George Copos, Marco Bela si Laszlo Borbely s-au zbatut sa pastreze secreta averea familiei

Noua declaratie de avere pe care demnitarii si functionarii publici vor fi nevoiti sa o completeze are cinci pagini si contine 11 intrebari. Cel mai complex capitol este cel referitor la familie. Din aceasta vom afla de la ocupatia sotiilor si copiilor demitarilor pina la veniturile din salarii sau din afacerile pe care le defasoara acestia.

Anul trecut, Adrian Nastase a refuzat o cerere a societatii civile care-i solicita, in baza Legii accesului la informatiile publice si a Legii anticoruptie, detalii despre ocupatia si veniturile sotiei sale, Dana Nastase. Cel mai probabil, noile declaratii vor fi cunoscute in luna mai a.c.

Dincolo de informatiile uzuale legate de case, terenuri, masini si conturi, cuprinse in vechiul tip de declaratie, publicul va afla si alte date interesante care vor da dimensiunea completa a averii demnitarilor si a functionarilor publici.

De pilda, colectiile si obiectele de arta, bijuteriile si metalele pretioase - care au reprezentat un subiectul tabu al vechii guvernari PSD - vor fi cunoscute in amanunt. Astfel, demnitarii vor mentiona nu numai ca poseda asemenea valori care depasesc insumat 5.000 de euro, dar le vor trece separat, pe puncte, in lista anexata intrebarii.

Singurul lucru care poate crea probleme este insa evaluarea acestor obiecte. In lipsa unor coordonate clare referitoare la persoana care va face evaluarea obiectelor mentionate, demitarii vor putea omite aceasta rubrica, sustinind ca valoarea insumata nu depaseste 5.000 de euro. In plus, vor fi publice si bunurile de tip mobila sau aparatura electornica, a caror valoare depaseste 1.

000 de euro pe bucata. Mai mult, tranzactiile din ultimul an cu bunuri imobile, terenuri, case etc., vor fi si ele specificate in declaratie, alaturi de cele pe care le detin in prezent. In ceea ce priveste conturile din bamci, valoarea acestora a pastrata, in speta vor fi declarate cele care depasesc 5.000 de euro. Pina si imprumuturile mai mari de 5.

000 de euro, precum si bunurile cumparate in leasing vor fi publice. La cel mai interesant capitol privind veniturile declarantului si ale membrilor de familie (sot/sotie, copii) lista cuprinde opt rubrici.

Venituri din salarii, din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din investitii, din pensii, din activitati agricole, din premii si din jocuri de noroc, precum si cele provenite din alte surse, toate vor trebui specificate in noua declaratie.

Opozitie in guvern

Decizia guvernului legata de largirea spectrului de informatii din declaratiile de avere nu a fost imbratisata de toti membri executivului.

Reprezentanti ai PUR si UDMR - ministrii George Copos, Marko Bela si Laszlo Borbely (ministru delegat pentru lucrari publice) - au facut, joi seara, in sedinta de guvern, front comun impotriva declararii veniturilor sotiilor si copiilor, sustin surse din executiv. Ei au cerut mai intii renuntarea la acest capitol.

Insa, pentru ca n-au avut succes, au solicitat transformarea ordonantei in proiect de lege. Potrivit surselor noastre, aceasta propunere ar fi condus, probabil,

la blocarea in parlament a proiectului sau chiar la modificarea lui de catre o coalitie ad-hoc PSD+PUR+UDMR.

Ce trebuie sa declare demnitarii

• Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sint supuse inmatricularii, potrivit legii

• Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau alte asemenea, a caror valoare insumata depaseste 5.000 de euro

• Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, daca valoarea insumata a tuturor depaseste 5.000 euro

• Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a acestora depaseste 5.000 de euro

• Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul-a 5.000 de euro pe an

• Terenuri

• Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea insumata a acestora depaseste 5.000 de euro

• Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit, sau subventionate fata de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau alte asemenea, a caror valoarea individuala depaseste 300 de euro

• Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)