UPDATE: Proiectul de lege a fost publicat astăzi, 30 noiembrie 2019, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873/30.10.2019, devenind Legea nr. 193/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și urmează să intre în vigoare la data de 02.11.2019.

Alexandra RaduFoto: ONV LAW

Marți, 15.10.2019, Camera Deputaților a adoptat propunerea legislativă Pl-x nr. 170/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Propunerea legislativă este menită să aducă schimbări pozitive în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii, printre altele prin reducerea termenelor de eliberare a certificatelor de urbanism și prin reducerea numărului de avize necesare pentru executarea anumitor categorii de construcții.

Necesitatea unor modificări în domeniul discutat este de netăgăduit, iar multe dintre propuneri sunt într-adevăr binevenite.

Cu toate acestea, ne exprimăm rezerva cu privire la efectele pe care actul normativ le va produce în practică, îndeosebi în ceea ce privește măsura de reducere a termenelor de eliberare a certificatelor de urbanism, având în vedere gradul de încărcare a unora dintre autoritățile administrației publice competente și insuficiența resurselor umane specializate cu care acestea se confruntă.

Vom reda în continuare o parte dintre cele mai importante modificări și completări propuse prin propunerea legislativă menționată.

A. Reducerea anumitor termene prevăzute de Legea nr. 50/1991 și calificarea drept contravenții a nerespectării acestora

- reducerea termenelor de emitere a certificatului de urbanism de la 30 zile la 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererilor de eliberare;

- reducerea termenului de emitere a autorizațiilor de construire în regim de urgență de la 15 zile la 7 zile lucrătoare;

Din Raportul comun suplimentar din data de 07.10.2019 al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, disponibil pe site-ul Camerei Deputaților, rezultă că termenul de eliberare a autorizațiilor de construire a rămas de 30 de zile.

Cu toate acestea, intenția legiuitorului pare să fi fost aceea de reducere inclusiv a termenului de emitere a autorizației de construire, având în vedere declarațiile din Camera Deputaților și faptul că termenul de eliberare a autorizațiilor de construire în regim de urgență a fost redus de la 15 zile la 7 zile lucrătoare, cu explicația că „Dacă nu se modifică şi art.7 alin.(16) din Legea nr.50/1991 se ajunge în situația în care autorizația de construire în regim de urgență are același termen de emitere ca şi în situația în care nu se emite în regim de urgență, respectiv 15 zile.”

- reducerea termenului de emitere a avizelor/acordurilor referitoare la rețelele tehnico-edilitare necesare în etapa de elaborare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii, de la 15 zile la maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii/ documentației specifice complete, sub sancțiunea aplicării unor penalități pe zi de întârziere de 5.000 lei;

- stabilirea emiterii avizelor/acordurilor (altele decât cele referitoare la rețelele tehnico-edilitare), în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii/ documentaţiei specifice complete, sub sancțiunea amenzii aplicabile de către Inspectoratul de Stat în Construcții;

- prin excepție, termenul de emitere a avizului autorității administrației publice centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural sau al structurilor deconcentrate ale acesteia a fost stabilit la maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii documentaţiei specifice complete;

- calificarea drept contravenție sancționată cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei a neemiterii avizelor solicitate în termenele prevăzute de lege;

- calificarea drept contravenție sancționată cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei a refuzului nejustificat de emitere a autorizației de construire/desființare şi/sau a certificatului de urbanism în termenul prevăzut de lege pentru documentațiile complete;

B. Modificări privind modalitatea de emitere a certificatului de urbanism și cuprinsul acestuia

- introducerea posibilității emiterii certificatului de urbanism în format digital, prin intermediul poștei electronice;

- certificatul de urbanism va indica nominal operatorii de rețele tehnico-edilitare care vor emite avizele /acordurile necesare;

- certificatul de urbanism va stabili avizele/acordurile necesare în vederea autorizării atât a executării lucrărilor de construire, cât și a lucrărilor de branșare/racordare la utilități publice;

