​​Absolvent de studii superioare de lungă durată, diplomă de licență sau de ciclu II Bologna cu diplomă de master, titular cu contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată în învățământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau titlul științific de doctor, cu vechime efectivă la catedră de minimum 7 ani în învățământul preuniversitar, acestea sunt condițiile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească un profesor care vrea să ocupe funcția de inspector școlar, potrivit proiectului de metodologie pentru ocuparea funcțiilor în sistemul de educație preuniversitar, pus în dezbatere publică de Ministerul Educației.

HotNews.roFoto: Hotnews

De asemenea, tot obligatoriu, candidatul trebuie să fi obținut calificativul anual "foarte bine" în ultimii 5 ani și să nu fi fost sancționat disciplinar în aceeași perioadă, până la înscrierea la concurs, să nu fi fost condamnat penal pentru săvârșirea unei infracțiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere, îndrumare ori control prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă de condamnare penală. Candidatul trebuie să fie apt din punct de vedere medical, să fie membru al Corpului național de experți în management educațional, se mai arată în proiect.

Proiectul cuprinde și actele din dosarul de înscriere:

 • a) opisul dosarului, în dublu exemplar. Dosarul se numerotează pe fiecare pagină, iar numărul total de pagini se consemnează în opisul al cărui model este prevăzut în Anexa 1 la metodologie;

 • b) cererea de înscriere conform modelului din Anexa 2 la metodologie;

 • c) curriculumul vitae model Europass, susținut cu documente doveditoare anexate;

 • d) copia certificatului de naștere și, dacă este cazul, certificatului de căsătorie;

 • e) copia actului de numire/transfer/repartizare ca titular/pe perioadă nedeterminată în unitatea de învățământ preuniversitar în care este titular la data înscrierii la concurs;

 • f) copia dovezii calității de membru al corpului național de experți în management educațional;

 • g) copia adeverinței/certificatului/diplomei de acordare a gradului didactic I/a titlului științific de doctor;

 • h) copia hotărârilor judecătorești, pentru persoanele care și-au schimbat numele din diferite motive;

 • i) copii ale actelor de studii;

 • j) adeverință de vechime la catedră, în specialitate, în învățământul preuniversitar, în original;

 • k) adeverință/adeverințe cu calificativele din ultimii 5 ani școlari, anteriori anului școlar în care se desfășoară concursul, în original;

 • l) adeverință/adeverințe din care să rezulte că nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani școlari anteriori anului școlar în care se desfășoară concursul și nici în anul școlar în curs, până la data înscrierii la concurs, în original;

 • m) recomandare/aviz/certificat pentru anumite posturi/specialități - teologie, minorități, învățământ special, alternative educaționale ș.a., în original;

 • n) certificat medical eliberat pe formularul specific conform art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare în original;

 • o) cazier judiciar în original;

 • p) declarație pe propria răspundere că nu a avut statutul de "lucrător al Securității" sau "colaborator al Securității" și nu a desfășurat activități de poliție politică;

 • q) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

 • r) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului dosarului de candidatură, prevăzută în Anexa nr. 13.

În proiectul privind ocuparea funcției de inspector se arată că pentru organizarea și desfășurarea concursului inspectorul școlar se constituie, prin decizie, trei comisii:

 • comisia de înscriere și validare a dosarelor candidaților înscriși la concurs, cu 30 de zile înainte de prima probă a concursului;

 • comisia de elaborare a subiectelor pentru concurs, cu 15 zile înainte de prima probă a concursului;

 • comisia de concurs, cu trei zile înainte de prima probă a concursului

Candidații vor susține proba inspecției la clasă, proba interviului, proba practică și o probă scrisă în profilul postului pentru care candidează.

Proba scrisă reprezintă un test-grilă alcătuit din 20 de itemi din management educațional și legislație, din care 6 itemi de management educațional și 14 itemi de legislație.

Punctajul maxim al probei scrise este 10 puncte reprezentând media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei - 10 puncte/membru de comisie. Punctajul de promovare a probei este de 7 puncte reprezentând media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei - minimum 7 puncte/membru de comisie.

Proiectul prevede că eventualele contestații se adresează, în scris, ministrului Educației și Cercetării, și se depun la registratura/secretariatul inspectoratului școlar, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale ale concursului.

Nu se pot contesta rezultatele la inspecția la clasă, proba practică și interviul. Inspectoratul școlar, după încheierea perioadei de depunere a contestațiilor, depune la direcția de specialitate din Ministerul Educației și Cercetării, spre soluționare, contestațiile împreună cu documentația concursului.

De asemenea, proiectul arată că membrii comisiilor vor declara pe propria răspundere că nu au în rândul candidaților rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ori relații conflictuale cu vreun candidat.

Inspectorii școlari vor avea un mandat de 4 ani.

Consultă aici: Proiectul metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar din inspectoratele școlare

 • Care sunt criterii pentru a ocupa funcția de inspector școlar general și adjunct

În privința concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, Ministerul Educației a pus ăn dezbatere un alt proiect care cuprinde condițiile pe care trebuie să le îndeplinescă un candidat la o astfel de funcție:

 • a) este membru al corpului naţional de experţi în management educaţional;

 • b) este absolvent al învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau al ciclului I de studii universitare de licenţă şi al ciclului II de studii univeristare de master, finalizate cu diplomă de licenţă şi diplomă de master;

 • c) este cadru didactic de predare titular în învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor;

 • d) are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;

 • e) a obţinut calificativul "foarte bine" în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi şi nu a fost sancţionat disciplinar în această perioadă, până la înscrierea la concurs;

 • f) are recomandare cu privire la calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;

 • g) nu a desfăşurat activități de poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

 • h) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • i) la data susţinerii concursului nu îndeplinește condițiile legale de pensionare pentru limită de vârstă și vechime în muncă.

Același document prevede că anunţul privind organizarea concursului şi condiţiile referitoare la înscrierea şi participarea la concurs a candidaţilor se face, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului, de Ministerul Educației şi Cercetării, în presa centrală şi de inspectoratul şcolar, în presa locală. Concursul va fi organizat de către secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar.

Comisia de elaborare a subiectelor de concurs pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic este compusă din:

a) preşedinte: Secretarul de Stat care coordonează activitatea din învăţământul preuniversitar;

b) membri: directori generali/directori/inspectori/consilieri/experţi din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi/sau cadre didactice din unităţi/instituţii de învăţământ; cel puţin un membru al comisiei va avea competenţe de elaborare a subiectelor pentru următoarele limbi străine ce pot fi alese de candidaţi: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă;

c) secretar: un inspector/consilier/expert din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Comisia de elaborare a subiectelor de concurs va realiza :

 • a) un set de 120 de itemi din bibliografia de concurs în limba română, iar dintre cei 120 de itemi, 20 se traduc în toate limbile străine alese de candidaţi;

 • b) un set de câte 40 de itemi din bibliografia de concurs în fiecare limbă străină aleasă de candidaţi.

Candidații pentru funcția de inspector școlar general sau adjunct va susține trei probe:

a) evaluarea curriculumului vitae - se analizează şi se evaluează rezultatele obţinute în educaţie şi formare, aptitudinile şi competenţele personale, pe baza itemilor şi a punctajelor prevăzute în anexa nr. 4;

b) rezolvarea testului-grilă utilizând calculatorul, în maximum 50 de minute:

 • (i) rezolvarea a 10 itemi, dintre care 8 itemi în limba română şi 2 itemi în limba străină aleasă de candidat, fiecare item rezolvat corect fiind punctat cu 0,85 puncte, conform fişei de evaluare prevăzute în anexa nr. 5;
 • (ii) expedierea la o adresă de e-mail indicată de comisia de concurs a testului-grilă rezolvat, punctată cu 1,50 puncte, conform fişei de evaluare prevăzute în anexa nr. 5;

c) susţinerea interviului în faţa comisiei de concurs - se apreciază, pe baza itemilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 6, următoarele aspecte:

 • (i) calitatea şi susţinerea ofertei manageriale: originalitatea, specificitatea, adecvarea la situaţiile concrete din judeţ, precum şi răspunsurile la întrebările referitoare la inspecţia şcolară, procesele de asigurare a calităţii, aplicarea legislaţiei generale şi specifice în toate domeniile funcţionale inspectoratului şcolar, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin, managementul educaţional şi normele deontologice specifice profesiei şi funcţiei;
 • (ii) prezentarea studiului de caz: analiza unei/unor situaţii concrete dificile/dilematice/ de criză întâlnite la nivelul judeţului şi prezentarea unor posibile strategii manageriale pentru soluţionarea acestora.

Consultă aiciProiectul metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de inspector general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al Casei Corpului Didactic (CCD)