Cadrele universitare care vor sa devina conducatoare de doctorat pot sa redacteze si sa isi sustina teza in limba romana, fara exceptie. Ministerul Educatiei a aprobat prin ordin o noua Metodologie privind organizarea si desfasurarea procesului de obtinere a atestatului de abilitare, care a fost publicata marti in Monitorul Oficial. Pana acum, se prevedea ca pentru a asigura relevanta stiintifica la nivel international, teza de abilitare trebuia redactata si sustinuta in engleza, cu anumite exceptii. Noua metodologie nu mai prevede nici situatiile de conflict de interese in care s-ar putea gasi persoanele din comisiile de abilitare in relatie cu candidatul.

Cerere tip pentru sustinerea tezei de abilitareFoto: Monitorul Oficial
  • Vezi mai jos Metodologia integrala si care sunt documentele din dosarul candidatului pentru acordarea atestatului de abilitare

In Monitorul Oficial a fost publicat marti, 10 februarie 2015, Ordinul nr. 3.121/2015 al ministrului educatiei privind organizarea si desfasurarea procesului de obtinere a atestatului de abilitare. Actul normativ abroga ordinul nr. 5.691/2011, care prevedea ca abilitarea reprezinta nu doar capacitatea unei persoane de a conduce lucrari de doctorat, dar si "de a ocupa functia didactica si de cercetare de profesor universitar".

Vechiul regulament stipula ca "teza de abilitare se bazeaza pe rezultatele stiintifice publicate/brevetate sau pe realizarile profesionale facute publice anterior depunerii dosarului de abilitare, facand trimitere la respectivele publicatii, brevete sau realizari". Actualul ordin nu mai prevede obligatia pentru cel care vrea sa devina conducator de doctorate sa arate comisiei unde au fost publicate sau brevetate studiile, daca acestea au fost publicate.

Ordinul aparut acum in Monitor nu mai statueaza in clar ca "teza de abilitare este un document public", asa cum aparea in fostul regulament la articolul 6.

Dispare si obligatia ca sustinerea tezei de abilitare sa se desfasoare doar in universitati acreditate si clasificate ca fiind de cercetare avansata si educatie (de altfel, clasificarea universitatilor s-a oprit la cea din 2011) sau in cadrul unui institut de cercetare clasificat la nivelurile A+, A sau A-.

Fostul regulament prevedea ca UEFISCDI este institutia care poate percepe sume de bani in vederea acoperirii unor costuri ale procedurii de abilitare, costuri care puteau fi suportate de institutia in care activa candidatul. De asemenea, regulamentul vechi stabilea ca acest cuantum maximal al sumelor este stabilit prin ordin al ministrului educatiei. Noul ordin lasa la libera alegere a universitatii sa stabileasca valoarea taxei: "IOSUD/IOD sa poate percepe o taxa de abilitare, in scopul acoperirii cheltuielilor cu privire la organizarea si sustinerea tezelor de abilitare. Cuantumul acestei taxe este stabilit de Senatul universitatii, la propunerea Consiliului de administratie, respectiv de care Prezidiul Academiei Romane" - preve noua metodologie.

In dosar, candidatul trebuia sa depuna pana acum "maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, in format electronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentru realizarile profesionale obtinute ulterior conferirii titlului de doctor in stiinta". Acum, trebuie sa depuna "un portofoliu de lucrari stiintifice considerate relevante de catre candidat, elaborate in domeniul de doctorat vizat".

Dispare obligatia ca teza de abilitare sa fie redactata si sustinuta in limba engleza. De acum inainte, la orice domeniu "candidatul poate opta pentru redactarea tezei de abilitare in limba romana, caz in care va fi insotita de un rezumat in limba engleza, sau intr-o limba de larga circulatie internationala, caz in care va fi insotita de un rezumat in limba romana". Fostul regulament prevedea urmatoarele: "In vederea asigurarii relevantei stiintifice la nivel international, teza de abilitare se redacteaza si se sustine in limba engleza, cu exceptia cazurilor in care subiectul tezei de abilitare se incadreaza in unul dintre domeniile: limba si literatura romana, drept romanesc sau limba si literatura unei minoritati nationale" si ca, "in cazul in care candidatul obtine acordul scris al fiecarui membru al comisiei de abilitare, teza de abilitare se poate sustine intr-o alta limba aleasa de candidat decat cea in care a fost redactata".

