Inregistrarea imobilelor in sistemul unic de cadastru din Romania a inceput in 2015, in cadrul Programului National de Cadastru si Carte Funciara ("Programul"). Inregistrarea se efectueaza la nivelul unei unitati administrativ-teritoriale ("UAT"), respectiv comuna, oras, municipiu sau la nivelul unuia sau mai multor sectoare cadastrale, in functie de obiectul contractului de executie lucrari incheiat de primaria locala. Scopul si efectele cadastrului sistematic, precum si stadiul actual al lucrarilor au fost prezentate in articolul Drumul catre implementarea cadastrului general in Romania.

Mihaela Ispas, Ioana WaszkiewicFoto: PeliFilip

Procedura si etapele lucrarilor de inregistrare sistematica sunt reglementate de Legea nr. 7/ 1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara si Regulamentul din 9 iulie 2014 de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, astfel cum a fost aprobat de Ordinul ANCPI - Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 700/2014 ("Regulamentul de Cadastru").

Cunoasterea procedurii privind lucrarile de cadastru sistematic este importanta pentru toti detinatorii de imobile, intrucat aplicarea procedurii poate conduce la modificari ale situatiei imobilelor. Punerea in concordanta a situatiei din actele de proprietate cu situatia existenta in teren la nivelul intregului UAT poate genera o serie de ajustari pe care proprietarii afectati le pot contesta intr-un termen de 60 de zile, conform procedurii de mai jos.

Pasii procedurii de cadastru sistematic se pot sintetiza in sapte etape majore:

Initierea procedurii de cadastru sistematic se realizeaza prin publicarea in Monitorul Oficial, Partea I, a unui ordin emis de ANCPI care identifica UAT-ul/ sectoarele cadastrale unde vor fi desfasurate lucrarile de inregistrare sistematica. Dupa publicarea ordinului ANCPI, cartile funciare aferente respectivelor UAT-uri/ sectoare cadastrale vor mentiona faptul ca imobilele inscrise in aceste carti funciare sunt incluse in cadrul Programului.

Pentru a asigura transparenta procedurii si pentru a informa persoanele interesate, ANCPI trebuie sa deruleze o campanie de informare publica, la nivel national si in special local, cu privire la scopul si etapele inregistrarii imobilelor in sistemul unic de cadastru.

In etapa a doua, cea a transmiterii de informatii, reprezentantii Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara, precum si primarul UAT-ului care face obiectul Programului, pun la dispozitia executantului lucrarilor toate informatiile disponibile privind imobilele si proprietarii acestora, pe baza inregistrarilor de cadastru sporadice (respectiv, inregistrarile existente in cartea funciara si care au fost efectuate la cererea persoanelor interesate si pe costul acestora anterior demararii lucrarilor de cadastru sistematic). Ca atare, cadastrul sistematic are ca scop actualizarea informatiilor din cadastrul sporadic, prin inregistrarea in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a tuturor imobilelor dintr-un UAT/ sector cadastral, din oficiu si gratuit, la initiativa statului roman, actionand prin intermediul ANCPI.

In etapa a treia, a lucrarilor efective, executantul colecteaza informatii referitoare la imobile si detinatorii acestora (prin efectuarea de masuratori cadastrale, interviuri pe teren) si pregateste fise de date ale imobilelor necesare pentru finalizarea lucrarilor de teren.

De asemenea, in masura in care nu se regasesc in evidentele autoritatilor, executantul solicita proprietarilor documentele juridice care atesta drepturile de proprietate sau alte drepturi asupra imobilelor, in copie legalizata, precum si copii ale actelor de identitate si actelor de stare civila ale titularilor. Trebuie subliniat faptul ca la finalizarea lucrarilor intr-un UAT, cartea funciara va include si codul numeric personal al titularilor persoane fizice, respectiv codul unic de inregistrare (CUI) al detinatorilor persoane juridice - aceasta mentiune noua raspunde cerintei de a identifica intocmai titularii tuturor drepturilor inscrise in sistemul de cadastru.

Potrivit Regulamentului de Cadastru, delimitarea imobilelor se efectueaza prin masuratori topografice ale punctelor de detaliu sau prin metoda combinata, masuratori topografice ale detaliilor liniare si vectorizarea planurilor. Prezenta proprietarilor de teren este ceruta prin convocare "atunci cand este cazul", respectiv in cazul imobilelor neimprejmuite, regulamentul fiind insa eliptic cu privire la procedura convocarii. Daca proprietarii nu se prezinta, procedura se efectueaza cu participarea reprezentantilor primariei. Din punct de vedere procedural, limitele imobilelor se preiau din evidentele de cadastru existente si in cazul unor diferente fata de masuratorile nou-efectuate, reprezentarea grafica este modificata in conformitate cu masuratorile din teren. Se poate modifica nu doar geometria si amplasamentul (prin translatie/rotatie), ci si suprafata imobilului inscris in cartea funciara.

In situatia in care informatiile din cartea funciara actuala nu corespund rezultatelor din teren, proprietarii din vechile carti nu pot fi preluati in mod direct in noile carti funciare. Executantul lucrarilor va face ajustarile care se impun in functie de specificul situatiei. Astfel, spre exemplu, procedura include norme privind situatiile in care proprietarii inscrisi sunt decedati si nu s-a emis certificat de mostenitor, posesorul terenului este un cumparator de la proprietarul inscris sau pur si simplu posesorul nu are acte de proprietate pe teren, masuratorile nu corespund cu situatia din acte etc.

