Ministrul Educatiei Mircea Dumitru a aprobat prin ordin, metodologia de organizare si desfasurare a concursului de director si director adjunct care se va desfasura in aceasta toamna in toata unitatile din invatamantul preuniversitar, de la gradinite, la licee, anunta Ministerul Educatiei. Concursul are doua parti: proba scrisa, organizata la nivel national, cu subiecte de timp test grila elaborate de minister, si doua probe la nivel judetean, monitorizate de observatori de la minister.

Fisa-cadru a postului de directorFoto: Monitorul Oficial
  • Ordinul ministrului Educatiei pentru aprobarea metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 704 din data de 9 septembrie.

Calendarul concursului de de director si director adjunct:

13 septembrie 2016- 2 octombrie - Depunerea electronica a dosarelor de concurs (potrivit Procedurii de inscriere electronica, disponibila pe site-ul inspectoratului scolar judetean)

12 octombrie 2016 - Proba scrisa

17 octombrie 2016 - 17 noiembrie - Interviul si evaluarea CV-ului

18 noiembrie 2016 - Afisarea rezultatelor concursului

21-23 noiembrie 2016 - Depunerea contestatiilor

24 noiembrie 2016 - 9 decembrie 2016 - Solutionarea contestatiior si afisarea rezultatelor finale

16 decembrie 2016 -Validarea in consiliul de administratie al inspectoratului scolar a rezultatelor finale si transmiterea acestora la minister

Concursul are doua componente, una nationala si una locala:

I. O proba scrisa, la nivel national, care consta in rezolvareaa unui test-grila, cu subiecte elaborate de minister. Vor fi evaluate aptitudinile cognitive si competentele manageriale ale candidatilor, ambele cu o pondere de 50%. Timp de lucru: maximum 120 de minute

II. Doua probe la nivelul comisiilor judetene si cu monitorizarea observatorilor desemnati de minister:

  • analiza CV-ului  - realizata in plenul comisiei de concurs, in prezenta candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor si punctajelor prevazute de metodologie si pe baza documentelor din dosarul de inscriere care dovedesc cele afirmate in CV;
  • interviu in fata comisiei de concurs - in care se apreciaza scrisoarea de intentie, calitatea si sustinerea de catre candidatia ofertei manageriale si a unui plan operational pentru un an. Desfasurare: maximum 30 de minute

Toate probele sunt obligatorii.

Pentru fiecare proba de concurs punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Sunt declarati "admisi" candidatii care au realizat un punctaj de cel putin 35 de puncte pentru fiecare proba si din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel putin 105 puncte.

Este declarat "promovat" la concurs, candidatul "admis" care a obtinut cel mai mare punctaj total.

In cazul egalitatii de punctaj, este declarat "promovat" candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisa.

Daca si in aceasta situatie egalitatea se pastreaza, pentru unitatile de invatamant cu filiera tehnologica, este declarat "promovat" candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., dupa caz, iar la filiera vocationala, cel care are specialitatea corespunzatoare profilului predominant al unitatii de invatamant, iar pentru celelalte unitati de invatamant este declarat "promovat" candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu.

Daca si in aceasta situatie egalitatea persista, este declarat "promovat" candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a Curriculumului Vitae.

Functiile de director si de director adjunct vacante pentru concurs vor fi anuntate de inspectoratele scolare judetene in presa locala si centrala, precum si pe site-ul propriu, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de prima zi a sesiunii de concurs.", precizeaza MENCS.

Daca o persoana doreste sa candideze pentru functia de director sau de director adjunct la mai multe unitati de invatamant, aceasta trebuie sa depuna cereri distinct pentru fiecare functie, respectiv pentru fiecare unitate de invatamant pentru care candideaza.

Candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) au absolvit cu diploma de licenta/absolvire studii universitare, respectiv, in cazul concursului de ocupare a functiei de director in gradinite sau de director adjunct din unitati de invatamant, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diploma de licenta/absolvire studii universitare;

b) fac parte din Corpul national de experti in management educational;

c) sunt titulari in invatamantul preuniversitar, avand incheiat contract de munca pe perioada nedeterminata, au cel putin gradul didactic II sau titlul stiintific de doctor in domeniul in care isi desfasoara activitatea;

d) dovedesc calitati profesionale, manageriale si morale, reflectate prin calificativele "Foarte bine", primite in ultimii 4 ani scolari lucrati efectiv la catedra in functii didactice sau in functii de conducere din unitati de invatamant/inspectorate scolare/casele corpului didactic/Palatul National al Copiilor/Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice ori in functii de indrumare si control din inspectorate scolare/ functii de specialitate specifice Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, indiferent de perioada in care si-au desfasurat activitatea;

e) nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 4 ani scolari anteriori anului desfasurarii concursului, lucrati efectiv la catedra, in functii didactice sau in functii de conducere din unitati de invatamant/inspectorate scolare/casele corpului didactic/Palatul National al Copiilor/Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice ori in functii de indrumare si control din inspectorate scolare/functii de specialitate specifice in Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, indiferent de perioada in care si-au desfasurat activitatea;

f) nu au fost lipsiti de dreptul de a ocupa o functie de conducere in invatamant prin hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala;

g) sunt apti din punct de vedere medical pentru indeplinirea functiei;

h) nu au avut statutul de "lucrator al Securitatii" sau "colaborator al Securitatii".

Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar reglementeaza conditiile de ocupare a functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar, organizarea si desfasurarea propriu-zisa a concursului, respectiv numirea si eliberarea din functie a directorilor si directorilor adjuncti din unitatile de invatamant preuniversitar.

Pe langa unitatile publice de invatamant preuniversitar, prevederile acestei metodologii se aplica si unitatilor de invatamant preuniversitar particular autorizate/acreditate, respectiv centrelor judetene de resurse si asistenta educationala/Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE/CMBRAE) unitatilor de invatamant special, centrelor scolare pentru educatie incluziva, centrelor scolare, centrelor de excelenta, palatelor si cluburilor copiilor, cluburilor sportive scolare si Palatului National al Copiilor.