Document Legea salarizarii unitare: Cum evolueaza salariile in Sanatate

de Ionut Baias     HotNews.ro
Marţi, 11 aprilie 2017, 3:05 Actualitate | Esenţial


FOTOGALERIE Salarii in Sanatate
In sistemul Sanitar cele mai multe modificari s-au adus la reglementarea platii garzilor. Astfel, in unitatile sanitare unde activitatea se desfasoara fara intrerupere, in trei ture, personalul care lucreaza lunar in toate cele trei ture, precum si personalul care lucreaza in doua ture in sistem de 12 cu 24 poate primi, in locul sporului pentru munca prestata in timpul noptii, prevazut la art. 20 din prezenta lege, un spor de 15% din salariul de baza pentru orele lucrate in cele trei, respectiv doua ture.

Art. 1. (2) In unitatile sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala, unde activitatea se desfasoara fara intrerupere, in trei ture, personalul care lucreaza lunar in toate cele trei ture, precum si personalul care lucreaza in doua ture in sistem de 12 cu 24 poate primi, in locul sporului pentru munca prestata in timpul noptii, prevazut la art. 20 din prezenta lege, un spor de 15% din salariul de baza pentru orele lucrate in cele trei, respectiv doua ture.

(2) Sporul prevazut la alin.(1) nu se ia in calcul la determinarea limitei sporurilor, compensatiilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor prevazute la art.25 din lege..

Art. 2. (1) Munca prestata de personalul din unitatile sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala, in vederea asigurarii continuitatii activitatii, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se plateste cu un spor de pana la 100% din salariul de baza al functiei indeplinite.

(2) Munca astfel prestata si platita nu se compenseaza si cu timp liber corespunzator.

Art. 3. (1) Personalul sanitar cu pregatire superioara care efectueaza garzi pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului normal de lucru de la functia de baza se salarizeaza cu tariful orar aferent salariului de baza.

(2) Garzile efectuate de personalul sanitar cu pregatire superioara pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului de lucru de la functia de baza in zilele lucratoare se salarizeaza cu un spor de pana la 75% din tariful orar al salariului de baza.

(3) Garzile efectuate de personalul sanitar cu pregatire superioara, pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului de lucru de la functia de baza, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza, se salarizeaza cu un spor de pana la 100% din tariful orar al salariului de baza.

(4) Procentul concret al sporului prevazut la alin. (2) si (3) se aproba trimestrial de comitetul director.

(5) Medicii care nu au contract individual de munca cu unitatea sanitara care organizeaza serviciul de garda si care la nivelul acestei unitati desfasoara activitate numai in linia de garda vor incheia cu aceasta unitate sanitara publica un contract individual de munca cu timp partial pentru activitatea prestata in linia de garda si vor beneficia numai de drepturile aferente activitatii prestate in linia de garda, stabilite conform prevederilor acestui articol. Salariul de baza se stabileste pentru functia si gradul profesional in care acestia sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii, corespunzator vechimii in munca si se utilizeaza pentru stabilirea tarifului orar.

(6) Medicii care sunt nominalizati sa asigure asistenta medicala de urgenta, prin chemari de la domiciliu, sunt salarizati pentru perioada in care asigura garda la domiciliu cu 40% din tariful orar aferent salariului de baza si numarul de ore cat asigura garda la domiciliu.

Art. 4. Personalul sanitar cu pregatire superioara cu functie de conducere care efectueaza garzi pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului normal de lucru de la functia de baza va beneficia de drepturile aferente activitatii prestate in linia de garda, stabilite conform prevederilor art. 3 din prezenta anexa; pentru determinarea tarifului orar se utilizeaza salariul de baza al functiei de executie stabilit pentru functia si gradul profesional in care acestia sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii, corespunzator vechimii in munca.

