Din anul scolar 2016-2017, toti elevii din invatamantul de stat, particular sau confesional din Romania vor beneficia de un nou statut, primul document de acest tip, ce reglementeaza atat drepturile cat si obligatiile acestora. Statutul Elevului apara dreptul copiilor la respectarea imaginii, demnitatii si personalitatii proprii, le da dreptul de a contesta rezultatele evaluarilor scrise si de a-si evalua semestrial profesorii prin chestionare anonime. Totodata, statutul precizeaza ca elevii nu pot fi deposedati de bunurile personale care nu atenteaza la siguranta personala sau a celorlalte persoane din scoala.

Elevii la scoalaFoto: Agerpres

Statutul Elevului vine insa si cu obligatii; copii trebuie sa aiba o tinuta vestimentara decenta si adecvata si sa nu aiba comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, sau sa de manifeste violent fata de colegi si profesori. Este adusa in discutie si problema plagiatului - elevii trebuie sa respecte drepturile de autor si sa elaboreze lucrari originale. Nu in ultimul rand, se precizeaza ca elevilor li se interzice utilizarea telefoanelor in timpul orelor de curs, exceptie facand folosirea lor in procesul educativ sau in situatii de urgenta.

Drepturile elevilor

Capitolul al II-lea al statutului trece in revista drepturile elevilor. Potrivit Art. 6,elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnitatii si personalitatii proprii, si au dreptul la protectia datelor personale, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

Art. 7 reglementeaza dreptul la tratament nediscriminatoriu. Astfel, elevii au dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic si din partea altor elevi din cadrul unitatii de invatamant. Unitatea de invatamant preuniversitar se va asigura ca niciun elev nu este supus discriminarii sau hartuirii pe criterii de rasa, etnie, limba, religie, sex, convingeri, dizabilitati, nationalitate, cetatenie, varsta, orientare sexuala, stare civila, cazier, tip de familie, situatie socio-economica, probleme medicale, capacitate intelectuala sau alte criterii cu potential discriminatoriu.

Copiii au dreptul de a contesta rezultatele evaluarii lucrarilor scrise si de a invata intr-un mediu care sprijina libertatea de expresie fara incalcarea drepturilor si libertatilor celorlalti participanti.Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine. Nu se considera libertate de expresie, urmatoarele manifestari: comportamentul jignitor fata de personalul din unitatea scolara, utilizarea invectivelor, limbajului trivial, alte manifestari ce incalca normele de moralitate;

Copiii beneficiaza de dreptul la educatie diferentiata, pe baza pluralismului educational, in acord cu particularitatile de varsta si cu cele individuale.Elevii cu performante scolare deosebite pot promova 2 ani de studii intr-un an scolar. Avizul de inscriere apartine consiliului de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar, pe baza unei metodologii privind promovarea a doi ani de studii intr-un an scolar, aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice.

Tot Art. 7 vorbeste despre posibilitatea ca elevii sa de isi evalueze profesorii. Astfel, copiii au dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasa, prin fise anonime. Acestea vor fi completate la clasa si predate cadrelor didactice in vederea identificarii celor mai eficiente metode didactice.

De asemenea, elevii au dreptul de a primi rezultatele evaluarilor scrise in termen de maximum 15 zile lucratoare, dar si de a fi informat privind notele acordate, inaintea consemnarii acestora.

Art.9 din statut reglementeaza dreptul elevilor de a contesta rezultatele evaluarii la lucrarile scrise. Contestarea se poate face de catre elev sau, dupa caz, parintele, tutorele sau sustinatorul legal al acestuia, dupa urmatoarea procedura:

