Iohannis și-a introdus proiectul „România Educată” în Strategia Națională de Apărare / Corupția e amintită doar în trecere / Mass-media, menționată ca mijloc de derulare a unor acțiuni ostile și răspândire a fake news

de Clarice Dinu, Mona Hera     HotNews.ro
Joi, 4 iunie 2020, 12:05 Actualitate | Esenţial


președintele Klaus Iohannis
Foto: Presidency.ro
​Proiectul președintelui „România Educată” a fost introdus în Strategia Națională de Apărare 2020-2024, adoptată de CSAT și transmisă Parlamentului. Dacă în Strategia Națională de Apărare pentru perioada 2015-2019 fenomenul corupției avea un rol important, acum, în documentul consultat de HotNews.ro, corupția este menționată doar în treacăt, la Capitolul Riscuri. De asemenea, în Stategie mass media este menționată ca mijloc de derulare a unor „acțiuni ostile/ de influență” și de propagare a știrilor false, propunându-se unor „instrumente eficiente pentru consolidarea rezilienței societale” în acest sens.

Corupția este menționată în trecere, la Capitolul Riscuri, la punctul 146:

 • „Dificultățile de ordin economic, perpetuarea economiei subterane si a coruptiei, nivelul crescut al evaziunii fiscale coroborat cu gradul redus de colectare a taxelor impozitelor, infrastructura deficitară, precum reziliența redusă a sistemului fiscal în raport cu evolutiile exteme limitează perspectivele de demoltare a României și capacitatea de promovare a obiectivelor sale politico-militare, diplomatice si de imagine în plan extern. Conex, dificultätile în asigurarea sustenabilitätii bugetare afectează creșterea economică, respectiv dimensionarea si alocarea eficientă a cheltuielilor publice"

În Strategia Națională de Apărare pentru perioada 2015-2019, corupția avea un rol important. Era menționată la capitolul Amenințări, Riscuri și Vulnerabilități: "Vulnerabilizează statul, generează prejudicii economiei şi afectează potenţialul de dezvoltare a țării, buna guvernanță, decizia în folosul cetăţenilor şi comunităţilor, precum şi încrederea în actul de justiţie şi în instituţiile statului. În plan extern, persistenţa corupţiei are impact negativ asupra credibilităţii şi imaginii ţării noastre".

„Operaționalizarea proiectului România Educată”


În documentul consultat de HotNews.ro, educația este calificată ca o vulnerabilitate la adresa siguranței naționale. În documentul strategic pentru perioada 2020-2024, se precizează că se „va asigura operationalizarea proiectului "România educată", având drept obiective centrale creșterea calitătii actului educațional, reducerea inechitătii a pierderilor de capital uman, precum pregătirea cetătenilor pentru viata civică într-o epocă de intensă circulatie informatională”

Potrivit documentului, complementar vor fi dezvoltate „instrumente eficiente” de reacție la fake news. În acest context, mass media este menționată ca mijloc de derulare a unor „acțiuni ostile/ de influență” și de propagare a știrilor false.

De altfel, documentul tratează chestiunea fake news, propunând „creșterea nivelului de alfabetizare funcțională pentru dezvoltarea gândirii critice și pentru reducerea gradului de vulnerabilitate a populatiei în fața fenomenului de răspândire de informatii false, care pot avea consecinte negative pentru securitatea natională”.

Despre „operaționalizarea” proiectului „România Educată”:

„Între altele, această strategie va determina:

 • o ameliorare a procesului de formare initială continuă a cadrelor didactice, precum si a managerilor din educatie;o mai bună corelare între sistemul educational, domeniul cercetării și piața muncii;
 • reducerea decalajelor de calitate dintre mediul urban si cel rural si a abandonului
 • asigurarea securitătii copilului în interiorul institutiilor de învătământ;
 • dezvoltarea unui sistem de educatie timpurie de calitate, contribuind la compatibilizarea vietii de familie si a activitătii profesionale;
 • internationalizarea si europenizarea învătământului universitar, cu scopul întăririi cooperării cu alte state din UE, a atragerii de talent international a facilitării accesului României la proiecte internationale de cercetare dezvoltare tehnologică;
 • accelerarea procesului de asigurare a accesului la educatie pentru sănătate pentru elevi si studenti, care să includă componente privind conduita în caz de pandemie.
Despre fake news și securitate informațională:
 • Această strategie va f1 completată de dezvoltarea unor instrumente eficiente pentru consolidarea rezilientei societale, care si includă:
 • îmbunătătirea nivelului de constientizare cu privire la actiuni ostile/de influentă derulate în spatiul public prin intermediul mass-media clasice sau online (dificil de gestionat atunci când apar factori noi cu impact în plan securitar, precum dezinformarea sau răspândirea/fabricarea de stiri false);
 • includerea în curricula educatională a dezvoltării gândirii critice cu privire la riscurile asociate agresiunilor informationale;
 • introducerea pe scare largă a programelor de educatie din sfera competentelor digitale și a securitătii online.

Strategia de dezvoltare a unor instrumente eficiente pentru consolidarea rezilienței societale si a infrastructurilor critice include:

 • îmbunătătirea nivelului de conștientizare cu privire la actiuni ostile/de influentă derulate în spatiul public prin intermediul mass-media clasice sau online sau a think-tank-urilor, dificil de gestionat atunci când apar factori noi cu impact în plan securitar, precum fake news, a căror sursă de proveniență este adesea, greu de identificat si atribuit;
 • facilitarea dimensionării unor instrumente publice accesibile si transparente prin care să fie expuse sursele de dezinformare, produsele narativele acestora;
 • creșterea capacității institutiilor de învățământ, cercetare, a think-tank-urilor si media de a identifica si combate mișcările de dezinformare sustinute de actori statali sau non-statali ostili;
 • creșteerea nivelului de alfabetizare ftnctională pentru dezvoltarea gândirii critice și pentru reducerea gradului de vulnerabilitate a populatiei în fata fenomenului de răspândire de informatii false, care pot avea consecinte negative pentru securitatea natională;
 • sustinerea programelor de educatie pentru sănătate si educatie pentru situatii de urgentă;
 • adoptarea de măsuri care să contribuie la reducerea fenomenului de brain drain concomitent cu implementarea unor programe de atragere de talent international;
 • demararea unor programe ample de educatie în ciclul gimnazial si cel liceal, în sfera competentelor digitale a securitătii online, precum si pentru dezvoltarea deprinderilor necesare pentru combaterea informatiilor false, astfel încât să se diminueze vulnerabilitatea tinerei generatii la asemenea provocări de tip hibrid, având ca efect creșterea rezilientei societale;
 • conșientizarea populatiei, institutiilor publice centrale si locale si mediului de afaceri asupra importantei măsurilor de protectie a infrastructurilor critice pentru functionarea continuă si în sigurantă a serviciilor utilitătilor publice de bază (electricitate, apă, căldură, salubritate, transport în comun, servicii sociale).

În precedenta Strategie Națională, corupția era menționată și la capitolul "Direcţii de acţiune și principalele modalități de asigurare a securității naționale" - informaţii, contrainformaţii şi securitate.


