Locuitorii Sectorului 2 vor plăti în perioada 1 martie - 1 iunie 2021 o taxă de 10 lei pentru ridicarea gunoiului menajer, apoi pot încheia contracte direct cu firma de salubrizare din Sector, potrivit unei hotărâri aprobat marți de Consiliul Local Sector 2. În decembrie, Consiliul Local a aprobat ca de la 1 martie cetățenii să încheie contracte direct cu firma de salubrizare, însă termenul a fost schimbat deoarece încă nu a fost stabilit tariful pe care trebuie să-l plătească cetățenii care încheie contracte direct cu salubristul, un proiect de hotărâre în acest sens fiind în dezbatere publică. Persoanele care nu vor încheia contracte cu firma de salubrizare până la 1 iunie vor plăti după această dată o taxă specială, penalizatoare, de 21,50 lei/persoană/lună.

Gunoi Sector 2 - 10Foto: Hotnews

”Începând cu data de 01.03.2021 se instituie taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici fără contracte de prestări servicii de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, aferentă serviciilor de salubrizare prestate pentru gestionarea deşeurilor menajere. Pentru a da posibilitatea utilizatorilor casnici să încheie contracte individuale pentru prestarea serviciilor de salubrizare menajeră, în perioada 01.03.2021 – 31.05.2021, nivelul taxei speciale de salubrizare este de 10 lei/persoană/lună. (3) Începând cu data de 01.06.2021, cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici fără contracte de prestări servicii de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București, aferentă serviciilor de salubrizare prestate pentru gestionarea deșeurilor menajere este de 21,50 lei/persoană / luna”, se arată în proiectul de hotărâre adoptat marți de Consiliul Local Sector 2.

”Taxa specială de salubrizare datorată de utilizatorii casnici din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti care nu au încheiate contracte de prestări servicii de salubrizare - gestionare deşeuri menajere, se utilizează pentru asigurarea finanțării serviciilor de gestionare a deşeurilor menajere colectate de la populație, precum și pentru dezvoltarea infrastructurii serviciului de salubrizare sau pentru alte acţiuni de protecție a mediului şi gestionare a taxei”, se mai arată în hotărâre.

Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2, a explicat în timpul ședinței cum a ajuns la această taxă.

”Până în 2019, colectarea deșeurilor de la persoane casnice și de la persoane fizice se făcea în baza unor contracte pe care le încheia fiecare cu operatorul de salubritate. În 2019 a fost aprobată o taxă de salubritate, taxa pe habitat,care a fost contestată. Pe 29 octombrie 2020, această taxă a fost anulată de instanță, situație neprevăzută de aparat și care ne-a pus într-o situație juridică foarte complexă, și anume nu mai puteam finanța serviciul de salubrizare. (...) Soluția găsită a fost ca pentru o perioadă scurtă, ținând cont de caracterul excepțional al situației, am fost nevoiți să preluăm la bugetul local finanțarea serviciului de salubritate, până se revenea la situația prevăzută de le lege. Situația prevăzută de lege și pe care am propus-o și în campanie este ca fiecare cetățean să aibă contract cu operatorul de salubrizare, pe principiile europene, plătește cât arunci și poluatorul plătește și în același timp, pentru cei care nu încheie contract, varianta propusă a fost aceea a unei taxe. Această variantă mixtă are nevoie de dezbatere publică. Tariful pentru ridicarea deșeurilor este cel din 2007, Consiliul local nu a aprobat un altfel de tarif, orice fel de tarif trebuie pus în dezbatere publică și aprobat de Consiliul Local”, a explicat Radu Mihaiu.

Acesta spune că a fost nevoie de reducerea taxei propuse inițial pentru o perioadă de 3 luni deoarece Consiliul Local încă nu a aprobat tarifele pe care cetățenii trebuie să le plătească către salubrist, astfel încât aceștia nu puteau încheia contractele.