 • a) Elevul sau, dupa caz, parintele, tutorele sau sustinatorul legal solicita, oral, cadrului didactic sa justifice rezultatul evaluarii, in prezenta elevului si a parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal, in termen de maximum 5 zile de la comunicare.
 • b) in situatia in care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfacatoare, elevul, parintele, tutorele sau sustinatorul legal poate solicita, in scris, conducerii unitatii de invatamant, reevaluarea lucrarii scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.
 • c) Pentru solutionarea cererii de reevaluare, directorul desemneaza alte doua cadre didactice de specialitate din unitatea de invatamant preuniversitar, care nu predau la clasa respectiva si care reevalueaza lucrarea scrisa.
 • d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevazute la pct. c) este nota rezultata in urma reevaluarii. in cazul invatamantului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de catre cele doua cadre didactice.
 • e) in cazul in care diferenta dintre nota initiala, acordata de cadrul didactic de la clasa si nota acordata in urma reevaluarii este mai mica de un punct, contestatia este respinsa si nota acordata initial ramane neschimbata. in cazul in care diferenta dintre nota initiala si nota acordata in urma reevaluarii este de cel putin 1 punct, contestatia este acceptata.
 • f) in cazul acceptarii contestatiei, directorul anuleaza nota obtinuta in urma evaluarii initiale. Directorul trece nota acordata in urma contestatiei, autentifica schimbarea prin semnatura si aplica stampila unitatii de invatamant.
 • g) Calificativul sau nota obtinuta in urma contestatiei ramane definitiv/definitiva.
 • h) in situatia in care in unitatea de invatamant preuniversitar nu exista alti invatatori/institutori/profesori pentru invatamantul primar sau profesori de specialitate care sa nu predea la clasa respectiva, pot fi desemnati, de catre inspectoratul scolar, cadre didactice din invatamantul primar sau profesori de specialitate din alte unitati de invatamant.

Un aspect important il reprezinta si introducerea dreptulului la protest, prevazut de Art.10. Elevii pot protesta in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si fara perturbarea orelor de curs. De asemenea, este prevazut dreptul la reuniune, in afara orarului zilnic. Activitatile pot fi organizate in unitatea de invatamant preuniversitar, la cererea grupului de initiativa, numai cu aprobarea consiliului de administratie. Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusa decat acelor limitari care sunt prevazute de lege si care sunt necesare intr-o societate democratica, in interesul sigurantei nationale, al ordinii publice, pentru a proteja sanatatea si moralitatea publica sau drepturile si libertatile altora, se arata in statut.

Totodata, potrivit Art. 11, copiii au dreptul la asistenta medicala, psihologica si logopedica gratuita in cabinete medicale, psihologice si logopedice scolare, ori in unitati medicale de stat. Iar la inceputul fiecarui an scolar, se realizeaza examinarea starii de sanatate a elevilor.

Nu in ultimul rand, statutul stipuleaza, la Art.12, dreptul de a avea profesori repartizati la clasa in mod nediscriminatoriu.

Indatoririle si obligatiile elevilor

Capitolul al III-lea prezinta indatoririle si obligatiile elevilor. La Art. 14, se prevede indatorirea acestora de a merge la cursuri si de a se pregati pentru ore, de a avea un comportament civilizat si de a se prezenta la scoala intr-o tinuta vestimentara decenta si adecvata si sa poarte elemente de identificare in conformitate cu legislatia in vigoare si cu regulamentele si deciziile unitatii de invatamant preuniversitar. Se precizeaza insa ca tinuta vestimentara sau lipsa elementelor de identificare NU poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului in perimetrul scolii.

Statutul prevede si faptul ca elevii trebuie sa respecte drepturile de autor si sa recunoasca apartenenta informatiilor prezentate in lucrarile elaborate, dar si sa elaboreze si sustina lucrari la nivel de disciplina/modul si lucrari de absolvire originale.

Elevul trebuie sa aiba asupra sa carnetul de elev, vizat la zi si de a-l prezenta cadrelor didactice pentru trecerea notelor obtinute in urma evaluarilor precum si parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali pentru luare la cunostinta in legatura cu situatia scolara;

De asemenea, elevul trebuie sa manifesta intelegere, toleranta si respect fata de intreaga comunitate scolara: elevi si personalul unitatii de invatamant.

Elevilor li se interzice:

 • sa distruga, modifice sau completeze documentele scolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev si orice alte documente din aceeasi categorie sau sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii de invatamant;
 • sa blocheze caile de acces in spatiile de invatamant;
 • sa detina sau sa consume, droguri, bauturi alcoolice sau alte substante interzise, tigari, substante etnobotanice si sa participe la jocuri de noroc;
 • sa introduca si/sau sa faca uz in perimetrul unitatii de invatamant de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum munitie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin actiunea lor, pot afecta integritatea fizica si psihica a elevilor si a personalului unitatii de invatamant. Elevii nu pot fi deposedati de bunurile personale care nu atenteaza la siguranta personala sau a celorlalte persoane din unitatea de invatamant, in conformitate cu prevederile legale;
 • sa difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic in incinta unitatilor de invatamant;
 • sa utilizeze telefoanele mobile in timpul orelor de curs, al examenelor si al concursurilor; prin exceptie de la aceasta prevedere, este permisa utilizarea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, in situatia folosirii lor in procesul educativ sau in situatii de urgenta;
 • sa lanseze anunturi false catre serviciile de urgenta;
 • sa aiba comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, si sa manifeste violenta in limbaj si in comportament fata de colegi si fata de personalul unitatii de invatamant;
 • sa provoace, sa instige si sa participe la acte de violenta in unitatea de invatamant si in afara ei;
 • sa paraseasca perimetrul unitatii de invatamant in timpul programului scolar, cu exceptia elevilor majori si a situatiilor prevazute de regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant;
 • sa utilizeze un limbaj trivial sau invective in perimetrul scolar;
 • sa invite/ faciliteze intrarea in scoala a persoanelor straine, fara acordul conducerii scolii si al dirigintilor;

Sanctionarea elevilor

Capitolul al IV-lea vorbeste despre sanctionarea elevilor care, potrivit Art. 16, se face "in functie de gravitatea acestora".

Pentru a putea fi sanctionati, faptele trebuie sa se petreaca in perimetrul unitatii de invatamant sau in cadrul activitatilor extrascolare. Pentru faptele petrecute in afara perimetrului unitatii de invatamant sau in afara activitatilor extrascolare organizate de unitatea de invatamant, elevii raspund conform legislatiei in vigoare.

Elevii au dreptul la aparare, conform legii.

Sanctiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:

 • a) observatie individuala;
 • b) mustrare scrisa;
 • c) retragerea temporara sau definitiva a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, a bursei profesionale;
 • d) mutarea disciplinara la o clasa paralela din aceeasi unitate de invatamant;
 • e) preavizul de exmatriculare;
 • f) exmatriculare.

* lit. d-f, nu se pot aplica in invatamantul primar, iar lit. e-f, nu se pot aplica in invatamantul obligatoriu.

Toate sanctiunile aplicate se comunica individual, in scris, atat elevilor cat si parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali, iar sanctiunea se aplica din momentul comunicarii acesteia sau ulterior, dupa caz.

Sanctionarea elevilor sub forma mustrarii in fata colectivului clasei sau al scolii este interzisa in orice context.

Violenta fizica sub orice forma se sanctioneaza conform dispozitiilor legale in vigoare.

Potrivit Art. 17 din statut, elevii nu pot fi supusi unor sanctiuni colective.

O sanctiune poate fi iᅩnsotita de scaderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, in invatamantul primar.

Statutul ofera si posibilitatea anularii unei sanctiuni. Astfel, potrivit Art. 26, dupa opt saptamani sau la incheierea semestrului sau a anului scolar, consiliul se reintruneste, iar daca elevul caruia i s-a aplicat o sanctiune (de la lit. a-e) da dovada de un comportament fara abateri pe o perioada de cel putin 8 saptamani de scoala, pana la incheierea semestrului sau a anului scolar, prevederea privind scaderea notei la purtare, asociata sanctiunii, poate fi anulata. Anularea scaderii notei la purtare se aproba de catre entitatea care a aplicat sanctiunea.

Art. 28 face referire la bunurile patrimoniale, precizand ca elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unitatii de iᅩnvatamant sunt obligati sa acopere toate cheltuielile ocazionate de lucrarile necesare reparatiilor sau, dupa caz, sa restituie bunurile sau sa suporte toate cheltuielile pentru inlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.

De asemenea, in cazul distrugerii sau deteriorarii manualelor scolare primite gratuit, elevii vinovati inlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzator disciplinei, anului de studiu si tipului de manual deteriorat. In caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sanctionati cu scaderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor scolare.

Statutul elevului 2016