De asemenea, este important de retinut faptul ca inscrierea constructiilor in cartea funciara in procesul de inregistrare sistematica nu impiedica autoritatile sa aplice sanctiunile legale in cazul constructiilor fara autorizatie sau care nu au respectat autorizatia de construire, si serveste ca baza de stabilire si calculare a taxelor si impozitelor legale.

In cazul in care nu este identificat niciun proprietar, niciun posesor sau detinator legal al respectivului imobil, dreptul de proprietate se va inscrie provizoriu in favoarea UAT-ului aferent.

Dupa finalizarea lucrarilor de cadastru, executantul intocmeste, in conformitate cu specificatiile incluse in ordinele emise de ANCPI, documentatia tehnica a cadastrului, alcatuita din:

  • planul cadastral, care include (a) planul cadastral de ansamblu al UAT-ului, respectiv reprezentarea grafica a intregii suprafete a UAT-ului in cauza si (b) planul cadastral de baza, cuprinzand elementele de cadastru general in detaliu;
  • registrul cadastral al imobilelor, care include in principal registrul cadastral al parcelelor, registrul cadastral al proprietarilor si registrul corpurilor de proprietate (anume, mai multe parcele alipite care apartin aceluiasi proprietar), si
  • opisul alfabetic al titularilor dreptului de proprietate, al posesorilor si al altor detinatori - acest document coroboreaza informatiile din registrul cadastral al proprietarilor cu cele din registrul imobilelor.

Documentatia este ulterior verificata de reprezentantii ANCPI, prin verificari in teren si corelari cu informatiile disponibile.

Urmeaza o etapa de publicitate anuntata in prealabil in mass-media cu 5 zile inainte de afisare. Documentele tehnice sunt publicate la sediul primariei UAT-ului respectiv sau in alt loc stabilit de primar, precum si pe pagina de Internet a ANCPI si pagina autoritatii publice locale, pentru o perioada de 60 de zile. In cadrul acestui termen, persoanele interesate pot depune contestatii in legatura cu executarea masuratorilor sau cu orice alte aspecte din documentatiile publicate.

De asemenea, in termenul de 60 de zile, titularii sarcinilor inregistrate in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni pot solicita reinnoirea inscrierii in cartile funciare noi, sub sanctiunea radierii din oficiu a sarcinilor si inchiderea registrelor.

Solutionarea contestatiilor reprezinta pasul urmator, care trebuie finalizat in maximum 60 de zile de la expirarea termenului de afisare mentionat mai sus. Contestatarii nemultumiti de raspunsul primit pot ataca procesul verbal de solutionare a contestatiei in instanta, in termen de 15 zile.

Dupa solutionarea contestatiilor se deschid din oficiu carti funciare noi, in format electronic, pentru fiecare imobil in parte. Aceste carti electronice impreuna cu planul cadastral vor inlocui, pentru respectivul UAT sau sector cadastral, orice evidente de cadastru si publicitate imobiliara anterioare, cum ar fi registrele de inscriptiuni-transcriptiuni sau cartile funciare anterioare. Planul cadastral rezultat in urma lucrarilor de cadastru reprezinta singurul suport grafic valabil pentru efectuarea inscrierilor in cartea funciara.

Inchiderea evidentelor vechi se efectueaza prin ordin ANCPI, care se publica in Monitorul Oficial. Incheierea de inscriere este comunicata persoanelor interesate, alaturi de extrasul de carte funciara pentru informare si extrasul din noul plan cadastral.

Cu privire la UAT-urile in care s-a finalizat inscrierea cadastrala a tuturor imobilelor din localitatea respectiva (nu doar la nivel de sector cadastral), dreptul de proprietate asupra imobilelor se va dobandi sub conditia si de la data inscrierii in cartea funciara a cumparatorului, nefiind suficienta semnarea unui contract de vanzare (acesta fiind cunoscut ca efectul constitutiv de drepturi al inscrierii in cartea funciara, stabilit conform Noului Cod Civil).

Avand in vedere impactul pe care il poate avea cadastrul sistematic asupra delimitarii imobilelor, este important pentru toti detinatorii de imobile sa se informeze cu privire la procedura cadastrului si sa isi verifice din timp situatia din teren, corectitudinea imprejmuirilor si limitele de proprietate stabilite cu vecinii, pentru a evita situatii litigioase si proceduri de durata in instanta.

Vom reveni intr-un articol viitor cu aspecte privind riscurile, generate de legislatia in vigoare in prezent, ca detinatorii de imobile sa depaseasca termenul prevazut de lege pentru formularea contestatiilor fata de rezultatul delimitarii imobilelor, precum si posibilele remedii la care s-ar putea apela in cazul in care astfel de riscuri se produc.

Acest articol nu reprezinta consultanta juridica. Pentru mai multe informatii va rugam sa va adresati office@pelifilip.com. Un articol semnat de av. Mihaela Ispas, Senior Associate PeliFilip si av. Ioana Waszkiewicz, Senior Associate PeliFilip