Care sunt acum directiile de actiune pe componenta de informatii, contrainformatii si de securitate din Strategia Națională de Apărare pentru perioada 2020 -2024:
 • Apărarea ordinii valorilor constitutionale, inclusiv a drepturilor si libertätilor fundamentale ale cetätenilor;
 • Identificarea si semnalarea disfunctiilor de natură să afecteze asigurarea/prezervarea valorilor identitar-nationale;
 • Protejarea promovarea intereselor României la nivelul UE, NATO, ONU OSCE și consolidarea profilului tării noastre de garant/furnizor regional de securitate;
 • Prevenirea contracararea riscurilor si a amenintărilor derivate din activitatea entitätilor informative ostile orientate împotriva intereselor de securitate ale statului român;
 • Asigurarea protectiei contrainformative a informatiilor clasificate;
 • Prevenirea si contracararea riscurilor si promovarea oportunitätilor în ceea ce privește asigurarea stabilitätii economico-financiare, a securitätii energetice, a intereselor economice ale României în regiunea extinsä a Mării Negre în regiunea Balcanilor, funnctionarea infrastructurilor critice, dezvoltarea infrastructurii de transport, implementarea societätii informationale a economiei digitale, dar semnalarea vulnerabilitätilor, respectiv a oportunitätilor în domeniul industrial în sectoarele financiar-bancar, agricol si silvic;
 • Identificarea si semnalarea imixtiunilor de naturä sä altereze decizia economicofinanciarä de nivel strategic, precum prevenirea combaterea activitätilor economice ilegale de mare amploare;
 • Prevenirea contracararea riscurilor, diminuarea vulnerabilitätilor si promovarea oportunitätilor în accesarea utilizarea fondurilor europene;
 • Identificarea semnalarea actiunilor întreprinse de grupuri de interese ilegitime pentru deturnarea actului de decizie;
 • Prevenirea si contracararea amenintärilor cibernetice - derulate de entitäti ostile, statale si non-statale - asupra infrastructurilor de comunicatii tehnologia informatiei cu valente critice pentru securitatea nationalä;
 • Intărirea cadrului juridic, procedural operational specific protectiei infrastructurilor critice;
 • Creșterea capacitătii institutiilor publice, companiilor private a organizatiilor neguvemamentale de a implementa norme de securitate ciberneticä si de a-si forma personalul în vederea protectiei datelor cu caracter personal, a datelor privind activitatea rezultatele cercetärii știintifice a altor date ce nu sunt de interes public;
 • Prevenirea și contracararea riscurilor asociate activitätilor unor entitäti teroriste, prezentei pe teritoriul national a membrilor sau simpatizantilor unor asemenea entitäti, intensificärii propagandei extremist-teroriste, în special a celei jihadiste în ascensiune în mediul online, si a proceselor de radicalizare în România;
 • Semnalarea si prevenirea disfunctiilor înregistrate în functionarea marilor sisteme publice;
 • Identificarea, semnalarea vulnerabilitätilor si factorilor de risc în securizarea frontierei de stat, în special a celei care reprezintä frontiera externä a Uniunii Europene, în vederea prevenirii combaterii migratiei ilegale, traficului de persoane bunuri si a altor riscuri cu impact asupra securitätii nationale;
 • Prevenirea contracararea activitätilor de criminalitate organizatä, inclusiv transfrontalierä, care, prin actiuni de influentare a capacitätii de decizie, activitäti economice ilegale, trafic de droguri de mare risc migratie ilegalä, pot afecta securitatea nationalä;
 • Prevenirea contracararea amenintărilor hibride, concretizate în actiuni conjugate ostile, derulate de actori statali sau non-statali, în plan politico-administrativ, economic, militar, social, informational, cibernetic sau al crimei organizate;
 • Prevenirea si contracararea fransferurilor ilegale de armament, produse tehnologii cu dublä utilizare destinate unor actori statali sau non-statali supusi sanctiunilor internacionale sau proliferanti;
 • Consolidarea culturii de securitate la nivelul aparatului decizional, gestionar al informatiilor secrete de stat, prin conștientizarea principalelor riscuri si vulnerabilitäti contrainformative ce pot facilita manifestarea amenintärilor la adresa securitätii nationale cu impact major în planul intereselor nationale, respectiv parteneriale;
 • Asigurarea interoperabilitätii compatibilizärii sistemelor de informatii cu cele ale UE si NATO, în sensul optimizärii cooperärii transfrontaliere între autoritätile de aplicare a legii pentru punerea la dispozitie a informatiilor necesare pentru investigarea criminalitätii organizate a terorismului.
Care erau direcțiile de acțiune - Dimensiunea de informații, contrainformații și de securitate în Strategia de Apărare 2015-2019:
 • apărarea ordinii și valorilor constituționale;
 • identificarea și semnalarea actelor de corupție;
 • semnalarea disfuncțiilor sistemice în asigurarea serviciilor vitale pentru populație, precum și a deficiențelor în marile sisteme publice;
 • identificarea și semnalarea disfuncțiilor, riscurilor și amenințărilor la adresa: securității energetice; gestionării fondurilor europene; funcționării piețelor financiare; securității alimentare a populației; securității mediului; obiectivelor de dezvoltare regională și a infrastructurii de transport;
 • identificarea imixtiunilor de natură să afecteze decizia economico-financiară de nivel strategic și combaterea actelor de evaziune de amploare;
 • asigurarea mecanismelor de prevenire și contracarare a atacurilor cibernetice la adresa infrastructurilor informaționale de interes strategic, asociată cu promovarea intereselor naționale în domeniul securității cibernetice;
 • identificarea și contracararea acțiunilor asimetrice și de tip hibrid;
 • identificarea și semnalarea deficiențelor în funcționarea optimă a infrastructurilor critice;
 • prevenirea și combaterea terorismului;
 • cunoașterea, prevenirea și înlăturarea riscurilor și amenințărilor generate de acțiunile informative ostile, asigurarea protecției contrainformative a intereselor naționale, precum și a informațiilor clasificate;
 • identificarea și contracararea rețelelor de crimă organizată transfrontalieră ce desfășoară activități cu grad sporit de risc economic și social și prevenirea accesului acestora la mecanismele de decizie în stat și la resursele economice naționale;
 • cunoașterea obiectivelor, resurselor și direcțiilor de dezvoltare a programelor clandestine de înarmare convențională sau cu arme de distrugere în masă și vectori purtători, precum și contracararea transferurilor ilegale de produse strategice.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

