Elevii ar putea promova doi ani de studii intr-un singur an scolar, in invatamantul preuniversitar. Prevederea face parte din actele normative care constitutie legislatia secundara a Legii Educatiei Nationale si a fost publicata pe site-ul Ministerului Educatiei. Potrivit proiectului de metodologie, autoritatile reglementeaza astfel "accelerarea promovarii elevilor capabili de performante scolare exceptionale". Promovarea a doi ani de studii intr-un an scolar se poate realiza o singura data in fiecare dintre ciclurile primar, gimnazial si liceal, iar clasele de inceput si de sfarsit de ciclu se exclud din acest program, precizeaza metodologia.

Elevii care se inscriu pentru promovarea a doi ani de studii intr-un an scolar trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele criterii de selectie:

a) calificativul anual sau media generala in anul scolar anterior sa fie:

 • "foarte bine" pentru elevii din invatamantul primar;
 • minim 9,00 pentru elevii din invatamantul gimnazial si liceal.

b) calificativul sau media generala la fiecare obiect de invatamant in anul scolar anterior trebuie sa fie:

 • "foarte bine" pentru elevii din invatamantul primar;
 • minim 9,00 pentru elevii din invatamantul gimnazial si liceal.

c) calificativul sau media anuala la purtare trebuie sa fie:

 • "foarte bine" pentru elevii din ciclul primar;
 • minim 9,50 in ultimul an scolar pentru elevii din invatamantul gimnazial si liceal.

d) promovarea unui test transdisciplinar din curriculumul clasei anterioare cu un punctaj de cel putin 80% din totalul punctajului acordat pe test.

Vezi aici metodologia privind promovarea a doi ani de studii intr-un an scolar in invatamantul preuniversitar

Reglementari procedurale privind promovarea a doi ani de studii intr-un an scolar

Metodologia prevede ca inscrierea elevilor pentru a promova doi ani de studii intr-un an scolar este conditionata de existenta unei cereri in acest sens a parintelui sau a tutorelui legal al elevului, de avizul psihologului scolar, de avizul medicului scolar si de avizul Consiliului Profesoral al unitatii de invatamant.

Cererea de promovare a doi ani de studii intr-un an scolar se depune in anul scolar precedent, cel mai tarziu cu 15 zile inainte de incheierea acestuia, de catre parintele/tutorele legal al elevului la unitatea de invatamant la care este inscris elevul. Elevul va sustine un test transdisciplinar, in termen de 5 zile de la data depunerii cererii, care va avea in vedere evaluarea competentelor dobandite din ultimul an de studiu absolvit.

Avizarea programului de promovare a doi ani de studii intr-un an scolar este realizata de Consiliul Profesoral al unitatii de invatamant la care s-a depus cererea pe baza analizei dosarului personal si pe baza rezultatelor unui test transdisciplinar.

Dosarul personal al elevului va cuprinde: portofoliul educational al elevului, intocmit conform legislatiei in vigoare; raportul profesorului pentru invatamantul primar/dirigintelui, finalizat cu propunerea "admis"/ "respins";

raportul fiecarui profesor al clasei, finalizat cu propunerea "admis"/ "respins", pentru elevii din invatamantul gimnazial si liceal; raportul psihologului scolar privind capacitatea de integrare intr-o clasa cu elevi de varsta mai mare, finalizat cu propunerea "admis"/ "respins"; raportul medicului scolar privind starea de sanatate si dezvoltarea fizica a elevului, finalizat cu propunerea "admis"/ "respins"; recomandari din partea unor persoane competente si abilitate prin activitatea desfasurata, care sa evidentieze realizari de exceptie ale elevului in domenii scolare sau extrascolare.

Consiliul Profesoral al unitatii de invatamant decide avizarea programului pe baza dosarului depus si a punctajului obtinut la testul transdisciplinar (daca obtine minim 80% din punctajul total), in termen de 15 zile de la depunerea cererii.

Avizul este dat de Consiliul profesoral in situatia in care sunt indeplinite simultan conditiile:

 • avizul psihologului scolar;
 • avizul medicului scolar;
 • avizul profesorului pentru invatamant primar / dirigintelui;
 • avizul a cel putin 50% dintre profesorii clasei;
 • punctajul obtinut la testul transdisciplinar, de cel putin 80% din punctajul total al testului.

Respingerea cererii de inscriere in programul de promovare a doi ani de studii intr-un an scolar (de catre cadrele didactice) nu poate fi contestata. In cazul in care psihologul scolar si/sau medicul scolar se pronunta cu "respins", se poate cere o alta opinie de la un specialist agreat de catre unitatea de invatamant / inspectoratul scolar. Daca a doua opinie coincide cu prima, dosarul este respins.

Avizarea programului de promovare a doi ani de studii intr-un an scolar se comunica familiei si inspectoratului scolar in termen de 5 zile de la sustinerea testului.

Demararea procesului de promovare a doi ani de studii intr-un an scolar este conditionata de o perioada de monitorizare de 7 saptamani dupa inceperea anului scolar, timp in care elevul frecventeaza si cursurile clasei in care a fost repartizat. Monitorizarea este realizata de catre o comisie constituita la nivelul unitatii de invatamant din: psihologul scolar, medicul scolar si dirigintele/profesorul pentru invatamantul primar.

