Undă verde pentru proiectul PSD prin care intervenția fără autorizație asupra monumentelor istorice nu mai este infracțiune. Nicușor Dan: S-a dezincriminat și continuarea construcției după decizia de oprire a lucrărilor

de I.R.     HotNews.ro
Marţi, 27 noiembrie 2018, 19:28 Actualitate | Politic


Nicusor Dan
Foto: Hotnews
Comisia de administrație din Camera Deputaților a adoptat marți un raport de admitere pentru proiectul PSD prin care se elimină din Legea construcțiilor prevederea potrivit căreia realizarea de lucrări de construcții sau consolidare fără autorizație asupra monumentelor istorice este infracțiune, pedepsită cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă. În plus, prin amendamentele adoptate marți, constructorii care continuă lucrările după ce Inspectoratul de stat în construcţii le interzice acest lucru nu mai comit infracţiune şi vor fi sancţionaţi doar cu amendă, a susținut deputatul Nicușor Dan.

"Prin modificarea care a trecut azi de Comisia de administraţie din Camera Deputaţilor, care e Cameră decizională, dacă Inspectoratul de stat în construcţii vine pe un şantier şi spune constructorului să oprească lucrările şi constructorul nu opreşte lucrările el nu va mai comite o infracţiune, cum era până acum, şi va comite doar o contravenţie pentru care va plăti câteva mii de lei, ceea ce la valoarea investiţiei este insignifiant. În momentul în care doar în Bucureşti am avut în ultimele trei luni două incendii pe clădiri neautorizate, în momentul în care avem o adevărată mafie în construcţii, să slăbeşti puterea Inspectoratului de stat în construcţii este absolut nerezonabil. A doua modificare cu care acest proiect de lege vine spune că dacă un constructor fără autorizaţie demolează, parţial sau total, un monument istoric sau o clădire dintr-o zonă protejată din nou nu mai comite o infracţiune, comite o contravenţie", a declarat Nicuşor Dan la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

"Aceste modificări sunt așteptate și de mulți funcționari din primării și chiar de către primari care au încălcat legea cu bună știință. Unul dintre aceștia este chiar primarul sectorului 3, Robert Negoiță care, potrivit deciziei Tribunalului București, a demolat ilegat fosta Școală 80 și a construit tot ilegal actualul sediu al Primăriei Sectorului 3. După adoptarea de către Parlament a acestor modificări, Robert Negoiță plătește câteva mii de lei amendă contravențională și scapă, iar distrugerea monumentelor continuă," a mai spus Dan, într-un comunicat de presă.

Guvernul a transmis un punct de vedere negativ pentru acest proiect al PSD.

Proiectul va intra la vot final la Camera Deputaților, care este decizională.

În expunerea de motive, semnată de deputații Florin Iordache și Ion Călin, se face referire la "decongestionarea instanțelor", având în vedere că aceste fapte ajung oricum să fie sancționate doar cu amendă "în proporție de 99%", dar și la cazurile de cetățeni care au vrut să își asfalteze un drum și li s-a întocmit dosar penal.

Textul proiectului:

"Litera a) a articolului 24 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial (…), se abrogă."


Ce prevede art. 24 lit. a) care se abrogă:

"Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:

a) executarea fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), c), e) și g), cu excepțiile prevăzute de lege;"

Ce prevede Articolul 3 la care se face referire:

"(1) Construcțiile civile, industriale, agricole, cele pentru susținerea instalațiilor și utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizației de construire, precum și a reglementărilor privind proiectarea și executarea construcțiilor, pentru:

b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege - monumente, ansambluri, situri - inclusiv la anexele acestora, identificate în același imobil - teren și/sau construcții, la construcții amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate;

c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind căile de comunicație de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, rețelele și dotările tehnico-edilitare, branșamente și racorduri la rețele de utilități, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătățiri funciare, lucrările de instalații de infrastructură, lucrările pentru noi capacități de producere, transport, distribuție a energiei electrice și/sau termice, precum și de reabilitare și retehnologizare a celor existente;

e) lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și a prospecțiunilor geologice, proiectarea și deschiderea exploatărilor de cariere și balastiere, a sondelor de gaze și petrol, precum și a altor exploatări de suprafață, subterane sau subacvatice;

g) organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau de rulote;"

În lege va rămâne astfel doar articolul prin care aceste fapte sunt considerate contravenții, adică:

"Articolul 26

(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni:

a) executarea sau desființarea, totală ori parțială, fără autorizație a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepția celor menționate la lit. b), c), e) și g), de către investitor și executant;

b) executarea sau desființarea, cu nerespectarea prevederilor autorizației și a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepția celor prevăzute la lit. b), c), e) și g), precum și continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizații de construire în situațiile prevăzute la art. 7 alin. (15), de către investitor și executant;

c) aprobarea furnizării de utilități urbane, ca urmare a executării de lucrări de branșamente și racorduri la rețele pentru construcții noi neautorizate;

d) menținerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizație sau după terminarea lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri față de cele prevăzute în autorizație a construcțiilor, lucrărilor și amenajărilor cu caracter provizoriu;

e) neaducerea terenului la starea inițială de către investitor, după terminarea lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. c), precum și nerealizarea lucrărilor de curățare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului și/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuției, o dată cu încheierea lucrărilor de baza;

e^1) neîndeplinirea obligației de repunere în starea anterioară a terenurilor care au făcut obiectul contractelor de închiriere de către titularii de licențe/permise/autorizații, prevăzuți la art. 7^1 alin. (2), la desființarea acestora;

f) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor și a actelor solicitate;

g) neanunțarea datei începerii lucrărilor de construcții autorizate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8)

h) neemiterea certificatelor de urbanism în termenul prevăzut la art. 6 alin. (2), precum și emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conțin lista cuprinzând avizele și acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investiții, sau eliberarea acestora condiționat de elaborarea prealabilă a unei documentații de urbanism sau a oricăror documentații tehnice de definire a scopului solicitării, cu depășirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori condiționarea furnizării informațiilor de interes public prevăzute la art. 6 alin. (1);

h^1) neemiterea autorizațiilor de construire în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1);

i) emiterea de autorizații de construire/desființare:– în lipsa unui drept real asupra imobilului, care să confere dreptul de a solicita autorizația de construire/desființare;– în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentațiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;– în baza unor documentații incomplete sau elaborate în neconcordanță cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale conținutului-cadru al documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, care nu conțin avizele și acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;

j) neorganizarea și neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea și executarea lucrărilor de construcții de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor județene și al primăriilor, în unitățile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) și (4), precum și neurmărirea modului de îndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcții, potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (3);

k) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcții la controlul anterior;l) refuzul nejustificat sau obstrucționarea sub orice forma a accesului persoanelor fizice sau al reprezentanților persoanelor juridice la documentele prevăzute la art. 34 alin. (7);

n) neefectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construcții în condițiile prevederilor art. 37 alin. (2).

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1), săvârșite de persoanele fizice sau juridice, se sancționează cu amendă după cum urmează:

– de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. a);
– de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. f);
– de 10.000 lei, cele prevăzute la lit. c);
– de la 50.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d), e) și e^1);
– de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. h), h^1) și i);
– de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. j) și k);
– de 2.000 lei, cele prevăzute la lit. l) și n);
– de 1.000 lei, cele prevăzute la lit. g)."

Cum motivează inițiatorii acest proiect:

"Întrucât pe rolul instanțelor de judecată se află câteva mii de dosare care privesc executarea unor lucrări fără autorizație, dar în proporție de 99% se sancționează cu o simplă amendă, considerăm că o asemenea inițiativă are atât rolul de a decongestiona activitatea instanțelor, cât și acela de a nu mai fi nevoie ca pentru fiecare autorizație care a expirat câteva zile, funcționarii de la Inspectoratul de Stat în Construcții, să sa nu mai fie nevoiți să depună plângeri penale.

Concret, pe rolul instanțelor se află dosare pentru următaorele situații: a) a expirat de câteva zile o autorizație de construcție care avea ca termen doi ani și, pentru că lucrările au continuat, autoritălor locale sau persoanelor fizice le sunt deschise dosare penale, în condițiile în care se cunoaște că termenul de aprobare a unei noi autorizații durează, în cel mai bun caz, 30 de izle, dar în practică s-a demonstrat că poate dura și câteva luni, " susțin inițiatorii, în expunerea de motive.

"În același timp, se cunoaște faptul că o autorizație de construire se poate elibera doar după expirare, lucru care duce automat la sistarea unor lucrări de anvengură, în anumite cazuri fiind vorba despre lucrări ale autorităților publice locale, cu finanțare europeană, ceea ce provoacă întârzieri pentru finalizarea lucrărilor", mai spun ei.

Inițiatorii fac referire și la cazuri prezentate în presă de "persoane care au strâns bani pentru asfaltarea sau pietruirea unui drum care nu era prins în niciun proiect de asfaltare al autorităților locale și acestor cetățeni, care nu doreau decât îmbunătățirea condițiilor de trai, li s-au deschis dosare penale".

Un alt aspect semnalat de inițiatori este cel al "zecilor de construcții monument din întreaga țară" care se "prăbușesc lunar, iar proprietarii nu pot face nici măcar îmbunătățiri la fațade". Proprietarilor care au făcut "reparații de urgență" li s-a întocmit dosar penal, spun aceștia, susținând ca au fost luni în care comisia de resort din cadrul Ministerului Culturii nu a funcționat și nu a emis autorizații.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

2453 vizualizari

 • -1 (5 voturi)    
  Asa si asa (Marţi, 27 noiembrie 2018, 20:03)

  Pac-pac [utilizator]

  Nici cum era inainte nu era bine, nici ca acum nu e bine.
  Iar a slabi puterea Inspectoratului de Spagi in Constructii nu mi se pare chiar o idee rea.
  Ce a facut cu puterea? Peste tot sunt constructii ridicate ilegal.
  • +2 (2 voturi)    
   Pai aici e problema (Miercuri, 28 noiembrie 2018, 6:22)

   Maspp [utilizator] i-a raspuns lui Pac-pac

   In loc sa intarim institutiile din tara asta, le desfiintam. Treaba ca aia luau spaga e problema Parchetului, DNA care si alea nu prea mai exista. In final, nu va mai exista nicio autoritate pe principiul ca oricum iau spaga, nu fac nimic, sau daca fac , e statul paralel la mijloc care are interese. Deci ne intoarcem in anii '90 in salbaticie.
 • +5 (7 voturi)    
  "Mandru" de Romania (Marţi, 27 noiembrie 2018, 20:04)

  clencix [utilizator]

  România, tara hoției legalizate. Motivul : degrevarea instantelor de mulțimea proceselor. Decât sa ne chinuim sa-i mai judecam, mai bine ii lăsam sa "infractioneze" fără a mai fi numiți infractori, contra câțiva lei ce vor ajunge, tot legal, culmea, la alți infractori ce i-au lăsat neprinși pe primii, pe cai legale (salarii indecente, pensii speciale, posturi gras plătite în companii de stat păgubos conduse).
 • +1 (1 vot)    
  Alte soluții (Marţi, 27 noiembrie 2018, 21:09)

  AnaNmn [utilizator]

  Alte soluție la cele două exemple date de inițiatori:
  - Să modifice legea astfel încât cererea de prelungire a autorizației să se poată face și înainte de expirarea autorizației curente
  - Să prevadă doar amendă pentru situația când se continuă lucrările după ce a existat o autorizație inițială care a expirat înainte de aprobarea prelungirii (cererea de prelungire fiind depusă cu 30 de zile înainte de expirarea autorizației curente). Să rămână fapt penal pentru situația când nu a existat deloc o autorizație inițială
  - Să îmbunătățească condițiile în care un cetățean poate obține aprobarea pentru lucrări de consolidare asupra unui monument istoric, dacă aceste modificări doar ajută la consolidare, fără să strice nimic din aspectul istoric (evident dacă cineva dărâmă monumentul istoric sau îl distruge parțial, asta trebuie să rămână fapt penal)
  - Să permită unui grup de cetățeni să depună o cerere pentru aprobarea unei asfaltări auto-finanțate și după aprobare cetățenii să nu mai fie amendați sau pasibili de dosar penal în acest caz
 • +5 (5 voturi)    
  E dezastru ce face PSD (Marţi, 27 noiembrie 2018, 21:23)

  Zimbru [utilizator]

  Au distrus parcurile nationale desfiintand custozii, acum vor sa distruga monumentele instorice care oricum sunt intr-o stare jalnica, au dat liber la taiat in parcurile nationale si padurile virgine, distrug pe zi ce trece justitia. Tot ce era cat de cat ok, vor sa distruga. Parca proiectul lor ar fi distrugerea Romaniei. Cat ii mai rabdam. Haideti in Piata Victoriei de 1 decembrie sa scapam o data de mafia PSD, ALDE si UDMR.
  • -1 (1 vot)    
   Pai hai sa construim o alternativa (Miercuri, 28 noiembrie 2018, 9:48)

   Maspp [utilizator] i-a raspuns lui Zimbru

   Vorbeste cineva cu ineptii de la PNL , cu USR, cu Ciolos sa vina si ei cu niste idei pentru tara asta, idei la care sa adere o mare parte din populatie ? Caci asa, lasa ca are PSD idei multe pentru toti , de toate felurile.
 • +3 (3 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 28 noiembrie 2018, 1:36)

  [anonim]

  • +1 (1 vot)    
   Am vazut si nu-mi vine sa cred (Miercuri, 28 noiembrie 2018, 9:47)

   ruskimushki [utilizator] i-a raspuns lui

   un popor de imbecili.
   Ne intoarcem in 1950, nu in 1990.
   Dezagregarea unui popor incepe atunci cand refuza sa mearga inainte. E ca si cum te-ai opri din mers si din orice activitate. Sau ca si cum ti-ai trage un glont in cap.
 • +2 (2 voturi)    
  Prea multi barosani au luat case de patrimoniu (Miercuri, 28 noiembrie 2018, 9:25)

  sile_v [utilizator]

  Si nu pot oamenii sa intre cu bormasina in ele sau cu termopanul. Asa ca PSD-ul le da o mana de ajutor.

  "Platiti amenda si bagati mare, nu mai e cazul sa va sperie cineva cu puscaria."
  • 0 (0 voturi)    
   "Tu nu vezi ca ei" (Miercuri, 28 noiembrie 2018, 12:27)

   ruskimushki [utilizator] i-a raspuns lui sile_v

   "e patrioti nu ca soroshishti care desi fac munti de bani din capsuni si fragi nu cumpara patrimoniul pentru ca NU LE PASA, vor decats a distruga TZARISHOARA ?
   ce aveti maaaai cu pesedeeeeuuuuuullll ?
   care va da di toatiiiiiiiiii ?
 • 0 (0 voturi)    
  monumente ? (Miercuri, 28 noiembrie 2018, 10:42)

  codrean [utilizator]

  N-o fi prea multe ? Pe ce criterii au fost declarate ? N-ar fi cazul sa fie revazute, re-clasificate pe importanta ? C-am vazut destule exagerari si aici ... Asa chiar nu ne mai dezvoltam !


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by