In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 905/20.12.2011 s-a publicat Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale ("Legea nr. 292/2011").

Legaturile cu alte acte normative ale Legii nr. 292/2011 sunt urmatoarele:

 • Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala.

Din momentul intrarii in vigoare, Legea nr. 292/2011 constituie reglementarea-cadru in domeniul asistentei sociale. Noua reglementare este rezultatul intentiei legiuitorului de a reforma si moderniza sistemul national de asistenta sociala ("SNAS") care, potrivit legii de reformare, este constituit din doua mari componente: (i) sistemul de beneficii de asistenta sociala si (ii) sistemul de servicii sociale.

Sistemul de beneficii de asistenta sociala:

Legea nr. 292/2011 defineste in primul rand beneficiile de asistenta sociala dupa care le clasifica in functie de urmatoarele criterii:

 • conditii de eligibilitate: (i) beneficii de asistenta sociala selective, (ii) beneficii de asistenta sociala universale, si (iii) beneficii de asistenta sociala categoriale;
 • scop: (i) beneficii de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea saraciei si a riscului de excluziune sociala (e.g. ajutoare sociale sustinute din bugetul de stat, acordate focalizat, pentru categoriile de populatie aflate in risc de saracie; ajutoare de urgenta sustinute din bugetul de stat si/sau din bugetele locale, acordate pentru situatii datorate calamitatilor naturale, incendiilor etc.), (ii) beneficii de asistenta sociala pentru sustinerea copilului si familiei (e.g. alocatii pentru copii, indemnizatii pentru cresterea copiilor), (iii) beneficii de asistenta sociala pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale (e.g. alocatii pentru persoanele cu dizabilitati, indemnizatii de ingrijire), (iv) beneficii de asistenta sociala pentru situatii deosebite.

Pe langa prevederile sus-mentionate, in reglementarea acestei prime componente a SNAS, se identifica urmatoarele dispozitii relevante:

raportarea beneficiilor de asistenta sociala la Indicatorul Social de Referinta (ISR) prin aplicarea unui indice social de insertie (ISI) incepand cu intrarea in vigoare a Legii nr. 292/2011;

 • instituirea unui formular unic pentru solicitarea beneficiilor de asistenta sociala finantate din bugetul de stat, formular care urmeaza sa fie stabilit prin hotarare a Guvernului, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 292/2011;
 • conditionarea acordarii beneficiilor de asistenta sociala de achitarea de catre persoana indreptatita a taxelor si impozitelor locale fata de bugetul local;
 • acordarea de facilitati fiscale sau de alta natura angajatorilor care incadreaza in munca persoane carora li se acorda beneficii de asistenta sociala;
 • instituirea unei limite maxime pentru beneficiile de asistenta sociala cumulate de care poate dispune o persoana sau familie.

Sistemul de servicii sociale:

In reglementarea acestui sistem, ca si in cazul sistemului de beneficii de asistenta sociala, Legea nr. 292/2011 defineste mai intai serviciile sociale si le clasifica dupa urmatoarele criterii:

 • scopul serviciului (e.g. servicii de ingrijire personala, de recuperare/reabilitare);
 • categoriile de beneficiari carora li se adreseaza (e.g. servicii sociale destinate copilului si/sau familiei, persoanelor cu dizabilitati);
 • regimul de asistare, respectiv regimul rezidential sau nerezidential;
 • locul de acordare (e.g. servicii sociale care se asigura la domiciliul beneficiarului, in centre de zi);
 • regimul juridic al furnizorului (servicii sociale organizate ca structuri publice sau private);
 • regimul de acordare (servicii sociale acordate in regim normal si in regim special).

Beneficiarii serviciilor sociale sunt persoanele si familiile aflate in situatii de dificultate, iar furnizorii de servicii sociale pot fi persoane fizice sau juridice, de drept public (e.g. autoritatile administratiei publice centrale, unitati sanitare, unitati de invatamant) sau de drept privat (e.g. asociatii, fundatii, persoane fizice autorizate).

In fine, legat de ambele componente ale SNAS, Legea nr. 292/2011 mai cuprinde dispozitii privind administrarea beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale precum si privind procesul de acordare a acestora.

In vederea implementarii noului cadru general in domeniul asistentei sociale, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va intreprinde masurile necesare pentru ca Legea nr. 292/2012 sa fie urmata de modificarea si completarea unui numar de aproximativ 15 acte normative existente, precum si de elaborarea unor acte normative noi.