In actuala metodologie nu mai sunt prevazute situatiile de conflict de interese in care s-ar putea gasi persoanele din comisiile de abilitare in relatie cu candidatul.Fostul regulament prevedea clar ca nu se puteau evalua cei aflati "in relatie de soti, afini si rude pana la gradul al III-lea inclusiv", care "sunt sau au fost angajate in aceeasi institutie in ultimii 5 ani anteriori evaluarii", care "sunt sau au fost remunerate prin proiecte de cercetare la care candidatul a avut calitatea de director de proiect, in ultimii 5 ani anteriori evaluarii" sau care "beneficiaza ori au beneficiat, in ultimii 5 ani anteriori evaluarii, de servicii sau foloase de orice natura din partea candidatului". "Niciuna dintre persoanele din cadrul comisiei de abilitare nu poate sa se afle in situatia de conflict de interese in cazul evaluarii candidatului", prevedea vechiul regulament - precizare care nu se mai regaseste si in noul document.

Noua Metodologie privind organizarea si desfasurarea procesului de obtinere a atestatului de abilitare - publicata marti, 10 februarie 2015, in Monitorul Oficial:

I. Dispozitii generale

Art. 1. - Abilitarea reprezinta certificarea calitatii unei persoane de a conduce lucrari de doctorat.

Art. 2. - Teza de abilitare releva capacitatile si performantele didactice si de cercetare ale candidatului.

Art. 3. - Atestatul de abilitare este acordat prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice, la propunerea Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Art. 4. - Sustinerea in sesiune publica a tezei de abilitare in vederea obtinerii atestatului de abilitare se realizeaza numai in cadrul unei institutii organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD)/institutii organizatoare de doctorat (IOD), in domeniul solicitat de candidat.

Art. 5. - Pentru a se inscrie in procesul de acordare a atestatului de abilitare, candidatul trebuie sa indeplineasca standardele minimale identice cu standardele de acordare a titlului de profesor universitar, respectiv CS I, stabilite de CNATDCU si aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.

II. Teza de abilitare, dosarul de abilitare si componenta comisiei de abilitare.

Art. 6. - (1) Teza de abilitare prezinta:

a) in mod succint si documentat principalele rezultate stiintifice originale obtinute de catre candidat in cercetarea stiintifica, didactica, sportiva, creatia artistica, dupa conferirea titlului de doctor, in domeniul de doctorat vizat, cu indicarea evolutiei carierei academice, stiintifice si profesionale, precum si a directiilor principale de dezvoltare a acesteia, in contextul global al realizarilor stiintifice semnificative si de actualitate din domeniul de specialitate al autorului tezei de abilitare;

b) capacitatea individuala a candidatului de a coordona echipe de cercetare, de a organiza si gestiona activitati didactice, de explicare si facilitare a invatarii si cercetarii.

(2) Candidatul poate opta pentru redactarea tezei de abilitare in limba romana, caz in care va fi insotita de un rezumat in limba engleza, sau intr-o limba de larga circulatie internationala, caz in care va fi insotita de un rezumat in limba romana.

Art. 7. - (1) Dosarul candidatului pentru acordarea atestatului de abilitare va include minimum documentele urmatoare:

a) cererea-tip pentru sustinerea abilitarii, avizata de catre rector/presedintele Academiei Romane, redactata conform anexei 2 la ordin;

b) fisa de indeplinire a standardelor minimale;

c) un portofoliu de lucrari stiintifice considerate relevante de catre candidat, elaborate in domeniul de doctorat vizat;

d) curriculum vitae si lista de lucrari, semnate de catre candidat;

e) o declaratie pe propria raspundere a candidatului privind indeplinirea standardelor minimale stabilite de CNATDCU si aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice si originalitatea lucrarilor stiintifice din lista de lucrari;

f) copia legalizata a diplomei de doctor si, daca este cazul, copia legalizata a atestatului de recunoastere sau echivalare a acesteia;

g) documente personale de identificare, in copie simpla: actul de identitate, dovada schimbarii numelui in cazul in care numele inscris pe diploma nu mai coincide cu cel din actul de identitate;

h) teza de abilitare, in format tiparit si electronic.

(2) In cazul in care documentele prevazute la alin. (1) lit. f) nu sunt redactate in limba romana sau engleza, ele vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana.

Art. 8. - (1) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare este alcatuita din 3 membri, specialisti cu renume in domeniul de doctorat vizat de candidat, care detin calitatea de conducator de doctorat.

(2) Minimum 2 dintre membrii comisiei de specialitate trebuie sa nu fie cadre didactice titulare sau cercetatori in cadrul institutiei care organizeaza procesul de obtinere a atestatului de abilitare sau in cadrul institutiei din care provine candidatul, daca acestea sunt distincte.

