Proiectele de programe scolare pentru clasele V-VIII au fost lansate in consultare de catre Ministerul Educatiei si Institutul de Stiinte ale Educatiei (ISE). Potrivit unui comunicat de presa, procesul de consultare se adreseaza cadrelor didactice, inspectorilor scolari si altor categorii de specialisti care ar putea oferi, dupa cum arata ministerul, un feedback relevant cu privire la aceste proiecte.

Elevii la scoalaFoto: Agerpres

Conform Metodologiei privind elaborarea si aprobarea curriculumului scolar - planuri-cadru de invatamant si programe scolare, aprobata prin ordinul ministrului Educatiei Nationale nr. 3593/18.06.2014, proiectele de programe scolare avizate de comisiile nationale de specialitate sunt puse, dupa caz, in dezbaterea specialistilor si a practicienilor din domeniu.

Calendarul dezvoltarii curriculare:

 • 27 ianuarie - 13 februarie - consultarea cu specialistii si practicienilor din domeniu;
 • 13-16 februarie - prelucrarea datelor colectate in procesul de consultare si transmiterea catre grupurile de lucru;
 • 16-22 februarie - integrarea propunerilor si transmiterea catre ISE a proiectelor finale de programe scolare;
 • 23-28 februarie - verificarea finala a programelor;
 • 28 februarie - 1 martie - semnarea si transmiterea catre Monitorul Oficial a ordinului de ministru care va aproba noile programe scolare pentru ciclul gimnazial.

Proiect programa Limba si literatura romana , clasele a V-a - a VIII-a

Potrivit planului-cadru de invatamant, aprobat prin OMENCS nr. 3590/05.04.2016, limba si literatura romana are alocate 4 ore pe saptamana.

Potrivit documentului, programa de limba romana favorizeaza abordarea invatarii din perspectiva inter- si transdisciplinara, urmarind:

 • intelegerea faptelor de limba si a coerentei lor structurale, pornind de la mecanismele esentiale de generare a mesajului in comunicare orala si scrisa;
 • asigurarea controlului uzului comunicarii lingvistice in activitati de ascultare, vorbire, lectura si scriere, in raport cu norma limbii romane in vigoare;
 • cunoasterea si intelegerea elementelor fundamentale de ordin lexical si gramatical, comune limbii romane si altor limbi moderne (romanice sau din alte familii), intr-o viziune sincronica;
 • dobandirea unor competente de lectura pe care elevii sa le poata folosi in contexte diverse de viata in scoala si in afara ei;
 • asumarea valorilor etice si a idealurilor umaniste nationale si europene, definitorii pentru omul modern, necesare propriei dezvoltari afective si morale, avand ca reper modelul sociocultural contemporan.

Limba si literatura romana cuprinde, in maniera integrata, trei componente:

 • componenta lingvistica, apartinand stiintelor limbii, care asigura uzul corect si eficient al limbii;
 • componenta interrelationala, apartinand stiintelor comunicarii;
 • componenta estetica si culturala, "apartinand literaturii ca arta a cuvantului".

Competente generale:

1. Participarea la interactiuni verbale in diverse situatii de comunicare, prin receptarea si producerea textului oral

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri

4. Utilizarea corecta, adecvata si eficienta a limbii in procesul comunicarii orale si scrise

5. Manifestarea unui comportament empatic cultural si intercultural

Programa Limba Si Literatura Romana

Proiect programa Matematica, clasele a V-a - a VIII-a

Disciplina Matematica este inclusa in aria curriculara Matematica si stiinte ale naturii din trunchiul comun si este prevazuta in planul-cadru de invatamant cu un buget de timp de 4 ore/saptamana.

Proiectarea curriculara a programei scolare de matematica pentru invatamantul gimnazial s-a realizat avand in vedere:

