​Interdicția de a cumpăra sau închiria mașini și/sau mobilier, interdicția de a cumula pensia cu salariul la firmele la care Statul e acționar sau în sistemul public ori reunțarea la cursurile de formare profesională sunt doar câteva din măsurile prevăzute în proiectul de Ordonanță de Urgență prin care Guvernul vrea să facă economii la buget, consultat de HotNews.

Liderii Coaliției - Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și Kelemen HunorFoto: Inquam Photos / Octav Ganea

Vezi aici documentul integral

Ce cuprinde proiectul care va fi mai întâi discutat în coaliție și apoi trimis în circuitul inter-ministerial pentru avizare:

  • De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, inclusiv activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă acestea, li se interzice achiziționarea, preluarea în leasing sau închirierea de: a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la alin. (1) al art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare; b) mobilier și aparatură birotică, așa cum sunt prevăzute la subgrupele 3.1. "Mobilier" și 3.2. "Aparatură birotică" din cadrul grupei 3 "Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale" din Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, precum și obiecte de inventar de natura acestora, în scopul dotării spațiilor cu destinația de birou. Asigurarea necesităților de bunuri prevăzute la alin. (1) se va putea face numai prin redistribuiri din cadrul aceleiași instituții sau de la alte instituții publice.
  • În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din: a) instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; b) instituțiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
  • Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență beneficiarii dreptului la pensie aparținând atât sistemului public de pensii, cât și sistemelor neintegrate sistemului public care realizează venituri salariale(...), nu pot cumula pensia cu veniturile astfel realizate. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile persoanelor care: a) la data intrării în vigoare a prezentului articol sunt pensionari cumularzi; b) după data intrării în vigoare a prezentului articol devin pensionari cumularzi.
  • Pensionarii prevăzuți mai sus au obligația ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, să își exprime în scris opțiunea între suspendarea plății pensiei pe durata exercitării activității și încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcție. În cazul în care opțiunea este exprimată în termenul prevăzut la alin. (3) și (4), plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a fost exprimată opțiunea pentru continuarea activității. Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie se recuperează de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescripție.
  • Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar. Cuantumul salarial al acestei indemnizaţii nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzută la art. 25
  • Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, nu organizează cursuri de formare profesională. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1), cursurile de formare profesională desfășurate în cadrul unor proiecte finanțate împrumuturi externe, din fonduri externe nerambursabile, din Planul național de redresare și reziliență precum și din fonduri provenite din donații și sponsorizări
  • Angajații din cadrul autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de subordonare și de finanțare, pot exercita concomitent cel mult două mandate de membru al consiliului de administrație și/ sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, persoanele prevăzute la alin. (1), numite ca membri în mai mult de două consilii de administrație și/ sau de supraveghere la întreprinderile publice își vor exercita opțiunea. În situația în care persoanele nu își exercită dreptul de opțiune acestea își pierd de drept calitatea de membru din toate consiliile de administrație și/ sau de supraveghere ale întreprinderilor publice.

Vezi aici textul integral al Proiectului

(Informația a apărut în premieră pe G4Media.ro)