Guvernul a facut public proiectul de lege privind exploatarea de la Rosia Montana si proiectul de Acord privind unele masuri necesare demararii proiectului. Documentele au fost aprobate de Guvern saptamina trecute si trimise Parlamentului pentru vot. Documentele au fost postate pe site-ul Departamentului pentru Marile Proiecte, condus de Dan Sova. Vezi documentele atasate

Prevederi din documente:

- Exploatarea minereurilor auro-argentifere propusă de Societatea comercială „Roşia Montană Gold Corporation” – S.A. („RMGC” sau „Titularul Licenţei de exploatare”) în perimetrul minier Roşia Montană, judeţul Alba, definit în Licenţa de concesiune pentru exploatare nr. 47/1999 („Licenţa de exploatare”), se supune regimului juridic instituit de Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor prezentei legi şi este de utilitate publică şi de interes public naţional deosebit.

- durata de valabilitate a Licenţei de exploatare este extinsă, în condiţiile art. 5 pct. II.1 din prezenta lege, cu respectarea perioadei solicitate şi rezultate din studiul de fezabilitate al proiectului depus de Titularul Licenţei de exploatare la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, împreună cu documentaţia prevăzută la art. 20 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât o prelungire să nu depăşească 20 de ani;

- cuantumul redevenţei este stabilit la nivelul de 6%

- se instituie posibilitatea plăţii redevenţei în natură

- constituirea de către RMGC a garanţiei de răspundere de mediu, estimată în prezent la 25 milioane USD, printr-un mecanism financiar agreat cu autoritatea de mediu; aceasta garanţie este destinată acoperirii scenariilor de risc analizate în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului; RMGC va revizui periodic şi va ajusta gradual garanţia de răspundere de mediu, în funcţie de activităţile derulate, în orice moment şi în funcţie de evoluţia proiectului;

- respectarea unei limite de cianură mai mici decât standardele Uniunii Europene, respectiv maximum 7 ppm la descărcare în iazul de decantare;

- RMGC va suporta costul şi va realiza lucrări de împădurire pe o suprafaţă totală de 1.000 ha de teren, aflată în domeniul public sau privat al statului român. Lucrările de împădurire vor fi realizate de către RMGC, conform dispoziţiilor legale în vigoare, în termen de 5 ani de la data la care îi sunt puse la dispoziţie suprafeţele de teren necesare pentru realizarea acestor lucrări.

- se mandatează Ministerul Culturii ca în termen de 15 zile de la prezentarea documentaţiei prevăzute de lege, să avizeze documentaţiile de urbanism referitoare la perimetrul minier Roşia Montană sau adiacente acestuia.

- Se mandatează Ministerul Economiei ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să facă demersurile necesare pentru ca MINVEST să aporteze la capitalul social al RMGC imobilele situate în perimetrul minier Roşia Montană, asupra cărora deţine un titlu de proprietate valabil, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

- Se mandatează Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, în calitate de creditor majoritar, şi Ministerul Economiei ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legii, să facă demersurile necesare pentru vânzarea de către Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase „REMIN” - S.A. („REMIN”) către RMGC, în condiţiile reglementate de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările și completările ulterioare, a imobilelor proprietate a REMIN situate în perimetrul minier Roşia Montană.

- Se mandatează societăţile MINVEST şi REMIN şi Ministerul Economiei ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să facă demersurile necesare pentru emiterea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra imobilelor din perimetrul minier Roşia Montană, cu respectarea cu respectarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare. Ulterior obţinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra imobilelor, se vor aplica dispoziţiilor pct. 4-5 din prezentul articol, în termen de 30 de zile de la data obţinerii acestora.

- Instituţiile sau autorităţile publice centrale sau locale care deţin drepturi de administrare şi/sau proprietate asupra imobilelor necesare exploatării miniere din perimetrul minier Roşia Montană şi asupra cărora statul român şi/sau unităţile administrativ teritoriale deţin un drept de proprietate publică sau privată, în termen de 45 zile de la solicitarea Titularului Licenţei de exploatare, vor încheia cu acesta contracte de concesiune pentru imobilele pe care le au în administrare sau, după caz, în proprietate, aflate în cadrul perimetrului minier Roşia Montană, în condiţiile art. 5 pct. II.1 din prezenta lege. Concesionarea terenurilor forestiere nu poate fi realizată decât după ce aceste terenuri au fost scoase definitiv din fondul forestier naţional în condiţiile legii.

