Ministerul Educatiei a aprobat metodologia privind promovarea a doi ani de studii intr-un an scolar, in invatamantul preuniversitar. Parcurgerea a doi ani de studii intr-un an scolar se poate realiza o singura data in fiecare dintre ciclurile de invatamant: primar, gimnazial si liceal, se arata in metodologie. Pentru a se putea inscrie in acest program, elevii trebuie sa indeplineasca anumite criterii de selectie, printre care sa aiba in anul scolar anterior calificativul sau media generala la fiecare disciplina de studiu "foarte bine" pentru elevii din invatamantul primar si minimum 9 pentru elevii de gimnaziu sau liceu.

Parcurgerea a doi ani de studii intr-un singur an scolar se face pentru doi ani de studii consecutivi: anul in care este inscris elevul in urma promovarii, in regim obisnuit, a clasei anterioare, si anul urmator acestuia, pe care elevul il parcurge suplimentar, in acelasi timp cu anul curent. Parcurgerea a doi ani de studii intr-un an scolar se poate realiza o singura data in fiecare dintre ciclurile de invatamant: primar, gimnazial si liceal, iar clasele de inceput de ciclu de invatamant se exclud din programul de parcurgere a 2 ani de studii intr-un an scolar.

Criteriile de selectie

Elevii care se inscriu in programul de parcurgere a 2 ani de studii intr-un an scolar trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele criterii de selectie:

a) sa aiba, in anul scolar anterior anului curent, calificativul sau media generala la fiecare disciplina de studiu:

 • „foarte bine”, pentru elevii din invatamantul primar;
 • minimum 9,00, pentru elevii din invatamantul gimnazial si liceal.

b) sa aiba, in anul scolar anterior anului curent, calificativul sau media anuala la purtare:

 • „foarte bine”, pentru elevii din invatamantul primar;
 • minimum 9,50, pentru elevii din invatamantul gimnazial si liceal.

c) sa promoveze un test transdisciplinar din curriculumul clasei anterioare clasei curente, cu un punctaj de cel putin 80% din totalul punctajului acordat pe test.

Inscrierea elevilor pentru a parcurge 2 ani de studii intr-un an scolar este conditionata de existenta urmatoarelor documente:

 • cererea parintelui sau a tutorelui legal al elevului;
 • avizul favorabil al psihologului scolar;
 • avizul favorabil al medicului scolar sau al medicului de familie;
 • avizul consiliului profesoral al unitatii de invatamant.

Parcurgerea celor 2 ani de studii intr-un an scolar se realizeaza prin:

 • frecventarea a cel putin 50% din cursurile scolare aferente anului curent si a cel putin 40% din cursurile scolare aferente celui de-al doilea an de studiu;
 • studiu individual;
 • consultatii/tutoriale asigurate de profesorul pentru invatamantul primar/ profesorii clasei celui de al doilea an de studiu;
 • programe de instruire diferentiata pentru elevii capabili de performanta.

Elevii din acest program participa la formele de evaluare curenta de la ambele clase, in scopul pregatirii pentru evaluarea finala. Probele de evaluare pot fi: scrise, orale, practice si de aptitudini, periodice si finale, dupa un calendar stabilit de comun acord de catre parinte/tutore legal, elev si dirigintele clasei si avizat de catre consiliul profesoral.

Inregistrarea situatiei scolare se face in cataloagele si in registrele matricole ale celor doua clase in care elevul este inmatriculat, precizeaza metodologia.

Comisia de monitorizare a programului

Pentru desfasurarea acestui program, la nivelul scolii se va constitui, in urma hotararii consiliului de administratie si prin decizia directorului unitatii de invatamant, o comisie de monitorizare a programului. Aceasta este formata din directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant – presedinte; pentru invatamantul primar: 2 profesori pentru invatamantul primar, dintre care unul al clasei din care face parte elevul in momentul depunerii cererii; pentru invatamantul gimnazial si liceal: 2-3 profesori de specialitate de la disciplinele din trunchiul comun și dirigintele clasei din care face parte elevul in momentul depunerii cererii; psihologul scolar si/sau medicul scolar.

Atributiile acestei comisii sunt: elaborarea testului transdisciplinar, organizarea și desfașurarea testarii elevilor care solicita inscrierea in program, parcurgerea etapelor procedurale pentru demararea programului, monitorizarea desfasurarii programului si a rezultatelor școlare ale elevilor admiși in programul de parcurgere a 2 ani de studii intr-un an scolar.

Intreruperea programului de promovare a 2 ani de studii intr-un an scolar se realizeaza in urmatoarele situatii:

 • la cererea elevului sau a parintilor/tutorelui legal al elevului;
 • daca elevul nu promoveaza cel putin 3 dintre disciplinele/modulele aferente semestrului I pentru fiecare clasa;
 • daca elevul nu promoveaza evaluarile sumative la cel putin 3 dintre disciplinele/modulele la care a optat pentru evaluarea sumativa.
 • la recomandarea argumentata a comisiei.

In urma intreruperii programului, elevul isi continua studiile in clasa curenta.

Descarca de aici Metodologia privind promovarea a 2 ani de studii intr-un an scolar in invatamantul preuniversitar