​Medicii stomatologi care au împlinit vârsta de pensionare prevăzută de lege (65 de ani) ar urma să nu mai poată deține funcții de conducere în cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi, prevede un proiect de lege inițiat de senatorul USR Adrian Wiener, depus la Parlament. Proiectul de act normativ prevede, de asemenea, că votul pentru alegerea conducerii Colegiului Medicilor Stomatologi "se exprimă deschis, electronic", iar "la alegerea organelor de conducere vor participa observatori independenți acreditați pe toată durata procesului de votare, precum și la numărarea voturilor".

La medicFoto: Pixabay

Proiectul de lege a fost inițiat de senatorul USR Adrian Wiener, medic și membru al Comisiei de Sănătate din Senat. Proiectul de lege vine la două luni după ce o parte dintre membrii Colegiului Medicilor Stomatologi au acuzat lipsă de transparență și abuzuri în procedura de alegere a conducerii.

Senatorul Adrian Wiener arată, în expunerea de motive ce însoțește proiectul de act normativ, că "actuala formă a legii îngreunează activitatea medicilor dentiști ori conține norme contrare Codului Deontologic. (...) Actuala lege nu prevede interdicția ocupării concomitente a funcțiilor de conducere din domeniul sănătății și domeniul educației, ceea ce conduce la săvârșirea unor fapte grave, precum fraudele, corupția, traficul de influență. La fel, actuala reglementare favorizează apariția conflictelor de interese prin prevederea numărului nelimitat de mandate în organele de conducere ale CMSR de la nivel național și teritorial. Interesele contrare afectează obiectivitatea decizională și, deci, suprimă buna-credință a membrilor organului de conducere față de CMSR pe care îl reprezintă legal."

Potrivit inițiatorului proiectului, inițiativa legislativă își propune să asigure cadrul pentru:

 • exercitarea profesiei de stomatolog numai în cadrul CMSR şi centralizarea şi transparentizarea informaţiilor cu privire la cadrele medicale care exercită profesia de stomatolog în România;
 • modificarea funcţionării interne a CMSR în sensul transparentizării şi dinamizării procedurilor, prin reglementarea raporturilor între colegiile teritoriale şi CMSR, precum şi cu alţi actori medicali, schimbarea componenţei organelor CMSR în vederea asigurării reprezentativităţii teritoriale şi profesionale a stomatologilor, schimbarea modalităţii de alegere şi componenţa organelor interne, secretizarea votului şi introducerea votului electronic;
 • asigurarea unei norme de reprezentare în Adunarea Generală Națională care să asigure reprezentativitate pentru fiecare colegiu teritorial, astfel încât să fie evitată concentrarea luării deciziilor în mâna acelor colegii teritoriale care cuprind număr de membri disproporționat față de colegiile teritoriale mai mici;
 • exercitarea de către CMSR a controlului, dezvoltării şi apărării profesiei de stomatolog, prin atribuţii privind asigurarea profesională, deontologia şi dezvoltarea profesională, poziţionarea Colegiului faţă de probleme privind profesia, prevenirea unor situaţii de incompatibilitate sau care să influenţeze exercitarea actului medical cu loialitate;
 • clarificarea atribuţiilor de control ale Ministerului Sănătăţii şi introducerea obligativităţii sesizării de către acesta a organelor competente, în cazul constatării unor încălcări;
 • dezvoltarea, diversificarea, creşterea calităţii şi complexităţii serviciilor medicale
 • creşterea eficienţei actului medical
 • asigurarea unor condiţii optime de formare și dezvoltare profesională - exercitarea de către Ministerul Sănătății a controlului activității financiare, legislative, economice a Colegiului Medicilor Stomatologi din România în scopul prevenirii și, atunci când este cazul, sancționării celor vinovați de abuzuri
 • obligativitatea votului electronic în procesul alegerilor membrilor în funcții de conducere
 • respectarea dreptului fundamental al exercitării votului secret
 • pedepsirea celor vinovați de fraudarea alegerilor prin angajarea răspunderii penale a acestora
 • prezența observatorilor independenți acreditați pe durata procesului de votare și la numărarea voturilor
 • eliminarea situațiilor care conduc la incompatibilitate de funcții și conflicte de interese ce afectează stabilitatea relațiilor la nivelul CMSR
 • limitarea la maximum două a numărului de mandate în organele de conducere de la nivel național și teritorial
 • asigurarea unui act de management mai eficient, printr-o mai mare responsabilizare a persoanelor care dețin funcții de conducere
 • Norma de reprezentare în Adunarea generală naţională este de 1/50 membri înscrişi în fiecare colegiu teritorial la data organizării alegerilor, cel puţin un reprezentant pentru un colegiu teritorial.