 • adecvarea curriculumului la realitatile interne ale societatii si ale sistemului de invatamant, avand ca obiectiv pregatirea elevului pentru viata, in general, si pentru integrarea socio-profesionala, in special;
 • echilibrarea ponderii domeniilor disciplinei si integrarea acestora intr-un sistem coerent la nivel de interdependente functional structurale si din punct de vedere temporal;
 • flexibilitatea curriculumului prin parcurgerea si aplicarea acestuia la clasa, in contextul respectarii diferentelor la elevii de aceeasi varsta (ritm de invatare, nivel de achizitii anterioare, motivatie interna, specific cultural si comunitar);
 • continuitatea curriculumului prin asigurarea unei tranzitii optime de la un ciclu de invatamant la altul si de la un an de studiu la altul, cu introducerea unor secvente de initiere a procesului de instruire la nivelul achizitiilor de baza in termeni de continuturi-ancora;
 • diversificarea criteriilor de structurare a continuturilor programei scolare la nivelul achizitiilor de baza, cu deschideri semnificative in planul practicii didactice;
 • corelarea activitatilor propuse prin curriculum cu dimensiunea axiologica a idealului educatiei, referitor la formarea personalitatii autonome creative;
 • utilitatea curriculumului in raport cu cerintele partenerilor educationali: profesori, elevi, familie, comunitate, reflectate in componentele specifice programei: competente generale, competente specifice, exemple de activitati de invatare, continuturi si sugestii metodologice, inclusiv precizari privind evaluarea competentelor formate/dezvoltate.

Competente generale:

1. Identificarea unor date, marimi si relatii matematice in contextul in care acestea apar

2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural cuprinse in diverse surse informationale

3. Utilizarea conceptelor si a algoritmilor specifici in diverse contexte matematice

4. Exprimarea in limbajul specific matematicii a informatiilor, concluziilor si demersurilor de rezolvare pentru o situatie data

5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situatii date

6. Modelarea matematica a unei situatii date, prin integrarea achizitiilor din diferite domenii

Proiect programa Matematica Gimnaziu

Proiect programa Limba moderna 1, clasele a V-a - a VIII-a

Limba moderna 1, clasele a V-a - a VIII-a, are alocate, conform planului cadru de invatamant, 2 ore/saptamana in trunchiul comun (TC).

Programa propune continuarea structurarii competentelor de comunicare incepute in ciclul primar, conducand spre achizitii specifice nivelului A2+ la finalul ciclului gimnazial. Aceasta presupune ca, la finalul clasei a VIII-a, elevii care studiaza limba moderna 1 in 2 ore pe saptamana sa aiba structurate competente compatibile nivelului A2 si sa fi inceput deja dezvoltarea catorva competente specifice nivelului B1, conform Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi (CECRL).

A fost redactata o singura programa pentru Limba moderna 1, indiferent de limba de studiu aleasa, fiind accentuata, spun autorii, centrarea pe competente de comunicare si nu pe continuturi lingvistice specifice, acestea din urma fiind privite ca baza de operare pentru dezvoltarea competentelor.

Competente generale:

1. Receptarea de mesaje orale in situatii de comunicare uzuala

2. Exprimarea orala in situatii de comunicare uzuala

3. Receptarea de mesaje scrise in situatii de comunicare uzuala

4. Redactarea de mesaje in situatii de comunicare uzuala

Proiect programa Limba Moderna 1

Proiect programa Limba moderna 2 clasele a V-a - a VIII-a

Disciplina Limba moderna 2, clasele a V-a - a VIII-a, are alocate, conform planului cadru de invatamant, 2 ore/ saptamana.

Programa propune dezvoltarea unor competente de comunicare care sunt compatibile cu nivelul A 2.1 conform Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi (CECRL), la finalul ciclului gimnazial. Aceasta presupune ca, la sfarsitul clasei a VIII-a, elevii care studiaza limba moderna 2 vor avea structurate competente de comunicare de nivel A1 si vor fi inceput structurarea unor achizitii incipiente specifice nivelului A2 din CECRL.

Ca si in cazul programei pentru Limba moderna 1, a fost redactata o singura programa si pentru Limba moderna 2, indiferent de limba de studiu aleasa, fiind accentuata, spun autorii, centrarea pe competente de comunicare si nu pe continuturi lingvistice specifice, acestea din urma fiind privite ca baza de operare pentru dezvoltarea competentelor.

Competente generale:

1. Receptarea de mesaje orale simple

2. Exprimarea orala in situatii de comunicare uzuala

3. Receptarea de mesaje scrise simple

4. Redactarea de mesaje simple in situatii de comunicare uzuala

Proiect programa Limba Moderna 2

Proiect Programa pentru Fizica, clasele a VI-a - a VIII-a

In planurile-cadru de invatamant pentru gimnaziu, Fizica apartine ariei curriculare Matematica si Stiinte ale naturii si are alocate 2 ore/saptamana.

