​Ministerul Educației a publicat proiectul de Hotărâre de Guvern privid organizarea creșelor, după ce acestea au fost preluate de la autoritățile locale. Potrivit acestuia, grupele nu trebuie să depășească 9 copii. Tot personalul nedidactic - bucătari, îngrijitoare, infirmiere - trebuie să parcurgă un modul de formare profesională privind educația timpurie.

CresaFoto: Agerpres

În luna august a fost adoptată o HG care stabileşte o valoare de 15.000 de lei pentru costul standard per copil în creşă, dublu față de cel pentru un copil de grădiniță, care este de 7.400 lei.

Proiectul de Hotărâre de Guvern poate fi consultat aici

Cum au fost preluate creșele de Ministerul Educației

 • Creșa este un serviciu public sau privat, care face parte din sistemul național de învățământ preuniversitar și care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de educație, îngrijire și supraveghere copiilor de vârstă antepreșcolară, cu vârste cuprinse între 11 luni și 3 ani.
 • Începând cu anul școlar 2021-2022, creșele de stat sunt arondate, la solicitarea primarilor, ca urmare a hotărârilor autorităților deliberative, prin decizie a inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, unităților de învățământ preșcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică.
 • Creșele pentru care nu se solicită arondarea la o unitate de învățământ cu personalitate juridică, cu grupe de nivel preșcolar, rămân în subordonare locală, cu respectarea prevederilor art.27, alin.(1^1), (1^3) și (4^1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 • Centrele de zi care au cel puțin o grupă de copii antepreșcolari, dar nu mai mult de jumătate dintre beneficiari de vârstă antepreșcolară, funcționează în continuare cu denumirea de centru de zi, cu respectarea prevederilor art.27, alin.(1^1) și (4^1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Program și împărțirea pe grupe

Tipurile de program al unităților de educație timpurie antepreșcolară sunt:

 • a) program normal, 5 ore pe zi, în funcție de solicitările părinților;
 • b) program prelungit, 10 ore pe zi.

(4) La nivelul aceleiași unități de educație timpurie anteprescolară pot funcționa grupe cu program diferit, respectiv grupe cu program normal și grupe cu program prelungit.

(5) În unitățile de educație timpurie antepreșcolară se recomandă următoarea modalitate de organizare a efectivelor de copii:

 • grupa mică/mijlocie - copii de la 11 luni la 2 ani neîmpliniți;
 • grupa mare - copii de 2 - 3 ani.

(6) Se recomandă constituirea grupelor eterogene și repartizarea fraților de vârste diferite în aceeași grupă.

Raportul număr adult/copil și mărimea (efectivele de copii) ale grupei

 • Sugari (grupa mică): 1 adult la 5 copii; mărimea grupei: minimum 5 - maximum 9
 • Copii de la 11 luni - 2 ani (grupa mică/mijlocie): 1 adult la 7 copii; mărimea grupei: 5-9
 • Copii de 2-3 ani (grupa mare): 1 adult la 9 copii; mărimea grupei: 5-9

Creșele cu program prelungit, deschise pe perioada vacanțelor școlare

Unitățile de educație timpurie antepreșcolară cu program prelungit funcționează pe tot parcursul anului, inclusiv în timpul vacanțelor școlare, perioadă în care se organizează activități educaționale recreative.

Unitățile de educație timpurie antepreșcolară, indiferent de tipul de program al acestora, pot fi închise temporar, cu acordul inspectoratului școlar și cu informarea părinților, cel mult 30 de zile pe an, pentru curățenie, reparații sau dezinsecție.

În perioada vacanțelor școlare se poate restrânge activitatea unității de educație timpurie antepreșcolară, în funcție de situația cererilor primite din partea părinților, cu respectarea planificării concediilor de odihnă ale cadrelor didactice

Ce acte vor fi necesare pentru înscrierea la creșă

(1) Actele necesare înscrierii copiilor în unitățile de educație timpurie antepreșcolară prevăzute la art. 1, alin.(3) și la art.6, alin.(1) sunt:

a) cerere de înscriere;

b) copie de pe certificatul de naștere al copilului;

c) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentanților legali și, după caz, copie a hotărârii/ sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;

d) adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/ reprezentanții legali, pentru tipul de program prelungit;

(2) Pentru copiii înscriși în unitățile de educație timpurie antepreșcolară prevăzute la art.6, alin.(2) se elimină documentul menționat la alin.(1), pct.d) și se completează cu:

a) adeverință de la medicul de familie, în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic;

b) fișa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate.