In perioada de monitorizare, sunt obligatorii organizarea de evaluari la fiecare disciplina de studiu si sustinerea unor teste specifice aplicate de catre psihologul si medicul scolar. In urma monitorizarii elevului, comisia constituita in unitatea de invatamant redacteaza un raport de monitorizare, finalizat cu propunerea de avizare pentru inceperea programului de promovare a doi ani de studii intr-un an scolar, in care se consemneaza toate rezultatele obtinute de catre elev la evaluarile si la testele specifice administrate.

Derularea programului

La inceputul anului scolar, dupa avizul programului, se stabilesc, de catre unitatea de invatamant, prin consultarea cu parintele/tutorele legal al elevului, urmatoarele:

a) lista bibliografica aferenta programelor de studiu la fiecare disciplina/modul;

b) disciplinele/modulele la care se realizeaza evaluarea periodica si evaluarea finala;

c) temele pentru referate, proiecte, rezolvari de probleme etc.;

d) calendarul de prezentare a referatelor, proiectelor, portofoliilor;

e) calendarul evaluarilor periodice si finale, pe discipline;

f) graficul consultatiilor/tutorialelor si al intalnirilor cu psihologul si cu medicul scolar;

e) orarul elevului, prin care se asigura frecventarea a cel putin 50% din cursurile scolare aferente anului curent si minim 40% din cursurile scolare aferente celui de-al doilea an de studiu.

Familia/tutorele legal si elevul pot solicita modificarea programului de promovare a doi ani de studii intr-un an scolar, in baza unei cereri adresate Consiliului Profesoral al unitatii. Elevul este obligat sa se prezinte la cel putin 50% din orele prevazute pentru anul scolar curent si la 40% din orele anului scolar pe care il va parcurge conform prezentei Metodologii; de asemenea, elevul este obligat sa se prezinte la cel putin 75% din evaluarile curente convenite, verificarea prezentei se face de catre profesorul pentru invatamantul primar/dirigintele clasei curente.

Psihologul scolar va monitoriza evolutia emotionala si comportamentala a elevului pe toata durata programului de promovare a doi ani de studii intr-un an scolar.

Evaluarea elevilor

In procesul de promovare a doi ani de studii intr-un an scolar, evaluarea elevilor se realizeaza prin evaluare curenta si evaluare sumativa. Evaluarea curenta se desfasoara pe parcursul anului scolar la minim 75% din totalul cumulat al disciplinelor celor doua clase, dar nu la mai putin de 50% din totalul disciplinelor clasei curente si la mai putin de 40% din orele anului scolar pe care il va parcurge prin programul de promovarea a doi ani de studii intr-un an scolar.

Evaluarea sumativa se realizeaza pe parcursul anului scolar, conform calendarului stabilit. In cazuri exceptionale, evaluarea sumativa se desfasoara in vacantele prevazute in structura anului scolar. Notele obtinute la evaluarile curente si sumative trebuie sa asigure posibilitatea incheierii mediilor la toate disciplinele prevazute in planul de invatamant. Nota minima de promovare la fiecare proba de evaluare este 7. Media minima de promovare a anului scolar pentru care s-a aplicat Metodologia este 8.

Intreruperea procesului de promovare a doi ani de studii intr-un an scolar se realizeaza in urmatoarele cazuri:

a) la cererea parintilor/tutorelui legal al elevului;

b) nepromovarea evaluarilor finale la cel putin trei dintre disciplinele/module aferente semestrului I pentru fiecare clasa;

c) nepromovarea evaluarilor sumative la cel putin trei dintre disciplinele/modulele la care a optat pentru evaluarea sumativa.

d) la recomandarea argumentata a comisiei.

La intreruperea procesului de promovare a doi ani de studii intr-un an scolar, elevul isi continua scolarizarea in unitatea de invatamant si in clasa de provenienta. Pentru disciplinele la care elevul nu a promovat evaluarea sumativa, situatia scolara se considera neincheiata.

Ministerul Educatiei a finalizat 75% din actele normative care constitutie legislatia secundara a Legii Educatiei Nationale

Luni, secretarul de stat in Ministerul Educatiei, Oana Badea, a anuntat ca Ministerul a finalizat aproape 75% din totalul actelor normative care constitutie legislatia secundara a Legii 1/2011. Potrivit acesteia, invatamantul preuniversitar are nevoie de 108 acte normative. Unul a intrat deja in vigoare "pentru ca a necesitat respectarea termenelui si este vorba despre Autoritatea Nationala pentru Calificari, iar alte 67 au fost puse in procedura de transparenta decizionala in cursul zilei de duminica si au parcursul lor, din acest moment pe perioada de o luna", a precizat Oana Badea.

Secretarul de stat in Ministerul Educatiei a precizat ca vor fi trimise "invitatii pentru federatiile sindicale, precum si pentru patronate pentru ca in cursul zilei de vineri sa stabilim calendarul dezbaterii si muncii impreuna asupra actelor normative". Potrivit Oanei Badea, la metodologii au lucrat 1.493 de cadre didactice, dintre care 68% sunt membri de sindicat, iar aproximativ 50% sunt cadre didactice fara functii de conducere.