​Ministerul Educației a transmis spre avizare un proiect de Ordonanță de Urgență prin care este reglementată și pentru anul școlar 2021-2022, în perioada 13 septembrie 2021 - 10 ianuarie 2022, trecerea la școala online în cazul suspendării cursurilor din cauza situației epidemiologice sau posibilitatea organizării examenelor de licență sau masterat online.

HotNews.roFoto: Hotnews

O altă prevedere este exceptarea de la legislația privind starea de alertă a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere în învățământ, vizându-se astfel crearea cadrului legal pentru ca pe 14 septembrie să poată fi demerate concursurile pentru directorii de școli.

„Actuala legislaţie, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2021 şi unele prevederi din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare îşi încetează efectele odată cu sfârşitul anului şcolar/universitar 2020 - 2021”, explică guvernul.

Acest OUG ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare, cel mai târziu vineri 10 septembrie.

Prevederile din proiectul de OUG:

La art. 7 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (1) În funcţie de situaţia epidemiologică şi de specificul fiecărei instituţii de învăţământ superior, în anul universitar 2021 - 2022, în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice şi cu respectarea calităţii actului didactic, modalitatea de desfăşurare a activităţii didactice ce presupune prezenţa fizică a studenţilor se stabileşte prin hotărâre a senatului universitar, cu respectarea măsurilor stabilite prin ordinul prevăzut la art. 2 şi a reglementărilor generale şi sectoriale din Uniunea Europeană privind minimul orelor de practică.”

2. La art. 8 alin (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (1) În situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor, desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 287 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, aferente anului universitar 2021 - 2022, a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susţinerea tezelor de doctorat, susţinerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2021 - 2022 se pot realiza şi prin intermediul tehnologiei asistate de calculator şi al internetului, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi la distanţă.”

3. La art. 9 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Activităţile didactice şi de cercetare prevăzute la art. 287 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi examenele de finalizare a semestrelor şi a studiilor de licenţă şi masterat, susţinerea referatelor şi a tezelor de doctorat, desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului în anul universitar 2021 - 2022, în cadrul formelor de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă şi la distanţă sunt recunoscute.”

Art. II. Legea nr. 55/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020 se modifică şi se completează după cum urmează:

La art. 27 alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Pe durata stării de alertă, în instituţiile şi autorităţile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcţiilor vacante şi temporar vacante, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1) şi (2), la art. 11 şi 12, precum şi a posturilor de didactice, didactic auxiliare, nedidactice și de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar, a posturilor de conducere, de îndrumare și control din inspectoratele școlare, precum şi a posturilor şi funcţiilor vacante din instituţiile de învăţământ superior, institutele de cercetare, Agenția Română de Asigurare a Calității (ARACIS), Academia Română, academiile de ramură și funcțiile din cadrul Direcției Generale România Educată din cadrul Ministerului Educației."

După alineatul (1^4) al articolului 38, se introduce un nou alineat, alineatul (1^5), cu următorul cuprins:

"(1^5) În perioada 13 septembrie 2021 – 10 ianuarie 2022, prin excepţie de la prevederile alin. (1), în baza şi sub rezerva analizei situaţiei epidemiologice la nivel naţional realizate de Ministerul Sănătăţii împreună cu Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei şi în baza hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, prin ordin al ministrului educaţiei, se pot dispune suspendarea activităţilor care impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ şi continuarea activităţilor didactice în sistem on-line."

3. La articolul 40 alin. (1) și (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

”(1) Pe perioada stării de alertă, precum şi pe tot parcursul anului universitar 2021 – 2022 instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, în baza autonomiei universitare cu respectarea calităţii actului didactic, pot utiliza metode didactice alternative predare-învăţare-evaluare, în format online, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ.

De asemenea, se pot desfăşura online şi examenele de finalizare a studiilor de licenţă, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susţinerea tezelor de doctorat, susţinerea tezelor de abilitare.

(2) Activităţile didactice şi de cercetare prevăzute la art. 287 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi examenele de finalizare a semestrelor şi a studiilor de licenţă şi masterat, susţinerea referatelor şi a tezelor de doctorat desfăşurate online în anul universitar 2021 - 2022, precum şi pe toată perioada stării de urgenţă, necesitate sau alertă, în cadrul formelor de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, la distanţă se circumscriu prevederilor art. 139 lit. a) - c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt recunoscute.”

Art.III Prin derogare de la prevederile art. 19 alin.(7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității în educație, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, mandatele membrilor Consiliului Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior se prelungesc după data de 30 septembrie 2021 până la data de 31 decembrie 2021.