”Zilele trecute am pus în dezbatere tarifele înaintate de operatorul de salubritate spre punere în dezbatere publică, le avem în consultare publică. Până să intre în vigoare tarifele avem nevoie să aprobăm această taxă, pe care v-o supun astăzi spre aprobare, pentru a putea continua finanțarea serviciului de salubritate. În situația în care nu se aprobă această taxă, suntem în imposibilitatea de a plăti dintr-o sursă legală serviciul de salubritate. În timpul dezbaterii au fost câteva întrebări legitime din partea cetățenilor, cum pot ei încheia contracte dacă nu există un tarif. Din nefericire un tarif care să fie asumat de către operator a venit destul de târziu și am putut să-l punem în dezbatere târziu. El trebuie să stea în consultare, fiindcă asfel am încălca legea. Astfel în acest moment nu avem tarif aprobat la care cetățenii să poată încheia contracte. Perioada de dezbatere publică depășește data de 1 martie de la care nu mai avem asigurată finanțarea serviciului de salubritate. Ținând cont de dezbaterea publică și de sugestiile primite de la cetățeni, că s-ar putea să nu aibă suficient timp pentru a încheia contracte și de a găsi o soluție, astfel încât să nu penalizăm cetățenii de bună credință care ar vrea să încheie contracte, dar nu au avut cum, pentru că nu a existat un tarif aprobat de Consiliul Local, am considerată că această propunere venită din partea unui cetățean este de luat în considerare și vă propun reducerea pentru o perioadă de 3 luni de zile a taxei pentru utilizatorii care nu au contract, în așa fel încât taxa per persoană, pe lună, pentru cei care nu au contract să fie de 10 lei. De unde această sumă? A fost luată în considerare ca fiind o medie între ultima taxă care a fost plătită de cetățeni la nivelul anului 2019 - 9,42 lei și un tarif rezultat din ce se plătește acum către operatorul de salubritate - puțin peste 10 lei”, a explicat primarul.

În cadrul proiectului de hotărâre adoptat a fost aprobat și regulamentul de aplicare a taxei care prevede că utilizatorii casnici de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti au, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului de salubrizare, următoarele obligaţii:

 • să depună declarațiile de impunere/rectificative, după caz, conform prezentului Regulament și să achite obligaţiile de plată stabilite prin actele administrative emise de autorităţile administraţiei publice locale constituite la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pentru întreaga perioadă în care a beneficiat/beneficiază de prestarea acestor servicii, doar dacă nu optează să încheie contracte individuale cu operatorul/operatorii de salubrizare; în situația în care încheie contract individual de salubrizare cu operatorul de salubrizare, va plăti direct operatorului de salubrizare, tariful stabilit de autoritățile administraţiei publice locale, fără a subzista obligația de depunere a vreunei declarații de impunere.
 • să asigure precolectarea separată (colectare selectivă în două fracții: umedă şi uscată), în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripționate şi amplasate în spații special amenajate, a deşeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie, inclusiv ca urmare a activităților lucrative pe care le desfăşoară, astfel: să depună FRACȚIA USCATĂ (deşeurile de hârtie, plastic, metal și sticlă) în saci sau recipiente (pubele/containere), după caz, personalizați /inscripționați distinct; să predea deșeurile (FRACȚIA USCATĂ) direct operatorului de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2 al Municipiului București, conform programului stabilit/comunicat utilizatorului beneficiar;
 • să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare și al utilajelor de intervenție pentru stingerea incendiilor;
 • să nu sustragă fracțiile reciclabile din deşeurile municipale (metal, sticlă, hârtie, plastic) în scopul valorificării/predării unor alte persoane fizice sau juridice neautorizate;
 • În cazul blocurilor de locuințe / condominii în care sunt constituite asociații de proprietari/locatari, contractele de prestări servicii salubrizare (aferente spațiilor cu destinație rezidenţială) se încheie cu Asociațiile de proprietari/locatari iar în situația în care acestea nu încheie contracte de salubrizare cu operatorii de salubrizare, utilizatorii casnici vor plăti taxa specială de salubrizare, în condițiile prezentului Regulament.
 • Pentru luarea în evidență și calcularea taxei speciale de salubrizare, contribuabilii care deţin în proprietate imobile cu destinație rezidenţială în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, precum şi chiriaşii/concesionarii/administratorii etc. din imobilele cu destinație rezidențială proprietate de Stat/UAT, care nu au încheiate contracte de prestări servicii de salubrizare, vor fi impuși prin estimare începând cu data intrării în vigoare a prezentului act normativ.
 • Obligația de plată a serviciilor de salubrizare prestate, subzistă de la data de la care au beneficiat de prestarea serviciului public de salubrizare menajeră, indiferent de data impunerii în condițiile legii.
 • Contribuabilii fără contracte de salubrizare, au obligaţia de a depune o declarație rectificativă la Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, în termen de 30 zile de la data aparitiei oricărei modificări în ceea ce priveşte numărul de persoane care locuiesc în imobil.
 • În cazul nedepunerii declarației de impunere în vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare, obligația de plată se va stabili prin estimare, de către compartimentul de resort (Direcția Venituri Buget Local Sector 2) pe baza datelor şi informaţiilor transmise de Serviciul Gospodărie Comunală/Poliția Locală Sector 2/alte servicii publice cu atribuții instituite prin procedurile de lucru elaborate în aplicarea prezentului Regulament, ori autorități sau instituții publice ce gestionează baze de date, în condițiile legii.
 • Urmare a stabilirii prin estimare a obligației de plată a taxei speciale de salubrizare, se vor emite decizii care vor fi comunicate utilizatorilor, obligația de plată subzistând pentru întreaga perioadă de timp în care au beneficiat de servicii de salubrizare menajeră, fără contract individual.
 • În vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane existente în fiecare apartament, asociaţiile de proprietari au obligația să furnizeze, la cererea organului fiscal local, modificările survenite ca urmare a declarării numărului de persoane la plata întreținerii.
 • Cetățenii care lipsesc temporar din imobil, cel puțin 30 de zile consecutive dintr-un an calendaristic, pot solicita în scris scoaterea de la plată pentru perioada respectivă pe baza documentelor doveditoare.
 • In vederea recalculării taxei speciale de salubrizare, persoana interesată va depune o cerere la care va anexa adeverinta de la administrația blocului unde figurează ca scoasă de la plata întreținerii, emisă în condițiile Legii 196/2018 – cu modificările și completările ulterioare, pe perioada absenței din locuință (în situația blocurilor de locuințe).
 • Impunerea la plata taxei speciale de salubrizare se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei care este menționată în declarație, pentru persoanele nou incluse sau în cazul modificărilor intervenite cu privire la deținătorii imobilelor.
 • Taxa specială de salubrizare, se plătește în doua rate, respectiv:
 • rata I, până la data de 30 iunie, inclusiv,
 • rata a II-a, până la data de 30 noiembrie, inclusiv.
 • Contribuabilii pot efectua fracționat plata taxei, fără a depăși termenele mai sus stabilite.
 • Pentru neplata taxei speciale de salubrizare la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de întârziere conform prevederilor legale în vigoare, calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
 • Depunerea declarației de impunere neconformă cu realitatea, nedepunerea sau depunerea acesteia peste termen, constituie contravenție și se sancționează cu amendă, conform Codului Fiscal și Codului de procedură fiscală – actualizate.
 • Decontarea către operatorul de salubrizare se face pentru serviciul prestat utilizatorilor casnici cărora le-a fost instituită taxa specială de salubrizare și care au beneficiat de serviciul de salubrizare și nu au contract de prestări servicii de salubrizare încheiat cu operatorul de salubrizare. Decontarea serviciului se face la nivelul tarifului aprobat de Consiliul Local Sector 2, în condițiile legii.

Citește aici tot documentul.

Ce tarife vor plăti cetățenii din Sectorul 2 care încheie contracte cu firma de salubrizare

Deocamdată nu a fost stabilit acest lucru, fiind în dezbatere publică proiectul care stabilește aceste lucruri.

Potrivit proiectului aflat în dezbatere publică tarifele propuse sunt următoarele:

- 798,52 lei/tona fără TVA pentru activitățile de colectare, transport si depozitare deşeuri menajere municipale in amestec, realizate pentru utilizatori casnici de pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

- 617,17 lei/tona fără TVA pentru activitățile de colectare separata, transport, sortare si depozitare reziduuri a deşeurilor din ambalaje (reciclabile) realizate pentru utilizatori casnici de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

- Pentru implementarea și dezvoltarea colectării separate a deşeurilor pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, se subvenționează parțial, de la bugetul local, nivelul tarifului prevăzut la alin. (1), respectiv pentru colectare separata, transport, sortare si depozitare reziduuri a deşeurilor din ambalaje (reciclabile), astfel încât utilizatorii casnici vor achita suma de 0,99 lei / tonă, fără TVA.

Hotărârea trebuie însă aprobată de Consiliul Local Sector 2.

Cu cine încheie cetățenii contracte

Deocamdată cu Supercom, a declarat primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, într-un interviu acordat HotNews.ro, dar situația este neclară deoarece actul prin care Supercom deține exclusivitate pentru ridicarea gunoiului menajer a fost atacat în instanță, fiind anulat la fond, iar Supercom nu deține licență pentru Sectorul 2. De altfel, nicio altă firmă nu deține licență pentru această unitate administrativă.