(3) IOSUD/IOD transmite CNATDCU propunerile cu privire la componenta comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare.

(4) CNATDCU, prin intermediul comisiei de specialitate aferente domeniului de doctorat vizat, numeste comisia prevazuta la alin (1).

III. Procedura de abilitare si emiterea atestatului de abilitare

Art. 9. - IOSUD/IOD, dupa primirea notificarii cu privire la aprobarea componentei comisiei de specialitate pentru sustinerea tezei de abilitare de catre CNATDCU, organizeaza sustinerea publica a tezei de abilitare.

Art. 10. - (1) IOSUD/IOD verifica daca dosarul candidatului pentru acordarea atestatului de abilitare este complet, precum si daca sunt indeplinite standardele minimale identice cu cele pentru acordarea titlului de profesor universitar, stabilite de CNATDCU si aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.

(2) IOSUD/IOD va publica pe site-ul oficial al institutiei cel putin urmatoarele documente:

a) curriculum vitae si lista de lucrari;

b) fisa de verificare privind indeplinirea standardelor minimale;

c) rezumatul tezei de abilitare;

d) componenta comisiei de specialitate pentru sustinerea tezei de abilitare.

Art. 11. - Comisia de specialitate pentru sustinerea tezei de abilitare analizeaza dosarul de abilitare depus de candidat, inaintea sustinerii publice, si poate solicita lucrari stiintifice sau alte documente relevante pentru activitatea stiintifica, profesionala si academica a acestuia.

Art. 12. - (1) Teza de abilitare se sustine, de regula, in limba romana, in cadrul unei sesiuni cu un caracter public.

(2) In urma sustinerii publice, comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare intocmeste un raport de evaluare, care cuprinde propunerea de acceptare sau respingere a tezei de abilitare, precum si motivatia deciziei luate.

Art. 13. - IOSUD/IOD transmite dosarul candidatului, impreuna cu raportul prevazut la art. 12 alin. (2), catre Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice - CNATDCU, pentru analiza si decizie.

Art. 14. - Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, prin directia de specialitate, verifica conformitatea dosarului, potrivit art. 7 si 13. In cazul in care lipsesc elemente din dosar, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice solicita completarea acestuia. Daca IOSUD/IOD nu transmite documentele solicitate in termen de 5 zile lucratoare, dosarul candidatului se returneaza.

Art. 15. - Comisia de specialitate a CNATDCU analizeaza dosarul de abilitare si propune Consiliului general al CNATDCU, dupa caz, acordarea sau neacordarea atestatului de abilitare, pe baza unei rezolutii motivate.

Art. 16. - Consiliul general al CNATDCU, pe baza rezolutiei comisiei de specialitate, analizeaza si valideaza, dupa caz, propunerea de acordare sau de neacordare a atestatului de abilitare.

Art. 17. - (1) Pe baza validarii de catre CNATDCU a rezolutiei favorabile de acordare a atestatului de abilitare se emite, pentru fiecare candidat, ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.

(2) Ordinul prevazut la alin. (1) reprezinta atestatul de abilitare.

(3) Ordinul prevazut la alin. (1) se transmite catre IOSUD/IOD unde a fost sustinuta teza de abilitare, cu obligatia ca aceasta institutie de invatamant superior sa il comunice candidatului.

(4) In cazul in care CNATDCU valideaza rezolutia de neacordare a atestatului de abilitare, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice transmite aceasta rezolutie IOSUD/IOD, cu obligatia ca aceasta institutie de invatamant superior sa o comunice candidatului, si retuneaza dosarul de abilitare.

IV. Dispozitii finale

Art. 18. - Dupa emiterea ordinului prevazut la art. 17 alin. (1), Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, prin directia de specialitate, arhiveaza dosarul de abilitare, cu exceptia tezei de abilitare, in format tiparit, care se returneaza IOSUD/IOD.

Art. 19. - IOSUD/IOD poate percepe o taxa de abilitare, in scopul acoperirii cheltuielilor cu privire la organizarea si sustinerea tezelor de abilitare. Cuantumul acestei taxe este stabilit de Senatul universitatii, la propunerea Consiliului de administratie, respectiv de care Prezidiul Academiei Romane.

Art. 20. - (1) IOSUD/IOD elaboreaza regulamente proprii privind abilitarea, in conditiile legii.

(2) Regulamentul poate contine cerinte si exigente specifice IOSUD/IOD cu privire la abilitare si la acceptarea conducatorilor de doctorat in scolile doctorale proprii.

Modelul Cererii-tip pentru sustinerea tezei de abilitare, aprobat prin acest ordin de ministru: