuţii în gestiunea registrului contribuabililor și declaraţiilor fiscale din cadrul organului fiscal competent în a cărui evidență fiscală este înregistrată entitatea/unitatea de cult, denumit în continuare compartiment de specialitate.
 • Compartimentul de specialitate verifică dacă, la data depunerii cererii, entitatea/unitatea de cult: avea îndeplinite toate obligațiile declarative înscrise în vectorul fiscal, până la ultimul termen legal în care se vor consemna cel puţin următoarele elemente: numele şi prenumele reprezentantului organului fiscal care participă la audiere, numele şi prenumele reprezentantului legal al entitatea/unitatea de cult care participă la audiere, data la care are loc audierea, informaţii referitoare la cererea entității/unității de cult (numărul şi data cererii, situaţia în care se încadrează), documentele şi informaţiile prezentate la audiere care au fost solicitate sau probele suplimentare considerate relevante de către entitate/unitate de cult, constatările organului fiscal cuprinse în referat, precum şi punctul de vedere al contribuabilului. Procesul verbal se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
 • Referatul privind soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale și Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, se verifică și se avizează de conducătorul compartimentului de specialitate și de adjunctul conducătorului organului fiscal competent în situația în care, în structura unității fiscale este aprobat postul de conducător adjunct și se înaintează, spre aprobare, conducătorului organului fiscal competent.
 • Entitatea/unitatea de cult care îndeplinește toate condițiile prevăzute la pct.4, se înscrie în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale cu data comunicării Deciziei privind aprobarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
 • În cazul în care entitatea/unitatea de cult nu îndeplinește oricare dintre condițiile prevăzute la pct.4, i se comunică Decizia privind respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit art.47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
 • Împotriva Deciziei privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, se poate formula contestație la organul fiscal emitent în conformitate cu prevederile art.272 alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art.270 alin.(1) din același act normativ.
 • În situația în care o entitate/unitate de cult a fost înregistrată în registru din eroare sau cererea de înscriere a fost respinsă din eroare, fără a fi respectate toate condițiile de la pct.4, compartimentul de specialitate întocmește Referatul privind îndreptarea erorilor, prevăzut în anexa nr.9 la ordin.
 • Îndreptarea erorilor se poate face fie la cererea entității/unității de cult, fie din oficiu, de către compartimentul de specialitate, pe baza informațiilor existente în evidența fiscală.
 • Pe baza referatului, compartimentul de specialitate emite formularul 166 “Decizie privind îndreptarea erorii la soluționarea cererii de însciere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”, prevăzut în anexa nr.5 la ordin.
 • În situația în care entitatea/unitatea de cult a fost înregistrată în registru din eroare, aceasta este radiată din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, cu data înscrierii din eroare.
 • În situația în care cererea de înscriere a fost respinsă din eroare, entitatea/unitatea de cult este înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, cu data comunicării Deciziei privind respingerea cererii de înscriere.
 • În situația în care, din analiza cererii prevăzute la alin.(2) nu rezultă elemente privind înscierea/neînscierea din eroare în Registrul entităților/unităților de cult, prin decizia prevăzută la alin.(3) se respinge cererea de îndreptare a erorii.
 • Decizia prevăzută la alin.(3) se întocmește în 2 exemplare și se semnează de conducătorul unității fiscale,
 • Decizia se comunică contribuabilului, potrivit art.47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

ONG-urile, obligate să se înscrie într-un registru despre care nu se știa nimic până acum o săptămână

HotNews.ro scria, în urmă cu o săptămână, că toate ONG-urile din România sunt obligate prin lege să fie înscrise într-un nou registru la ANAF pentru a mai putea beneficia de finanțare - donații și sponsorizări - începând cu data de 1 aprilie. Problema era că ONG-urile erau puse de statul român într-o situație absurdă - cu doar două săptămâni înainte de termenul-limită, registrul nu exista și nu se știa nimic despre procedurile de înscriere.

Proiectul de Ordin pentru înființarea registrului a fost publicat pe site-ul ANAF vinerea trecută.

Contactați de HotNews.ro, reprezentanții unora dintre cele mai active ONG-uri din România pe zona de campanii sociale - Dăruiește Viață, Salvați Copiii și MagiCamp - spuneau, pe o singură voce, că obligativitatea de a se înscrie în noul registru, care nici măcar nu exista în acest moment, le îngreunează activitatea, riscând să se ajungă chiar la blocarea accesului la finanțare.

Citește pe larg aici: