Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

Reglementari in domeniul proprietatii:

Modificari aduse Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

• In situatia in care anumite imobile-terenuri libere situate in intravilan sunt solicitate de doua persoane fizice indreptatite, proprietari ai imobilelor la data preluarii in mod abuziv a acestora, dintre care unul este fostul proprietar, caruia i s-a preluat terenul prin masurile abuzive aplicate in perioada ulterioara datei de 6 martie 1945, si cel deal doilea, persoana careia i s-a atribuit

teren din cel preluat de la fostul proprietar, iar ulterior acest teren a fost preluat prin masuri abuzive, se va restitui in natura terenul celui dintai proprietar, iar cei care au fost improprietariti cu asemenea terenuri vor beneficia de celelalte masuri reparatorii in echivalent, in conditiile legii.

Daca restituirea in natura nu este posibila potrivit prezentei legi, ambele persoane indreptatite beneficiaza de masuri reparatorii in echivalent.

• In situatia imobilelor afectate exclusiv si nemijlocit activitatilor de interes public, de invatamant, sanatate, ori social-culturale, fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, li se restituie imobilul in proprietate cu obligatia de a-i mentine afectatiunea pe o perioada de pana la 3 ani, pentru cele aratate ocupate de institutiile publice si de institutiile culturale sau,

dupa caz, de pana la 5 ani de la data emiterii deciziei sau a dispozitiei, pentru cele imobilele ocupate de unitati de invatamant sau de unitati sanitare.

Modificari aduse Legii 18/1991 privind fondul funciar

• Terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de productie de la persoanele fizice, fara inscriere in cooperativele agricole de productie sau de catre stat, fara nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane

• Proprietarii sau mostenitorii acestora care nu s-au inscris in cooperativa agricola de productie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate.

TITLUL X: Circulatia juridica a terenurilor

Terenurile proprietate privata, indiferent de destinatia si titularul lor, sunt si raman in circuitul civil. Ele pot fi instrainate si dobandite liber prin oricare din modurile prevazute de lege, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

Cetatenii straini si apatrizii precum si persoanele juridice straine pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor in Romania in conditiile prevazute de legea speciala.

TITLUL XIII: Accelerarea judecatilor in materia restituirii proprietatilor funciare

Judecarea proceselor funciare se face de urgenta si cu precadere, inclusiv in perioada vacantelor judecatoresti. Termenele de judecata acordate de instanta nu vor putea fi mai mari de 15 zile, cu exceptia cazului cand partile sunt de acord cu acordarea unui termen mai lung.