Primarul susține că în acest moment Supercom are exclusivitate pentru ridicarea gunoiului menajer în Sectorul 2, iar dacă actul care dă exclusivitate companiei va fi anulat în instanță, atunci cetățenii vor putea încheia contracte cu cine doresc, dar rămâne problema că niciun operator nu este licențiat pe Sectorul 2.

Radu Mihaiu: O să abordez două probleme, problema licenței și problema dreptului de a ridica gunoiul. În acest moment licență teritorială la nivelul Sectorului 2 nu are niciun operator, nici Supercom, nici altcineva. Există această licență generală, de clasă 1 A, care atestă faptul că operatorul de salubritate poate presta aceste servicii la localități mai mari de 300.000 de persoane în cazul nostru, dar care nu dă dreptul unui operator să presteze activitatea de salubritate în cadrul unui UAT. Această licență teritorială este separat. Pentru Sectorul 2, în acest moment, niciun operator nu are licență teritorială. Nici Supercomul.

În schimb, Primăria are un contract cu operatorul Supercom și mai multe acte adiționale. Actul adițional 62 la contractul din 1999 conferă exclusivitate operatorului de salubritate Supercom. Deci în acest moment, singurul operator care are dreptul din punct de vedere contractual să ridice gunoiul din S2 este Supercom. Este un act adițional votat de Consiliul Local la finalul lui 2018 și intrat în vigoare în martie 2019. Acest act adițional 62 a fost atacat în instanță de către un competitor, pe motiv că este un act adițional la un contract care tocmai fusese declarat nul de către Înalta Curte de Casație și Justiție în 2018. În motivarea instanței de fond, care a anulat acest act adițional, apare o frază în care se spune că Primăria nu mai poate încheia acte adiționale după acea pronunțare a Înaltei Curți. Sigur, este o instanță de fond, dar este un lucru judecat, este un Tribunal care s-a pronunțat pe faptul că Primăria nu mai poate încheia acte adiționale. Asta nefiind o decizie definitivă, este atacată cu recurs, suntem obligați să respectăm acel act adițional 62, care prevede exclusivitatea pentru Supercom.

În cazul în care Curtea de Apel, dacă nu mă înșel, va menține decizia instanței de fond, asta înseamnă că se va anula actul adițional 62 și toate actele adiționale încheiate după 2018 și asta înseamnă că Supercomul pierde exclusivitatea pe care a obținut-o. În acel caz putem vorbi și despre alți operatori. Desigur, niciunul dintre acești alți operatori nu va avea licență teritorială, așa cum nici Supercom nu are în acest moment. Vom vedea în acest caz cum se vor putea încheia contracte cu eventuali alți operatori, dar nu vrem să ridice gunoiul firme de salubritate care nu au această experiență și care eventual să-l arunce în câmp. Vrem să ne asigurăm că gunoiul ridicat este transportat și procesat și depozitat corect.

Citește aici tot interviul.

Odiseea taxei de salubrizare din Sectorul 2

În decmebrie 2020, Consiliul Local Sector 2 a stabilit că de la 1 martie, locuitorii Sectorului 2 trebuie să încheie contracte de ridicare a gunoiului menajer cu operatori licențiați.

Decizia vine după ce taxa de habitat pusă de vechea administrație a fost anulată în instanță de Radu Mihaiu, pe 29 octombrie, în urma unui proces deschis cu mult înainte de a fi ales primar, aceasta având probleme de legalitate. De pe 29 octombrie 2020 până pe 1 martie 2021, Primăria va plăti pentru ridicarea gunoiului menajer de la cetățeni, fiindcă nu mai exista nicio taxă aprobată.

Până în martie 2019, cetățenii aveau contracte direct cu operatorul de salubrizare, dar după această dată, fostul primar, Toader Mugur Mihai, a instituit o taxă de habitat de 9,42 lei/persoană/ lună, astfel că toată lumea plătea banii la primărie, iar Primăria către Supercom. Persoanele care colectau selectiv erau scutite de taxă.

Inițial taxa de habitat a fost de 159 de lei pe an, apoi aceasta a scăzut la 9,42 lei/persoană/ lună, iar cei care colectau selectiv erau scutiți.