​Ministerul Educației a anunțat că puțin peste 9.200 de persoane s-au înscris la concursul de ocupare a posturilor de directori de școală, în număr de 8.652. Proba scrisă va avea loc pe data de 15 octombrie.

ȘcoalaFoto: Hotnews

Ultima zi de înscrieri a fost 26 septembrie.

„Pentru cele 8.652 de funcții vacante publicate la nivel național (6.231 funcții de director și 2.421 funcții de director adjunct), au fost depuse un număr de 9.221 de dosare. Acestea vor fi verificate administrativ în perioada 27-29 septembrie, de către comisiile județene și a municipiului București.

Afișarea listelor candidaților ale căror dosare sunt conforme va fi afișată pe data de 30 septembrie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-urile acestora”, se precizează într-un comunicat de presă.

CALENDAR Concurs de directori

30 septembrie - Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor.

1 octombrie - Depunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere în platforma informatică.

4-6 octombrie - Remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere.

7 octombrie - Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor.

8 octombrie - Stabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scrise.

13 octombrie - Repartizarea candidaților pe centre.

15 octombrie - Desfășurarea probei scrise.

15 octombrie - Afișarea rezultatelor la proba scrisă.

15-17 octombrie - Depunerea contestațiilor la proba scrisă.

18 - 20 octombrie - Soluționarea contestațiilor la proba scrisă.

20 octombrie - Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă.

21 – 27 octombrie - Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare.

28 – 29 octombrie - Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților.

1 – 10 noiembrie - Constituirea comisiilor pentru proba de interviu.

12 noiembrie - Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor.

15 noiembrie – 8 decembrie - Desfășurarea probei de interviu.

16 noiembrie – 10 decembrie - Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu.

13 decembrie - Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ.

14 - 17 decembrie - Consultarea grupurilor parlamentare/reprezentanților cultelor religioase si obtinerea avizului motivat.

17 decembrie - Validarea rezultatelor finale.

20 – 22 decembrie - Emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022).

BIBLIOGRAFIE pentru concursul de directori

Mai jos, bibliografia pentru concursul de directori de școală:

Cine poate participa la concursul de directori

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiții:

a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare in conditiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completarile ulterioare;

b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;

d) Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;

e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;

g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“.

Cine face parte din comisiile de evaluare la examenul scris și la interviu

Comisia de evaluare a probei scrise, constituită prin decizie a inspectorului școlar general, având următoarea componență:

1) președinte – inspector şcolar general adjunct/director CCD/inspector școlar;

2) membri – inspectori școlari/metodiști, câte 2 pentru maximum 30 de candidați;

3) secretari - informaticieni/cadre didactice cu abilități de operare pe computer, câte 1 pentru maximum 30 de candidați;

c) Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru fiecare unitate de învățământ, constituită prin decizie a inspectorului școlar general, având următoarea componență:

1) președinte - un inspector școlar;

2) membri:

a) doi reprezentanți ai unității de învățământ, dintre cadrele didactice titulare ale unității de învățământ, aleși prin vot secret de către consiliul profesoral. Consiliile profesorale din unitățile de învățământ vor desemna cei doi membri titulari în comisie și un membru supleant. În cazul centrelor județene de excelență, inspectorul școlar general desemnează două cadre didactice titulare cu performanțe profesionale deosebite la concursuri și olimpiade școlare.

b) un reprezentant al consiliului local, desemnat prin hotărâre a consiliului local, respectiv un reprezentant al consiliului județean/ consiliului local al sectorului municipiului București, desemnat prin hotărâre a consiliului județean/local al sectorului, în cazul unităților de învățământ special, centrelor școlare pentru educație incluzivă și CJRAE/CMBRAE.

În cazul în care, în termen de 10 zile de la data solicitării, autoritățile locale nu-și desemnează reprezentantul, atunci membru de drept al comisiei de evaluare a interviului devine cadrul

didactic desemnat ca membru supleant de către consiliul profesoral al unității de învățământ.

c) un reprezentant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari și foarte mari sau un reprezentant al unei companii specializate în recrutarea resurselor umane sau un cadru didactic din învățământul superior cu competențe în management instituțional și/sau management educațional.

Desfășurarea probelor de concurs la care participă candidații se inregistrează audio-video.

Ce probe sunt la examenul scris pentru directori

Probele din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ sunt următoarele:

a) Proba scrisă - rezolvarea de către candidați, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat cu 50 de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care se evaluează capacități și competențe relevante pentru activitatea de management educațional:

- capacități cognitive;

- competențe de management și leadership.

Fiecare item corect rezolvat se notează cu două puncte. Nota se obține prin împărțirea la 10 a sumei punctajelor obținute. Nu se admit diferențe de notare între membrii comisiei de evaluare a probei scrise.

Evaluarea testului standardizat se face în prezența candidatului și a observatorilor. Notele obținute la proba scrisă se pot contesta în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor.

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație asigură elaborarea testelor standardizate, în colaborare cu experți în domeniul științelor educației, selectați în baza unei proceduri proprii și numiți prin ordin al ministrului educației. Colectivul de elaborare a testelor standardizate și toate persoanele care au dreptul de a opera cu acestea, semnează acord de confidențialitate privind conținutul testelor. Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație este responsabil și de transmiterea testelor standardizate către centrele speciale, în condiții de securitate informatică.

Interviul cu durata de 60 de minute pentru fiecare candidat, în cadrul căruia se evaluează:

- competențele de management strategic, operațional și de comunicare, prin prezentarea unei

strategii de dezvoltare a unității de învățământ pentru care candidează.

- abilitățile de rezolvare a unor situații-problemă, prin raportare la contextul și specificul unității de

învățământ pentru care candidează;

- competențele digitale, pe baza utilizării calculatorului.

Strategia de dezvoltare a unității de învățământ va conține maximum 5 pagini și va fi pusă la dispoziția membrilor comisiei de evaluare a probei de interviu la prezentarea candidatului pentru

susținerea probei.

Interviul este evaluat cu punctaje exprimate prin numere întregi de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei, punctajul final fiind media aritmetică a punctajelor acordate de către cei cinci membri ai comisiei de evaluare.

Punctajele se înregistrează în borderoul de notare conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie. Nu se admit diferențe mai mari de trei puncte între oricare doi evaluatori. În cazul diferențelor mai mari de trei puncte, președintele comisiei are obligația să medieze divergențele de punctaj între evaluatori. În urma medierii, evaluatorii pot acorda alte punctaje decât cele inițiale și se întocmește un nou borderou de punctaj, în care evaluatorii își motivează, în scris, punctajul acordat.

Ce notă trebuie să iei pentru a putea deveni director de școală

Este declarat ”admis” la proba scrisă candidatul care a obținut cel puțin nota 7. Pot participa la proba de interviu doar candidații declarați admiși la proba scrisă.

Este declarat ”admis” la proba de interviu candidatul care a obținut cel puțin 7 puncte.

În conformitate cu borderourile de notare și situația centralizatoare cuprinzând toți candidații și toate punctajele obținute de aceștia, comisia de organizare a concursului calculează nota finală conform formulei de la art.13 alin (3) și realizează ierarhia candidaților.

Este declarat ”reușit” candidatul care a obținut nota cea mai mare dintre candidații care optează pentru aceeași funcție.

În cazul obținerii de note egale de către candidații pentru aceeași funcție, se aplică, în ordine, următoarele criterii de departajare:

a) Punctajul la proba de interviu. Este declarat ”reușit” candidatul care are punctajul cel mai mare la proba interviu.

b) Unitatea de învățământ la care este titular. Este declarat ”reușit” candidatul care este titularul unității pentru care candidează.

c) Gradul didactic. Este declarat ”reușit” candidatul care are gradul didactic cel mai înalt.