Cum arată declarația pe proprie răspundere, adeverința de la angajator și textul ordonanței privind restricțiile de circulație

de R.M.     HotNews.ro
Sâmbătă, 21 martie 2020, 23:06 Actualitate | Coronavirus


Marcel Vela
Foto: Facebook
 documente
Ministrul de Interne, Marcel Vela, a emis sâmbătă seara ordonanța militară numărul 2, care prevede o serie de restricții de circulație pentru persoane, precum și obligația cetățenilor care circulă între orele 22,00 și 6,00 de a prezenta autorităților, în caz de solicitare, o declarație pe proprie răspundere sau o adeverință de la angajator, care să justifice deplasarea.

Mai jos sau în documentele atașate, textul ordonanței, adeverința de la angajator și declarația pe proprie răspundere, potrivit unor documente obținute de HotNews.ro.Ordonanța militară:


ORDONANȚA MILITARĂ nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 13 din 21.03.2020,
În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență Ia nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 3 -5 din anexa nr. 2 la același decret și al art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare,
Ministrul afacerilor interne emite următoarea
Ordonanță militară
Art.l. — (1) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară.
(2) Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgență.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 2. — (1) Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul, a produselor și serviciilor, în centrele comerciale în care-și desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de

c
torie.
Prin centru comercial se înțelege „structura de vânzare cu suprafața medie sau mare în oară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piață și de tałie ublică, ce utilizează o infrastructură comună și utilități adecvate", astfel cum este reglementat în anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 3. — (1) Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai eu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea fomłării oricărui grup de persoane.
(2) Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.
Art. 4. — În intervalul orar 06.00 - 22.00, se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:
a) a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
e) e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.

Art. 5. (1) În intervalul orar 22.00 06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4,
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.
(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
(4) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.
(5) Fac excepție de la aceste prevederi personalul din cadrul Administrației Prezidențiale, Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Public, instituțiilor sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, corpului diplomatic și personalul care asigură serviciile de utilitate publică.
(6) Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 6. — (1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, astfel cum sunt definiți la art.2 lit.a) și b) din Ordonanța de tă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu ile și completările ulterioare, cu excepția situației în care aceștia tranzitează teritoriul g pe culoare de tranzit, organizate prin înțelegeri cu statele vecine.
(2) Prin excepție, este permisă intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și apatrizilor care fac parte din următoarele categorii :
a) a) sunt membri de familie ai cetățenilor români;
b) b) sunt membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
c) c) sunt persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile române potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;
d) d) sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
e) e) este personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
f) f) sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
g) g) sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);
h) h) sunt persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.
Art. 7. — (I) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate În carantină instituționalizată, sub pază.
(2) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.
(3) Măsurile dispuse potrivit alin.(l) și (2) nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională sau penală.
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. — (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor.
(2) Evidențele se actualizează și se raportează săptămânal la centrul județean/ al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.
(3) Comitetele locale, județene și al municipiului București pentru situații de urgență identifică modalități de sprijin pentru persoanele prevăzute Ia alin.( 1).


(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. (1) Ordonanța militară nr. I/2020 privind unele măsuri de primă urgență, care aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul omâniei, Partea I, nr.219 din 1 8 martie 2020, se completează după cum urmează:
După alineatul (I) al articolului 2 se introduc două noi alineate, alin.(2) și (3):
„(2) Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult, de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.
(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), Ia care pot participa maximum 8 persoane, cât și împărtășirea credincioșilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora".
2. După alineatul (2) al articolului 4, se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

„(3) Prevederile alin. (I) și (2) se aplică și conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4t”.
3. După alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

„(3) Alte excepții de la interdicția prevăzută la alin.(l) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.”
(2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 10. — (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:
a) a) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art. I și 2;
b) b) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art. 3, 5 si 7;
c) c) Poliția de Frontieră Română, pentru măsura prevăzută la art. 6.
d) (2) Nerespectarea măsurilor de primă urgență prevăzute la art. 1 7 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art,27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.l/1999, cu modificările și completările ulterioare.
e) (3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(l) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. (l) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

-----------------------------------

Declarația pe proprie răspundere:


Cunoscând prevederile articolului 326, referitoare la falsul în declarații, precum și ale art.352 referitoare la zădărnicirea combaterii bolilor din Noul Cod Penal, declar pe proprie răspundere faptul că mă deplasez în interes profesional/personal, între orele _____________, de la ____________________________________________________________________________,
până la ______________________________________________________________________, pentru:
- deplasarea între domiciliu și locul de muncă, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanță sau deplasarea în interes profesional care nu poate fi amânată.
- consult medical de specialitate care nu poate fi amânat;
- deplasare pentru cumpărături de primă necesitate la unități comerciale din zona de
domiciliu;
- deplasare pentru asigurarea asistenței pentru persoane în vârstă, vulnerabile sau
pentru însoțirea copiilor;
- deplasare scurtă, lângă domiciliu, pentru desfășurarea de activități fizice individuale, în aer liber, cu excluderea oricărei forme de activitate sportivă colectivă;
- deplasare scurtă, lângă domiciliu, legată de nevoile animalelor de companie
- deplasare pentru rezolvarea următoarei situații urgente: ..................................
............................................................................................
Atât declar, susțin și semnez.
Data ___/____/_______ Semnătura,

-----------------------------------

Declarația de la angajator:


ADEVERINȚĂ PERMANENTĂ
Subsemnatul (nume, prenume),...............................................................................,
în calitate de (funcția)................................................................. în cadrul (organizația) ...............................................................................................................confirm faptul că deplasarea persoanei menționată mai jos, între domiciliu și locul său de muncă, este esențială pentru activitatea organizației și nu poate fi organizată sub formă de telemuncă.
Datele persoanei care se deplasează:
Nume : ........................................................................................................................
Prenume : ...................................................................................................................
Data nașterii: ..............................................................................................................
Adresa: ......................................................................................................................
Domeniul activității profesionale : ............................................................................
Locul de desfășurare al activității profesionale: ........................................................
Traseul deplasării: .....................................................................................................
Mijlocul de deplasare: ...............................................................................................
Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.
DATA SEMNĂTURA


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

121237 vizualizari

 • +4 (12 voturi)    
  deci cine n-are imprimanta (Sâmbătă, 21 martie 2020, 23:11)

  bobo2 [utilizator]

  moare de foame in casa
  • +3 (7 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Duminică, 22 martie 2020, 2:06)

   [anonim] i-a raspuns lui bobo2

  • +3 (3 voturi)    
   Politia trebuie sa vina cu tipizatele (Duminică, 22 martie 2020, 9:11)

   Kivek [utilizator] i-a raspuns lui bobo2

   oricum coronavirusul se va transmite in continuare
  • +9 (9 voturi)    
   E simp\u, (Duminică, 22 martie 2020, 9:28)

   adi_69 [utilizator] i-a raspuns lui bobo2

   O scrie mana. Sau de la COVID109 nu mai stim sa scriem?
  • +2 (2 voturi)    
   Oare? (Duminică, 22 martie 2020, 11:54)

   liviuga [utilizator] i-a raspuns lui bobo2

   Poți s-o scrii și cu pixul sau stiloul!(dacă n-ai uitat)
 • 0 (20 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Sâmbătă, 21 martie 2020, 23:15)

  [anonim]

  • +5 (5 voturi)    
   aia de la PSD au zis ca ei voiam ceva mai dur (Duminică, 22 martie 2020, 9:35)

   Kivek [utilizator] i-a raspuns lui

   Marcel Ciolacu, despre măsurile anunțate de ministrul de Interne: „Aș fi fost mai drastic”
   • +2 (2 voturi)    
    Masochism Social Democrat (Duminică, 22 martie 2020, 11:48)

    DEMA GOGU' [utilizator] i-a raspuns lui Kivek

    Ciolacu e sever si cu el insuși...
 • +7 (15 voturi)    
  Pas cu pas (Sâmbătă, 21 martie 2020, 23:22)

  Victtor [utilizator]

  Marile proiecte se realizeaza cu pasi mici. Prima data se inchid restaurante, urmeaza magazinele, se restrange traficul rutier.
  La sfarsit ne vom trezi intr-o noua realitate, mai buna, mai frumoasa.
 • +11 (17 voturi)    
  Unii mai au si resedinta! (Sâmbătă, 21 martie 2020, 23:30)

  Andy500 [utilizator]

  Domnilor, ati copiat gresit din ordinele comuniste!
  Unii oameni nu mai locuiesc la domiciliu de ani buni.
  Unii au resedinta (flotant), iar altii stau in chirie, etc.
  Ce intelegeti prin domiciliu?
  Ce inseamna in apropierea domiciliului? 1km? 10km?
  Incompetenti...
  • +3 (5 voturi)    
   si daca tu nu vrei Mega Image si vrei Carreffour? (Duminică, 22 martie 2020, 9:12)

   Kivek [utilizator] i-a raspuns lui Andy500

   Eu vreau sa merg la un Supermarket, nu la shop & go mega image
   • +2 (2 voturi)    
    ...alo mega image... (Duminică, 22 martie 2020, 13:02)

    tacanel [utilizator] i-a raspuns lui Kivek

    ...ai pile mari la guvern...ai scapat de concurenta....de maine 23.03.2020 sa maresti preturile cu 100%....ca si asa le aveai mai mari cu 50% decat carrefour si kaufland...succes la vanzari si merci guvern pnl ca ne lasi flamanzi, fara bani si prizonieri in propriile case...am votat pnl intotdeaua dar de acum inainte votez numai usr…(este a doua oara cand trimit acest comentariu...poate acum il publicati)...
 • +9 (11 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Sâmbătă, 21 martie 2020, 23:32)

  [anonim]

  • +2 (4 voturi)    
   Domiciliu vs RESEDINTA - 'ce scrie in buletin' (Duminică, 22 martie 2020, 9:38)

   Kivek [utilizator] i-a raspuns lui

   eu nu am 'buletin' (de fapt e carte de identitate dar trecem peste) de Bucuresti si de fiecare data cand aveam ceva de facut aici: contract chirie, plata impozit etc mi se spunea de catre BUGETAR: trece adresa din buletin!


   Deci eu acum o sa declar pt cererea aia ca ma duc la cumparaturi la Carrefour Unirii dar ca adresa mea e in Brasov!???

   Asta e adresa mea din 'buletin' !!!
   • 0 (0 voturi)    
    Fa un exercitiu de logică... (Duminică, 22 martie 2020, 11:52)

    DEMA GOGU' [utilizator] i-a raspuns lui Kivek

    Resedinta reprezinta Domiciliul Real pe o Perioada de Timp, conform legii !
    • +2 (2 voturi)    
     Logica nu are loc in Romania (Duminică, 22 martie 2020, 15:39)

     Kivek [utilizator] i-a raspuns lui DEMA GOGU'

     Eu am resedinta in Buc, sunt inregistrat cu contractul de inchiriere la POLITIE si la ANAF dar cand am primit o amenda de circulatie ghici unde au trimis-o?

     La Brasov

     Cand am vrut sa inmatriculez masina pe NUMELE MEU, m-au trimis la Brasov ca cica nu am domiciliu in Buc


     Mai vrei exemple?
     Sau lgica functioneaza doar cand vreti voi?
     • 0 (0 voturi)    
      Domiciliu si Resedinta (Duminică, 22 martie 2020, 21:58)

      DEMA GOGU' [utilizator] i-a raspuns lui Kivek

      La domiciliu platesti taxe ,impozite ,amenzi = inregistrarea proprietatilor ,case ,masini ,motorete.Domiciliul este trecut in buletin ,ci si tot aici se fac actele de procedura ,citatii ,etc.
      Resedinta reprezinta un domiciliu temporar , flotant = domiciliu REAL in ordonanta de urgenta.E locul REAL unde locuiesti.
      E simplu ,daca nu amesteci cele doua notiuni.
  • +1 (1 vot)    
   Comentariu sters de utilizator (Duminică, 22 martie 2020, 19:45)

   [anonim] i-a raspuns lui

 • +9 (13 voturi)    
  "Domiciliu" (Sâmbătă, 21 martie 2020, 23:34)

  slashroot [utilizator]

  Mi se par binevenite măsurile de limitare a deplasărilor în afara locuinței, DAR declarația pe proprie răspundere are o problemă: se referă doar la domiciliu, care e adresa din buletin.
  Ori, multe persoane s-au retras într-o locuință alta decât cea din buletin - fie la o casă pe care o dețin, fie împreună cu părinții la țară... undeva unde să poată trece cu bine perioada asta.

  In forma actuală, practic din casă nu pot pleca decât proprietarii, care ar putea fi părinții, adică persoane în vârstă, aflate în grupa de risc maxim.