Actuala programa propune abordarea fizicii din perspectiva investigatiei stiintifice, avand ca tinta majora "alfabetizarea stiintifica"; aceasta implica:

 • Explicarea stiintifica a fenomenelor - elevul trebuie sa formuleze explicatii valide ale fenomenelor naturale, produselor tehnologice, tehnologiilor, punand in evidenta implicatiile utilizarii lor pentru societate;
 • Evaluarea si proiectarea investigatiei stiintifice - elevul trebuie sa foloseasca cunoasterea si intelegerea de tip stiintific pentru: identificarea unor intrebari relevante pentru investigatia stiintifica, pentru identificarea procedurilor experimentale adecvate investigatiei unui anumit fenomen si pentru propunerea unor modalitati prin care se poate derula procesul investigativ;
 • Interpretarea stiintifica a datelor si dovezilor - elevul trebuie sa fie capabil sa interpreteze corect din punct de vedere stiintific datele si dovezile si sa evalueze validitatea si relevanta concluziilor.

In concordanta cu directiile de dezvoltare ale curriculumului national, programa scolara pentru disciplina Fizica urmareste:

 • Conceptualizarea si transpunerea competentelor cheie in curriculum in abordarea unitara a investigatiei de tip stiintific, atat pe parcursul fiecarui an de studiu, ciclu de invatamant, cat si pe intregul parcurs scolar.
 • Definirea unui set de competente generale si specifice ce vor fi formate/dezvoltate prin selectia structurata a continuturilor, prin metodologia didactica folosita care vizeaza echilibrul intre dimensiunile conceptual - factuale si procedurale ale cunoasterii.
 • Integrarea interdisciplinara a conceptelor si a elementelor procedural experimentale din fizica in vederea asigurarii transferului achizitiilor cognitive in situatii nonformale.
 • Dezvoltarea capacitatii elevului de rezolvare de probleme, privita nu numai in sensul restrans de rezolvare algoritmica sau cantitativa a problemelor, cat, mai ales, prin luarea deciziilor in urma derularii demersului investigativ pentru solutionarea unei situatii problema

Competente generale:

1. Investigarea stiintifica structurata, in principal experimentala, a unor fenomene fizice simple, perceptibile

2. Explicarea stiintifica a unor fenomene fizice simple si a unor aplicatii tehnice ale acestora

3. Interpretarea unor date si informatii, obtinute experimental sau din alte surse, privind fenomene fizice simple si aplicatiile tehnice ale acestora

4. Rezolvarea de probleme/situatii problema prin metode specifice fizicii

Proiect programa Fizica

Proiect programa pentru Chimie, clasele a VI-a - a VIII-a

Disciplina Chimie este prevazuta in planul-cadru de invatamant aprobat prin OMENCS nr. 3590/05.04.2016, in aria curriculara Matematica si Stiinte ale naturii, avand un buget de timp de 2 ore/saptamana, pe durata fiecaruia dintre cei doi ani scolari.

Programa scolara a disciplinei Chimie este elaborata pe baza unui model de proiectare curriculara centrat pe competente.

Programele scolare de chimie pentru clasa a VII-a si pentru clasa a VIII-a propun o abordare care are la baza urmatoarele principii:

 • asigurarea coerentei interdisciplinare in cadrul ariei curriculare Matematica si Stiinte ale Naturii, precum si a coerentei dezvoltarii curriculare intre nivelurile primar si gimnazial ale sistemului de invatamant national;
 • centrarea pe formarea/dezvoltarea de competente ale elevului, ca subiect a activitatii de predare- invatare-evaluare.

Programele scolare de chimie pentru clasa a VII-a si pentru clasa a VIII-a contribuie la formarea profilului elevului, prin:

 • implicarea in activitati variate de observare, experimentare si aplicare, dezvoltand capacitatea de integrare a informatiilor noi si aplicarea lor in situatii cotidiene;
 • stimularea curiozitatii si a interesului de cunoastere, in general, si pentru chimie, in particular;
 • abordarea integrata a conceptelor realizand conexiuni cu celelalte stiinte ale naturii; dezvoltarea unor atitudini pozitive fata de propria persoana, fata de ceilalti si fata de mediul inconjurator;
 • stimularea motivatiei pentru protectia naturii si valorizarea acesteia in formarea unor convingeri si competente ecologice adecvate pentru antrenarea elevilor in activitati de ocrotire a mediului inconjurator.