Ce modificări propune inițiatorul proiectului la Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății:

La art. 492, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(7) Medicii stomatologi care au împlinit vârsta de pensionare prevăzută la alin. (1) nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul organelor de conducere de la nivelul structurilor teritoriale şi/sau naţionale ale CMSR, al Ministerului Sănătăţii, al ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, al autorităţilor de sănătate publică, al CNAS, al caselor judeţene de asigurări de sănătate şi a municipiului Bucureşti, precum şi în cadrul spitalelor publice şi al oricărei alte unităţi sanitare publice."

La art. 510, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(3) Ministerul Sănătăţii urmăreşte modul de respectare a prevederilor legale în activitatea CMSR și sesizează organele competente ale statului, atunci când constată încălcarea acestora."

La articolul 512 alineatul (1) se adaugă două litere noi, lit. a1) și lit. b1), care vor avea următorul cuprins:

"a1) asigură aplicarea regulamentelor şi normelor care organizează şi reglementează exercitarea profesiei de medic stomatolog, indiferent de forma de exercitare şi forma de proprietate a cabinetelor de practică medico-dentară;

(…)

b1) promovează interesele membrilor săi în cadrul asigurărilor de răspundere civilă profesională;"

La articolul 512 alineatul (1), litera u) se modifică și va avea următorul cuprins:

"u) colaborează cu OAMGMAMR, OTDR și CFR în ceea ce priveşte activitatea profesională a tehnicienilor dentari, asistenţilor medicali și farmaciștilor care desfăşoară activitate în medicina dentară, în interesul superior al pacientului;"

La articolul 514 se adaugă două noi alineate, alin. (7) și (8), care vor avea următorul cuprins:

"(7) Membrii CMSR sunt înscrişi în Registrul unic al medicilor din România, care se publică pe pagina de internet a CMSR.

(8) Evidenţa şi identificarea membrilor CMSR se vor putea face şi prin folosirea codului numeric personal."

La articolul 517, literele a) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"a) dreptul să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere de la nivelul structurilor teritoriale şi/sau naţionale ale CMSR, până la îndeplinirea vârstei de pensionare prevăzută de art. 492 alin (1)

(…)

g) dreptul de a solicita ajutoare materiale pentru situaţii deosebite, atât personal, cât şi prin membrii lor de familie, atât la nivelul colegiului teritorial de apartenență, cât și la nivelul colegiului național;"

Articolul 523 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"b) aprobă proiectul de buget al colegiului şi, în baza raportului cenzorilor, descarcă de gestiune consiliul pentru anul fiscal încheiat;"

La articolul 523 alineatul (2) se adaugă trei noi litere, lit. f) - h), care vor avea următorul cuprins:

"f) alege membrii Biroului Executiv Teritorial;

g) alege membrii Comisiei de Disciplină;

h) alege membrii Comisiei Electorale;"

La articolul 523, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), care va avea următorul cuprins:

"(4). Votul se exprimă deschis, electronic. În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c) - h), votul este secret."

La articolul 526, după alineatul (1) se adaugă un nou alineat, alin. (11), care va avea următorul cuprins:

"(5) La alegerea organelor de conducere de la nivel teritorial sau naţional vor participa observatori independenți acreditați pe toată durata procesului de votare, precum și la numărarea voturilor"

La alineatul (2) al articolului 526 se adaugă o nouă literă, lit. c), care va avea următorul cuprins:

"c) funcțiile de conducere dintr-o universitate;"

La articolul 526, după alineatul (2) se adaugă trei noi alineate, alin. (3) - (5), care vor avea următorul cuprins:

"(3) Este interzisă cumularea mai multor funcții la nivel teritorial.

(4) Candidații pentru oricare funcție la nivel teritorial sau național sunt obligați să depună următoarele declarații, sub sancțiunea pedepsirii falsului și a uzului de fals, conform prevederilor legale în vigoare din Codul Penal:

a) declarația de avere;

b) declarația de interese;

c) declarația pe propria răspundere privind calitatea de colaborator sau lucrător al Securității;

(5) În cazul în care cercetările CNSAS dovedesc calitatea de colaborator sau lucrător al fostei Securități, respectiva persoană își va pierde mandatul. Pentru funcția rămasă vacantă se vor organiza alegeri anticipate."