  Declarațiile ar trebui să permită și specificarea adresei de reședință. Nu e momentul să o băgăm pe aia cu "fără forme legale"; fiecare se baricadează unde crede mai bine.
 • +3 (11 voturi)    
  cam timid inceputul (Sâmbătă, 21 martie 2020, 23:37)

  pier [utilizator]

  Ma asteptam la masuri mai ferme. In Bulgaria au autorizat chiar si folosirea fortei. Fenomenul infractional va creste enorm dat ca au venit in tara toti ciorditorii si fufele .Mai curind sau mai tirziu tot trebuie sa fim mai hotariti. Mai mult , un guvern hotarit pot pune pariu ca este mai agreat de public. Ignorati comentariile din mas media, alde pesedake au inceput sa simpta foamea si sunt nervosi acum de cind s-a dat liber la deficit . De asta si comentariile lor.Totul le pute, totul este gresit, ca si cum am fi uitat ce au facut ei timp de 3 ani.
  Si acum ceva fara legatura cu articolul:Guvernul este procupat cu guvernarea iar pesedake au inceput deja campania pe facebook, pe antene.
 • +3 (9 voturi)    
  Delir de hartii (Sâmbătă, 21 martie 2020, 23:47)

  fat.cat [utilizator]

  Birocratii jubileaza acum ca tre’ sa scriem atatea declaratii si adeverinte. Ca ma indoiesc ca in format electronic vor fi acceptate.
 • +9 (13 voturi)    
  Care este de fapt scopul? (Sâmbătă, 21 martie 2020, 23:51)

  naitza [utilizator]

  Daca plec la 5.30 la munca, imi trebuie adeverinta, declaratie pe proprie raspundere etc., asta in ciuda faptului ca nu prea vezi tipenie de om la ora aia, nu stiu cum se poate raspandi virusul In schimb, daca plec la 6.05 sa plimb cateaua prin parc, nu am nicio restrictie... Ce aveti cu cei ce muncesc? Oricum,sunt din ce in ce mai putini in tara asta...
  • +1 (3 voturi)    
   mai nasol e daca ai o diaree (Duminică, 22 martie 2020, 4:41)

   Coco Whistle [utilizator] i-a raspuns lui naitza

   si te opreste unul sa dai declaratie.
 • -9 (13 voturi)    
  telemunca? (Duminică, 22 martie 2020, 0:09)

  mbembe [utilizator]

  bravo! se vede ca ministru’ sta doar pe TELEvizor... antene probsbil!
  • +11 (11 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Duminică, 22 martie 2020, 1:27)

   [anonim] i-a raspuns lui mbembe

 • -2 (16 voturi)    
  io zic ca sunt imbecili maximi (Duminică, 22 martie 2020, 0:31)

  ..13 [utilizator]

  Atunci cand nu esti in stare sa asiguri cu alte masuri protectia petnru propria populatie iei cheia de la intrarea in apartament si ii faci program.

  O tara fortata de doi imbecili - Vela poti sa stai langa Arafat.

  Altele trebuiau sa fie masurile pentru a ne proteja vietile.
  Istoria va retine imbecilitatile acestea sub forma ASA NU
 • +10 (14 voturi)    
  vorbeste lumea ... (Duminică, 22 martie 2020, 0:55)

  nu conteaza cine zice [utilizator]

  vom constata cat de curand pe propia piele ce situatii or sa scoata din chestia asta domnii agenti scosi pe strada ca implementatori ... pentru multi dintre dumnealor e o problema mare rau cu asta in vremuri normale, dar acum mai mult ca sigur vor alimenta suplimentar maretia realizarilor personale, cu subliniere subtila pentru avansari ulterioare ...
 • -5 (9 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Duminică, 22 martie 2020, 1:26)

  [anonim]

  • -2 (2 voturi)    
   Exagerezi, amice! (Duminică, 22 martie 2020, 4:52)

   Sparafucile [utilizator] i-a raspuns lui

   Lucrurile stau exact pe dos.
 • +1 (3 voturi)    
  mda (Duminică, 22 martie 2020, 3:01)

  John_Re [utilizator]

  un vaccin contra prostiei ar fi mult mai util.

  :))
  • +3 (3 voturi)    
   Există,dar durează mult. (Duminică, 22 martie 2020, 10:03)

   asavreau [utilizator] i-a raspuns lui John_Re

   Și unii nu au răbdare.Vaccinul împotriva prostiei începe la clasa zero și continuă în fiecare an până la clasa a XII-a.La unii nu prinde vaccinul.
 • +1 (7 voturi)    
  ordonanta militara data de MAI? (Duminică, 22 martie 2020, 4:39)

  Coco Whistle [utilizator]

  ce face MApN? daca consideram virusul atac bilogic de ce se ocupa militia de ordonante militare mai ales ca stim cu se iau gradele si doctoratele in aceasta institutie. vreti sa nenorociti o tara intreaga?oricum e o prostie ca tot ce iese ca legislatie in romania. de ce nu copiati ce fac polonezii daca minte mai multa nu aveti? chiar nu avem o echipa sa faca un app? si mamaie din coltul satului are mobil, dar hirtie si pix de unde maica? si chiar vreti sa transmiteti virusul, ati gasit o alta idee excelenta? cine va plateste, care sint capatele alea luminate la spiru haret?
 • -2 (4 voturi)    
  recomandare (Duminică, 22 martie 2020, 8:16)

  gpavel [utilizator]

  putea lipsii din ordonanta cuvantul" recomandare"care nu se potriveste de loc cu textul si spiritul ordonantei,putea sa apara si articolul 4,care lipseste (cel putin din forma data de hotnews)!
 • +3 (7 voturi)    
  Documentul e plin de greseli! (Duminică, 22 martie 2020, 9:33)

  Alui [utilizator]

  Un exemplu: “Pał•tea I.” . Indica amatorism si incompetenta!!! Cum au trimis asa ceva spre publicare? Sunt chiar idioti?
 • +2 (4 voturi)    
  Idiotenie??? (Duminică, 22 martie 2020, 9:53)

  Moroshanu [utilizator]

  Radeti voi radeti dar nu e de ras. In Italia acelasi tip de declaratie trebuie sa ai de vreo 2 saptamani, si nu doar de la 22 la 6, ci 24/24. Daca minti amenda sau inchisoare, depinde de cat de mare e minciuna. Iar de azi totul este inchis, fabrici si uzine inclus, doar serviciile esentiale functioneaza. Nu vreau sa cobesc si sa ma gandesc la numerele din Italia,dar masurile luate in Ro nu sunt drastice deloc...
 • +5 (5 voturi)    
  Excelente masuri (Duminică, 22 martie 2020, 10:10)

  feisbuk [utilizator]

  Noi hartii, comitete si comitii. Cred ca la asta au stat vreo 4 ore. Urmeaza Ordonanta 3, cu recomandari pentru cei din teren sa inteleaga si sa faca distinctia intre domiciliu si resedinta.

  Btw, pe emag inca se gasesc masti care nu prea ajuta la 20-25 lei bucata. Gelul dezinfectant si Mona nexam.
  Recomand si eu producatorilor de forme fara fond sa isi puna in miscare trupurile pentru lucruri care chiar ajuta.


  In alta ordine de idei, merg acum la biserica apoi la un gratar. Poate dau si o raita prin parc. Iar daca am crize de somnambulism, imi pregatesc de seara o adeverinta.


  Fereasca de inundatii si zgaltairi in Vrancea. In principiu, din rahatul asta scapam cel putin jumatate din noi.
  Dar ce am vaut si aseara ne arata halul in care am ajuns,.

  Competenta, priceperea de a face ceva, intelegerea a doua foi de hartie citite, curajul de a face ceva nepopular dar necesar si orice altceva care sa imi dea o speranta ca suntan impreuna, lipsesc de mult mai multa vreme decat mastile.
  • -2 (2 voturi)    
   Hmmmmm (Duminică, 22 martie 2020, 11:04)

   Moroshanu [utilizator] i-a raspuns lui feisbuk

   Mare destept esti! Mai vorbim peste vreo 2 saptamani. Stii proverbul: daca taceai destept ramaneai.....
 • +1 (1 vot)    
  Comentariu sters de utilizator (Duminică, 22 martie 2020, 11:01)

  [anonim]

 • +1 (1 vot)    
  declaratie (Duminică, 22 martie 2020, 15:24)

  anion [utilizator]

  Subsemnatul (barbat >65 ani)...domiciliat...certific deplasarea mea cu masina pe o distanta de 4,5 km de 2 ori pe zi, dimineata si seara, pentru
  - asigurarea igienei personale pentru o persoana în vârstă, sex feminin, >85 ani la domiciliul meu de catre o persoana de sex feminin cu varsta >65 ani. Merge?
 • 0 (0 voturi)    
  completeaza online declaratia (Luni, 23 martie 2020, 10:52)

  Radu Balanescu [anonim]

  http://declaratieppr.ro Pentru cine n-are imprimanta! Completeazi online declaratia pe proprie raspundere pentru deplasare in cazul carantinei Covid-19 conform ordonanței militară numărul 2 din 21 martie 2020 si o primesti pe mail, si o ai pe telefon


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by