Guvernul a discutat în ședința de miercuri un proiect de OUG privind tipurile de servicii medicale pentru care asiguraţii plătesc o contribuţie personală la furnizorii privaţi care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, pentru spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate, respectiv coplata. Potrivit proiectului, pacienții ar trebui să plătească de la 1 iulie 2021 doar pentru spitalizarea continuă, urmând ca în 2022 să fie stabilit mecanismul și pentru ambulatoriu clinic de specialitate şi paraclinic de specialitate. Executivul nu a mai adoptat însă miercuri acest proiect de OUG.

HotNews.roFoto: Hotnews

Cum s-ar aplica mecanismul de coplată potrivit proiectului de OUG:

 • "În situația în care asigurații optează să beneficieze de unele servicii medicale la furnizorii privați care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate, respectivii furnizori pot solicita acestor asigurați, pe baza consimțământului prealabil exprimat în scris, o contribuţie personală pentru a acoperi diferenţa dintre tariful practicat de furnizor pentru rezolvarea cazului sau, după caz, tarifele serviciilor medicale acordate şi tarifele corespondente suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, astfel cum va fi stabilită această diferență prin Contractul-cadru, potrivit alin. (2^3).
 • (2^2) Contribuţia personală pentru fiecare categorie de serviciu medical prevăzută la alin. (2^1) este afişată pe pagina de internet și la sediul furnizorilor privaţi de servicii medicale şi se plăteşte de către asiguraţi, în mod direct sau printr-o asigurare încheiată în baza unui contract cu o societate de asigurări.
 • Prin excepție de la prevederile alin. (2^5), prevederile alin. (2^1) - (2^3) referitoare la contribuția personală pe care o pot plăti asigurații care optează să beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizorii privaţi care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate, se aplică după 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2022.”
 • ”Asigurările voluntare de sănătate de tip complementar suportă coplata și contribuția personală datorate de asigurat, în condiţiile legii.”

CITEȘTE AICI INTEGRAL PROIECTUL DE OUG.

Detalii din nota de fundamentare a proiectului de OUG: De ce este nevoie de acest act și ce se schimbă

În nota de fundamentare a proiectului de OUG se arată faptul că "prin dispozițiile art. 230 alin. (2^1) și (2^3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a reglementat faptul că asiguraţii, care optează să beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizorii privaţi, care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic, pot plăti o contribuţie personală pentru a acoperi diferenţa dintre tarifele serviciilor medicale acordate de furnizorii privaţi şi tarifele suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Serviciile medicale pentru care asiguraţii plătesc contribuţie personală, modalitatea şi condiţiile acordării acestora, precum şi procedura de stabilire a nivelului contribuţiei personale urmează a fi stabilite prin contractul-cadru, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

În prezent, potrivit cadrului legal în vigoare se stabilește faptul că prevederile alin. (2^1) - (2^3) ale art. 230 se aplică începând cu data de 1 iulie 2021.

Executivul subliniază însă că din cauza situației epidemiologice din anul 2020, prevederile Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 au fost prelungite succesiv prin acte normative până la data de 30 iunie 2021, dar acestea nu cuprind reglementări cu privire la serviciile medicale pentru care asiguraţii plătesc o contribuţie personală la furnizorii privaţi care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, pentru spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate."

 • "Rezultă astfel că este necesară reglementarea tipurilor de servicii medicale pentru care se va putea încasa contribuție personală începând cu data de 1 iulie 2021, fiind propus un mecanism gradual, începând cu spitalizarea continuă, urmând ca în anul 2022 să fie stabilit și pentru ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate, detaliere care se va regăsi astfel cum prevăd art. dispozițiile art. 230 alin. (2 ^3) din Legea nr. 95/2006, prin contractul-cadru.", se arată în document.

Schimbările preconizate de proiectul de OUG

 • Prin proiectul de act normativ se propune prelungirea termenului de aplicare a prevederilor cu privire la contribuţia personală, care poate fi plătită de asigurați, pentru unele servicii medicale în regim de ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate, în condițiile în care aceștia optează ca aceste servicii să fie acordate de furnizori privați, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.
 • Având în vedere faptul că pentru stabilirea tarifelor suportate din bugetul FNUASS pentru serviciile medicale acordate de furnizori este necesară adoptarea legii bugetului de stat, precum și parcurgerea întregului proces de consultare / negociere mai sus menționat, se propune ca termenul de aplicare a prevederilor cu privire la contribuția personală să fie stabilit în concordață cu termenul stabilit de Legea nr. 95/2006 pentru elaborarea Contractului-cadru, care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
 • Astfel, în concordanță cu acest termen s-a stabilit și termenul de intrare în vigoare a reglementărilor privind contribuția personală pentru unele servicii medicale acordate în ambulatoriul clinic de specialitate şi ambulatoriul paraclinic de specialitate, respectiv 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pentru anul 2022.
 • Până la data respectivă urmează a se stabili și a se parcurge procesul de consultare și negociere cu organizațiile profesionale, sindicale și patronale reprezentative din domeniul medical, precum și a se adopta actul normativ cu privire la serviciile medicale pentru care asigurații pot opta pentru plata unei contribuții personale pentru unele servicii medicale acordate în ambulatoriul clinic de specialitate şi ambulatoriul paraclinic de specialitate, în condițiile acordării acestor servicii de către furnizorii privați.
 • Reglementările privind contribuția personală pentru spitalizare continuă se vor aplica începând cu data de 1 iulie 2021 având în vedere contextul epidemiologic actual cu privire la stabilirea spitalelor Covid-19, respectiv suport Covid-19, precum și opțiunile asiguraților de a se adresa unor furnizori privați, urmând ca prin Contractul-cadru să fie definită, pe baza consimțământului prealabil exprimat în scris, contribuţia personală pentru a acoperi diferenţa dintre tariful practicat de furnizor pentru rezolvarea cazului şi tarifele corespondente suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
 • Totodată, având în vedere dreptul persoanelor asigurate de a beneficia de un pachet de servicii medicale de bază, în condițiile în care pentru furnizorii privați este reglementată posibilitatea încasării unei contribuții personale din partea asiguraților, prin proiectul de act normativ se reglementează posibilitatea unei majorări treptate, până la data de 31 decembrie 2022, cu maxim 10% a numărului de paturi pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privați.
 • Aceasta majorare va avea în vedere analiza contextului specific la nivel local prin raportare la nevoia de servicii medicale, și se va realiza pe baza unor criterii și a unei metodologii prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru, în limita numărului de paturi aprobate la nivelul județului/municipiului București (...)
 • Procentul de creștere stabilit prin norma propusă a fost determinat urmare a analizei numărului de paturi contractabile cu furnizorii privați în perioada 2018-2020, din care a rezultat un trend de creștere anuală de aproximativ 2% la nivel național, respectiv 5% la nivelul județelor care au înregistrat creșterea numărului de paturi contractate cu furnizorii privați.
 • Așadar, măsura cu privire la stabilirea unui procent de majorare a numărului paturilor contractabile cu furnizorii privați urmărește asigurarea accesului pacienților la servicii medicale fără plata unei contribuții personale.

CITEȘTE AICI INTEGRAL NOTA DE FUNDAMENTARE.