4504 vizualizari

 • -3 (35 voturi)    
  hmm (Joi, 4 iunie 2020, 12:23)

  dum_i [utilizator]

  alt rapus de sistem.
  • -4 (26 voturi)    
   A fost (Joi, 4 iunie 2020, 13:25)

   /./ [utilizator] i-a raspuns lui dum_i

   si a ramas omul lui Voiculescu
  • -6 (30 voturi)    
   Harnicia prostului ! (Joi, 4 iunie 2020, 13:37)

   newlook [utilizator] i-a raspuns lui dum_i

   Harnicia prostului !

   Un vechi proverb international spune sa te feresti de harnicia prostului.

   Inainte, Johannis se plimba prin vacante si a lasat ca PSD-ul sa aplice Apocalipsa cresterii economice (prima si a doua in Europa), a nivelului de trai, a pensiilor si salariilor...(a fost rau, desigur!)

   ...acu, ca Klaus are guvernul lui si e sprijinit de populatie (aplauze!) se intampla numai lucruri bune:
   ...cadere economica ca pe timp de razboi
   ... pensii si salarii: degetul din mijloc
   ... S&P ne da rating mai mare (totusi) decat al Afganistanului
   ... catusele si calusele au revenit in moda
   ... deci conform planului.

   Oameni harnici; nu puteau lasa efectele Apocalipsei ciumei rosii, ale cresterii nivelului de trai sa afecteze tarisoara si populatiunea, n-asa?

   ...dar asta cu planul lui Klaus cu "Romania educata" e tare!

   Am convingerea ca la sfarsitul mandatului lui Klaus, daca Klaus e puturos cum e standardul, analfabetismul functional va evolua de la 46% la 55%...repet, fara o mare contributie directa a Klausului.

   ...dar daca il apuca harnicia...analfabetismul functional trece rapid de 60%...ceea ce, trebuie sa recunoastem e ca si cum ai face planul cincinal in patru ani si jumatate.

   Succesuri !
   • +4 (4 voturi)    
    Ma mir (Joi, 4 iunie 2020, 17:07)

    intruderul [utilizator] i-a raspuns lui newlook

    cum de hotnews ti-a publicat commentul.
    Totusi,dacaKlaus (legat) ne-a zis #sanespalampemaini,noi,docili,l-am ascultat,altfel era jale.
    • 0 (0 voturi)    
     Adică românii erau niște împuțiți (Vineri, 5 iunie 2020, 8:41)

     hic sunt leones [utilizator] i-a raspuns lui intruderul

     care au avut nevoie să li se spună să se spele?
 • +8 (30 voturi)    
  vina este la CCR. (Joi, 4 iunie 2020, 12:30)

  g01an [utilizator]

  cata vreme au decis ca serviciile secrete nu se pot implica pe cazuri de coruptie, nu are cum sa fie fenomenul acoperit in strategia de aparare.