- În considerarea stadiului în care se află în prezent procesul de autorizare a construirii facilităţilor de exploatare şi a exploatării propriu-zise a minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană, precum şi luând în considerare cadrul legal existent, Părţile estimează că etapele de implementare ale proiectului se vor derula după cum urmează:

1. Aprobarea PUZ Zona Industrială - Decembrie 2013

2. Finalizarea dobândirii dreptului de folosinţă asupra imobilelor din perimetrul de exploatare - Mai 2014

3. Scoaterea imobilelor din Fondul Forestier - Mai 2014

4. Scoaterea imobilelor din circuitul agricol - Iunie 2014

5. Obţinerea Autorizaţiei de Construire - Iunie 2014

6. Construirea propriu-zisă a facilităţilor de exploatare şi producţie - Iunie 2014 - Noiembrie 2016

7. Demararea propriu-zisă a exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană - Noiembrie 2016

- Părţile convin că, în temeiul Licenţei de exploatare, RMGC are dreptul de a exploata numai minereurile auro-argentifere de la Roşia Montană, astfel că pentru exploatarea oricăror alte resurse minerale existente în perimetrul sus-menţionat, RMGC trebuie să obţină licenţele şi/sau permisele corespunzătoare reglementate de Legea minelor nr. 85/2003.

Beneficiile estimate la bugetul general consolidat:

Încasările la bugetul general consolidat sunt estimate la un total de 2,3 miliarde USD folosind un preţ al aurului pe termen lung de $1.200/uncie. Astfel:

- redevenţa miniera pentru aur si argint – 591 milioane USD;

- dividende acţionar statul roman prin Minvest sau succesor Minvest - 580 milioane USD;

- impozit pe profit – 445 milioane USD;

- impozite pe dividende şi dobânzi nerezidenţi - 368 milioane USD;

- impozite şi contribuţii sociale asociate salariilor - 200 milioane USD;

- accize pe combustibili - 115 milioane USD;

- alte impozite şi taxe (impozit pe clădiri şi terenuri, fondul de mediu, taxa pe licenţa minieră, redevenţa pentru agregate utilizate la construcţia minei, taxe pentru autorizaţii de construcţii, taxe pentru scoatere din fondul forestier, alte taxe) - 56 milioane USD.

- Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, dreptul de concesiune asupra imobilelor din perimetrele proiectelor miniere, asupra cărora Statul Roman şi/sau unităţile administrativ teritoriale deţin un drept de proprietate publică sau privată, va fi atribuit direct titularilor licenţelor de exploatare minieră de către instituţiile sau autorităţile publice centrale sau locale care deţin drepturile de administrare si/sau proprietate asupra acestor imobile. Contractul de concesiune se va încheia pe o perioada de 49 de ani. Redevenţa datorată de concesionar va fi calculata pe baza valorii de piaţă a imobilelor concesionate, ce va fi stabilita de un evaluator autorizat printr-un raport de evaluare.

- In cazul proiectelor miniere de exploatare, declarate de utilitate publică şi interes public naţional deosebit, exproprierea imobilelor necesare pentru realizarea acestor proiecte se va face în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

- Dreptul de administrare asupra imobilelor expropriate potrivit prevederilor prezentului articol şi intrate în proprietatea publică a statului român, precum şi asupra celor care au trecut în proprietatea publică a statului potrivit art. 28 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică va fi exercitat de Ministerul Economiei. Titularul dreptului de administrare va atribui direct titularului licenţei de exploatare un drept de concesiune asupra acestor imobile, pentru o durată de maxim 49 ani. Dreptul de concesiune se exercită fără a fi necesară înscrierea în Cartea Funciară. În măsura în care exploatarea proiectului minier împreună cu refacerea şi ecologizarea acestuia, se încheie înainte de expirarea celor 49 de ani, durata dreptului de concesiune al titularului licenţei de exploatare se va reduce în mod corespunzător.