Art. 5. (1) In situatia in care medicul de garda la domiciliu este solicitat pentru a acorda asistenta medicala de urgenta la nivelul unitatii sanitare publice si nu poate fi contactat sau nu raspunde solicitarii, acesta va fi sanctionat prin diminuarea salariului de baza individual cu un procent intre 5-10% pe o perioada de 3 luni, in conditiile legii.

(2)Garzile efectuate de medici in afara normei legale de munca si a programului normal de lucru de la functia de baza in limita a 48 de ore pe saptamana, care reprezinta durata maxima legala a timpului de munca, inclusiv orele suplimentare, reprezinta garzi obligatorii.

(3) Pentru garzile efectuate peste durata prevazuta la alin.(2) in vederea asigurarii continuitatii asistentei medicale medicii vor incheia cu unitatea sanitara publica un contract individual de munca cu timp partial pentru activitatea prestata in linia de garda si vor beneficia numai de drepturile aferente activitatii prestate in linia de garda.

Art. 6. (1) Personalul didactic medico-farmaceutic desfasoara activitate integrata in unitatile sanitare in care functioneaza catedra sau disciplina didactica.

(2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care functioneaza in alte unitati decat cele sanitare este integrat in unitatile sanitare stabilite de Ministerul Sanatatii.

(3) Cadrele didactice prevazute la alin. (1) si (2), cu exceptia rezidentilor, desfasoara activitate integrata prin cumul de functii in baza unui contract individual de munca cu 1/2 norma, in limita posturilor normate si vacante.

(4) La incetarea raporturilor de munca cu unitatile de invatamant, cadrele didactice care au fost integrate o perioada mai mare de 5 ani isi pot continua activitatea, cu norma intreaga, in unitatile sanitare in care au fost integrate, in baza contractului individual de munca pe perioada nedeterminata.

Art. 7. (1) In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, pot fi acordate, pentru personalul din unitatile sanitare si unitatile medico-sociale, cu respectarea prevederilor legale, urmatoarele categorii de sporuri:

a) pentru activitatile care se desfasoara in unitatile de urgenta neurovasculare, in sectii si compartimente de neurologie si neurochirurgie si care solicita o incordare psihica foarte ridicata, precum si pentru personalul din unitati, sectii si compartimente de boli infectioase, neonatologie, sali de nastere si din laboratoarele de analize medicale, care isi desfasoara activitatea in conditii periculoase, un spor de pana la 25% din salariul de baza;

b) pentru conditii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologica, TBC, SIDA, dializa, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular si neurologica, psihiatrie, medicina legala, asistenta medicala de urgenta si transport sanitar, acordata prin serviciile de ambulanta si structurile de primire a urgentelor - UPU - SMURD, UPU si CPU -, sectii si compartimente de ATI si de terapie intensiva, sectii si compartimente de ingrijiri paliative, sectii si compartimente de oncologie medicala, oncologie pediatrica, radioterapie, unitatea de ingrijire a arsilor gravi, personalul incadrat in blocul operator, in punctele de transfuzii din spital, in laboratoarele de cardiologie interventionala, in laboratoarele de endoscopie interventionala, transplant de organe, neurologie, neurochirurgie, urgenta neurovasculara, hematologie oncologica, genetica medicala precum si medicii de specialitate chirurgicala, epidemii deosebit de grave si altele asemenea, stabilite de Ministerul Sanatatii, cuantumul sporului este de 45 - 85% din salariul de baza. Nivelul sporului se stabileste de conducerea fiecarei unitati sanitare cu personalitate juridica de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de sistem sanitar si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli;

c) pentru conditii periculoase sau vatamatoare, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;

d) pentru conditii grele de munca, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;

e) pentru personalul care isi desfasoara activitatea cu surse de radiatii sau generator de radiatii, un spor pentru conditii periculoase de pana la 30% din salariul de baza, diferentiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a si 30% la categoria a IV-a;

f) pentru unitatile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sanatatii, un spor de pana la 15% din salariul de baza;

g) pentru personalul care lucreaza in unitati sanitare aflate in localitati izolate situate la altitudine, care au cai de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de pana la 20% din salariul de baza;

h) pentru activitati care se desfasoara in conditii deosebite, cum ar fi stres sau risc, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective.

