Luni, 9 martie 2020, Tribunalul Timiș a admis cererea Țuca Zbârcea & Asociații de sesizare a Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. IV pct. 22 din Ordonanța de urgență nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 106 din 12 februarie 2020.

Dan CristeaFoto: Tuca Zbarcea & Asociatii
  • „22. Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:
    Art. 56. -
  • (1) Cererile introduse la instanțele judecătorești potrivit prevederilor prezentului capitol se taxează cu 2% din valoarea estimată a contractului, dar nu mai mult de 100.000.000 lei.
  • (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care procedura de atribuire este organizată pe loturi, taxele de timbru se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot contestat. În cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, cuantumul taxei judiciare se raportează la dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent ce se intenționează a se atribui în baza acordului-cadru respectiv.
  • (3) Recursul/apelul se taxează cu 50% din taxa prevăzută la alin. (1) și/sau alin. (2), după caz.
  • (4) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru prevăzută la alin. (1) și/sau alin. (2) recursurile formulate de autoritățile contractante.
  • (5) Persoana care a formulat cerere potrivit prevederilor prezentului articol poate beneficia, la cerere, de facilități sub formă de reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.”

Cererea de sesizare admisă urmărește, pe de o parte, să supună atenției Curții Constituționale existența unor temeiuri de neconstituționalitate extrinseci, care afectează întregul act normativ atacat – inexistența unei situații extraordinare a cărei reglementare să nu poată fi amânată, afectarea prin ordonanță de urgență a unor drepturi fundamentale prevăzute de Constituție.

Pe de altă parte, excepția de neconstituționalitate va aduce în fața Curții o cercetare a ingerinței asupra dreptului fundamental de liber acces la justiție, raportat la impunerea de către legiuitor în dauna particularului a unei sarcini pecuniare vădit disproporționate. Potrivit sesizării, cerința rezervării unui avans de 2% din valoarea contractului doar pentru analiza pe fond de către o instanță judecătorească a unei cereri privind legalitatea unui act din procedură - în condițiile în care este de notorietate că întregul profit al operatorilor economic din executarea unui contract de achiziție gravitează între 3% și 10% - reprezintă în realitate o suprimare aproape absolută a accesului la justiție.

Totodată, excepția de neconstituționalitate argumentează că o astfel de ingerință - dincolo de a fi disproporționată - apare și lipsită de o cauză legitimă: soluționarea unui litigiu în termen de 45 de zile de la data sesizării instanței (art. 50 alin. (4) din Legea nr. 101/2016) nu poate reprezenta "un factor constant de întârziere a graficului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene", așa cum se pretinde în preambulul Ordonanței. În realitate, cauza intervalelor prelungite de atribuire a unor contracte de achiziție publică se regăsește mult mai accentuat în întârzierile foarte mari ale autorităților contractante în realizarea operațiunilor de evaluare a ofertelor și reevaluare a acestora (în urma unei hotărâri jurisdicționale/judecătorești), iar nu în termenele extrem de rapide de soluționare a disputelor de către CNSC/instanțele de judecată.

"Sperăm într-o procedură care să se desfășoare cu celeritate pe rolul Curții Constituționale, raportat la impactul grav pe care acest act normativ îl are deja asupra posibilității operatorilor economici de a obține cenzura unei instanțe judecătorești de prim grad asupra legalității actelor emise în proceduri de atribuire a unor contracte bazate pe semnificative fonduri publice. Aceeași realitate este aplicabilă și pentru litigiile rezultate din executarea contractelor de achiziție publică. Ea ar trebui să îngrijoreze deopotrivă și autoritățile contractante, care ar putea fi obligate la plata către stat a unor taxe uriașe în ipoteza căderii în pretenții", a declarat Dan Cristea, Partener al Țuca Zbârcea & Asociații, coordonatorul echipei de avocați care a redactat sesizarea de neconstituționalitate.