Competente generale:

1. Explorarea unor fenomene si proprietati ale substantelor intalnite in contexte cunoscute prin utilizarea terminologiei specifice chimiei

2. Interpretarea datelor experimentale obtinute in cadrul unui demers investigativ

3. Rezolvarea de probleme in situatii concrete, utilizand algoritmi si instrumente specifice chimiei

4. Evaluarea consecintelor proceselor si actiunii substantelor chimice asupra propriei persoane si asupra mediului inconjurator

Proiect programa Chimie

Proiect Programa Biologie, clasele a VI-a - a VIII-a

Programa scolara pentru disciplina Biologie reprezinta o oferta curriculara pentru invatamantul gimnazial. Disciplina este prevazuta in planul-cadru de invatamant, la aria curriculara Matematica si stiinte ale naturii, avand un buget de timp de 1 ora/saptamana pentru clasele a V-a si a VIII-a, respectiv 2 ore/saptamana pentru clasele a VI-a si a VII-a.

Prin competentele generale si specifice propuse, studiul disciplinei Biologie contribuie la realizarea profilului de formare al elevului absolvent al nivelului gimnazial de invatamant. Se are in vedere dezvoltarea urmatoarelor capacitati:

 • de a rezolva probleme si situatii problema din viata cotidiana;
 • de a proiecta si derula un demers investigativ pentru a verifica o ipoteza de lucru;
 • de a prelucra, reprezenta grafic si interpreta date si dovezi experimentale;
 • de a-si imagina si realiza unele produse utile pentru activitatile curente;
 • de a manifesta interes pentru o viata sanatoasa si pentru pastrarea unui mediu curat.

Disciplina Biologie, prin specificul sau, vizeaza observarea si explorarea lumii vii in ansamblul sau dar si componentele, procesele si fenomenele caracteristice. In cadrul orelor de biologie, elevii sunt indrumati sa-si dezvolte cunoasterea pornind de la explorarea si investigarea lumii inconjuratoare, a mediului de viata apropiat, a relatiilor observabile dintre vietuitoare si mediul lor de viata, catre intelegerea propriului loc in natura, a consecintelor propriului comportament asupra sanatatii sale si a mediului. Invatarea promovata de aceasta disciplina urmareste raportarea elevului la mediul de viata cu mijloacele si metodele specifice adaptate varstei acestuia.

Continuturile invatarii reprezinta mijloace informationale prin care se urmareste realizarea competentelor; continuturile sunt grupate pe urmatoarele domenii importante:

 • Vietuitoarele in mediul lor de viata
 • Functiile fundamentale ale vietuitoarelor
 • Sanatatea omului si a mediului
 • Evolutionism

Competente generale:

1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor si a fenomenelor cu instrumente si metode stiintifice

2. Comunicarea adecvata in diferite contexte stiintifice si sociale

3. Rezolvarea unor situatii problema din lumea vie pe baza gandirii logice si a creativitatii

4. Manifestarea unui stil de viata sanatos intr-un mediu natural propice vietii

Proiect programa Biologie

Proiect Programa Istorie, clasele a VI-a - a VIII-a

Conform planului-cadru pentru invatamantul gimnazial, aprobat prin OMENCS nr. 3590/2016, Istoria se preda ca disciplina de trunchi comun, cu o alocare de o ora/saptamana (clasele a VI-a si a VIIa) si 2 ore/saptamana (clasele a V-a si a VIII-a).

In ciclul gimnazial, disciplina Istorie isi asuma:

 • dezvoltarea unor elemente legate de dezvoltarea gandirii critice;
 • dezvoltarea competentelor de lucru cu surse istorice si de informare si plasarea lor in context;
 • capacitatea de analiza si evaluare a motivatiilor actiunii umane, de decelare a relatiei dintre
 • actiunea umana si valorile unei societati democratice;
 • formarea unor mecanisme intelectuale care sa previna orice forme de nationalism, de formarea de stereotipii si xenofobie;
 • sa stimuleze asumarea multiculturalitatii si multiperspectivitatii;
 • sa fie suport factologic celorlalte discipline din aria curriculara Om si societate si preia elemente legate de analiza institutiilor, de evolutia sistemelor politice, de problematica mai larga a cetateniei democratice.

Competente generale:

1. Utilizarea in contexte diverse a coordonatelor si reprezentarilor de timp si spatiu

2. Utilizarea critica si reflexiva a limbajului de specialitate si a surselor istorice

3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experientei istorice si a diversitatii socio-culturale

4. Folosirea autonoma si responsabila a instrumentelor necesare educatiei permanente

Proiect programa Istorie

Proiect Programa Geografie, clasele a VI-a - a VIII-a

Disciplina Geografie este prevazuta in planul-cadru de invatamant in aria curriculara Om si societate, avand un buget de timp de 1 ora/saptamana (clasele a V-a ￯ a VII-a) si de 2 ore/saptamana (clasa a VIII-a).