(2) Localitatile prevazute la alin. (1) lit. g) se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii.

(3) Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului, precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc de catre ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, in limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens.

(4) Sporurile prevazute la alin.(1) lit. c) si h) nu pot fi acordate cumulat aceleiasi persoane.

(5) Personalul din cadrul directiilor de sanatate publica poate beneficia, in raport cu conditiile de munca, de sporurile prevazute la alin. (1) lit. a), b), c) si e), daca isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii cu personalul care beneficiaza de aceste sporuri.

Art. 8. Regulamentul privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sistemul sanitar se aproba prin ordin al ministrului sanatatii cu consultarea organizatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara.

Art. 9. Salariile de baza pentru personalul care isi desfasoara activitatea in structuri sanitare care furnizeaza servicii medicale ambulatorii de specialitate se stabilesc pe functii, grade si trepte profesionale corespunzator vechimii in munca.

Art. 10. (1) Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale, organizate conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din asistenta medicala primara si ambulatorie de specialitate se stabilesc prin negociere si nu pot fi mai mici decat salariile de baza pe functii, grade si trepte profesionale, stabilite corespunzator vechimii in munca prevazute pentru unitati clinice.

(2) Reprezentantul legal al cabinetelor medicale din asistenta medicala primara si ambulatorie de specialitate care au pe lista proprie un numar mai mic de 1.000 de asigurati sau in cazul in care nivelul veniturilor realizate nu permite incadrarea personalului contractual cu norma intreaga, poate dispune incadrarea cu fractiuni de norma.

Art. 11. (1) In unitatile sanitare publice din sistemul sanitar promovarea in functii, grade si trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale in vigoare, prin transformarea postului avut intr-un post corespunzator promovarii.

(2) Criteriile privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii, de comun acord cu organizatiile sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara.

Art. 12. Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unitatilor si subunitatilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu functii de conducere, precum si a indemnizatiei pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza, se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii.

Art. 13. Medicii angajati ai unitatilor de asistenta sociala/serviciilor sociale cu sau fara cazare si ai serviciilor publice de asistenta sociala care administreaza servicii sociale sunt salarizati la nivelul de salarizare din unitatile sanitare, altele decat cele clinice.

Art. 14. Personalul din unitatile de asistenta sociala/centre cu sau fara cazare se incadreaza pe baza de contract individual de munca.

Art. 15.(1) In unitatile de asistenta sociala/centre cu sau fara cazare, in raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, urmatoarele categorii de sporuri:

a) pentru conditii deosebit de periculoase, personalul care isi desfasoara activitatea in centrele de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica/alte centre rezidentiale pentru persoane cu afectiuni neuropsihiatrice, in module de reabilitare comportamentala precum si personalul din unitatile de asistenta sociala in care sunt ingrijiti bolnavii cu TBC, SIDA sau cu nevoi de recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromusculara si neurologic, un spor de pana la 75% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;

b) pentru conditii grele de munca, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;

c) pentru personalul care lucreaza in unitati de asistenta sociala aflate in localitati izolate situate la altitudine, care au cai de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de pana la 20% din salariul de baza;

d) pentru conditii periculoase sau vatamatoare, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;

e) pentru activitati care se desfasoara in conditii deosebite, cum ar fi stres sau risc, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective.

f) pentru al II- lea copil dat in plasament, asistentii maternali profesionisti pot beneficia de un spor de pana la 15% din salariul de baza;

g) pentru asigurarea continuitatii in munca, asistentii maternali profesionisti pot beneficia de un spor de pana la 7,5% din salariul de baza.

(2) Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului, precum si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc de catre ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, in limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens.

(3) Sporurile prevazute la alin. (1) lit. d) si e) nu pot fi acordate cumulat aceleiasi persoane.
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

13050 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by