  cine intelege riscul si de ce este asta o problema va trebui sa se mobilizeze la alegerile parlamentare si sa asigure o majoritate legislativa care sa asigure formatul legislativ prin care sa continue lupta anti-coruptie si de acum inainte nu mai exista alternativa. ineptiile si capcanele lasate de CCR pot fi corectate, dar doar de parlament de acum inainte.

  daca iti pasa, iesi din casa nu doar la prezidentiale ci si la alegerile parlamentare.
  • -6 (12 voturi)    
   Daca nu stii (Joi, 4 iunie 2020, 16:38)

   Unforgiven [utilizator] i-a raspuns lui g01an

   Despre ce vorbesti, de ce spui prostii de CCR?
   • +7 (9 voturi)    
    minti. (Joi, 4 iunie 2020, 18:26)

    g01an [utilizator] i-a raspuns lui Unforgiven

    prin invalidarea protocoalelor si mijloacelor de interceptii oferite de serviciile secrete (a probelor astfel obtinute, desi sunt alte tari precum franta unde se face fix la fel), CCR a facut practic imposibila utilizarea mijloacelor din dotarea serviciilor secrete si redundanta orice implicare a lor.

    le-au fost practic invalidate mijloacele prin care puteau coopera legal cu procurorii sau politistii, aliatii Romaniei au atras atentia la vremea respectiva ca masura este de natura sa le afecteze inclusiv capacitatea de a ajuta cand vine vorba de alte fenomene criminale, precum crima organizata sau terorismul, de care si ei beneficiau.

    iar la ora actuala am ramas cu vidul legislativ asa cum l-a macelarit CCR si cum a fost sabotat de Toader & co.
    • -3 (3 voturi)    
     Minti (Joi, 4 iunie 2020, 22:45)

     Unforgiven [utilizator] i-a raspuns lui g01an

     Protocoalele de colaborare transformau securistii in procurori, iar procurorii faceau dupa cum spuneau securistii.

     Tu nu intelegi nici acum ca prin aceste protocoale de colaborare securiste implementate de securistii de dreapta a fost subminata catastrofal independenta justitiei?

     Nici Franta si niciun alt stat nu a mai facut asemenea mizerrii in justitie in afara de Romania!
  • -4 (4 voturi)    
   Goiane (Joi, 4 iunie 2020, 17:08)

   intruderul [utilizator] i-a raspuns lui g01an

   daca imi prezinti alternativele cu nume si prenume,promit sa ies din casa.
  • 0 (0 voturi)    
   CCR a procedat corect în acest caz (Vineri, 5 iunie 2020, 8:45)

   hic sunt leones [utilizator] i-a raspuns lui g01an

   Parchetul General are nevoie de structuri proprii ale căror probe să fie cele care sa reflecte adevărul, nu să lucreze in baza a ceea ce consideră o persoană dinte-o instituție militarizată că este oportun să pună la dispoziția sa.
 • +6 (24 voturi)    
  asta asa si este! (Joi, 4 iunie 2020, 12:33)

  Roman_Cetatean [utilizator]

  De data asta dau dreptate Presedintelui- Educatia e cheia pt o societate mai buna, avansata, inclusiv o buna parte din corpuptie poate fi eliminata prin educatie, o stim cu totii.
  Efectele lipsei de educatie si de investitii din ultimii 30 ani le vedem cu totii- grad urias de analfabetism, incompetenta a escaladat pana la varf si a patruns in toate organizatiile, nu doar publice, lipsa de empatie, solidaritate, de valori- care tot prin educatie se capata...toate acestea conduc la o societate individualista, egoista, unde nu exista notiunea de "bine colectiv", "bun public", solidaritate, empatie, lipsesc proiecte majore de infrastructura sau sunt prost executate samd.
  Ref coruptie- intotdeauna e cel mai usor si eficient sa previi, de ex digitalizarea reduce f mult contactul direct cu functionarii si astfel se reduc f mult riscurile de mita/spaga. E doar un exemplu.
  Cu abordari punitive- gen fugarit coruptii/infractorii, inclusiv cu televiziunile nu rezolvi decat o mica parte din problemele generate de coruptie/infractionalitate.
  • +6 (18 voturi)    
   observatie (Joi, 4 iunie 2020, 12:55)