Pentru elevi, Geografia contribuie la:

 • construirea unui referential obiectiv (format din sistemul cartografic, planeta ca intreg, geosfere, continente, regiuni, tari, spatiu, teritoriu etc.), la care pot fi raportate elemente, fenomene, procese, sisteme si structuri din alte discipline scolare si domenii ale cunoasterii;
 • identificarea si explicarea unor constatari (si adevaruri), rezultante ale interactiunii dintre componentele mediului terestru natural si cele ale societatii omenesti precum si ale interactiunii globale om-natura;
 • investigarea intr-o forma specifica, adaptata la niveluri diferite de intelegere, a realitatii oferite de orizontul local, planeta ca intreg, geosfere, tari si regiuni in contextul existential zilnic;
 • identificarea unor raspunsuri si solutii care au la baza exemple din viata cotidiana.

In concordanta cu directiile de dezvoltare ale curriculumului national, programa scolara pentru disciplina Geografie are in vedere:

 • conceptualizarea si transpunerea competentelor-cheie in curriculum intr-o abordare unitara pe parcursul fiecarui an de studiu si pe parcursul invatamantului gimnazial;
 • definirea unui set adecvat de competente generale si specifice adecvat, competente ce pot fi formate la elevi prin continuturile propuse, prin metodologia didactica folosita, care vizeaza accentuarea dimensiunii aplicative a cunoasterii;
 • construirea demersului educational pornind de la nevoile de dezvoltare ale elevului;
 • utilizarea unor continuturi si activitati de invatare cat mai variate pentru dezvoltarea intregului potential de care dispune fiecare elev;
 • abordarea interdisciplinara a conceptelor si a fenomenelor, in vederea oferirii unei perspective holistice asupra realitatii.

Competente generale:

1. Prezentarea realitatii geografice utilizand diferite mijloace si limbaje specifice

2. Raportarea realitatii geografice spatiale si temporale la reprezentari cartografice

3. Studierea spatiului geografic realizand corelatii cu informatii dobandite la alte discipline scolare

4. Construirea unui demers investigativ din perspectiva educatiei permanente si pentru viata cotidiana

Proiect programa Geografie

Proiect Programa Educatie Sociala, clasele a VI-a ¬ a VIII-a

Disciplina este prevazuta in planul-cadru de invatamant aprobat prin OMENCS nr. 3590/05.04.2016, in aria curriculara Om si societate, avand un buget de timp de 1 ora/saptamana, pe durata fiecaruia dintre cei patru ani scolari.

In conformitate cu prevederile planului-cadru de invatamant, in cadrul disciplinei Educatie sociala sunt studiate:

 • la clasa a V-a - Gandire critica si drepturile copilului
 • la clasa a VI-a - Educatie interculturala
 • la clasa a VII-a - Educatie pentru cetatenie democratica
 • la clasa a VIII-a - Educatie economico-financiara.

Programa disciplinei Educatie sociala continua aplicarea modelului de proiectare curriculara centrat pe competente, utilizat si la nivelul invatamantului primar. Modelul de proiectare curriculara corespunde cercetarilor din psihologia cognitiva, conform carora prin competenta se realizeaza transferul si mobilizarea cunostintelor si a abilitatilor in situatii noi.

Vizeaza competentele din profilul de formare al absolventului de clasa a VIII-a, contribuind la formarea progresiva a competentelor cheie pentru educatia pe parcursul intregii vieti; aceasta contributie vizeaza atat sustinerea nemijlocita a competentelor sociale si civice si a competentei cheie spirit de initiativa si antreprenoriat, cat si sensibilizarea cu privire la celelalte competente cheie

Competente generale

1. Raportarea critica la fapte, evenimente, idei, procese din viata personala si a diferitelor grupuri si comunitati, prin utilizarea unor achizitii specifice domeniului social

2. Cooperarea pentru realizarea unor activitati si pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri si comunitati, prin asumarea unor valori si norme sociale si civice

3. Participarea responsabila la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de initiativa si intreprinzator, respectiv prin manifestarea unui comportament social, civic si economic activ

Proiect programa Educatie sociala

Descarca mai jos proiectele de programe pentru urmatoarele discipline:

Citeste si: