Guvernul a adoptat luni prin Hotărâre noi restriții și excepții de la prezentarea certificatului digital în instituții publice și mall-uri, decise anterior de Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU). Astfel în mall-uri și în magazinele nealimentare va fi obligatoriu certificatul verde COVID, cu anumite excepții. Grădinițele și școlile private se vor închide pentru 2 săptămâni, dar pot face ore online. Activitatea de cazare în structurile de primire turistică va fi permisă doar pentru cei vaccinați și trecuți prin boală.

Hotarare de guvern-noi restrictiiFoto: Guvernul Romaniei

Redăm mai jos integral noua Hotărâre de Guvern

"Ținând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 91/2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătatea publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2, respectiv prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 94/2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19,

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 7 octombrie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 2 articolul 4 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 6, 9 și 12, art. 6 pct. 1, 2, 6, 61, 63 și 64, art. 9 pct. 1, 2, 4, 6 și 7, precum și art. 11 alin. (2), numai persoanelor care se află în una dintre următoarele situaţii:”

2. La anexa nr. 2 articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, este permis accesul, potrivit art. 6 pct. 62 și art. 12 alin. (4) din anexa nr. 3, numai persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.”

3. La anexa nr. 3 articolul 6, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„3. măsurile prevăzute la pct. 1 și 2 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;”

4. La anexa nr. 3 articolul 6, după punctul 6 se introduc patru noi puncte, punctele 61 – 64 cu următorul cuprins:

„61. activitatea cu publicul în centrele și parcurile comerciale este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Măsura nu se aplică persoanelor care se deplasează la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin dacă sunt stabilite culoare dedicate și controlate de intrare, deplasare și ieșire în/din centrele și parcurile comerciale;

62. prin excepție de la pct. 61, pentru serviciile publice comunitare care funcționează în centrele și parcurile comerciale accesul este permis și persoanelor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore și care fac dovada deplasării în acest scop prin prezentarea unui document justificativ în format letric sau electronic;

63. activitatea cu publicul a operatorilor economici care au ca obiect principal de activitate comercializarea produselor nealimentare este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Măsura nu se aplică unităților farmaceutice dispuse în afara centrelor și parcurilor comerciale, precum și benzinăriilor;

64. activitatea de cazare în structurile de primire turistică, definite potrivit art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările și completările ulterioare, este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;”

5. La anexa nr. 3, după articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

„Art. 101. - (1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, unitățile particulare de învățământ, inclusiv cele cuprinse în Registrul special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară își suspendă activitățile ce impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în perioada 25 octombrie 2021 - 5 noiembrie 2021.”

6. La anexa nr. 3 articolul 12, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, a participanților în cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, contravenționale, administrativ-jurisdicționale și a celor administrative din motive de ordine și siguranță publică, a persoanelor care necesită servicii medicale și prestații sociale, precum și a persoanelor care se deplasează la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.”

PRIM – MINISTRU

FLORIN–VASILE CÎȚU