Proiect PSD care modifică Legea pentru alegerea preşedintelui României. Printre schimbări: un alegător poate semna pentru susţinerea mai multor candidaturi, campanie electorală în şcoli şi dublarea amenzilor

de V.M.     HotNews.ro
Sâmbătă, 5 mai 2018, 19:57 Actualitate | Politic


Serban Nicolae
Foto: Agerpres
Senatorul PSD Şerban Nicolae alături de 34 de social-democraţi au depus un proiect în Parlament care modifică Legea pentru alegerea preşedintelui României, informează Mediafax, care precizează că schimbările vizează, printre altele, dublarea amenzilor, campanie în şcoli sau ca un alegător să poată semna pentru susţinerea mai multor candidaturi.

Potrivit articolului 4, alineatul (2) al proiectul de lege care propune modificarea Legii 370/2004 pentru alegerea preşedintelui României, depus la Senat pe 2 mai, în procedură de urgenţă, "candidaturile propuse de partidele şi de alianţele politice, precum şi candidaturile independente, pot fi depuse numai dacă sunt susţinute de cel puţin 200.000 de alegători. Un alegător poate susţine mai mulţi candidaţi". Forma actuală a legii prevede că "un alegător poate susţine un singur candidat".

O altă modificare prevede mărirea cuantumului amenzilor în cazul încălcării Legii, astfel încât, potrivit art. 54, "contravenţiile prevăzute la art. 53 alin (1) se sancţionează cu amendă de la 2.500 la 5.000 lei, cele de la alin. (2) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele de la alin. (3) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei". În prezent, legea prevede sancţiuni de la 1.000 lei la 10.000 lei.

În iniţiativa legislativă a PSD, se aplică amendă de la 2.500 la 5.000 lei pentru "neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăşurării normale a adunărilor electorale, precum şi distribuirea şi consumarea de băuturi alcoolice în timpul acestor adunări. Tipărirea fără drept de buletine de vot. Refuzul de a permite accesul în secţia de votare a candidaţilor, al persoanelor acreditate, al membrilor birourilor electorale şi al reprezentanţilor AEP să asiste la desfăşurarea operaţiunilor electorale. Refuzul de a se conforma dipoziţiilor emise în condiţiile legii de preşedintele biroului electoral al secţie de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot şi în împrejurimi. Distribuirea materialelor de propagandă în sediile secţiilor de votare. Reţinerea actului de identitate sau a documentului de identitate, după caz, fără motive întemeiate, de către membrii biroului electoral al secţiei de votare. Purtarea, pe durata votării, de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare sau de către persoanele acreditate de ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală.

Proiectul prevede amenzi de la 5.000 lei la 10.000 lei aplicate de către biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, după caz, pentru faptele prevăzute la Art 53 alin (2): "Folosirea de către o formaţiune politică a însemnului electoral al altei formaţiuni politice sau a imaginii candidaţilor altei formaţiuni politice. Refuzul preşedintelui biroului electoral al secţie de votare sau al locţiitorului acestuia de a elibera o copie certificată de pe procesul verbal persoanelor îndreptăţite potrivit prevederilor prezentei legi. Încălcarea de către asociaţii, fundaţii, instituţii mass-media româneşti a condiţiilor prevăute de lege pentru desemnarea observatorilor interni şi a reprezentanţilor instituţiilor mass-media. Înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate ori care refuză să semneze în lista electorală în care este înscris pentru primirea buletinului de vot şi ştampilei de votare. Întocmirea de către birourilor electorale ale secţiilor de votare a proceselor verbale, cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi."

Alte amenzi din proiect variază de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicate de către "preşedintele biroului electoral, în cazul săvârşirii contravenţiilor de către membrii acestuia sau de personalul tehnic auxiliar, ori preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârşirii contravenţiilor de către preşedinţii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de către locţiitorii acestora pentru fapte prevăzute la art. 53 alin (3) - a) refuzul de a primi şi înregiastra o sesizare, întâmpinare, contestaţie sau plângere scrisă privind procesul electoral; b) încălcarea de către membrii birourilor electorale a obligaţiei de a participa la activitatea acestor birouri."

În varianta proiectului PSD, "campania electorală începe cu 30 de zile înaintea datei alegerilor", iar "campania electorală a preşedintelui în funcţie poate fi sprijinită, în condiţiile legii, de formaţiunea politică care îi susţine candidatura". În forma actuală, "campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data alegerilor şi se încheie în dimineaţa zilei de sâmbătă de dinaintea datei alegerilor, la ora 7.00", iar "preşedintele în funcţie poate participa la campania prezidenţială a partidului politic sau a alianţei politice care l-a propus sau îi susţine candidatura".

O altă schimbare permite desfăşurarea campaniei electorale în şcoli. Astfel, potrivit art 37 alin (4) "În unităţile militare, în sediile misiunilor diplomatice şi oficiile consulare, secţiilor consulare, institutelor culturale din străinătate, precum şi în penitenciare, acţiunile de campanie electorală de orice tip sunt interzise". În forma actuală a legii, "în unităţile militare, în unităţile de învăţământ, în timpul programului de învăţământ, în sediile reprezentanţelor diplomatice, precum şi în penitenciare, acţiunile de campanie electorală de orice tip sunt interzise".

Proiectul de lege, la art. 38, introduce un alineat nou (2¹): "Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi campaniei electorale desfăşurate prin intermendiul altor mijloace de informare în masă".

Alin (1) şi (2) ale art. 38 ale legii în forma actuală prevăd următoarele: "(1) Campania electorală, prin serviciile de programe audiovizuale, publice şi private, trebuie să servească următoarelor interese generale: (2) a) ale electoratului - de a primi informaţii corecte, astfel încât să îşi poată exercita dreptul de vot în cunoştinţă de cauză; b) ale candidaţilor şi partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care îi susţin - de a se face cunoscuţi şi de a-şi prezenta platformele, programele politice şi ofertele electorale; c) ale radiodifuzorilor - de a-şi exercita drepturile şi responsabilităţile care decurg din profesiunea de jurnalist. (2) Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi candidaţii şi toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care îi susţin."

Art. 40 (2) introduce o prevedere prin care "posturile private de radio şi televiziune vor practica acelaşi tarif pe emisiune şi pe unitate de timp pentru fiecare candidat, iar timpii de antenă oferiţi acestora trebuie să fie proporţionali cu cei practicat de posturile publice". De asemenea, ca şi până acum, nerespectarea prevederilor alineatului de către posturile private de radio şi televiziune atrage sancţionarea acestora, iar sancţiunile vor fi stabilite prin deciziile CNA.

O schimbare în proiectul de lege al PSD este interzicerea utilizării mesajelor sau sloganurilor care instigă la ură şi violenţă şi încă o prevedere care stipulează că "în campania electorală sunt interzise orice forme, mijloace sau acţiuni de defăimare, învrăjbire religioasă ori etnică, precum şi ofensa publică adusă simbolurilor religioase şi naţionale".

Iniţiativa PSD prevede un termen pentru întocmirea listele electorale din străinătate. Astfel, conform art. 7 din iniţiativa legislativă, "listele electorale permanente din străinătate cuprind toţi alegătorii cu domiciliul în străinătate, precum şi alegătorii care au făcut cereri de înscriere în Registrul electoral, conform art. 42 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 noiembrie a anului preelectoral până la data de 1 iunie a anului în care au loc alegerile, dar nu mai târziu de 48 de ore de la data începerii perioadei electorale. (3) Listele electorale permanente din străinătate se întocmesc şi se tipăresc de către Autoritatea Electorală Permanentă şi se transmit biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, în termen de 48 de ore de la data constituirii acestuia, unde se păstrează până la încheierea perioadei electorale".

De asemenea, la art 7 se introduc trei noi alieante: (4) listele electorale permanente din străinătate cuprind numele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa în străinătate conform menţiunilor din cerere sau paşaport, după caz, seria şi numărul actului de identitate. Listele electorale permanente din străinătate se semnează de către împuterniciţii preşedintelui AEP. (5) AEP pune la dispoziţia formaţiunilor politice care îi susţin, extrase electronice din Registrul electoral cuprinzând numele, datele de naştere şi domiciile alegătorilor, în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării cererilor scrise ale acestora. (6) Condiţiile de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute la alin. (5) sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului la propunerea AEP şi a Autorităţi Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Iniţiativa senatorului PSD Şerban Nicolae abrogă art. 8 care prevedea: "copiile de pe listele electorale permanente se întocmesc, se tipăresc şi se pun la dispoziţia birourilor electorale ale secţiilor de votare, conform Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare".

Totodată, iniţiativa PSD prevede că urna specială poate fi solicitată prin cerere scrisă "depusă până în ziua votării", comparativ cu forma actuală a legii care stipulează că urna specială poate fi solicitată "cel târziu în preziua votării".

Iniţiativa PSD prevede monitorizare audio-video la urnele de vot: "cabinele şi urnele de vot trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în care se află biroul electoral al secţiei de votare şi în raza mijloacelor de înregistrare audio-video. De asemenea, alin (6) modificat prevede că "pe durata votării, accesul alegătorilor la urnele de vot este monitorizat audio-video în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului."

O altă schimbare introduce la art. 49 un nou alineat 1¹ care stipulează că "verificarea electronică se realizează prin înscrierea datelor în aplicaţia informatică special destinată acestui scop, instalată pe terminalul informatic pus la dispoziţie de către STS, în condiţiile legii". Totodată, verificare electronică a corectitudinii corelaţiilor dintre datele care urmează să fie consemnate în procesul verbal se va face prin semnarea electronică a documentului electronic rezultat, prin intermediul certificatului pentru semnătura electronică pus la dispoziţie de STS. După aceea documentul electronic este transmis automat către BEC, "în condiţiile stabilite prin decizie a acestuia". "Documentele electronice sunt afişare, în mod automat, pe pagina de internet a BEC, sub titulatura rezultate provizorii."

De asemenea, o altă modificare prevede că "înregistrările vor fi realizate prin terminalele informatice puse la dispoziţie de STS. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură stocarea înregistrărilor pentru o perioadă de 3 luni de la data alegerilor, în condiţiile legii, potrivit alin. (4) din proiectul de lege".

Noi prevederi sunt introduse în Legea 370/2004 şi în ceea ce priveşte numărarea voturilor.

"Prin urmare, la art 52 după alin (1) se introduc şase noi alineate (1¹) – (1⁶):

(1¹) Prin numărul total de voturi valabil exprimate la nivel naţional se înţelege numărul de voturi valabil exprimate în ţară şi străinătate pentru partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţile naţionale, allianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi.

(1²) Pentru partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale, pragul electoral de atribuire a mandatelor reprezintă partea întreagă netrunchiată, din procentul de 5% din totalul de voturi valabil exprimate în ţară şi în străinătate pentru partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţii independenţi.

(1³) Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale li se pot atribui mandate dacă au obţinut fiecare în parte, un număr de voturi valabil exprimate cel puţin egal cu pragul electorală.
(1⁴) Pentru stabilirea câturilor calculate conform procedurii prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. b) se utilizează valoarea calculată cu 8 zicemale, trunchiată şi nerotunjită.

(1⁵) În condiţiile în care la ierarhizarea câturilor, calculate conform art. 52 alin. (1) lit. b), două sau mai multe câturi sunt egale, ierarhizarea se va face după numărul de voturi valabil exprimate; dacă şi în aceste condiţii există egalitate, ordinea de ierarhizare va fi stabilită prin tragere la sorţi.

(1⁶) Atribuirea mandatelor se face de către BEC, în ordinea înscrierii candidaţilor pe listă; dacă nu sunt candidaţi suficienţi pe listă, mandatele se vor atribui următorului partid politic, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice sau alianţe electorale care au întrunit pragul electoral sau următorul candidat independent care a întrunit coeficientul electoral din şirul ordonat al câturilor calculate prin metoda d'Hondt", se arată în iniţiativa social-democraţilor.

Proiectul prevede şi modificarea procedurii în stabilirea organizării alegerilor prezidenţiale şi introducerea unui termen de cel târziu 31 ianuarie a anului în care au loc alegerile să fie aplicate prevederile.

Astfel, art. 66 se modifică şi la alin (1) este prevăzut: "Până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului în care au loc alegerile, Guvernul stabileşte prin hotărâre, la propunerea AEP şi a Ministerului Afacerilor Interne, calendarul acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, bugetul şi cheltuielile necesare în vederea pregătirii, organizării şi desfăşurării scrutinului, precum şi măsurile care trebuie luate de autorităţile publice centrale şi locale pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor.” Alin (2) prevede: “Până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului în care au loc alegerile, AEP stabileşte prin hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, următoarele: a) modelul listei de candidaţi, cererii de înregistrare a candidaturii, modelul cererii de renunţare la candidatură şi modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii;” b) modelul listei electorale permanente, modelul listei electorale speciale, modelul listei electorale suplimentare, modelul extrasului din listele electorale; c) modelul ştampilei BEC, a biroului electoral judeţean, a biroului electorale al sectorului municipiului Bucureşti, a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, modelul ştampilei de control a secţiei de votare, modelul ştampilei cu menţiunea "VOTAT", precum şi condiţiile de confecţionare, gestionare şi utilizare a acestora; d) modelele proceselor verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării; e) modelul certificatului doveditor al alegerii şi condiţiile de emitere a acestora."

În varianta actuală a Legii, art. 66 prevede: "(1) Cheltuielile pentru efectuarea operaţiunilor electorale se suportă de la bugetul de stat. (2) Sediul Biroului Electoral Central se asigură de Guvern, al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate de Ministerul Afacerilor Externe, sediile birourilor electorale judeţene de prefecţi şi de preşedinţii consiliilor judeţene, sediile birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare de primari, împreună cu prefecţii, iar sediile birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate de către Ministerul Afacerilor Externe".

Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

5732 vizualizari

 • +33 (49 voturi)    
  Iti sta mintea'n loc (Sâmbătă, 5 mai 2018, 20:17)

  Silika02 [utilizator]

  Cand vezi ce le trece astora prin cap...

  Cica un alegator poate vota mai multi candidati. Astia ar trebui propusi ptr premiul cel mare la Gala "Bravo, n-am creier".
  • +33 (37 voturi)    
   e vorba (Sâmbătă, 5 mai 2018, 20:43)

   torna_fratre [utilizator] i-a raspuns lui Silika02

   de semnatura de sustinere...nu de vot.
   ce mi se pare oribil este ca la ora de dirigentie sa vina un nene sa faca propaganda pentru dinti de grebla sau pentru divorteanu.
   ar trebui ca elevii sa il ignore si sa stea pe facebook sau sa asculte muzica la casti in timp ce propagandistul sustine un comunist.
   • +15 (31 voturi)    
    BOR e in campanie electorala (Sâmbătă, 5 mai 2018, 21:32)

    EU_e_cu_noi [utilizator] i-a raspuns lui torna_fratre

    Stai linistit, o sa fie la ora de religie
    • +8 (16 voturi)    
     Stai sa vezi cascadoriile lui (Sâmbătă, 5 mai 2018, 21:43)

     un domn [utilizator] i-a raspuns lui EU_e_cu_noi

     @altiro urmeaza sa te puna pe Rug, dar fara Rugaciune!
    • +13 (19 voturi)    
     Exact (Sâmbătă, 5 mai 2018, 22:44)

     tudor74 [utilizator] i-a raspuns lui EU_e_cu_noi

     Asta vroiam sa spun si eu, deja se face campanie electorala in scoli prin BOR / ora de religie.
   • -17 (25 voturi)    
    Deci daca se face propganda pentru (Duminică, 6 mai 2018, 8:59)

    xrogo [utilizator] i-a raspuns lui torna_fratre

    dinti de grebla sau divorteanu este oribil, in schimb pentru nemtalau sau orbete s-ar putea face propaganda fara opreliste?
    • 0 (0 voturi)    
     Nu o mai da cotită! (Luni, 7 mai 2018, 9:13)

     asavreau [utilizator] i-a raspuns lui xrogo

     Zi-i că vrei o lege ca Dragnea să fie președinte,având consilieri pe Vâlcov,Șerban Nicolae,Iordache,Fl, și mai completează și tu cu câți-va borfași.
   • +4 (4 voturi)    
    Ăsta este primul pas (Duminică, 6 mai 2018, 20:48)

    Spiky [utilizator] i-a raspuns lui torna_fratre

    Semnături de susținere pentru mai mulți catindați.
    Al doilea pas: voturi pentru mai mulți catindați.
    Al treilea și ultimul pas: același alegător să voteze de câte ori vrea el pe catindatul PSD:::
  • +14 (26 voturi)    
   asta ai inteles din: (Sâmbătă, 5 mai 2018, 20:59)

   MoemBius [utilizator] i-a raspuns lui Silika02

   "un alegător poate semna pentru susţinerea mai multor candidaturi"
   E vorba de sustinere
   Eu o sa i "sus" tin (de preferat pe la 15 metri asa agatati de macara si fara scaun dedesubt pe Hamsteru DILIU de la P$Draci si pe ciunci nefeste de la ALDE

   Si de votat P$D = CIUMA ROSIE prin anul 98.982 in toamna asa daca nu cumva o sa fie scos impotriva legii intre timp.
  • +34 (40 voturi)    
   Cred că ar trebui să adauge și (Sâmbătă, 5 mai 2018, 21:04)

   nick24 [utilizator] i-a raspuns lui Silika02

   un alegator poate vota la mai multe centre de votare.
   Și atunci în sfârșit vor intra în legalitate.
  • +11 (17 voturi)    
   Atentie la text... (Sâmbătă, 5 mai 2018, 21:14)

   marineru_turmentat [utilizator] i-a raspuns lui Silika02

   "Un alegător poate susţine mai mulţi candidaţi". Adica poate semna pe listele de sustinere pentru depunerea candidaturilor. Nicidecum nu poate vota de 2 ori. Votul multiplu este infractiune.
   • +12 (16 voturi)    
    Incet, incet vor ajunge sa schimbe toate legile (Sâmbătă, 5 mai 2018, 21:56)

    Maspp [utilizator] i-a raspuns lui marineru_turmentat

    Exista vreun argument logic pentru a schimba aceste legi ? Pot sa inteleg argumentele lor in a schimba legile justitiei dar incet, incet or sa permita sa votezi de 10 ori doar ca sa iasa cine trebuie. Asta nu mai are nicio treaba cu democratia.
   • +18 (22 voturi)    
    Și e corect să-ți pui semnătura pe mai multe (Sâmbătă, 5 mai 2018, 22:01)

    nick24 [utilizator] i-a raspuns lui marineru_turmentat

    liste de candidați?
    Ce relevanță mai are de a strânge un nr de semnături pt a candida?
    O să apară pomanagiul care va semna contra un mic și o bere pt oricine.
   • +2 (2 voturi)    
    Nu sunteți la curent (Duminică, 6 mai 2018, 20:50)

    Spiky [utilizator] i-a raspuns lui marineru_turmentat

    Sau cel puțin nu sunteți la 220V. Conf. Noului Cod Penal, orice infracțiune se prescrie cu cel puțin 10 minute înainte de a fi comisă....
  • +8 (12 voturi)    
   Asa ceva.... (Sâmbătă, 5 mai 2018, 23:25)

   Tony_K [utilizator] i-a raspuns lui Silika02

   Si romanii sunt la gratare . :))))
  • +4 (4 voturi)    
   Si ca .... sa fie si mai negru, uitati-va (Duminică, 6 mai 2018, 13:33)

   Inna100 [utilizator] i-a raspuns lui Silika02

   si cine este initiatorul.. serban nicolaie
   Acest individ libidinos, lipsit de orice fel de caracter, de instruire , fara minimum de rusine, insa care , daca va vine sa credeti , zvoneste printre raspandacii influenti, ca vrea sa fie presedinte al tarii.
   Este revoltator
   • 0 (2 voturi)    
    presedinte ... (Duminică, 6 mai 2018, 20:19)

    sareta [utilizator] i-a raspuns lui Inna100

    Da ! Ar merita sa fie votat, dar numai daca isi va aduce aminte ca nu ei detin suveranitatea nationala ci ea apartine POPORULUI. In consecinta sa aplice rezultatul votului din 2009 ,a peste 9 milioane de romani (niciodata nimeni si niciun subiect , n-a scos la vot atata popor).Sa faca dovada ca nu se pot pisha pe acest vot sau pe Constitutie si merita sa fie pus Presedinte .
  • +4 (4 voturi)    
   Nu ai prins ideea (Duminică, 6 mai 2018, 15:36)

   CapitanulPanait [utilizator] i-a raspuns lui Silika02

   Aceasta propunere deschide larg portile fraudei.
   Ai oamenii tai in sectille de votare care la numarare stau cu stampila in mana si corecteaza greselile votantilor care au pus stampila pe cine nu trebuie.

   Tu ai votat X-ulescu dar apoi la numarare o sa apara X-ulescu si Dragnea.

   Si asa se vor aduna voturile necesare.
 • +30 (36 voturi)    
  DOSTOIEVSKI (Sâmbătă, 5 mai 2018, 20:18)

  schroedinger [utilizator]

  Si-a luat modelele de aici...
  Bai, idiotule, rosiile sunt 30 - 40 RON in piata, drumurile nationale sunt rupte, infrastructura e la pamant, combustibilii costa la fel ca in DE (mai scumpi ca in AT) si pe tine te doare de cum se va alege presedintele?!
  • +34 (38 voturi)    
   Da, exact, il doare de alegeri, nu de ce vrei tu (Sâmbătă, 5 mai 2018, 20:25)

   emil bobu [utilizator] i-a raspuns lui schroedinger

   PSD-ul a venit la putere ca sa fure si sa subjuge tara.

   Mai crede cineva ca PSD face ceva pentru tara?

   Dar lumea e proasta si nepasatoare si 60% n-au votat.
   • +7 (9 voturi)    
    ...cu siguranță... (Duminică, 6 mai 2018, 5:00)

    baligosul [utilizator] i-a raspuns lui emil bobu

    La cum au evoluat salariile angajaților statului din 2012 încoace, ei vor vota PSD, pensionarii, nu numai cei cu pensii soeciale, vor vota tot așa, în marea majoritate, angajații companiilor de stat, în majoritate falimentare, așijderi...
   • +4 (4 voturi)    
    Sa te fereasca Dumnezeu sa fii condus (Duminică, 6 mai 2018, 13:39)

    Inna100 [utilizator] i-a raspuns lui emil bobu

    de analfabeti lacomi si cu tupeu!
    NU am invatat nimic din istorie! Nici din a noastra, nici din a celorlalti
    Aceasta nepasare ne costa scump, si ne va costa si mai scump!!
    Aceasta haita de indivizi, vor sa transforme tara intr-un partid stat!! Adio Europa!! Adio Civilizatie, Adio Democratie!!
    O sa fim o turma de slugi, la cheremul lor
  • +1 (1 vot)    
   Drumurile sunt absolut praf de cand au venit astia (Duminică, 6 mai 2018, 21:46)

   Maspp [utilizator] i-a raspuns lui schroedinger

   Nu se repara nimic, poduri, drumuri nationale , judetene, comunale, orasele arata ca dracu. Mai circul prin tara si se vede clar ca nu exista investitii serioase. Nimic, e jale peste tot. Toti banii sunt bagati in pensii si salarii. Dar nici macar asta nu fac echilibrat, s-au marit tot pensiile mari
 • +19 (23 voturi)    
  ICR (Sâmbătă, 5 mai 2018, 20:41)

  Ochii_pe_voi [utilizator]

  Oricum institutele culturale di strainatate erau oficine politice aservite puterii, acum vor putea face campanie si falsfica voturi dupa plac. Metoda de furt - patent Dracnea.
 • +10 (14 voturi)    
  red plague (Sâmbătă, 5 mai 2018, 21:21)

  ras-putin [utilizator]

  strikes again
  • +2 (8 voturi)    
   red gypsy.. (Duminică, 6 mai 2018, 4:16)

   Coco Whistle [utilizator] i-a raspuns lui ras-putin

   cam asta a ajuns Romania. sub tigani, sub inculti, sub infractori, plina de nepasatori care astepta ceva...super biblic dat nu va baga nimeni in traista bre. muieti-s posmajii...?
 • +21 (25 voturi)    
  Șerban Nicolae, Florin Iordache sau Tudorel Toader (Sâmbătă, 5 mai 2018, 21:23)

  florinos [utilizator]

  Cum de toate mizeriile PSD sunt exprimate prin vocile lui Șerban Nicolae, Florin Iordache sau Tudorel Toader, acești oameni nu au familie, nu au coloana vertebrala ? Incep sa cred ca Dragnea ii trimite în față doar ca sa nu fie singurul înjurat.
 • +6 (12 voturi)    
  Vremuri grele (Sâmbătă, 5 mai 2018, 21:49)

  EU_e_cu_noi [utilizator]

  PSD a inceput campania electorala: - in diaspora noii reprezenttanti BOR lucreaza de zor la convigerea votantilor asupra superioritatii nationalismului dragneo-tariceanist fata de statul de drept european si euroatlantic;
  - urnele mobile o noua modalitate de fraudare a votului in ultima zi
  - aplicatiille care vor fi introduse cu siguranta vor avea un back door si vor fi implementate de persoane din anturajul PSD-AL|D|E
  Exista si un audit independent in privinta procesului electoral actual si al modificarilor propuse ?
 • +8 (14 voturi)    
  Serban, tată, fii atent aici modificări: (Sâmbătă, 5 mai 2018, 22:26)

  Gabu [utilizator]

  - pot vota doar cetațenii care se înscriu in prealabil (cerere electronica confirmată așijderea);
  - se votează electronic, de acasă, fără secții de votare, mânării, ștampile, rahaturi;
  - validare la 50% +1 din cetațenii înscriși altfel, repetare alegeri;
  - interzicere participare partide create pe criteriu etnic;
  - fără prag semnături susținători la înscriere candidatură;
  - un singur candidat votat de un alegător (asta rămâne cum a fost).
 • +12 (18 voturi)    
  Penali fac legi... (Sâmbătă, 5 mai 2018, 22:27)

  Observatory [utilizator]

  Poate faceți o lege pentru interzicerea penalilor sa candideze pentru orice ...
  Prostia maselor care viteaza penali...
  A-ți nenorocit o țara și poporul ei ....
 • +13 (17 voturi)    
  xxxxl (Duminică, 6 mai 2018, 0:40)

  vorbeste lumea [utilizator]

  iar a-nceput sa ne-mbunatateasca traiu' neica serban nicolae asta, cu modificarile sale ...
 • +9 (13 voturi)    
  consequent (Duminică, 6 mai 2018, 6:51)

  Stapanu [utilizator]

  suinul: tot ce vine de la el pute!
 • +5 (11 voturi)    
  Io zic (Duminică, 6 mai 2018, 9:32)

  Cetateanu [utilizator]

  Io zic de o singura modificare, direct in constitutie, reducerea la un singur articol a CR, cu textul: NOI PSD SUNTEM TARA SI FACEM TOT CE VREA MUSCHII NOSTRI!!!!!!!!!!!
 • +1 (1 vot)    
  iordache si niculaie (Duminică, 6 mai 2018, 13:30)

  nash pandelica [utilizator]

  dumb & dumber...naturali.
 • +2 (2 voturi)    
  Cand il vad pe acesta........ (Duminică, 6 mai 2018, 15:09)

  Lukian [utilizator]

  nu stiu de ce, dar am impresia ca nu are mai multa minte decat un patruped adica sa faca asa ceva de capul lui sau la comanda stapanului.....!?


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by