   nimrod [utilizator] i-a raspuns lui Roman_Cetatean

   Am oarece rezerve la conceptele de bine colectiv si bun public, folosit le greu de neomarxisti. Recent, am trait un moment teribil de neplacut cand o vecina mult mai tanara, chiriasa pe baza de extensii de unghii in blocul privat in care locuiesc de-o viata, mi-a atras atentia ca totul e domeniu public, inclusiv apartamentul in care locuiesc si ca proprietatile private existau pe timpul lui Ceausescu "nu acuma" dar "o sa vina ziua in care ne vom ocupa si de asta". Occupy, ha?
   La buna vedere, deci...
   • -1 (13 voturi)    
    faceti confuzie (Joi, 4 iunie 2020, 13:19)

    Roman_Cetatean [utilizator] i-a raspuns lui nimrod

    intre ce inseamna "bun public"- adica proprietati ale statului, obstilor , comunitatilor- si aici ma refer de ex la tot ce inseamna spatiu public, terenuri detinute "de stat", etc, si proprietatea privata (inclusiv cea comuna)- de ex spatiile comune din blocuri.
    Si nu, nu vin "neomarxistii" sa va confiste cotetele denumite pompos "apartamente", asta ar trebui sa va fie ultima grija.
    Problema e insa ca, din cauza lipsei de educatie civica si a lipsei de respect pt mediu, natura, viata, locurile publice si cele comune (private sau nu) sunt pline de gunoaie, mizerie, neingrijite, gri, in haos etc, pt fie sunt "ale nimanui", fie ale cui are chef sa puna si sa faca orice pe ele (inclusiv Primariile procedeaza asa si de asta si monstruozitatile de lucrari unde rezulta tot felul de anomalii urbanistice).
    Vedeti, tot de educatie tine si sa diferentiati intre aceste concepte, iata ca va lipsesc, cum ziceam, efectele lipsei de educatie. Daca ati fi fost educat nu ati fi "tipat" atat de neormarxisti (urmeaza Soros, Gates, masoneria, etc etc, stim..).
    Rezultatul- o Romanie fragmentata, haotica, gri, murdara, poluata, fara infrastructura, cu populatie ne-educata, stresata, paranoica, patibulara.. in contrast cu "insule" de lux, opulenta, putine locuri amenajate cu bun-gust==lumea a 3-a.
  • -5 (5 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Joi, 4 iunie 2020, 17:06)

   [anonim] i-a raspuns lui Roman_Cetatean

  • +2 (4 voturi)    
   De acord cu cele scrise, dar... (Joi, 4 iunie 2020, 21:10)

   kkciosuldelahamangia [utilizator] i-a raspuns lui Roman_Cetatean

   Dar nu poate vorbi despre educatie unul care tine un post de profesor ocupat de cand a intrat in politica ! Si culmea este ca se crede ,,liberal" !
   Nu cred ca avem nevoie de ,,educati" cu tare de comunisti !
 • 0 (28 voturi)    
  Ati votat USL (Joi, 4 iunie 2020, 12:36)

  emil bobu [utilizator]

  Nu s-a schimbat nimic, fiindca ati votat USL.

  Daca ati fi votat USR, ar fi iesit mai bine.
  • +3 (11 voturi)    
   o Litera !!!!! ce mult ! Teribil (citat din @Su) (Joi, 4 iunie 2020, 12:43)

   un domn [utilizator] i-a raspuns lui emil bobu

   Crud Destin Avem !
 • -5 (19 voturi)    
  Coruptia Este "eradicata" in Romania (Joi, 4 iunie 2020, 12:41)

  un domn [utilizator]

  deoarece nu mai este LCK la DNA
 • +10 (24 voturi)    
  Pai da (Joi, 4 iunie 2020, 12:43)

  imi_pasa_de_romania [utilizator]

  In trecere. Cat era Dragnea, era pericol national, era grav. Acum, gata, s-a rezolvat. Legile justitiei matrasite pe care se laudau la motiune ca le rezovla nu le-au rezolvat, sectia nazista SS anti-magistrati pe care se laudau ca o desfiinteaza merge si acum. Nu mai zic de doua tururi sau anticipate care le-au amanat pana cand nu mai puteau fi propuse.

  PNL a simulat opozitia de cand a fost "infectat" cu PD si ramasite ceausiste.

  Jocul de imagine a lui Iohannis a mers. Daca nu era Dragnea nu ar fi primit atata sustinere, pentru ca sa fim seriosi, un adormit mai inutil nu am vazut. Nici nu mai aduc in discutie sarada numita campanie electorala la prezidentiale unde a refuzat orice dezbatere.

  E ok, se va descurca cu "guvernul meu, partidul meu". Si-a asigurat mandatul, restul, nu-l mai intereseaza.
 • -5 (19 voturi)    
  Orice om (Joi, 4 iunie 2020, 12:56)

  Ozmo [utilizator]

  este coruptibil ! Omu’ Werner s-a gandit bine cand a procedat asa, dupa mandat il ajunge si pe el coruptia cu casele si meditatiile!
  Drci, buna treaba pe cate o aplica in CSAT: mai bine previi, decat sa tratezi !!!
  BRAVOS, Werner !!!
  • +1 (23 voturi)    
   hehe (Joi, 4 iunie 2020, 13:22)

   transpenibilus [utilizator] i-a raspuns lui Ozmo

   Nu mass-media ci latrinele felixiene si ghitoviene.

   Btw, ati observat ce tare ii excita pe pizidei sa zica si sa scrie "verner"? Inca isi tuguiaza si buzele teleormanesti cand zic verner :-) )))

   Iar PSD va fi scos in afara legii si desfiintat !
 • -4 (14 voturi)    
  pai (Joi, 4 iunie 2020, 13:55)

  cucuveauamov [utilizator]

  daca Roamania educata e in strategia de aparare, atunci si meditatiile vor fi obligatorii
  • +2 (2 voturi)    
   Desigur (Joi, 4 iunie 2020, 17:12)

   intruderul [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

   orice venit se impoziteaza,inclusiv meditatiile.Cadrele didactice dau dovada de un inalt nivel de corectitudine.
 • +1 (9 voturi)    
  Nu prea inteleg.... (Joi, 4 iunie 2020, 14:14)

  Cataleya [utilizator]

  ...ce si-ar fi dorit unii sa fie scris acolo despre ombaterea coruptiei?

  Mie mi se par destul de clare si mai mult decat suficiente punctele expuse in document.

  Aaaa, ca acolo nu scrie negru pe alb, pe 20 de pagini, ca trebuie prinsi toti deputatii, senatorii, ministrii, primarii, consilierii, magazionerii, vanzatoarele, profesorii, invatatorii care iau/dau spaga...e altceva.
  In rest, e doar spoiala politicianista, cum ca Johannis a renuntat la anticoruptie.
  In primul rand, acest document nu are decat valoarea unei declaratii politice si absolut niciun efect de lege.

  Tot ce scrie acolo este mai irelevant dpdv legislativ decat o placuta de tabla pe care scrie "nu calcati iarba"
 • -5 (9 voturi)    
  Romania educata (Joi, 4 iunie 2020, 16:25)

  Ibit [utilizator]

  Inainte de a discuta despre acest proiect trebuie sa stim cine il conduce .
  Atunci , trebuie sa stim care sunt valentele celui care a propus si conduce proiectul , ca sa stim daca avem sanse de reusita .
  In acest scop , Iohannis trebuie sa se prezinte , adica sa stie poporul roman cu ce medii a absolvit liceul , ce note / medie a avut la examenul de maturitate , sa prezinte foaia matricola si diploma de absolvire a facultatii .
  Cand dupa absolvire a ajuns profesor la Agnita inseamna ca nu a fost printre cei buni si ar insemna ca punem capitan de echipa pe unul care nu poate fi capitan .
  Oricum in doi ani nu s-a intamplat nimic cu acest proiect .
  Astept ca presidentia Romaniei sa raspunda public .
 • -4 (8 voturi)    
  Romania educata / Romania prospera (Joi, 4 iunie 2020, 16:29)

  Ibit [utilizator]

  Iohannis a mai propus un proiect de anvergura : Romania prospera !
  O va face cu un fost somer - Orban care nu a condus decat un partid , cu Citu - un manipulator al cursului de schimb valutar dupa cum spune presa , cu Stefan - un evazionist fiscal dupa cum spune presa si cu altii ....
  Vom prospera ?????????
 • -6 (10 voturi)    
  Iohannis (Joi, 4 iunie 2020, 16:44)

  Unforgiven [utilizator]

  Este un profitor si un mincinos impostor clasic de dreapta, care se urca pe morminte, pe cadavre, pe morti si raniti pentru a scoate capital electoral din orice imprejurare si fara nicio urma de remuscare, un comportament abject nedemn de vreo fiinta omeneasca care sa ajunga sa conduca tara vreodata.

  Ati votat corupta absoluta, decaderea morala in abisurile infernului…

  Toate resuresele au fost alocate pentru lupta politica impotriva PSD si nu pentru ca tara s-o duca bine, iar cei mai multi au pus botul la indobitocirea societatii, care a fost primita cu bratele deschise, chiar docil de catre dreptacii fara cap!
  • 0 (6 voturi)    
   hehe (Joi, 4 iunie 2020, 16:55)

   transpenibilus [utilizator] i-a raspuns lui Unforgiven

   #nuscapati penslilor, de asta puteti fi siguri.
   Si PDD va fi scos in afara legii si desfiintat!
 • -6 (6 voturi)    
  Acum (Joi, 4 iunie 2020, 16:55)

  Unforgiven [utilizator]

  Mass media a fost indentificata ca mijloc de raspandire a informatiilor false, iar cand era PSD la putere raspandirea de informatii false era de 1000 de ori mai contagioasa.

  PSD nu a avut curajul sa clasifice mass media ca un mediu ostil de propagare de informatii false, mai ales in contextul in care toate protestele s-au bazat doar pe fake news si indobitocirea tinerei generatii prin manipulari de dreapta. "Potrivit documentului, complementar vor fi dezvoltate „instrumente eficiente” de reacție la fake news. În acest context, mass media este menționată ca mijloc de derulare a unor „acțiuni ostile/ de influență” și de propagare a știrilor false."

  Daca PSD ar fi facut o asemenea acuzatie la adresa mass mediei, cu siguranta ca in secunda zero se organiza o adevarata revolutie, din cauza atacarii principalei parghii de gestionare a propagandei de dreapta care a fost sustinuta masiv din tara si din strainatate!
 • +3 (3 voturi)    
  Legi in sprijinul hotilor (Vineri, 5 iunie 2020, 5:43)

  radu222 [utilizator]

  Postacii nici nu citesc si-i dau inainte cu a aceleasi comentarii rupte de realitate.
  In noua Strategie, "fenomenul corupției nu mai reprezintă doar o vulnerabilitate, așa cum era menționat în strategiile anterioare, ci i-a fost atribuit un grad ridicat de atenție, fiind încadrat în categoria riscurilor de securitate" ar fi observat daca ar fi citit. Iata unde a dus invalidarea de catre CCR a probelor obtinute de SRI prin mijloace specifice (diabolizarea protocoalelor, vai de mine, ce balaur sunt astea!) in dovedirea coruptiei, cf. DNA: 801 soluții de clasare dispuse în dosare cu prejudicii reclamate de 1.847.112.887 de lei, 3.558.434.206 de euro și 10.340.800 de dolari.
 • 0 (0 voturi)    
  România educată i-ar fi dat lui Iohannis un spiț (Vineri, 5 iunie 2020, 8:48)

  hic sunt leones [utilizator]

  in fund.
  România educată nici măcar n-ar fi ales un astfel de nimeni într-o funcție publică (cred că și cea de profesor este prea mare pentru o persoană atât de mică).
  Așa că, dle președinte, să ziceți mersi că România nu este educată, pentru că dacă ar fi fost, dv n-ați fi putut exista.
 • 0 (0 voturi)    
  pierdere de vreme (Vineri, 5 iunie 2020, 9:12)

  Dedalus [utilizator]

  Am avut proasta inspiratie de a citi "Romania educata".

  O culegere de aiureli semidocte.

  Cei care au scris-o habar nu au de politicile din educatie si, in general, nu par sa aiba habar de ceva.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by