(3) Cererea de înscriere se depune conform calendarului prevăzut la art.15 (1) și va fi completată de avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie al copilului cu 24 - 48 de ore înainte de a începe frecventarea unității.

(4) Avizul epidemiologic prevăzut la alin. (3) se prezintă și în cazul absenței copilului din unitate pentru o perioadă mai mare de 3 zile.

(5) Datele personale extrase din actele cuprinse în dosarul de înscriere se consemnează în Registrul de evidență a copiilor.

(6) Registrul prevăzut la alin (5) cuprinde: numele și prenumele copilului, data nașterii, domiciliul, numele și prenumele părinților, data intrării copilului în unitate și o rubrică de observații, unde se va scrie data transferului copilului și unitatea unde a fost transferat sau data retragerii copilului din evidențele unității și motivul acesteia.

Cine se va ocupa de copiii din creșe

Structura orientativă a personalului din unitățile de educație timpurie anteprescolară respectă prevederile Anexei nr.1b) a prezentei metodologii și este formată din:

a) personal de conducere: director; în cazul unităților prevăzute la art.1, alin (3) acesta este directorul unității de învățământ preșcolar;

b) personal didactic: educator-puericultor;

c) personal de specialitate: asistent medical, medic;

d) personal nedidactic: bucătar, ajutor de bucătar, îngrijitoare/infirmieră.

(2) Structura personalului din unitățile de educație timpurie anteprescolară este stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru fiecare tip de serviciu în parte, cu obligativitatea respectării prevederilor prezentei metodologii în ceea ce privește personalul didactic și a celui de specialitate.

Toți angajații trebuie să parcurgă modul de formare profesională privind educația timpurie

Personalul nedidactic al unității de educație anteprescolară trebuie să parcurgă un modul specific de formare profesională privind educația timpurie, cu o durată de cel puțin 30 de ore, o dată la 5 ani.

(2) Modulul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele teme:

a) principiile educației timpurii;

b) abordarea globală a copilului și munca în echipă;

c) educarea și susținerea familiilor pentru dezvoltarea competențelor parentale.

(3) Formarea profesională prevăzută la alin.(1) se realizează de liceele pedagogice, prin casele corpului didactic.

(4) Pentru personalul existent în unitățile de educație timpurie antepreșcolară prevăzute la art.6, alin.(1) și (2) la momentul intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului, formarea profesională prevăzută la alin.(1) se va suporta de angajator și se va realiza etapizat, până la data de 31 august 2022.

Obligațiile părinților

Părinții/reprezentanții legali ai copilului au dreptul la:

a) consiliere și sprijin din partea personalului unității de educație timpurie antepreșcolară pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă în ceea ce privește educația copilului, dezvoltarea psihologică a acestuia, precum și pentru probleme de ordin medical și/sau social;

b) primirea oricăror informații necesare dezvoltării armonioase a copilului, pe care personalul didactic și nedidactic le poate furniza, în funcție de evoluția copilului.

(2) Părinții/reprezentanții legali ai copilului au următoarele obligații:

a) să comunice reprezentanților unității în care se oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară orice informații cu privire la starea de sănătate a copilului, precum și informații necesare dezvoltării armonioase, optime a copilului;

b) să respecte regulamentul propriu de organizare și funcționare al unității de educație timpurie antepreșcolară;

c) să achite, după caz, contribuția lunară de hrană pentru copilul/copiii înscris/înscriși în unitatea în care se oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară, potrivit prevederilor prezentei metodologii.

Controlul respectării reglementărilor din standardele naționale de evaluare a progresului copiilor antepreșcolari se realizează prin inspecție școlară realizată de Ministerul Educației și de inspectoratele școlare județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Independent de inspecția școlară, se pot derula misiuni de control ale reprezentanților instituțiilor/ departamentelor care au atribuții de control la nivel central și/sau județean/local.