La articolul 529, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(3) Nu pot primi sau exercita mandatul de membru al organelor de conducere ale CMSR, atât la nivel naţional, cât şi teritorial, medicii stomatologi care deţin funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii, respectiv ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, structurilor deconcentrate ale acestora ori în cadrul CNAS, caselor judeţene de asigurări de sănătate, respectiv a municipiului Bucureşti, patronatelor şi sindicatelor profesionale, precum şi orice fel de funcţii de demnitate publică sau funcții de conducere în cadrul universităților de medicină și farmacie.

(…)

(5) Numărul de mandate în organele de conducere de la nivel teritorial şi naţional, cu excepția mandatului de membru în cadrul Adunării generale naţionale şi Adunării teritoriale, este de maximum două."

La articolul 530, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(2) Norma de reprezentare în Adunarea generală naţională este de 1/50 membri înscrişi în fiecare colegiu teritorial la data organizării alegerilor, cel puţin un reprezentant pentru un colegiu teritorial."

La articolul 531, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(1)Adunarea generală naţională adoptă Codul deontologic al medicului stomatolog şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, cu majoritate calificată, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul reprezentanţilor aleşi.

(2)Deciziile Adunării generale naţionale a CMSR se adoptă cu majoritate simplă de voturi în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul reprezentanţilor aleşi."

La articolul 531, se adaugă două noi alineate, alin. (3) și (4), care vor avea următorul cuprins:

"(3) Dacă la prima convocare nu se realizează condiţia de cvorum de la alin (2), o nouă convocare va putea fi transmisă după 15 zile, cu aceeaşi ordine de zi, la care se vor putea lua decizii cu majoritate simplă, indiferent de numărul reprezentanților aleși prezenţi.

(4) Prevederile alin (3) privind cvorumul un se aplică situaţiilor prevăzute la art. 531 alin (1)."

La articolul 532, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"d) revocă din funcție membrii aleși, prin vot secret, pentru abateri de la prevederile prezentei legi şi, respectiv, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, respectiv ale Codului deontologic al medicului stomatolog, care aduc prejudicii prealabil dovedite activităţii organismului profesional"

La articolul 532 se adaugă două litere noi, lit. i) și j), care vor avea următorul cuprins:

"i) alege membrii Comisiei Electorale Centrale dintre cei propuși de reprezentanții în Adunarea generală naţională;

j) adoptă puncte de vedere care să reflecte poziţia CMSR cu privire la aspecte de interes general în ceea ce priveşte profesia de medic stomatolog ori statutul medicului stomatolog în societate;"

După articolul 532 se adaugă un nou articol, 5321, care va avea următorul cuprins:

"Art. 5321

(1) Votul se exprimă deschis, electronic. În cazurile prevăzute la art. 532 lit. b) - e), votul este secret.

(2) În cazul respingerii raportului de activitate prevăzut la art. 532 lit. c), Biroul Executiv Național este demis și înlocuit cu o conducere interimară pentru maximum 90 de zile, când se vor organiza alegeri anticipate.

(3) Alegerea membrilor Comisiei Electorale Centrale prevăzute la art. 532 lit. i) va avea loc în ultima ședință ordinară a celui de-al treilea an de mandat, înaintea alegerilor din anul următor."

La articolul 535 se adaugă noi litere, lit. l) -p), care vor avea următorul cuprins:

" l) alege dintre membrii săi Biroul executiv al CMSR;

m) propune Adunării generale naţionale proiectul privind bugetul de venituri şi cheltuieli al CMR;

n) alege dintre membrii CMSR pe cei care vor forma comisiile de lucru;

o) alege dintre membrii CMSR membrii Comisiei de disciplină;

p) alege dintre membrii CMSR membrii Comisiei electorale și elaborează regulamentul electoral, pe care îl supune aprobării Adunării Generale Naționale a CMSR;"

Articolul 537, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(2) Biroul executiv naţional este alcătuit dintr-un preşedinte, 8 vicepreşedinţi, câte unul pentru fiecare regiune de dezvoltare, un secretar general şi un trezorier, aleşi în mod individual pe funcţii de Adunarea generală naţională, pentru un mandat de 4 ani.

Articolul II. Dispozițiile prevăzute la articolele 523 alin. (4) prima teză și 5321 alin. (1) prima teză vor fi aduse la îndeplinire în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Organele competente adoptă norme obligatorii în aplicarea dispoziţiilor prezentei legi în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.