Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de miercuri o serie de documente, printre care și Strategia României pentru Resurse Minerale Neenergetice pentru perioada 2023-2035.

Nicolae CiucăFoto: Inquam Photos / Octav Ganea

"Strategia stabileşte direcţiile generale de dezvoltare, obiectivele, propunerile de măsuri, standardele internaţionale pentru minerit durabil şi modul în care activităţile desfăşurate în domeniul resurselor minerale neenergetice pot contribui la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Priorităţile sunt reprezentate de: cercetarea geologică, inventarierea şi evaluarea materiilor prime critice, exploatarea şi prelucrarea avansată a resurselor minerale neenergetice, refacerea mediului şi regenerarea socio-economică, valorificarea resurselor secundare din haldele de steril şi iazurile de decantare, utilizarea apelor geotermale", se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Va fi adoptat şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială şi modificarea unor acte normative în domeniul asistenţei sociale.

"Prin proiect se are în vedere asigurarea măsurilor de protecţie socială în perioada sezonului rece, pentru categoriile vulnerabile ale populaţiei ale căror drepturi de pensie sau alte indemnizaţii sau ale căror venituri s-au majorat în baza OUG nr.168/2022 şi a HG nr.1447/2022, faţă de nivelul celor care au stat la baza acordării dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, prin exceptarea acestor majorări de la a fi luate în calcul pentru perioada rămasă din sezonul rece şi, respectiv, prin scutirea eventualelor debite care au fost stabilite din acest motiv în condiţiile prevăzute de Legea nr.226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. Astfel, pentru situaţia în care au fost stabilite debite, acestea se vor scuti la plată prin emiterea unei noi decizii a directorului executiv al agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială", conform notei de fundamentare.

Printr-un alt proiect de ordonanţă de urgenţă va fi modificată şi completată OUG nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

"Reglementările preconizate în cuprinsul prezentei ordonanţe au ca finalitate asigurarea unui echilibru între tratamentul aplicat persoanelor asigurate salariate şi celor care se asigură opţional, precum şi protecţia asiguraţilor prin gestionarea eficientă a bugetului Fondului, prin instituirea de măsuri, ce constau, în principal, în eficientizarea activităţii de acordare, precum şi în responsabilizarea asiguraţilor beneficiari de certificate de concediu medical. Astfel, se reglementează în mod nediscriminatoriu faptul că toate persoanele fizice, care nu realizează venituri din salarii, se pot asigura opţional în sistem pe bază de contract pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii, numai în limita sumei cuprinsă în declaraţia fiscală depusă în vederea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi aceasta nu poate depăşi valoarea de 3 ori a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii", se spune în nota de fundamentare a proiectului.

În aceeaşi şedinţă va fi adoptat şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi prorogarea unor termene.

"Proiectul propus acoperă vidul legislativ în ceea ce priveşte aplicarea recomandărilor europene şi măsurilor asumate de România la nivel naţional şi internaţional în ceea ce priveşte politicile educaţionale în domeniul mobilităţii academice şi participarea tinerilor români la programe de studiu complete. Modificarea prevederilor articolului 205 alineat (10) din Legea 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare dă posibilitatea Ministerului Educaţiei să acorde anual burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare, stagii universitare complete de masterat şi de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare în străinătate, din fonduri constituite în acest scop. Aceste burse se obţin prin concurs organizat la nivel naţional. Numărul, domeniile, condiţiile de finanţare şi procedura de acordare a burselor se stabilesc prin Ordin al ministrului educaţiei. Prin derogare de la prevederile mai sus menţionate, bursele în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanţe de urgenţă, se finalizează cu aplicarea prevederilor legale de la data acordării acestora", se explică în nota de fundamentare.

Executivul va adopta şi un proiect de lege privind asigurarea cadrului naţional pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informaţii ale Uniunii Europene în domeniul frontierelor şi vizelor, al cooperării poliţieneşti şi judiciare şi al azilului şi migraţiei.

Conform expunerii de motive, prezenta lege asigură cadrul naţional pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informaţii ale Uniunii Europene în domeniul frontierelor şi vizelor, al cooperării poliţieneşti şi judiciare şi al azilului şi migraţiei, în aplicarea anumitor prevederi conţinute în regulamente europene.

Guvernul va decide, printr-o hotărâre, şi cu privire la aprobarea Protocolului, semnat la Iaşi, la 10 noiembrie 2022, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chişinău la 20 mai 2021.

Prin Memorandum, Executivul va aproba demararea procesului de informare a Comisiei Europene şi consultare publică pe baza propunerilor de reforme şi investiţii din cadrul noului capitol REPowerEU al Planului naţional de redresare şi rezilienţă.

Tot prin memorandum, se va decide cu privire la mandatarea Ministerului Economiei, autoritate publică naţională cu atribuţii în domeniul politicilor industriale, pentru identificarea oportunităţilor de finanţare printr-un mecanism de schemă de ajutor de stat in ceea ce priveşte producţia bateriilor pentru electromobile.

Guvernul va adopta şi un memorandum având ca temă încadrarea măsurii "Schemă de ajutor de minimis - Sprijin în vederea implementării proiectelor privind construirea instalaţiilor de reciclare a deşeurilor", sub formă de fonduri nerambursabile din veniturile Fondului pentru mediu, în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român.