S-au abrogat urmatoarele doua acte normative:

 • Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala;
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobata cu modificari si completata prin Legea nr. 366/2001.

Reglementari noi privind acordarea de beneficii de asistenta sociala

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 938/30.12.2011 a fost publicata ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala ("O.U.G. nr. 124/2011").

O.U.G. nr. 124/2011 are legaturi cu o serie de acte normative din domeniul asistentei sociale dintre care:

 • Legea asistentei sociale nr. 292/2011 ("Legea nr. 292/2011");
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare ("O.U.G. nr. 148/2005");
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011 ("O.U.G. nr. 111/2010").

Legea nr. 292/2011 prevede ca nivelurile, respectiv cuantumurile beneficiilor de asistenta sociala, incepand cu anul 2012, se stabilesc in raport cu indicatorul social de referinta (ISR) prin aplicarea unui indice social de insertie. In prezent, Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile subsecvente, stabileste valoarea indicatorului social de referinta la 500 lei.

Pe de alta parte, conform Acordului de imprumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenta sociala) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare ("Acordul de Imprumut"), unul dintre indicatorii de rezultat care conditioneaza acordarea imprumutului prevede utilizarea aceleiasi proceduri de evaluare a veniturilor/bunurilor solicitantilor atat in cazul ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, cat si in cazul ajutorului social prevazut de Legea nr. 416/2001 si al alocatiei pentru sustinerea familiei acordate in baza Legii nr. 277/2010.

In acest context, conform Expunerii de motive, pentru a evita atat o posibila confuzie creata de lipsa reglementarilor de punere in aplicare a Legii nr. 292/2011 si a Acordului de imprumut in privinta notiunilor care definesc beneficiile de asistenta sociala, cat si nerespectarea unor cerinte asumate si neacordarea sumelor din imprumut corespunzatoare indicatorului de rezultat, O.U.G. nr. 124/2011 aduce o serie de modificari si completari actelor normative mentionate in continuare.

Principalele modificari ale O.U.G. nr. 148/2005 vizeaza urmatoarele aspecte:

 • beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani si de indemnizatia lunara reprezentand 75% din media veniturilor realizate in ultimele 12 luni, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului ori producerii evenimentelor mentionate, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru copiii nascuti, adoptati, incredintati in vederea adoptiei, luati in plasament, in plasament in regim de urgenta sau tutela pana la data de 31 decembrie 2010. Incepand cu luna ianuarie 2012, cuantumul minim, precum si cuantumul maxim ale indemnizatiei lunare se raporteaza la ISR, si nu poate fi mai mic de 1,2 ISR si nici mai mare de 6,8 ISR. Corespunzator, se stabilesc prin raportare la ISR si indemnizatia suplimentara pentru sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, precum si stimulentul prevazut de art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 148/2005.
 • se instituie obligatia beneficiarilor de a-si achita obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate pentru mentinerea drepturilor prevazute de O.U.G. nr. 148/2005, precum si o procedura de verificare a indeplinirii acestei obligatii.

Principalele modificari ale O.U.G. nr.111/2010 vizeaza urmatoarele aspecte:

 • se introduce posibilitatea beneficiarului de a opta pentru concediu pentru cresterea copilului cu handicap in varsta de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara, in temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 111/2010;
 • limitele minima si maxima ale indemnizatiei se stabilesc prin raportare la ISR, astfel: indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap se stabileste in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 1,2 ISR si nici mai mare de 6,8 ISR, iar cea pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, in acelasi procent si cu aceeasi limita minima, dar cu o limita maxima de 2,4 ISR. Corespunzator, se stabilesc prin raportare la ISR si indemnizatia suplimentara pentru sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, precum si stimulentul de insertie prevazut de art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 111/2010. Raportarea la valoare actuala a ISR nu determina modificarea cuantumurilor acestor indemnizatii.
 • se instituie obligatia beneficiarilor de a-si achita obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate pentru mentinerea drepturilor prevazute de O.U.G. nr.
  111/2010, precum si o procedura de verificare a indeplinirii acestei obligatii.
 • se introduc o serie de prevederi noi, articolele 31-38, reglementand drepturi in legatura cu cresterea copilului cu dizabilitate pana la varsta de 7 ani, respectiv 18 ani.