- avizele obținute în baza certificatului de urbanism vor fi valabile pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție, dar și a lucrărilor de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze etc, fără a fi necesară obținerea unor alte avize sau acorduri pentru lucrările de branșament;

- emiterea unei singure autorizații de construire, atât pentru executarea lucrărilor de bază, cât și pentru executarea lucrărilor de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze etc;

C. Modificări privind obținerea avizelor / acordurilor prevăzute de lege

- înființarea comisiei pentru acord unic prin intermediul căreia se vor putea obține, contra cost în condițiile legii, la cererea solicitantului, avizele și acordurile necesare autorizării executării lucrărilor de construcții;

- eliminarea de principiu a necesității obținerii avizului privind protecția sănătății populației pentru construirea, reabilitarea, extinderea și consolidarea locuințelor unifamiliale sau pentru construirea de anexe gospodărești sau de împrejmuiri;

- eliminarea necesității obținerii avizului de mediu pentru:

  • construirea locuințelor unifamiliale,
  • construirea de anexe gospodărești, cu excepția celor utilizate pentru creșterea animalelor,
  • consolidări ale imobilelor existente,
  • construirea de împrejmuiri,
  • dezmembrări, comasări de terenuri;

- eliminarea necesității obținerii avizului Comisiei Tehnice de Circulație pentru locuințele unifamiliale situate pe străzi de categoria II şi III şi care nu sunt în zona de intersecție cu sens giratoriu;

D. Modificări aduse procedurii de emitere a autorizației de construire/desființare

- introducerea unei documentații simplificate necesare în vederea obținerii autorizației de construire/desființare pentru lucrări de compartimentări interioare sau de închidere a balcoanelor existente; prevederile nu se aplică construcțiilor expertizate şi încadrate în clasele I şi II de risc seismic;

- modificarea unora dintre situațiile în care se pot executa lucrări fără obținerea unei autorizații de construire/desființare, respectiv a situațiilor în care se emit autorizații de construire/desființare fără elaborarea, avizarea și aprobarea, în prealabil, a unei documentații de amenajare a teritoriului și/sau documentații de urbanism;

E. Clarificarea situațiilor în care este necesară obținerea unor noi autorizații de construire în cazurile în care lucrările nu au fost finalizate în termenul de valabilitate al autorizației

- se vor putea emite noi autorizații de construire în baza aceleiași documentaţii pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism şi fără obținerea unor noi avize/acorduri:

  • în situația neînceperii lucrărilor în termenul de valabilitate al autorizației de construire sau în cazul schimbării de temă, dacă nu au fost aprobate reglementări urbanistice diferite față de cele în temeiul cărora a fost emisă autorizația inițială.

Prevederea va fi aplicabilă în măsura în care noua autorizație de construire va fi solicitată într-un interval de timp egal cu termenul de valabilitate al autorizației de construire inițiale. În cazul schimbării regimului de protecție al imobilului sau al zonei în care se află aceasta, de la data emiterii autorizației până la noua solicitare de autorizație va fi necesară reconfirmarea avizului emis de către autoritatea emitentă responsabilă cu problematica protecției.

  • în situația nefinalizării lucrărilor în termenul de valabilitate al autorizației de construire. Noua autorizație de construire va fi emisă corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării.

În cazul în care lucrările au fost întrerupte pe o perioadă care depășește durata de execuție înscrisă în autorizație, fără aplicarea măsurilor de conservare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai având la bază o documentație tehnică întocmită în conformitate cu concluziile unui raport de expertiză tehnică a lucrărilor executate privind respectarea cerințelor fundamentale aplicabile.

Proiectul de lege urmează să fie trimis spre promulgare președintelui României și ulterior să fie publicat în Monitorul Oficial al României.

Articol semnat de Alexandra Radu, Senior Associate, ONV LAW